Poeme-France : Lecture Écrit Histoire

Poeme : La Forêt Des Malefices : Ii. Branches Perdues.

Poème Histoire
Publié le 11/10/2005 21:49

L'écrit contient 306 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

La Forêt Des Malefices : Ii. Branches Perdues.

Les rayons de Soleil filent entre mes branches,
Et je profite de cette chaleur douce et franche,
Qui se fait si rare que j’en perds son vrai goût,
Mais qui par sa tendresse me rend le plus fou.

Je ne suis qu’un tronc des plus petits et grêles,
Qui rêve aller assez haut pour avoir des ailes,
Je ne suis qu’un modeste mélange de feuilles,
Qui l’automne venu, par certains se cueillent.

Le vent se lève, m’entoure et me transperce,
Je fuie ce souffle de mélancolie qui se dresse
Mais les nuages sont plus forts face à un pion,
Qui est tout seul avec sa peine et ses raisons.

Ma détresse et ma solitude grandissent en moi,
Je me perds en ces larmes qui ont encore la foi
En le bonheur et la lumière de notre belle forêt,
Qui sont les seuls à animer un cœur trop muet.

J’agite mes branches face au vent et à la pluie,
Et les colères du ciel contre moi s’amplifient,
Je tente de rester droit, montrer qui est le roi,
Mais je sais que mon masque ne trompe pas.

Tous les êtres de la forêt des maléfices savent
Qui est le seul à refléter l’image d’une épave,
Qui pleure et prie le ciel de toute sa triste âme,
Que sans amis, le bois meurt en des flammes.

Je tiens à croire en le Soleil qui me reviendra,
Très fort, je l’espère au plus profond de moi,
Mais, il répond toujours à l’appel des absents,
Et je me courbe, fatigué après un long moment.

Comme chaque fois, la solitude se fait maître,
Le bonheur est éphémère, et mon Espoir traître
Comme chaque jours, c’est tout seul que j’erre
Que par le Silence, en la souffrance je me perds.
 • Pieds Hyphénique: La Forêt Des Malefices : Ii. Branches Perdues.

  les=ray=ons=de=so=leil=fi=lent=en=tre=mes=bran=ches 13
  et=je=pro=fi=te=de=cet=te=cha=leur=dou=ce=et=franche 14
  qui=se=fait=si=ra=re=que=jen=perds=son=vrai=goût 12
  mais=qui=par=sa=ten=dres=se=me=rend=le=plus=fou 12

  je=ne=suis=quun=tronc=des=plus=pe=tits=et=grê=les 12
  qui=rê=ve=al=ler=as=sez=haut=pour=a=voir=des=ai=les 14
  je=ne=suis=quun=mo=des=te=mé=lan=ge=de=feui=lles 13
  qui=lau=tom=ne=ve=nu=par=cer=tains=se=cueil=lent 12

  le=vent=se=lè=ve=men=tou=re=et=me=trans=per=ce 13
  je=fuie=ce=souf=fle=de=mé=lan=co=lie=qui=se=dresse 13
  mais=les=nu=a=ges=sont=plus=forts=fa=ce=à=un=pi=on 14
  qui=est=tout=seul=a=vec=sa=pei=ne=et=ses=rai=sons 13

  ma=détres=se=et=ma=so=li=tu=de=gran=dis=sent=en=moi 14
  je=me=perds=en=ces=lar=mes=qui=ont=en=co=re=la=foi 14
  en=le=bon=heur=et=la=lu=mière=de=no=tre=bel=le=fo=rêt 15
  qui=sont=les=seuls=à=a=ni=mer=un=cœur=trop=muet 12

  ja=gi=te=mes=bran=ches=fa=ce=au=vent=et=à=la=pluie 14
  et=les=co=lè=res=du=ciel=con=tre=moi=sam=pli=fient 13
  je=ten=te=de=res=ter=droit=mon=trer=qui=est=le=roi 13
  mais=je=sais=que=mon=mas=que=ne=trom=pe=pas 11

  tous=les=ê=tres=de=la=fo=rêt=des=ma=lé=fi=ces=savent 14
  qui=est=le=seul=à=re=flé=ter=li=mage=du=ne=é=pave 14
  qui=pleure=et=prie=le=ciel=de=tou=te=sa=tris=te=â=me 14
  que=sans=a=mis=le=bois=meurt=en=des=flam=mes 11

  je=tiens=à=croi=re=en=le=so=leil=qui=me=re=vien=dra 14
  très=fort=je=les=pè=re=au=plus=pro=fond=de=moi 12
  mais=il=ré=pond=tou=jours=à=lap=pel=des=ab=sents 12
  et=je=me=cour=be=fa=ti=gué=a=près=un=long=mo=ment 14

  com=me=cha=que=fois=la=so=li=tu=de=se=fait=maî=tre 14
  le=bon=heur=est=é=phé=mè=re=et=mon=es=poir=traî=tre 14
  com=me=cha=que=jours=cest=tout=seul=que=jer=re 11
  que=par=le=si=len=ce=en=la=souf=fran=ce=je=me=perds 14
 • Phonétique : La Forêt Des Malefices : Ii. Branches Perdues.

  lε ʁεjɔ̃ də sɔlεj file ɑ̃tʁə mε bʁɑ̃ʃə,
  e ʒə pʁɔfitə də sεtə ʃalœʁ dusə e fʁɑ̃ʃə,
  ki sə fε si ʁaʁə kə ʒɑ̃ pεʁd sɔ̃ vʁε ɡu,
  mε ki paʁ sa tɑ̃dʁεsə mə ʁɑ̃ lə plys fu.

  ʒə nə sɥi kœ̃ tʁɔ̃k dε plys pətiz- e ɡʁεlə,
  ki ʁεvə ale asez- o puʁ avwaʁ dεz- εlə,
  ʒə nə sɥi kœ̃ mɔdεstə melɑ̃ʒə də fœjə,
  ki lotɔmnə vəny, paʁ sεʁtɛ̃ sə kœje.

  lə vɑ̃ sə lεvə, mɑ̃tuʁə e mə tʁɑ̃spεʁsə,
  ʒə fɥi sə suflə də melɑ̃kɔli ki sə dʁεsə
  mε lε nɥaʒə sɔ̃ plys fɔʁ fasə a œ̃ pjɔ̃,
  ki ε tu səl avεk sa pεnə e sε ʁεzɔ̃.

  ma detʁεsə e ma sɔlitydə ɡʁɑ̃dise ɑ̃ mwa,
  ʒə mə pεʁdz- ɑ̃ sε laʁmə- ki ɔ̃ ɑ̃kɔʁə la fwa
  ɑ̃ lə bɔnœʁ e la lymjεʁə də nɔtʁə bεllə fɔʁε,
  ki sɔ̃ lε səlz- a anime œ̃ kœʁ tʁo mɥε.

  ʒaʒitə mε bʁɑ̃ʃə fasə o vɑ̃ e a la plɥi,
  e lε kɔlεʁə dy sjεl kɔ̃tʁə mwa sɑ̃plifje,
  ʒə tɑ̃tə də ʁεste dʁwa, mɔ̃tʁe ki ε lə ʁwa,
  mε ʒə sε kə mɔ̃ maskə nə tʁɔ̃pə pa.

  tus lεz- εtʁə- də la fɔʁε dε malefisə save
  ki ε lə səl a ʁəflete limaʒə dynə epavə,
  ki plœʁə e pʁi lə sjεl də tutə sa tʁistə amə,
  kə sɑ̃z- ami, lə bwa məʁ ɑ̃ dε flamə.

  ʒə tjɛ̃z- a kʁwaʁə ɑ̃ lə sɔlεj ki mə ʁəvjɛ̃dʁa,
  tʁε fɔʁ, ʒə lεspεʁə o plys pʁɔfɔ̃ də mwa,
  mε, il ʁepɔ̃ tuʒuʁz- a lapεl dεz- absɑ̃,
  e ʒə mə kuʁbə, fatiɡe apʁεz- œ̃ lɔ̃ mɔmɑ̃.

  kɔmə ʃakə fwa, la sɔlitydə sə fε mεtʁə,
  lə bɔnœʁ εt- efemεʁə, e mɔ̃n- εspwaʁ tʁεtʁə
  kɔmə ʃakə ʒuʁ, sε tu səl kə ʒeʁə
  kə paʁ lə silɑ̃sə, ɑ̃ la sufʁɑ̃sə ʒə mə pεʁd.
 • Pieds Phonétique : La Forêt Des Malefices : Ii. Branches Perdues.

  lε=ʁε=j=ɔ̃=də=sɔ=lεj=fi=le=ɑ̃=tʁə=mε=bʁɑ̃=ʃə 14
  e=ʒə=pʁɔ=fi=tə=də=sε=tə=ʃa=lœʁ=du=sə=e=fʁɑ̃ʃə 14
  ki=sə=fε=si=ʁa=ʁə=kə=ʒɑ̃=pεʁd=sɔ̃=vʁε=ɡu 12
  mε=ki=paʁ=sa=tɑ̃=dʁε=sə=mə=ʁɑ̃=lə=plys=fu 12

  ʒə=nə=sɥi=kœ̃=tʁɔ̃k=dε=plys=pə=ti=ze=ɡʁε=lə 12
  ki=ʁε=və=a=le=a=se=zo=puʁ=a=vwaʁ=dε=zε=lə 14
  ʒə=nə=sɥi=kœ̃=mɔ=dεs=tə=me=lɑ̃=ʒə=də=fœ=jə 13
  ki=lo=tɔm=nə=və=ny=paʁ=sεʁ=tɛ̃=sə=kœj=e 12

  lə=vɑ̃=sə=lε=və=mɑ̃=tu=ʁə=e=mə=tʁɑ̃s=pεʁ=sə 13
  ʒə=fɥi=sə=su=flə=də=me=lɑ̃=kɔ=li=ki=sə=dʁε=sə 14
  mε=lε=nɥ=a=ʒə=sɔ̃=plys=fɔʁ=fa=sə=a=œ̃=pj=ɔ̃ 14
  ki=ε=tu=səl=a=vεk=sa=pε=nə=e=sε=ʁε=zɔ̃ 13

  ma=de=tʁεsə=e=ma=sɔ=li=ty=də=ɡʁɑ̃=di=se=ɑ̃=mwa 14
  ʒə=mə=pεʁ=dzɑ̃=sε=laʁ=mə=ki=ɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=fwa 14
  ɑ̃lə=bɔ=nœʁ=e=la=ly=mjε=ʁə=də=nɔ=tʁə=bεllə=fɔ=ʁε 14
  ki=sɔ̃=lε=səl=za=a=ni=me=œ̃=kœ=ʁə=tʁo=mɥε 13

  ʒa=ʒi=tə=mε=bʁɑ̃=ʃə=fa=sə=o=vɑ̃=e=a=la=plɥi 14
  e=lε=kɔ=lε=ʁə=dy=sjεl=kɔ̃=tʁə=mwa=sɑ̃=pli=fj=e 14
  ʒə=tɑ̃=tə=də=ʁεs=te=dʁwa=mɔ̃=tʁe=ki=ε=lə=ʁwa 13
  mε=ʒə=sε=kə=mɔ̃=mas=kə=nə=tʁɔ̃=pə=pa 11

  tus=lε=zεtʁə=də=la=fɔ=ʁε=dε=ma=le=fi=sə=sa=ve 14
  ki=εlə=səl=a=ʁə=fle=te=li=ma=ʒə=dy=nə=e=pavə 14
  ki=plœ=ʁə=e=pʁi=lə=sjεl=də=tu=tə=sa=tʁis=tə=amə 14
  kə=sɑ̃=za=mi=lə=bwa=məʁ=ɑ̃=dε=fla=mə 11

  ʒə=tjɛ̃=za=kʁwa=ʁə=ɑ̃=lə=sɔ=lεj=ki=mə=ʁə=vjɛ̃=dʁa 14
  tʁε=fɔʁ=ʒə=lεs=pε=ʁə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 12
  mε=il=ʁe=pɔ̃=tu=ʒuʁ=za=la=pεl=dε=zab=sɑ̃ 12
  e=ʒə=mə=kuʁ=bə=fa=ti=ɡe=a=pʁε=zœ̃=lɔ̃=mɔ=mɑ̃ 14

  kɔ=mə=ʃa=kə=fwa=la=sɔ=li=ty=də=sə=fε=mε=tʁə 14
  lə=bɔ=nœʁ=ε=te=fe=mε=ʁə=e=mɔ̃=nεs=pwaʁ=tʁε=tʁə 14
  kɔ=mə=ʃa=kə=ʒuʁ=sε=tu=səl=kə=ʒe=ʁə 11
  kə=paʁ=lə=si=lɑ̃=sə=ɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=ʒə=mə=pεʁd 14

PostScriptum

2ème poème…
Un arbre qui se sent seul…

J’avais oublié de préciser que chaque poème représent un personnage spécifique et un sentiment…

Merci à ceux qui me liront… (F)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2005 00:11Bambina_

Oooo...Un trés joli poème..et tant de tristesse..
L’arbre ne cedera pas,
Il resistera.
Epaulé de "ses amis" qui visuellement absents
son présents en son coeur.

Sur ces mots, le troisième m’attend^^

(F) Amitié Sincère
(K)(K)

Auteur de Poésie
05/12/2006 00:47Avatar Du Silence

un perssonnage, une émotion, et beaucoup d’autre chose... triste que le vent qui fouette ces feuilles, mais magnifique que l’image, que ton poème.
(F)(F)(F)