Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Pacte Du Sang

Le Poème

Le pacte du sang

J’ai vu les montagnes du désespoir
Tu sais celle où je t’ai perdu, là où je ne t’ai jamais revu
T’aurais-je imaginée jeune ingénue ?
Courir sur ses montagnes, un soir de pleine lune
A la recherche du temps passé
J’ai réveillé l’animal qui était en moi
Dans un état sauvage et bestial
J’ère par le monde comme un rôdeur
A la recherche de ton odeur
J’essaye de rester impartial
Mais mon goût prononcé pour le sang
Me fait revivre ses instants délicieux
Lorsque, je buvais ce breuvage
Je revois encore ses âmes perdues
Alors que leurs sèves coulent dans mes veines
Redonnant vie au monstre que je suis
Je n’aurais jamais du te séduire
Prendre ta vie pour te faire reine
Depuis ce pacte du sang
Pour te rendre immortel ainsi que notre amour
Je n’ai pu contenir mon désir de soif
Et je t’ai vidé de celui ci
Entraimant ta mort et la fin de notre amour
Des siècles on passé à te rechercher
Maintenant que j’ai retrouvé ta sépulture
Le temps de la résurrection est enfin venu
Ouvrant mes veines et me vidant de mon sang
Sur ce qui reste de toi, je te redonne ce que j’ai pris
Il y a si longtemps, cette vie si précieuse à mes yeux
Que j’en ai payé le prix fort, soit heureuse vero…
Adieu mon A… .

Chris en thème
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Chris En Thème

Poète Chris En Thème

Chris En Thème a publié sur le site 21 écrits. Chris En Thème est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Pacte Du Sangle=pac=te=du=sang 5

jai=vu=les=mon=ta=gnes=du=dé=ses=poir 10
tu=sais=cel=leoù=je=tai=per=du=là=où=je=ne=tai=ja=mais=re=vu 17
tau=rais=je=i=ma=gi=née=jeunein=gé=nue 10
cou=rir=sur=ses=mon=tagnes=un=soir=de=pleine=lune 11
a=la=re=cher=che=du=temps=pas=sé 9
jai=ré=veillé=la=ni=mal=qui=é=tait=en=moi 11
dans=un=é=tat=sau=va=ge=et=bes=tial 10
jè=re=par=le=monde=com=me=un=rô=deur 10
a=la=re=cher=che=de=ton=o=deur 9
jes=saye=de=res=ter=im=par=tial 8
mais=mon=goût=pro=non=cé=pour=le=sang 9
me=fait=re=vivre=ses=ins=tants=dé=li=cieux 10
lors=que=je=bu=vais=ce=breu=va=ge 9
je=re=vois=en=core=ses=â=mes=per=dues 10
a=lors=que=leurs=sèves=cou=lent=dans=mes=veines 10
re=don=nant=vie=au=mons=tre=que=je=suis 10
je=nau=rais=ja=mais=du=te=sé=dui=re 10
pren=dre=ta=vie=pour=te=fai=re=rei=ne 10
de=puis=ce=pac=te=du=sang 7
pour=te=rendreim=mor=tel=ain=si=que=no=tre=a=mour 12
je=nai=pu=conte=nir=mon=dé=sir=de=soif 10
et=je=tai=vi=dé=de=ce=lui=ci 9
en=trai=mant=ta=mort=et=la=fin=de=notrea=mour 11
des=siècles=on=pas=sé=à=te=re=cher=cher 10
mainte=nant=que=jai=re=trou=vé=ta=sé=pul=ture 11
le=temps=de=la=ré=sur=rec=tion=est=en=fin=ve=nu 13
ou=vrant=mes=veines=et=me=vi=dant=de=mon=sang 11
sur=ce=qui=res=te=de=toi=je=te=re=donne=ce=que=jai=pris 15
il=y=a=si=long=temps=cette=vie=si=pré=cieu=seà=mes=yeux 14
que=jen=ai=payé=le=prix=fort=soit=heu=reuse=ve=ro 12
adieu=mon=a 3

chris=en=thè=me 4
Phonétique : Le Pacte Du Sanglə paktə dy sɑ̃

ʒε vy lε mɔ̃taɲə dy dezεspwaʁ
ty sε sεllə u ʒə tε pεʁdy, la u ʒə nə tε ʒamε ʁəvy
toʁε ʒə imaʒine ʒənə ɛ̃ʒenɥ ?
kuʁiʁ syʁ sε mɔ̃taɲə, œ̃ swaʁ də plεnə lynə
a la ʁəʃεʁʃə dy tɑ̃ pase
ʒε ʁevεje lanimal ki etε ɑ̃ mwa
dɑ̃z- œ̃n- eta sovaʒə e bεstjal
ʒεʁə paʁ lə mɔ̃də kɔmə œ̃ ʁodœʁ
a la ʁəʃεʁʃə də tɔ̃n- ɔdœʁ
ʒesεj də ʁεste ɛ̃paʁsjal
mε mɔ̃ ɡu pʁonɔ̃se puʁ lə sɑ̃
mə fε ʁəvivʁə sεz- ɛ̃stɑ̃ delisjø
lɔʁskə, ʒə byvε sə bʁəvaʒə
ʒə ʁəvwaz- ɑ̃kɔʁə sεz- amə pεʁdɥ
alɔʁ kə lœʁ sεvə kule dɑ̃ mε vεnə
ʁədɔnɑ̃ vi o mɔ̃stʁə kə ʒə sɥi
ʒə noʁε ʒamε dy tə sedɥiʁə
pʁɑ̃dʁə ta vi puʁ tə fεʁə ʁεnə
dəpɥi sə paktə dy sɑ̃
puʁ tə ʁɑ̃dʁə imɔʁtεl ɛ̃si kə nɔtʁə amuʁ
ʒə nε py kɔ̃təniʁ mɔ̃ deziʁ də swaf
e ʒə tε vide də səlɥi si
ɑ̃tʁεmɑ̃ ta mɔʁ e la fɛ̃ də nɔtʁə amuʁ
dε sjεkləz- ɔ̃ pase a tə ʁəʃεʁʃe
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒε ʁətʁuve ta sepyltyʁə
lə tɑ̃ də la ʁezyʁεksjɔ̃ εt- ɑ̃fɛ̃ vəny
uvʁɑ̃ mε vεnəz- e mə vidɑ̃ də mɔ̃ sɑ̃
syʁ sə ki ʁεstə də twa, ʒə tə ʁədɔnə sə kə ʒε pʁi
il i a si lɔ̃tɑ̃, sεtə vi si pʁesjøzə a mεz- iø
kə ʒɑ̃n- ε pεje lə pʁi fɔʁ, swa œʁøzə vəʁo…
adjø mɔ̃n- a…

kʁiz- ɑ̃ tεmə
Syllabes Phonétique : Le Pacte Du Sanglə=pak=tə=dy=sɑ̃ 5

ʒε=vy=lε=mɔ̃=ta=ɲə=dy=de=zεs=pwaʁ 10
ty=sε=sεlləuʒə=tε=pεʁ=dy=la=u=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=ʁə=vy 15
to=ʁεʒə=i=ma=ʒi=ne=ʒə=nə=ɛ̃=ʒenɥ 10
ku=ʁiʁ=syʁ=sε=mɔ̃taɲə=œ̃=swaʁ=də=plε=nə=lynə 11
a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=dy=tɑ̃=pa=se 9
ʒε=ʁe=vε=je=la=ni=mal=ki=e=tε=ɑ̃=mwa 12
dɑ̃=zœ̃=ne=ta=so=va=ʒə=e=bεs=tjal 10
ʒε=ʁə=paʁ=lə=mɔ̃də=kɔ=mə=œ̃=ʁo=dœʁ 10
a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=tɔ̃=nɔ=dœ=ʁə 10
ʒe=sεj=də=ʁεs=te=ɛ̃=paʁ=sjal 8
mε=mɔ̃=ɡu=pʁo=nɔ̃=se=puʁ=lə=sɑ̃ 9
mə=fε=ʁə=vivʁə=sε=zɛ̃s=tɑ̃=de=li=sjø 10
lɔʁ=skə=ʒə=by=vε=sə=bʁə=va=ʒə 9
ʒə=ʁə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=sε=za=mə=pεʁdɥ 10
a=lɔʁ=kə=lœʁ=sεvə=ku=le=dɑ̃=mε=vεnə 10
ʁə=dɔ=nɑ̃=vi=o=mɔ̃s=tʁə=kə=ʒə=sɥi 10
ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=dy=tə=sed=ɥi=ʁə 10
pʁɑ̃=dʁə=ta=vi=puʁ=tə=fε=ʁə=ʁε=nə 10
dəp=ɥi=sə=pak=tə=dy=sɑ̃ 7
puʁtə=ʁɑ̃=dʁə=i=mɔʁ=tεl=ɛ̃=si=kə=nɔ=tʁəa=muʁ 12
ʒə=nε=py=kɔ̃tə=niʁ=mɔ̃=de=ziʁ=də=swaf 10
e=ʒə=tε=vi=de=də=səl=ɥi=si 9
ɑ̃=tʁε=mɑ̃=ta=mɔʁ=e=la=fɛ̃də=nɔ=tʁəa=muʁ 11
dε=sjεklə=zɔ̃=pa=se=a=tə=ʁə=ʃεʁ=ʃe 10
mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒε=ʁə=tʁu=ve=ta=se=pyl=tyʁə 11
lə=tɑ̃də=la=ʁe=zy=ʁεk=sjɔ̃=ε=tɑ̃=fɛ̃=və=ny 12
u=vʁɑ̃=mε=vεnə=ze=mə=vi=dɑ̃=də=mɔ̃=sɑ̃ 11
syʁ=sə=ki=ʁεstə=də=twa=ʒə=tə=ʁə=dɔ=nə=sə=kə=ʒε=pʁi 15
il=i=a=si=lɔ̃=tɑ̃=sεtə=vi=si=pʁe=sjø=zəa=mε=ziø 14
kə=ʒɑ̃=nε=pε=je=lə=pʁi=fɔʁ=swa=œ=ʁøzə=və=ʁo 13
a=dj=ø=mɔ̃=na 5

kʁi=zɑ̃=tε=mə 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
31/03/2004 00:00Grosloulou

Ca sent trop fort, ton poème.
Et faux en plus.
Je suis écoeuré, en toute sincérité

Auteur de Poésie
04/04/2004 00:00Tsilia

J’aime beaucoup ton poème, il faut savoir voir plus loin que les mots et ne pas s’arréter au sens propre, c’est vraiment magnifique, j’aime beaucoup!
Bisous, Cécile L.

Auteur de Poésie
14/04/2004 00:00Darkkily

J’aime bien ce poème. En tout cas il me parle assez, il y a beaucoup de chose que je retrouve
dans mon univers. . . L’amour par delà la mort et vive et versa. . .

Poème Amour
Du 31/03/2004 00:00

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 3 strophes.