Poeme-France : Lecture Écrit Confiance

Slam : Merci D’Être Toi

Slam Confiance
Publié le 13/01/2021 18:38

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Christelle

Merci D’Être Toi

Tu r’essuie mes larme
Tu es mon arme
Contre toute se personnes
Qui sonne
Faut qui sont comme des bombe
Qui tombe
Tu me fais sourire
Et rire
Malgré les malheur
De la vie dans mes heures
Sombre tu es là lumière
Qui m’eclaire
Tu es ma béquilles quand je
Ne peut plus tenir debout accose de ses jeux
D’adultes
De ses insultes
Ses injustices
Tu les fais devenir une justice
Grâce à toi le poids sur mes
Épaules et plus léger. Mes
Envie je les partage
Enfin je peux rêver malgré mon âge
Merci de tout ceux que tu fais
Tu as un effet
Bénéfique Enver moi
Toi
Sans qui je ne serai
Pas moi sans qui j’aurais
Était aussi loin
Merci de prendre soin
De moi
D’avoir cru en moi sans toi
J’aurais moins confiance
En moi la méfiance
Aurais pris le dessus
Tu ne m’as jamais déçu
Malgré nos disputes
On discute
Toujours
On ne m’a pas appris en cours
Que la clé du bonheur
Était d’être mise à l’honneur
Et d’être aimé pour ce qu’on ai
Et pas où on née
Merci pour ta patience
Et ta confiance
 • Pieds Hyphénique: Merci D’Être Toi

  tu=res=suie=mes=la=rme 6
  tu=es=mon=a=rme 5
  contre=tou=te=se=per=sonnes 6
  qui=son=ne 3
  faut=qui=sont=comme=des=bombe 6
  qui=tom=be 3
  tu=me=fais=sou=ri=re 6
  et=ri=re 3
  mal=gré=les=mal=heur 5
  de=la=vie=dans=mes=heures 6
  sombre=tu=es=là=lu=mière 6
  qui=me=clai=re 4
  tu=es=ma=bé=quilles=quand=je 7
  ne=peut=plus=te=nir=de=bout=ac=cose=de=ses=jeux 12
  da=du=ltes 3
  de=ses=in=su=ltes 5
  ses=in=jus=ti=ces 5
  tu=les=fais=de=ve=nir=une=jus=tice 9
  grâ=ceà=toi=le=poids=sur=mes 7
  épaules=et=plus=lé=ger=mes 6
  en=vie=je=les=par=tage 6
  en=fin=je=peux=rê=ver=mal=gré=mon=âge 10
  mer=ci=de=tout=ceux=que=tu=fais 8
  tu=as=un=ef=fet 5
  bé=né=fi=queen=ver=moi 6
  toi 1
  sans=qui=je=ne=se=rai 6
  pas=moi=sans=qui=jau=rais 6
  était=aus=si=loin 4
  mer=ci=de=pren=dre=soin 6
  de=moi 2
  da=voir=cru=en=moi=sans=toi 7
  jau=rais=moins=con=fian=ce 6
  en=moi=la=mé=fian=ce 6
  au=rais=pris=le=des=sus 6
  tu=ne=mas=ja=mais=dé=çu 7
  mal=gré=nos=dis=pu=tes 6
  on=dis=cu=te 4
  tou=jours 2
  on=ne=ma=pas=ap=pris=en=cours 8
  que=la=clé=du=bon=heur 6
  était=dêtre=mise=à=lhon=neur 6
  et=dêtreai=mé=pour=ce=quon=ai 7
  et=pas=où=on=née 5
  mer=ci=pour=ta=pa=tience 6
  et=ta=con=fi=an=ce 6
 • Phonétique : Merci D’Être Toi

  ty ʁesɥi mε laʁmə
  ty ε mɔ̃n- aʁmə
  kɔ̃tʁə tutə sə pεʁsɔnə
  ki sɔnə
  fo ki sɔ̃ kɔmə dε bɔ̃bə
  ki tɔ̃bə
  ty mə fε suʁiʁə
  e ʁiʁə
  malɡʁe lε malœʁ
  də la vi dɑ̃ mεz- œʁ
  sɔ̃bʁə ty ε la lymjεʁə
  ki mεklεʁə
  ty ε ma bekjə kɑ̃ ʒə
  nə pø plys təniʁ dəbu akozə də sε ʒø
  dadyltə
  də sεz- ɛ̃syltə
  sεz- ɛ̃ʒystisə
  ty lε fε dəvəniʁ ynə ʒystisə
  ɡʁasə a twa lə pwa syʁ mε
  epoləz- e plys leʒe. mε
  ɑ̃vi ʒə lε paʁtaʒə
  ɑ̃fɛ̃ ʒə pø ʁεve malɡʁe mɔ̃n- aʒə
  mεʁsi də tu sø kə ty fε
  ty a œ̃n- efε
  benefikə ɑ̃vεʁ mwa
  twa
  sɑ̃ ki ʒə nə səʁε
  pa mwa sɑ̃ ki ʒoʁε
  etε osi lwɛ̃
  mεʁsi də pʁɑ̃dʁə swɛ̃
  də mwa
  davwaʁ kʁy ɑ̃ mwa sɑ̃ twa
  ʒoʁε mwɛ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  ɑ̃ mwa la mefjɑ̃sə
  oʁε pʁi lə dəsy
  ty nə ma ʒamε desy
  malɡʁe no dispytə
  ɔ̃ diskytə
  tuʒuʁ
  ɔ̃ nə ma pa apʁiz- ɑ̃ kuʁ
  kə la kle dy bɔnœʁ
  etε dεtʁə mizə a lɔnœʁ
  e dεtʁə εme puʁ sə kɔ̃n- ε
  e pa u ɔ̃ ne
  mεʁsi puʁ ta pasjɑ̃sə
  e ta kɔ̃fjɑ̃sə
 • Pieds Phonétique : Merci D’Être Toi

  ty=ʁes=ɥi=mε=laʁ=mə 6
  ty=ε=mɔ̃=naʁ=mə 5
  kɔ̃tʁə=tu=tə=sə=pεʁ=sɔnə 6
  ki=sɔ=nə 3
  fo=ki=sɔ̃=kɔmə=dε=bɔ̃bə 6
  ki=tɔ̃=bə 3
  ty=mə=fε=su=ʁi=ʁə 6
  e=ʁi=ʁə 3
  mal=ɡʁe=lε=ma=lœ=ʁə 6
  də=la=vi=dɑ̃=mε=zœʁ 6
  sɔ̃bʁə=ty=ε=la=ly=mjεʁə 6
  ki=mε=klε=ʁə 4
  ty=ε=ma=be=kjə=kɑ̃ʒə 6
  nə=pø=plys=tə=niʁ=də=buakozə=də=sε=ʒø 10
  da=dyl=tə 3
  də=sε=zɛ̃=syl=tə 5
  sε=zɛ̃=ʒys=ti=sə 5
  tylεfεdə=və=niʁ=y=nə=ʒys=tisə 7
  ɡʁasəa=twa=lə=pwa=syʁ=mε 6
  e=polə=ze=plys=le=ʒe=mε 7
  ɑ̃=vi=ʒə=lε=paʁ=taʒə 6
  ɑ̃fɛ̃ʒə=pø=ʁε=ve=mal=ɡʁe=mɔ̃naʒə 7
  mεʁsidə=tu=sø=kə=ty=fε 6
  ty=a=œ̃=ne=fε 5
  be=ne=fikə=ɑ̃=vεʁ=mwa 6
  twa 1
  sɑ̃=ki=ʒə=nə=sə=ʁε 6
  pa=mwa=sɑ̃=ki=ʒo=ʁε 6
  e=tε=o=si=lwɛ̃ 5
  mεʁ=si=də=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃ 6
  də=mwa 2
  da=vwaʁ=kʁy=ɑ̃=mwa=sɑ̃=twa 7
  ʒo=ʁε=mwɛ̃=kɔ̃=fjɑ̃=sə 6
  ɑ̃=mwa=la=me=fjɑ̃=sə 6
  o=ʁε=pʁi=lə=də=sy 6
  tynə=ma=ʒa=mε=de=sy 6
  mal=ɡʁe=no=dis=py=tə 6
  ɔ̃=dis=ky=tə 4
  tu=ʒuʁ 2
  ɔ̃nə=ma=pa=a=pʁi=zɑ̃=kuʁ 7
  kə=la=kle=dy=bɔ=nœʁ 6
  e=tεdεtʁə=mi=zəa=lɔ=nœʁ 6
  e=dεtʁəε=me=puʁsə=kɔ̃=nε 6
  e=pa=u=ɔ̃=ne 5
  mεʁ=si=puʁ=ta=pa=sjɑ̃sə 6
  e=ta=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/01/2021 20:20Tulipe Noire

Joli hommage de reconnaissance à celui qui à un grand coeur d’amour, de tendresse et d’humanité, merci du partage et plaisr de lecture.

Auteur de Poésie
14/01/2021 11:01Saber Lahmidi

Une belle reconnaissance de gratitude.
Merci du partage !