Prose : Mon Royaume

Mon Royaume

J’erre dans un inconnu paisible et doux, même un vagabond en serait jaloux. J’erre pour trouver un ailleurs qui serait fait de mon essence, et qui embrumerait l’espace à en faire perdre mes sens. Tel serait mon rêve, ma quête, où je pourrais jouer à des jeux bêtes et où mes phrases n’auront ni queue, ni tête. Ainsi, je serais assise sur les étoiles, je regarderais par terre, le nez dans leurs paroles, je boirais leurs bouquins. Je prendrais un jus et siroterais une bière. Voici, les principales activités de mon royaume malin. J’aurais un jardin où ce sera tous les jours le matin. Je pourrais alors, admirer la rosée de mes roses toujours closes, perlée sur leurs pétales d’un rouge vif. Ou encore, sentir l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, et regarder le vent caresser les feuilles des arbres qui ferait tomber les moins ardues. Dans le ciel, les nuages seront des signes à interpréter, mais jamais ils ne cacheraient le soleil. J’aurais un lac où des anges viendraient pêcher mes larmes car parfois je serais triste d’être seule, mais des cygnes de papier seront à mes côtés pour me réconforter. Je pourrais continuer à m’égarer mais je préfère garder certains secrets de mon royaume scellé.

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Mon Royaume

    jer=re=dans=un=in=con=nu=pai=si=ble=et=doux=mê=me=un=va=ga=bond=en=se=rait=ja=loux=jer=re=pour=trou=ver=un=ail=leurs=qui=se=rait=fait=de=mon=es=sen=ce=et=qui=em=bru=me=rait=les=pa=ce=à=en=fai=re=per=dre=mes=sens=tel=se=rait=mon=rê=ve=ma=quê=te=où=je=pour=rais=jouer=à=des=jeux=bê=tes=et=où=mes=phra=ses=nau=ront=ni=queue=ni=tê=te=ain=si=je=se=rais=as=si=se=sur=les=é=toi=les=je=re=gar=de=rais=par=ter=re=le=nez=dans=leurs=pa=ro=les=je=boi=rais=leurs=bou=quins=je=pren=drais=un=jus=et=si=ro=te=rais=u=ne=bière=voi=ci=les=prin=ci=pa=les=ac=ti=vi=tés=de=mon=ro=yau=me=ma=lin=jau=rais=un=jar=din=où=ce=se=ra=tous=les=jours=le=ma=tin=je=pour=rais=a=lors=ad=mi=rer=la=ro=sée=de=mes=ro=ses=tou=jours=clo=ses=per=lée=sur=leurs=pé=ta=les=dun=rou=ge=vif=ou=en=co=re=sen=tir=lo=deur=de=l=her=be=fraî=che=ment=cou=pée=et=re=gar=der=le=vent=ca=res=ser=les=feu=illes=des=ar=bres=qui=fe=rait=tom=ber=les=moins=ar=dues=dans=le=ciel=les=nu=a=ges=se=ront=des=si=gnes=à=in=ter=pré=ter=mais=ja=mais=ils=ne=ca=che=raient=le=so=leil=jau=rais=un=lac=où=des=an=ges=vien=draient=pê=cher=mes=lar=mes=car=par=fois=je=se=rais=tris=te=dê=tre=seu=le=mais=des=cy=gnes=de=pa=pier=se=ront=à=mes=cô=tés=pour=me=ré=con=for=ter=je=pour=rais=con=ti=nuer=à=mé=ga=rer=mais=je=pré=fè=re=gar=der=cer=tains=se=crets=de=mon=ro=yau=me=s=cel=lé 342
  • Phonétique : Mon Royaume

    ʒeʁə dɑ̃z- œ̃n- ɛ̃kɔny pεziblə e du, mεmə œ̃ vaɡabɔ̃t- ɑ̃ səʁε ʒalu. ʒeʁə puʁ tʁuve œ̃n- ajœʁ ki səʁε fε də mɔ̃n- esɑ̃sə, e ki ɑ̃bʁyməʁε lεspasə a ɑ̃ fεʁə pεʁdʁə mε sɑ̃s. tεl səʁε mɔ̃ ʁεvə, ma kεtə, u ʒə puʁʁε ʒue a dε ʒø bεtəz- e u mε fʁazə noʁɔ̃ ni kø, ni tεtə. ɛ̃si, ʒə səʁεz- asizə syʁ lεz- etwalə, ʒə ʁəɡaʁdəʁε paʁ teʁə, lə ne dɑ̃ lœʁ paʁɔlə, ʒə bwaʁε lœʁ bukɛ̃. ʒə pʁɑ̃dʁεz- œ̃ ʒy e siʁɔtəʁεz- ynə bjεʁə. vwasi, lε pʁɛ̃sipaləz- aktivite də mɔ̃ ʁwajomə malɛ̃. ʒoʁεz- œ̃ ʒaʁdɛ̃ u sə səʁa tus lε ʒuʁ lə matɛ̃. ʒə puʁʁεz- alɔʁ, admiʁe la ʁoze də mε ʁozə tuʒuʁ klozə, pεʁle syʁ lœʁ petalə dœ̃ ʁuʒə vif. u ɑ̃kɔʁə, sɑ̃tiʁ lɔdœʁ də lεʁbə fʁεʃəmɑ̃ kupe, e ʁəɡaʁde lə vɑ̃ kaʁese lε fœjə dεz- aʁbʁə- ki fəʁε tɔ̃be lε mwɛ̃z- aʁdɥ. dɑ̃ lə sjεl, lε nɥaʒə səʁɔ̃ dε siɲəz- a ɛ̃tεʁpʁete, mε ʒamεz- il nə kaʃəʁε lə sɔlεj. ʒoʁεz- œ̃ lak u dεz- ɑ̃ʒə vjɛ̃dʁε pεʃe mε laʁmə- kaʁ paʁfwa ʒə səʁε tʁistə dεtʁə sələ, mε dε siɲə də papje səʁɔ̃ a mε kote puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte. ʒə puʁʁε kɔ̃tinɥe a meɡaʁe mε ʒə pʁefεʁə ɡaʁde sεʁtɛ̃ sεkʁε də mɔ̃ ʁwajomə sεlle.
  • Syllabes Phonétique : Mon Royaume

    ʒe=ʁə=dɑ̃=zœ̃=nɛ̃=kɔ=ny=pε=zi=blə=e=du=mε=mə=œ̃=va=ɡa=bɔ̃=tɑ̃=sə=ʁε=ʒa=lu=ʒe=ʁə=puʁ=tʁu=ve=œ̃=na=jœʁ=ki=sə=ʁε=fε=də=mɔ̃=ne=sɑ̃=sə=e=ki=ɑ̃=bʁy=mə=ʁε=lεs=pa=sə=a=ɑ̃=fε=ʁə=pεʁ=dʁə=mε=sɑ̃s=tεl=sə=ʁε=mɔ̃=ʁε=və=ma=kε=tə=u=ʒə=puʁ=ʁε=ʒu=e=a=dε=ʒø=bε=tə=ze=u=mε=fʁa=zə=no=ʁɔ̃=ni=kø=ni=tε=tə=ɛ̃=si=ʒə=sə=ʁε=za=si=zə=syʁ=lε=ze=twa=lə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=paʁ=te=ʁə=lə=ne=dɑ̃=lœʁ=pa=ʁɔ=lə=ʒə=bwa=ʁε=lœʁ=bu=kɛ̃=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=zœ̃=ʒy=e=si=ʁɔ=tə=ʁε=zy=nə=bjε=ʁə=vwa=si=lε=pʁɛ̃=si=pa=lə=zak=ti=vi=te=də=mɔ̃=ʁwa=jo=mə=ma=lɛ̃=ʒo=ʁε=zœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=u=sə=sə=ʁa=tus=lε=ʒuʁ=lə=ma=tɛ̃=ʒə=puʁ=ʁε=za=lɔʁ=ad=mi=ʁe=la=ʁo=ze=də=mε=ʁo=zə=tu=ʒuʁ=klo=zə=pεʁ=le=syʁ=lœʁ=pe=ta=lə=dœ̃=ʁu=ʒə=vif=u=ɑ̃=kɔ=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lɔ=dœʁ=də=lεʁ=bə=fʁε=ʃə=mɑ̃=ku=pe=e=ʁə=ɡaʁ=de=lə=vɑ̃=ka=ʁe=se=lε=fœ=jə=dε=zaʁ=bʁə=ki=fə=ʁε=tɔ̃=be=lε=mwɛ̃=zaʁdɥ=dɑ̃=lə=sjεl=lε=nɥ=a=ʒə=sə=ʁɔ̃=dε=si=ɲə=za=ɛ̃=tεʁ=pʁe=te=mε=ʒa=mε=zil=nə=ka=ʃə=ʁε=lə=sɔ=lεj=ʒo=ʁε=zœ̃=lak=u=dε=zɑ̃=ʒə=vjɛ̃=dʁε=pε=ʃe=mε=laʁ=mə=kaʁ=paʁ=fwa=ʒə=sə=ʁε=tʁis=tə=dε=tʁə=sə=lə=mε=dε=si=ɲə=də=pa=pje=sə=ʁɔ̃=a=mε=ko=te=puʁ=mə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=ʒə=puʁ=ʁε=kɔ̃=tin=ɥe=a=me=ɡa=ʁe=mε=ʒə=pʁe=fε=ʁə=ɡaʁ=de=sεʁ=tɛ̃=sε=kʁε=də=mɔ̃=ʁwa=jo=mə=sεl=le 341

PostScriptum

Esquisse d’un brouillon désordonné

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/07/2022 10:02Anya

Très joli rêve truffé de métaphores et de belles images poétiques,merci de nous le faire partager

Prose Essentiel
Publié le 11/07/2022 22:32

L'écrit contient 217 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mira

Texte des commentateurs