Poeme : En Pensant À Toi !

En Pensant À Toi !

Y’a pas un instant qui passe
Sans que tu me manques
Sans que mon cœur s’entasse
Tu fais parti de ma vie
Et je veux que tu y restes pour toujours

Y’a pas de mots
Pour te dire combien je pense à toi
Combien le son de ta voix me manque
Combien je voudrais sentir tes bras m’entourer
T’entendre me murmurer de douces paroles

Combien de fois
J’ai pleuré en te sachant loin de moi
Trop de rivières j’ai remplis d’où je
Me suis noyé dans mon chagrin
De mon amour trop profond pour toi

J’ai tant besion de toi
Si tu s’avais combien
Mon cœur est mouillé de chagrin
D’un amour lointain

J’ai tant besion de réconfort
D’être dans tes bras, blottie contre toi
De m’endormir avec le battement de ton cœur
De te sentir présent près de moi
Que tu suives chaqu’un de mes pas

Ton sourire, ton regard
Me rappelle chaque fois la tendresse
D’un enfant que l’on tien dans ses bras
Un doux moment auquel je m’attache

J’aimerais tellement pouvoir te le dire
Mais, je ne trouve pas les mots juste
J’arrive seulement à l’écrire

En regardant le ciel
Je voudrais crier combien je t’aime
Mais tu ne m’entends pas
Tu es si loin de moi
Je ne peux qu’espèrer qu’un jour
Il se rende jusqu’à toi

En pensant à toi
Je ne fais qu’espèrer
Que de ton côté se soit la même chose

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: En Pensant À Toi !

  ya=pas=un=ins=tant=qui=passe 7
  sans=que=tu=me=manques 5
  sans=que=mon=cœur=sen=tasse 6
  tu=fais=par=ti=de=ma=vie 7
  et=je=veux=que=tu=y=res=tes=pour=tou=jours 11

  ya=pas=de=mots 4
  pour=te=dire=com=bien=je=pen=seà=toi 9
  com=bien=le=son=de=ta=voix=me=manque 9
  com=bien=je=vou=drais=sen=tir=tes=bras=men=tou=rer 12
  tenten=dre=me=mur=mu=rer=de=dou=ces=pa=roles 11

  com=bien=de=fois 4
  jai=pleu=ré=en=te=sa=chant=loin=de=moi 10
  trop=de=ri=vières=jai=rem=plis=doù=je 9
  me=suis=noyé=dans=mon=cha=grin 7
  de=mon=a=mour=trop=pro=fond=pour=toi 9

  jai=tant=be=sion=de=toi 6
  si=tu=sa=vais=com=bien 6
  mon=cœur=est=mouillé=de=cha=grin 7
  dun=a=mour=loin=tain 5

  jai=tant=be=sion=de=ré=con=fort 8
  dêtre=dans=tes=bras=blot=tie=con=tre=toi 9
  de=men=dor=mir=a=vec=le=bat=te=ment=de=ton=cœur 13
  de=te=sen=tir=présent=près=de=moi 8
  que=tu=suives=cha=quun=de=mes=pas 8

  ton=sou=rire=ton=re=gard 6
  me=rap=pel=le=cha=que=fois=la=ten=dresse 10
  dun=en=fant=que=lon=tien=dans=ses=bras 9
  un=doux=moment=au=quel=je=mat=tache 8

  jaime=rais=tel=le=ment=pou=voir=te=le=dire 10
  mais=je=ne=trouve=pas=les=mots=juste 8
  jar=rive=seu=le=ment=à=lé=crire 8

  en=re=gar=dant=le=ciel 6
  je=vou=drais=crier=com=bien=je=taime 8
  mais=tu=ne=men=tends=pas 6
  tu=es=si=loin=de=moi 6
  je=ne=peux=ques=pè=rer=quun=jour 8
  il=se=ren=de=jus=quà=toi 7

  en=pen=sant=à=toi 5
  je=ne=fais=ques=pè=rer 6
  que=de=ton=cô=té=se=soit=la=même=chose 10
 • Phonétique : En Pensant À Toi !

  ia pa œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ki pasə
  sɑ̃ kə ty mə mɑ̃k
  sɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ sɑ̃tasə
  ty fε paʁti də ma vi
  e ʒə vø kə ty i ʁεstə puʁ tuʒuʁ

  ia pa də mo
  puʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  kɔ̃bjɛ̃ lə sɔ̃ də ta vwa mə mɑ̃kə
  kɔ̃bjɛ̃ ʒə vudʁε sɑ̃tiʁ tε bʁa mɑ̃tuʁe
  tɑ̃tɑ̃dʁə mə myʁmyʁe də dusə paʁɔlə

  kɔ̃bjɛ̃ də fwa
  ʒε pləʁe ɑ̃ tə saʃɑ̃ lwɛ̃ də mwa
  tʁo də ʁivjεʁə ʒε ʁɑ̃pli du ʒə
  mə sɥi nwaje dɑ̃ mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
  də mɔ̃n- amuʁ tʁo pʁɔfɔ̃ puʁ twa

  ʒε tɑ̃ bəzjɔ̃ də twa
  si ty savε kɔ̃bjɛ̃
  mɔ̃ kœʁ ε muje də ʃaɡʁɛ̃
  dœ̃n- amuʁ lwɛ̃tɛ̃

  ʒε tɑ̃ bəzjɔ̃ də ʁekɔ̃fɔʁ
  dεtʁə dɑ̃ tε bʁa, blɔti kɔ̃tʁə twa
  də mɑ̃dɔʁmiʁ avεk lə batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ
  də tə sɑ̃tiʁ pʁezɑ̃ pʁε də mwa
  kə ty sɥivə ʃakœ̃ də mε pa

  tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃ ʁəɡaʁ
  mə ʁapεllə ʃakə fwa la tɑ̃dʁεsə
  dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ kə lɔ̃ tjɛ̃ dɑ̃ sε bʁa
  œ̃ du mɔmɑ̃ okεl ʒə mataʃə

  ʒεməʁε tεllmɑ̃ puvwaʁ tə lə diʁə
  mε, ʒə nə tʁuvə pa lε mo ʒystə
  ʒaʁivə sələmɑ̃ a lekʁiʁə

  ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə sjεl
  ʒə vudʁε kʁje kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə
  mε ty nə mɑ̃tɑ̃ pa
  ty ε si lwɛ̃ də mwa
  ʒə nə pø kεspεʁe kœ̃ ʒuʁ
  il sə ʁɑ̃də ʒyska twa

  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
  ʒə nə fε kεspεʁe
  kə də tɔ̃ kote sə swa la mεmə ʃozə
 • Syllabes Phonétique : En Pensant À Toi !

  i=a=pa=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ki=pa=sə 9
  sɑ̃=kə=ty=mə=mɑ̃k 5
  sɑ̃=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=ta=sə 8
  ty=fε=paʁ=ti=də=ma=vi 7
  e=ʒə=vøkə=ty=i=ʁεs=tə=puʁ=tu=ʒuʁ 10

  i=a=pa=də=mo 5
  puʁ=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 10
  kɔ̃=bjɛ̃=lə=sɔ̃=də=ta=vwa=mə=mɑ̃=kə 10
  kɔ̃=bjɛ̃ʒə=vu=dʁε=sɑ̃=tiʁ=tε=bʁa=mɑ̃=tu=ʁe 11
  tɑ̃=tɑ̃dʁə=mə=myʁ=my=ʁe=də=du=sə=paʁɔlə 10

  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa 5
  ʒε=plə=ʁe=ɑ̃=tə=sa=ʃɑ̃=lwɛ̃=də=mwa 10
  tʁo=də=ʁi=vjεʁ=ə=ʒε=ʁɑ̃=pli=du=ʒə 10
  mə=sɥi=nwa=j=e=dɑ̃=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 9
  də=mɔ̃=na=muʁ=tʁo=pʁɔ=fɔ̃=puʁ=twa 9

  ʒε=tɑ̃=bə=zj=ɔ̃=də=twa 7
  si=ty=sa=vε=kɔ̃=bj=ɛ̃ 7
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=mu=j=e=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  dœ̃=na=muʁ=lwɛ̃=tɛ̃ 5

  ʒε=tɑ̃=bə=zj=ɔ̃=də=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 9
  dε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=twa 10
  də=mɑ̃=dɔʁ=miʁ=a=vεk=lə=batə=mɑ̃=də=tɔ̃=kœʁ 12
  də=tə=sɑ̃=tiʁ=pʁe=zɑ̃=pʁε=də=mwa 9
  kə=ty=sɥi=və=ʃa=kœ̃=də=mε=pa 9

  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 7
  mə=ʁa=pεl=lə=ʃa=kə=fwa=la=tɑ̃=dʁεsə 10
  dœ̃=nɑ̃=fɑ̃=kə=lɔ̃=tj=ɛ̃=dɑ̃=sε=bʁa 10
  œ̃=du=mɔ=mɑ̃=o=kεl=ʒə=ma=ta=ʃə 10

  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=pu=vwaʁ=tə=lə=diʁə 10
  mε=ʒə=nə=tʁu=və=pa=lε=mo=ʒys=tə 10
  ʒa=ʁi=və=sə=lə=mɑ̃=a=le=kʁi=ʁə 10

  ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=sjεl 6
  ʒə=vu=dʁε=kʁj=e=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tε=mə 10
  mε=ty=nə=mɑ̃=tɑ̃=pa 6
  ty=ε=si=lwɛ̃=də=mwa 6
  ʒə=nə=pø=kεs=pε=ʁe=kœ̃=ʒuʁ 8
  il=sə=ʁɑ̃=də=ʒys=ka=twa 7

  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa 5
  ʒə=nə=fε=kεs=pε=ʁe 6
  kə=də=tɔ̃=ko=te=sə=swa=la=mεmə=ʃozə 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00Tigresse Des Mers

Amour lointain, histoire vécut au loin
besoin de rien, Juste que tu sois mien.
C’est tout plein d’amour. Et bien dit.