Poeme : A Toi.

A Toi.

Cher, très cher absent,

Les mois passent emportant les années avec eux, ne laissant derrière que le goût aigre-doux des souvenirs… les rugissements du vent dehors résonnent en une longue plainte nostalgique. La pluie s’écrase lourdement contre la vitre en de petits ruisseaux s’évanouissant sur le rebord, je revois chaque traits de ton visage…
Comme si hier encore on c’était rencontrés.
Comme si demain tu allais réapparaître.

Je me remémore tes sourires, instants de bonheur volés à la vie.
Un morceau de ciel bleu fendant la grisaille.
J’ai parfois l’impression que tu es là tout prêt. Si prêt que je peut sentir la caresse de ton souffle dans mon cou…
La photo jaunie entre mes doigts semblant subitement si réelle entre mes bras. Ton corps chaud et frêle blottit contre mon cœur, nourrissant ma douce illusion.

Je veux te retrouvé tant que l’existence creuse des sillons au coins de tes yeux et blanchit tes cheveux. Le temps qui passe me fais très peur en vérité…
Laisse moi effleurer tes lèvres avant que tout ne s’arrête, la fatalité brisant a jamais l’espoir de te revoir un jour surgir au détour d’une rue où d’un coup de fil…
Je te chercherais, je te retrouverais

Laisse moi t’aimer jusqu’au soir de ma vie…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi.

  cher=très=cher=ab=sent 5

  les=mois=pas=sent=em=por=tant=les=an=nées=a=vec=eux=ne=lais=sant=der=riè=re=que=le=goût=ai=gre=doux=des=sou=ve=nirs=les=ru=gis=se=ments=du=vent=de=hors=ré=son=nent=en=u=ne=lon=gue=plain=te=nos=tal=gique=la=pluie=sé=cra=se=lour=de=ment=con=tre=la=vi=tre=en=de=pe=tits=ruis=seaux=sé=va=nouis=sant=sur=le=re=bord=je=re=vois=cha=que=traits=de=ton=vi=sage 88
  com=me=si=hi=er=en=co=re=on=cé=tait=ren=con=trés 14
  com=me=si=de=main=tu=al=lais=ré=ap=pa=raître 12

  je=me=re=mé=more=tes=sou=ri=res=ins=tants=de=bon=heur=vo=lés=à=la=vie 19
  un=mor=ceau=de=ciel=bleu=fen=dant=la=gri=sail=le 12
  jai=par=fois=limpres=sion=que=tu=es=là=tout=prêt=si=prêt=que=je=peut=sen=tir=la=ca=res=se=de=ton=souf=fle=dans=mon=cou 29
  la=pho=to=jau=nieentre=mes=doigts=sem=blant=su=bi=te=ment=si=réel=le=en=tre=mes=bras=ton=corps=chaud=et=frê=le=blot=tit=con=tre=mon=cœur=nour=ris=sant=ma=dou=ce=illu=sion 40

  je=veux=te=re=trou=vé=tant=que=lexisten=ce=creu=se=des=sillons=au=coins=de=tes=yeux=et=blan=chit=tes=che=veux=le=temps=qui=pas=se=me=fais=très=peur=en=vé=ri=té 38
  laisse=moi=ef=fleu=rer=tes=lè=vres=a=vant=que=tout=ne=sar=rê=te=la=fa=ta=li=té=bri=sant=a=ja=mais=les=poir=de=te=re=voir=un=jour=sur=gir=au=dé=tour=du=ne=rueoù=dun=coup=de=fil 46
  je=te=cher=che=rais=je=te=re=trou=ve=rais 11

  lais=se=moi=tai=mer=jus=quau=soir=de=ma=vie 11
 • Phonétique : A Toi.

  ʃεʁ, tʁε ʃεʁ absɑ̃,

  lε mwa pase ɑ̃pɔʁtɑ̃ lεz- anez- avεk ø, nə lεsɑ̃ dəʁjεʁə kə lə ɡu εɡʁə du dε suvəniʁ… lε ʁyʒisəmɑ̃ dy vɑ̃ dəɔʁ ʁezɔne ɑ̃n- ynə lɔ̃ɡ plɛ̃tə nɔstalʒikə. la plɥi sekʁazə luʁdəmɑ̃ kɔ̃tʁə la vitʁə ɑ̃ də pəti ʁɥiso sevanuisɑ̃ syʁ lə ʁəbɔʁ, ʒə ʁəvwa ʃakə tʁε də tɔ̃ vizaʒə…
  kɔmə si jεʁ ɑ̃kɔʁə ɔ̃ setε ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
  kɔmə si dəmɛ̃ ty alε ʁeapaʁεtʁə.

  ʒə mə ʁəmemɔʁə tε suʁiʁə, ɛ̃stɑ̃ də bɔnœʁ vɔlez- a la vi.
  œ̃ mɔʁso də sjεl blø fɑ̃dɑ̃ la ɡʁizajə.
  ʒε paʁfwa lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ty ε la tu pʁε. si pʁε kə ʒə pø sɑ̃tiʁ la kaʁεsə də tɔ̃ suflə dɑ̃ mɔ̃ ku…
  la fɔto ʒoni ɑ̃tʁə mε dwa sɑ̃blɑ̃ sybitəmɑ̃ si ʁeεllə ɑ̃tʁə mε bʁa. tɔ̃ kɔʁ ʃo e fʁεlə blɔti kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ, nuʁʁisɑ̃ ma dusə ilyzjɔ̃.

  ʒə vø tə ʁətʁuve tɑ̃ kə lεɡzistɑ̃sə kʁøzə dε sijɔ̃z- o kwɛ̃ də tεz- iøz- e blɑ̃ʃi tε ʃəvø. lə tɑ̃ ki pasə mə fε tʁε pœʁ ɑ̃ veʁite…
  lεsə mwa efləʁe tε lεvʁəz- avɑ̃ kə tu nə saʁεtə, la fatalite bʁizɑ̃ a ʒamε lεspwaʁ də tə ʁəvwaʁ œ̃ ʒuʁ syʁʒiʁ o detuʁ dynə ʁy u dœ̃ ku də fil…
  ʒə tə ʃεʁʃəʁε, ʒə tə ʁətʁuvəʁε

  lεsə mwa tεme ʒysko swaʁ də ma vi…
 • Syllabes Phonétique : A Toi.

  ʃεʁ=tʁε=ʃεʁ=ab=sɑ̃ 5

  lε=mwa=pa=se=ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=lε=za=ne=za=vεk=ø=nə=lε=sɑ̃=də=ʁjε=ʁə=kə=lə=ɡu=ε=ɡʁə=du=dε=su=və=niʁ=lε=ʁy=ʒi=sə=mɑ̃=dy=vɑ̃=də=ɔʁ=ʁe=zɔ=ne=ɑ̃=ny=nə=lɔ̃ɡ=plɛ̃=tə=nɔs=tal=ʒi=kə=la=plɥi=se=kʁa=zə=luʁ=də=mɑ̃=kɔ̃=tʁə=la=vi=tʁə=ɑ̃=də=pə=ti=ʁɥi=so=se=va=nu=i=sɑ̃=syʁ=lə=ʁə=bɔʁ=ʒə=ʁə=vwa=ʃa=kə=tʁε=də=tɔ̃=vi=za=ʒə 90
  kɔ=mə=si=jεʁ=ɑ̃=kɔʁə=ɔ̃=se=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  kɔ=mə=si=də=mɛ̃=ty=a=lε=ʁe=a=pa=ʁεtʁə 12

  ʒə=mə=ʁə=me=mɔʁə=tε=su=ʁi=ʁə=ɛ̃s=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ=vɔ=le=za=la=vi 19
  œ̃=mɔʁ=so=də=sjεl=blø=fɑ̃=dɑ̃=la=ɡʁi=za=jə 12
  ʒε=paʁ=fwa=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=ty=ε=la=tu=pʁε=si=pʁε=kə=ʒə=pø=sɑ̃=tiʁ=la=ka=ʁε=sə=də=tɔ̃=su=flə=dɑ̃=mɔ̃=ku 29
  la=fɔ=to=ʒo=ni=ɑ̃tʁə=mε=dwa=sɑ̃=blɑ̃=sy=bi=tə=mɑ̃=si=ʁe=εlləɑ̃=tʁə=mε=bʁa=tɔ̃=kɔʁ=ʃo=e=fʁε=lə=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kœʁ=nuʁ=ʁi=sɑ̃=ma=du=sə=i=ly=zjɔ̃ 41

  ʒə=vøtə=ʁə=tʁu=ve=tɑ̃=kə=lεɡ=zis=tɑ̃=sə=kʁø=zə=dε=si=jɔ̃=zo=kwɛ̃=də=tε=ziø=ze=blɑ̃=ʃi=tε=ʃə=vø=lə=tɑ̃=ki=pa=sə=mə=fε=tʁε=pœʁ=ɑ̃=ve=ʁi=te 40
  lεsə=mwa=e=flə=ʁe=tε=lε=vʁə=za=vɑ̃=kə=tu=nə=sa=ʁε=tə=la=fa=ta=li=te=bʁi=zɑ̃=a=ʒa=mε=lεs=pwaʁ=də=tə=ʁə=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ=syʁ=ʒiʁ=o=de=tuʁ=dy=nə=ʁy=u=dœ̃=ku=də=fil 47
  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=ʁε=ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε 11

  lε=sə=mwa=tε=me=ʒys=ko=swaʁ=də=ma=vi 11

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 28/02/2014 13:06

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Cherrypink