Poeme-France : Lecture Écrit Âme

Poeme : Des Larmes Sur Des Yeux Verts

Poème Âme
Publié le 25/10/2005 19:22

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Choupinette_24596

Des Larmes Sur Des Yeux Verts

Des larmes sur des yeux verts

Pourquoi as-tu cet air de malheureux ?
Tu ne veux point partager mon bonheur ?
Moi qui suis-je rarement heureuse et sincère
Tu c’est pas que sa fait mal de sentir rejeter
Tu fermes les yeux et moi je suis dans la galère
Mes larmes ne sont pas fausses mais vraiment vrai
Elle coule tu les voit et tu dis rien tu ne parle plus
Est-ce que tu te rappelles quand on c’est connu ?
Et tu te rappelles de ce que tu m’as dit le premier soir ?
D’ailleurs sa était le seul soir et la seule journée ! ! !
Pourquoi tu m’as fait croire a cette histoire ?
Si tu savais que sa durerais pas si tu le savais tu t’en doutais
On était trop éloigné j’habite plus dans l’Aveyron a mon regrets
Et tous mes rêves sont terminés… … … … … … … … … … … …

Je sais que chaque histoire amoureuse est une catastrophe mais je refuse jamais d’en avoir une et j’oublies ces larmes qui coule dans mes yeux verts jusqu’ aux prochaines…
 • Pieds Hyphénique: Des Larmes Sur Des Yeux Verts

  des=lar=mes=sur=des=y=eux=verts 8

  pour=quoi=as=tu=cet=air=de=mal=heu=reux 10
  tu=ne=veux=point=par=ta=ger=mon=bon=heur 10
  moi=qui=suis=je=rare=ment=heu=reu=seet=sin=cère 11
  tu=cest=pas=que=sa=fait=mal=de=sen=tir=re=je=ter 13
  tu=fermes=les=yeux=et=moi=je=suis=dans=la=ga=lère 12
  mes=lar=mes=ne=sont=pas=faus=ses=mais=vraiment=vrai 11
  elle=coule=tu=les=voit=et=tu=dis=rien=tu=ne=par=le=plus 14
  est=ce=que=tu=te=rap=pel=les=quand=on=cest=con=nu 13
  et=tu=te=rap=pel=les=de=ce=que=tu=mas=dit=le=pre=mier=soir 16
  dailleurs=sa=é=tait=le=seul=soir=et=la=seule=jour=née 12
  pour=quoi=tu=mas=fait=croi=re=a=cet=te=his=toire 12
  si=tu=sa=vais=que=sa=dure=rais=pas=si=tu=le=sa=vais=tu=ten=dou=tais 18
  on=é=tait=trop=é=loi=gné=j=ha=bite=plus=dans=la=vey=ron=a=mon=re=grets 19
  et=tous=mes=rê=ves=sont=ter=mi=nés 9

  je=sais=que=cha=que=his=toirea=mou=reu=se=est=u=ne=ca=tas=tro=phe=mais=je=re=fu=se=ja=mais=den=a=voir=u=ne=et=jou=blies=ces=lar=mes=qui=cou=le=dans=mes=yeux=verts=jus=quaux=pro=chaines 46
 • Phonétique : Des Larmes Sur Des Yeux Verts

  dε laʁmə- syʁ dεz- iø vεʁ

  puʁkwa a ty sεt εʁ də maləʁø ?
  ty nə vø pwɛ̃ paʁtaʒe mɔ̃ bɔnœʁ ?
  mwa ki sɥi ʒə ʁaʁəmɑ̃ œʁøzə e sɛ̃sεʁə
  ty sε pa kə sa fε mal də sɑ̃tiʁ ʁəʒəte
  ty fεʁmə- lεz- iøz- e mwa ʒə sɥi dɑ̃ la ɡalεʁə
  mε laʁmə- nə sɔ̃ pa fosə mε vʁεmɑ̃ vʁε
  εllə kulə ty lε vwa e ty di ʁjɛ̃ ty nə paʁlə plys
  ε sə kə ty tə ʁapεllə kɑ̃t- ɔ̃ sε kɔny ?
  e ty tə ʁapεllə də sə kə ty ma di lə pʁəmje swaʁ ?
  dajœʁ sa etε lə səl swaʁ e la sələ ʒuʁne ! ! !
  puʁkwa ty ma fε kʁwaʁə a sεtə istwaʁə ?
  si ty savε kə sa dyʁəʁε pa si ty lə savε ty tɑ̃ dutε
  ɔ̃n- etε tʁo elwaɲe ʒabitə plys dɑ̃ laveʁɔ̃ a mɔ̃ ʁəɡʁε
  e tus mε ʁεvə sɔ̃ tεʁmine…

  ʒə sε kə ʃakə istwaʁə amuʁøzə εt- ynə katastʁɔfə mε ʒə ʁəfyzə ʒamε dɑ̃n- avwaʁ ynə e ʒubli sε laʁmə- ki kulə dɑ̃ mεz- iø vεʁ ʒysko pʁoʃεnə…
 • Pieds Phonétique : Des Larmes Sur Des Yeux Verts

  dε=laʁ=mə=syʁ=dε=zi=ø=vεʁ 8

  puʁ=kwa=a=ty=sεt=εʁ=də=ma=lə=ʁø 10
  ty=nə=vø=pwɛ̃=paʁ=ta=ʒe=mɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  mwa=ki=sɥiʒə=ʁa=ʁə=mɑ̃=œ=ʁø=zəe=sɛ̃=sεʁə 11
  ty=sε=pakə=sa=fε=mal=də=sɑ̃=tiʁ=ʁə=ʒə=te 12
  ty=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=mwa=ʒə=sɥi=dɑ̃=la=ɡa=lεʁə 14
  mε=laʁ=mə=nə=sɔ̃=pa=fo=sə=mε=vʁε=mɑ̃=vʁε 12
  εllə=kulə=ty=lε=vwa=e=ty=di=ʁjɛ̃=ty=nə=paʁ=lə=plys 14
  ε=sə=kə=ty=tə=ʁa=pεl=lə=kɑ̃=tɔ̃=sε=kɔ=ny 13
  e=tytə=ʁa=pεllə=də=sə=kə=ty=ma=di=lə=pʁə=mje=swaʁ 14
  da=jœʁ=sa=e=tε=lə=səl=swaʁ=e=la=sə=lə=ʒuʁ=ne 14
  puʁ=kwa=ty=ma=fε=kʁwa=ʁə=a=sε=tə=is=twa=ʁə 13
  si=ty=sa=vεkə=sa=dy=ʁə=ʁε=pa=si=ty=lə=sa=vε=ty=tɑ̃=du=tε 18
  ɔ̃=ne=tε=tʁo=e=lwa=ɲe=ʒa=bitə=plys=dɑ̃=la=ve=ʁɔ̃=a=mɔ̃=ʁə=ɡʁε 18
  e=tus=mε=ʁε=və=sɔ̃=tεʁ=mi=ne 9

  ʒə=sεkə=ʃa=kə=is=twa=ʁəa=mu=ʁø=zə=ε=ty=nə=ka=tas=tʁɔ=fə=mε=ʒə=ʁə=fy=zə=ʒa=mε=dɑ̃=na=vwaʁ=y=nə=e=ʒu=bli=sε=laʁ=mə=ki=ku=lə=dɑ̃=mε=ziø=vεʁ=ʒys=ko=pʁo=ʃεnə 46

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.