Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : The Dream Isn’T Over Yet…

Poème Vie
Publié le 18/09/2006 17:31

L'écrit contient 289 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

The Dream Isn’T Over Yet…

Le monde tourne tout autour de moi,
Dans le silence d’une de mes larmes,
La vie et le temps avancent, pas à pas,
Dans un bruit lointain qui me désarme,

Les vents séchent mes pleurs en m’écrasant,
Le monde se pétrifit, s’efface petit à petit,
A travers la brume je vois un reflet tremblant,
Des amas de glace, un chagrin où je reste ensevelie

Toutes mes croyances doucement s’effacent,
Je sens ce vide au creux de mes blessures,
Et, je tente encore de me sentir moins lasse,
Mais chaque mots se ramènent à mes fêlures.

Un funeste destin limite mon horizon,
Je sens une transe enhavir mon âme,
Un terrible orage fait tomber mon pavillon,
La vie s’écroule sans ranimer ses flammes.

Une lumière brille faiblement au fond du couloir,
Je peux la toucher, mais j’ai du mal à l’attraper,
Et je me nourris de ces petits bouts d’un espoir,
Qui ne demande qu’à me fuir, qu’à s’evaporer.

Tout débute en tombant brusquement du piedestal,
S’assombrit, en évoquant la dimension la plus profonde,
Le reste de mes ésperances s’évapore à la lueur vespérale,
Je baisse mes armes, je renonce à la vanité de ce monde.

Mais dans le fond de mon cœur, je sens cette chaleur,
Ce bout de vie, ce bout de couleurs, emplis de bonheurs,
Ce papier froissé, cette note de musique, cette douceur,
Tous ces petits riens qui peuvent m’ôter mes douleurs.

Mes rideaux laissent entrer les douces lueurs de la vie,
Dans ces ténèbres, elles chatouillent mon âme endolorie,
La vie se lambine, au bout des mots, au bout de mes cries,
Fallait-il quitter mes éspérances, mes plus belles utopies.
 • Pieds Hyphénique: The Dream Isn’T Over Yet…

  le=mon=de=tour=ne=tout=au=tour=de=moi 10
  dans=le=si=len=ce=du=ne=de=mes=lar=mes 11
  la=vie=et=le=temps=a=van=cent=pas=à=pas 11
  dans=un=bruit=loin=tain=qui=me=dé=sar=me 10

  les=vents=sé=chent=mes=pleurs=en=mé=cra=sant 10
  le=monde=se=pé=tri=fit=sef=fa=ce=pe=tit=à=pe=tit 14
  a=tra=vers=la=bru=me=je=vois=un=re=flet=trem=blant 13
  des=a=mas=de=glace=un=cha=grin=où=je=res=teen=se=ve=lie 15

  tou=tes=mes=croy=an=ces=dou=ce=ment=sef=fa=cent 12
  je=sens=ce=vi=de=au=creux=de=mes=bles=su=res 12
  et=je=ten=te=en=co=re=de=me=sen=tir=moins=las=se 14
  mais=cha=que=mots=se=ra=mè=nent=à=mes=fê=lu=res 13

  un=fu=nes=te=des=tin=li=mi=te=mon=ho=ri=zon 13
  je=sens=u=ne=tran=se=en=ha=vir=mon=â=me 12
  un=ter=ri=ble=o=ra=ge=fait=tom=ber=mon=pa=vil=lon 14
  la=vie=sé=crou=le=sans=ra=ni=mer=ses=flam=mes 12

  u=ne=lu=miè=re=brille=fai=ble=ment=au=fond=du=cou=loir 14
  je=peux=la=tou=cher=mais=jai=du=mal=à=lat=tra=per 13
  et=je=me=nour=ris=de=ces=pe=tits=bouts=dun=es=poir 13
  qui=ne=de=man=de=quà=me=fu=ir=quà=se=va=po=rer 14

  tout=dé=bu=te=en=tom=bant=brus=que=ment=du=pie=des=tal 14
  sas=som=brit=en=é=vo=quant=la=dimen=sion=la=plus=pro=fonde 14
  le=res=te=de=mes=és=pe=rances=sé=va=po=reà=la=lueur=ves=pé=rale 17
  je=baisse=mes=ar=mes=je=re=non=ceà=la=va=ni=té=de=ce=monde 16

  mais=dans=le=fond=de=mon=cœur=je=sens=cet=te=cha=leur 13
  ce=bout=de=vie=ce=bout=de=cou=leurs=em=plis=de=bon=heurs 14
  ce=pa=pier=frois=sé=cette=no=te=de=mu=si=que=cet=te=dou=ceur 16
  tous=ces=pe=tits=riens=qui=peu=vent=mô=ter=mes=dou=leurs 13

  mes=ri=deaux=lais=sent=en=trer=les=dou=ces=lueurs=de=la=vie 14
  dans=ces=té=nèbres=el=les=cha=touillent=mon=â=meen=do=lo=rie 14
  la=vie=se=lam=bine=au=bout=des=mots=au=bout=de=mes=cries 14
  fal=lait=til=quit=ter=mes=és=pé=rances=mes=plus=bel=les=u=to=pies 16
 • Phonétique : The Dream Isn’T Over Yet…

  lə mɔ̃də tuʁnə tut- otuʁ də mwa,
  dɑ̃ lə silɑ̃sə dynə də mε laʁmə,
  la vi e lə tɑ̃z- avɑ̃se, pa a pa,
  dɑ̃z- œ̃ bʁɥi lwɛ̃tɛ̃ ki mə dezaʁmə,

  lε vɑ̃ seʃe mε plœʁz- ɑ̃ mekʁazɑ̃,
  lə mɔ̃də sə petʁifi, sefasə pəti a pəti,
  a tʁavεʁ la bʁymə ʒə vwaz- œ̃ ʁəflε tʁɑ̃blɑ̃,
  dεz- ama də ɡlasə, œ̃ ʃaɡʁɛ̃ u ʒə ʁεstə ɑ̃səvəli

  tutə mε kʁwajɑ̃sə dusəmɑ̃ sefase,
  ʒə sɑ̃s sə vidə o kʁø də mε blesyʁə,
  e, ʒə tɑ̃tə ɑ̃kɔʁə də mə sɑ̃tiʁ mwɛ̃ lasə,
  mε ʃakə mo sə ʁamεne a mε fεlyʁə.

  œ̃ fynεstə dεstɛ̃ limitə mɔ̃n- ɔʁizɔ̃,
  ʒə sɑ̃sz- ynə tʁɑ̃zə ɑ̃naviʁ mɔ̃n- amə,
  œ̃ teʁiblə ɔʁaʒə fε tɔ̃be mɔ̃ pavilɔ̃,
  la vi sekʁulə sɑ̃ ʁanime sε flamə.

  ynə lymjεʁə bʁijə fεbləmɑ̃ o fɔ̃ dy kulwaʁ,
  ʒə pø la tuʃe, mε ʒε dy mal a latʁape,
  e ʒə mə nuʁʁi də sε pəti bu dœ̃n- εspwaʁ,
  ki nə dəmɑ̃də ka mə fɥiʁ, ka səvapɔʁe.

  tu debytə ɑ̃ tɔ̃bɑ̃ bʁyskəmɑ̃ dy pjeεstal,
  sasɔ̃bʁi, ɑ̃n- evɔkɑ̃ la dimɑ̃sjɔ̃ la plys pʁɔfɔ̃də,
  lə ʁεstə də mεz- espəʁɑ̃sə sevapɔʁə a la lɥœʁ vεspeʁalə,
  ʒə bεsə mεz- aʁmə, ʒə ʁənɔ̃sə a la vanite də sə mɔ̃də.

  mε dɑ̃ lə fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ, ʒə sɑ̃s sεtə ʃalœʁ,
  sə bu də vi, sə bu də kulœʁ, ɑ̃pli də bɔnœʁ,
  sə papje fʁwase, sεtə nɔtə də myzikə, sεtə dusœʁ,
  tus sε pəti ʁjɛ̃ ki pəve mote mε dulœʁ.

  mε ʁido lεse ɑ̃tʁe lε dusə lɥœʁ də la vi,
  dɑ̃ sε tenεbʁə, εllə ʃatuje mɔ̃n- amə ɑ̃dɔlɔʁi,
  la vi sə lɑ̃binə, o bu dε mo, o bu də mε kʁi,
  falε til kite mεz- espeʁɑ̃sə, mε plys bεlləz- ytɔpi.
 • Pieds Phonétique : The Dream Isn’T Over Yet…

  lə=mɔ̃=də=tuʁ=nə=tu=to=tuʁ=də=mwa 10
  dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=dy=nə=də=mε=la=ʁmə 11
  la=vi=e=lə=tɑ̃=za=vɑ̃=se=pa=a=pa 11
  dɑ̃=zœ̃=bʁɥi=lwɛ̃=tɛ̃=ki=mə=de=zaʁ=mə 10

  lε=vɑ̃=se=ʃe=mε=plœ=ʁə=zɑ̃=me=kʁa=zɑ̃ 11
  lə=mɔ̃də=sə=pe=tʁi=fi=se=fa=sə=pə=ti=a=pə=ti 14
  a=tʁa=vεʁ=la=bʁy=mə=ʒə=vwa=zœ̃=ʁə=flε=tʁɑ̃=blɑ̃ 13
  dε=za=madə=ɡla=sə=œ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=u=ʒə=ʁεs=təɑ̃=sə=və=li 15

  tu=tə=mε=kʁwa=j=ɑ̃=sə=du=sə=mɑ̃=se=fa=se 13
  ʒə=sɑ̃s=sə=vi=də=o=kʁø=də=mε=ble=sy=ʁə 12
  e=ʒə=tɑ̃=tə=ɑ̃=kɔʁ=ə=də=mə=sɑ̃=tiʁ=mwɛ̃=la=sə 14
  mε=ʃa=kə=mo=sə=ʁa=mε=ne=a=mε=fε=ly=ʁə 13

  œ̃=fy=nεs=tə=dεs=tɛ̃=li=mi=tə=mɔ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  ʒə=sɑ̃s=zy=nə=tʁɑ̃=zə=ɑ̃=na=viʁ=mɔ̃=na=mə 12
  œ̃=te=ʁi=blə=ɔ=ʁa=ʒə=fε=tɔ̃=be=mɔ̃=pa=vi=lɔ̃ 14
  la=vi=se=kʁu=lə=sɑ̃=ʁa=ni=me=sε=fla=mə 12

  ynə=ly=mjε=ʁə=bʁi=jə=fε=blə=mɑ̃=o=fɔ̃=dy=ku=lwaʁ 14
  ʒə=pø=la=tu=ʃe=mε=ʒε=dy=mal=a=la=tʁa=pe 13
  e=ʒə=mə=nuʁ=ʁi=də=sε=pə=ti=bu=dœ̃=nεs=pwaʁ 13
  ki=nə=də=mɑ̃=də=ka=mə=fɥ=iʁ=ka=sə=va=pɔ=ʁe 14

  tu=de=by=tə=ɑ̃=tɔ̃=bɑ̃=bʁys=kə=mɑ̃=dy=pje=εs=tal 14
  sa=sɔ̃=bʁi=ɑ̃=ne=vɔ=kɑ̃=la=di=mɑ̃=sjɔ̃=la=plys=pʁɔfɔ̃də 14
  lə=ʁεstə=də=mε=zes=pə=ʁɑ̃=sə=se=va=pɔ=ʁəa=la=lɥœʁ=vεs=pe=ʁalə 17
  ʒə=bεsə=mε=zaʁ=mə=ʒə=ʁə=nɔ̃=səa=la=va=ni=te=də=sə=mɔ̃də 16

  mε=dɑ̃=lə=fɔ̃=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=sɑ̃s=sε=tə=ʃa=lœʁ 14
  sə=bu=də=vi=sə=bu=də=ku=lœʁ=ɑ̃=pli=də=bɔ=nœʁ 14
  sə=pa=pje=fʁwase=sε=tə=nɔ=tə=də=my=zi=kə=sε=tə=du=sœʁ 16
  tus=sε=pə=ti=ʁj=ɛ̃=ki=pə=ve=mo=te=mε=du=lœʁ 14

  mε=ʁi=do=lε=se=ɑ̃=tʁe=lε=du=sə=lɥœʁ=də=la=vi 14
  dɑ̃=sε=te=nεbʁə=εl=lə=ʃa=tu=je=mɔ̃=na=məɑ̃=dɔ=lɔ=ʁi 15
  la=visə=lɑ̃=bi=nə=o=bu=dε=mo=o=bu=də=mε=kʁi 14
  fa=lε=til=ki=te=mε=zes=pe=ʁɑ̃sə=mε=plys=bεllə=zy=tɔ=pi 15

PostScriptum

Merci à toi, Espoir Eternel, d’avoir bien voulu partager ta belle plume à la mienne. . . . .
Au Plaisir de réécrire avec toi. (F)

{} Jtd. {}

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2006 21:07Black $Hadow

Tout le plaisir est pour moi Cindy, j’espère bien composer un autre duo avec toi (K)(K)(K)(K)
La PtiTe HinDa (F)

Auteur de Poésie
18/09/2006 21:42Avatar Du Silence

harmonie superbe des plumes, magnifique, gracieux, divin, beau, et je ne connais pas d’autre synonime a cette beauter qui coupe souffle de tout ceux, j’en suis certain, vous lissent.
(F)(F)(F)(F)(F)(F)

Auteur de Poésie
19/09/2006 01:26C..

tres beau poème et duo!
vos plumes s’accordent bien ^^. . . . . mais quelle tristesse qui ressort de ce poème. . .
bizou(K)

Auteur de Poésie
19/09/2006 18:14Evangelista

superbe duo, par deux plumes talentueuses. . . , d’ou ressort une tristesse face aux douleurs de la vie, et à l’espoir qui semble s’enfuir. . . , mais y croire est la lueur de l’avenir. . . , bravo à toutes les deux,
Amicalement(F)

Auteur de Poésie
19/09/2006 20:30Erika

triste mais vraiment magnifique je l’avou, vraiment vs vs accordez à merveille. . bravo
amitié a tte les deux(K)(K)

Auteur de Poésie
19/09/2006 20:51Galaad

Tres beau duo, magnifique poeme de deux ames meurtries mais qui gardent en elles cette magnifique etincelle d espoir que demain apportera des jours meilleurs.
J ai bc aimé vous lire
amicalement

Auteur de Poésie
19/09/2006 21:19Ankhaset

beau mariage de mots entre vs 2.
tres réussi

Auteur de Poésie
20/09/2006 12:52Angel’s

Vous avez tjs cette flamme en vous puisqu’elle permet de venir déposer ici vos peines et espoirs.
Amitiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angie(F)

Auteur de Poésie
20/09/2006 17:56Lili

Superbe écrit et très beau duo de deux belles plumes que s’ont les votres, merci et bravo à vous deux. Amitiés Sincères (F) (F)

Auteur de Poésie
26/09/2006 22:07+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

Très bel écrit, a vous deux, mais je vais être ingrat de vous dire que malgrè vos talents indiscutables, on remarque une différence de style, donc un assemblage moyen des deux écritures.
Mais chaqu’un est unique et on ne peut pas le contredire.
Belle et bonne continuation à vous deux.
Au plaisir de lire et d’apprendre.

Amitiés CWDE