Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Regardant Les Étoiles…

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/03/2005 20:46

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cloudofsun

Regardant Les Étoiles…

Regardant les étoiles
M’imaginant un monde au loin
Espérant que caché sous ce voile
Personne ne verrait mon chagrin

Vivre dans un univers aussi immense
En ne croyant qu’on ne vie qu’une seule fois
En sachant ce que certaine personne pense
Qu’une fois venue la mort, tout s’arrête là

Peut-être ont-ils tous raison
Et que je suis la seule qui puisse imaginer
Qu’après avoir tant souffert dans ce monde
Que l’on aurait pas le droit à une récompense, dans l’éternité

Et si c’était vrai
Que l’on vie tout simplement pour préparer
La mort à laquelle on échappe jamais
S’envolant au firmament laissant notre corps fatigué

Nos esprits s’échappant de l’emprise de nos enveloppes
Pour s’en aller au loin, vers un nouveau monde
Fuyant pour toujours notre enfer qui se développe
Dans lequel nous vivons, dans l’attente qu’il s’estompe

Mais si au contraire
Après avoir rendue notre dernier souffle
Nous ne quittions point cette Terre
Et que nous restions immortel, oublier de tous

Flottant dans l’atmosphère
Attendant quelque chose qui ne viendra pas
Nos âmes mises à nue autour de cette Terre
Errantes jusqu’a ce qu’on s’occupe de leurs cas

Mais même encore
Comment peut-on assurer
Qu’une fois nos âmes libre de nos corps
Quelqu’un voudra sen préoccuper

Mes idées se brouillent en regardant au loin
Toutes ces questions qui martèlent mes pensées
Cherchant dans le ciel, fouillant ses recoins
Vivant dans le néant, cherchant une vérité ignorée

Comment pourrais-je m’en sortir
Je n’arrive plus à détourner mes yeux de ce mystère
Je ne pense plus qu’à mourir
Mais comment savoir si je quitterais cette Terre ?
 • Pieds Hyphénique: Regardant Les Étoiles…

  re=gar=dant=les=é=toi=les 7
  mi=ma=gi=nant=un=mon=de=au=loin 9
  es=pé=rant=que=ca=ché=sous=ce=voi=le 10
  per=son=ne=ne=ver=rait=mon=cha=grin 9

  vi=vre=dans=un=u=ni=vers=aus=si=im=men=se 12
  en=ne=croy=ant=quon=ne=vie=quu=ne=seu=le=fois 12
  en=sa=chant=ce=que=cer=tai=ne=per=son=ne=pense 12
  quu=ne=fois=ve=nue=la=mort=tout=sar=rê=te=là 12

  peut=tê=tre=ont=tils=tous=rai=son 8
  et=que=je=suis=la=seule=qui=puis=se=i=ma=gi=ner 13
  qua=près=a=voir=tant=souf=fert=dans=ce=mon=de 11
  que=lon=au=rait=pas=le=droit=à=une=ré=com=pen=se=dans=lé=ter=ni=té 18

  et=si=cé=tait=vrai 5
  que=lon=vie=tout=sim=ple=ment=pour=pré=pa=rer 11
  la=mort=à=la=quel=le=on=é=chap=pe=ja=mais 12
  sen=vo=lant=au=fir=mament=lais=sant=no=tre=corps=fa=ti=gué 14

  nos=es=prits=sé=chap=pant=de=lem=prise=de=nos=en=ve=loppes 14
  pour=sen=al=ler=au=loin=vers=un=nou=veau=mon=de 12
  fu=y=ant=pour=tou=jours=notreen=fer=qui=se=déve=loppe 12
  dans=le=quel=nous=vi=vons=dans=lat=tente=quil=ses=tompe 12

  mais=si=au=con=trai=re 6
  après=a=voir=ren=due=no=tre=der=ni=er=sou=ffle 12
  nous=ne=quit=ti=ons=point=cet=te=ter=re 10
  et=que=nous=res=tions=im=mor=tel=ou=blier=de=tous 12

  flot=tant=dans=lat=mo=sphè=re 7
  at=ten=dant=quel=que=cho=se=qui=ne=vien=dra=pas 12
  nos=â=mes=mises=à=nue=au=tour=de=cet=te=terre 12
  er=rantes=jus=qua=ce=quon=soc=cu=pe=de=leurs=cas 12

  mais=mê=me=en=co=re 6
  com=ment=peut=ton=as=su=rer 7
  quu=ne=fois=nos=â=mes=li=bre=de=nos=corps 11
  quel=quun=vou=dra=sen=préoc=cu=per 8

  mes=i=dées=se=brouil=lent=en=re=gar=dant=au=loin 12
  tou=tes=ces=ques=tions=qui=mar=tè=lent=mes=pen=sées 12
  cher=chant=dans=le=ciel=fouillant=ses=re=coins 9
  vi=vant=dans=le=né=ant=cher=chant=une=vé=ri=té=i=gno=rée 15

  com=ment=pour=rais=je=men=sor=tir 8
  je=nar=rive=plus=à=dé=tour=ner=mes=yeux=de=ce=mys=tère 14
  je=ne=pen=se=plus=quà=mou=rir 8
  mais=comment=sa=voir=si=je=quit=te=rais=cet=te=terre 12
 • Phonétique : Regardant Les Étoiles…

  ʁəɡaʁdɑ̃ lεz- etwalə
  mimaʒinɑ̃ œ̃ mɔ̃də o lwɛ̃
  εspeʁɑ̃ kə kaʃe su sə vwalə
  pεʁsɔnə nə veʁε mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃

  vivʁə dɑ̃z- œ̃n- ynivez- osi imɑ̃sə
  ɑ̃ nə kʁwajɑ̃ kɔ̃ nə vi kynə sələ fwa
  ɑ̃ saʃɑ̃ sə kə sεʁtεnə pεʁsɔnə pɑ̃sə
  kynə fwa vənɥ la mɔʁ, tu saʁεtə la

  pø tεtʁə ɔ̃ til tus ʁεzɔ̃
  e kə ʒə sɥi la sələ ki pɥisə imaʒine
  kapʁεz- avwaʁ tɑ̃ sufεʁ dɑ̃ sə mɔ̃də
  kə lɔ̃n- oʁε pa lə dʁwa a ynə ʁekɔ̃pɑ̃sə, dɑ̃ letεʁnite

  e si setε vʁε
  kə lɔ̃ vi tu sɛ̃pləmɑ̃ puʁ pʁepaʁe
  la mɔʁ a lakεllə ɔ̃n- eʃapə ʒamε
  sɑ̃vɔlɑ̃ o fiʁmame lεsɑ̃ nɔtʁə kɔʁ fatiɡe

  noz- εspʁi seʃapɑ̃ də lɑ̃pʁizə də noz- ɑ̃vəlɔpə
  puʁ sɑ̃n- ale o lwɛ̃, vεʁz- œ̃ nuvo mɔ̃də
  fyiɑ̃ puʁ tuʒuʁ nɔtʁə ɑ̃fe ki sə devəlɔpə
  dɑ̃ ləkεl nu vivɔ̃, dɑ̃ latɑ̃tə kil sεstɔ̃pə

  mε si o kɔ̃tʁεʁə
  apʁεz- avwaʁ ʁɑ̃dɥ nɔtʁə dεʁnje suflə
  nu nə kitjɔ̃ pwɛ̃ sεtə teʁə
  e kə nu ʁεstjɔ̃z- imɔʁtεl, ublje də tus

  flɔtɑ̃ dɑ̃ latmɔsfεʁə
  atɑ̃dɑ̃ kεlkə ʃozə ki nə vjɛ̃dʁa pa
  noz- amə mizəz- a nɥ otuʁ də sεtə teʁə
  eʁɑ̃tə ʒyska sə kɔ̃ sɔkypə də lœʁ ka

  mε mεmə ɑ̃kɔʁə
  kɔmɑ̃ pø tɔ̃n- asyʁe
  kynə fwa noz- amə libʁə də no kɔʁ
  kεlkœ̃ vudʁa sεn pʁeɔkype

  mεz- ide sə bʁuje ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ o lwɛ̃
  tutə sε kεstjɔ̃ ki maʁtεle mε pɑ̃se
  ʃεʁʃɑ̃ dɑ̃ lə sjεl, fujɑ̃ sε ʁəkwɛ̃
  vivɑ̃ dɑ̃ lə neɑ̃, ʃεʁʃɑ̃ ynə veʁite iɲɔʁe

  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə mɑ̃ sɔʁtiʁ
  ʒə naʁivə plysz- a detuʁne mεz- iø də sə mistεʁə
  ʒə nə pɑ̃sə plys ka muʁiʁ
  mε kɔmɑ̃ savwaʁ si ʒə kitəʁε sεtə teʁə ?
 • Pieds Phonétique : Regardant Les Étoiles…

  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lε=ze=twa=lə 7
  mi=ma=ʒi=nɑ̃=œ̃=mɔ̃=də=o=lwɛ̃ 9
  εs=pe=ʁɑ̃=kə=ka=ʃe=su=sə=vwa=lə 10
  pεʁ=sɔ=nə=nə=ve=ʁε=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 9

  vi=vʁə=dɑ̃=zœ̃=ny=ni=ve=zo=si=i=mɑ̃=sə 12
  ɑ̃=nə=kʁwa=jɑ̃=kɔ̃=nə=vi=ky=nə=sə=lə=fwa 12
  ɑ̃=sa=ʃɑ̃=sə=kə=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=pɑ̃sə 12
  ky=nə=fwa=vənɥ=la=mɔʁ=tu=sa=ʁε=tə=la 11

  pø=tε=tʁə=ɔ̃=til=tus=ʁε=zɔ̃ 8
  e=kə=ʒə=sɥi=lasə=lə=ki=pɥi=sə=i=ma=ʒi=ne 13
  ka=pʁε=za=vwaʁ=tɑ̃=su=fεʁ=dɑ̃=sə=mɔ̃=də 11
  kə=lɔ̃=no=ʁε=palə=dʁwa=a=y=nə=ʁe=kɔ̃=pɑ̃=sə=dɑ̃=le=tεʁ=ni=te 18

  e=si=se=tε=vʁε 5
  kə=lɔ̃=vi=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=puʁ=pʁe=pa=ʁe 11
  la=mɔʁ=a=la=kεl=lə=ɔ̃=ne=ʃa=pə=ʒa=mε 12
  sɑ̃=vɔ=lɑ̃=o=fiʁ=ma=me=lε=sɑ̃=nɔtʁə=kɔʁ=fa=ti=ɡe 14

  no=zεs=pʁise=ʃa=pɑ̃=də=lɑ̃=pʁi=zə=də=no=zɑ̃=və=lɔpə 14
  puʁ=sɑ̃=na=le=o=lwɛ̃=vεʁ=zœ̃=nu=vo=mɔ̃=də 12
  fy=i=ɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁnɔtʁəɑ̃=fe=ki=sə=de=və=lɔpə 12
  dɑ̃lə=kεl=nu=vi=vɔ̃=dɑ̃=la=tɑ̃=tə=kil=sεs=tɔ̃pə 12

  mε=si=o=kɔ̃=tʁε=ʁə 6
  a=pʁε=za=vwaʁ=ʁɑ̃dɥ=nɔ=tʁə=dεʁ=nj=e=su=flə 12
  nu=nə=ki=tj=ɔ̃=pwɛ̃=sε=tə=te=ʁə 10
  e=kə=nu=ʁεs=tjɔ̃=zi=mɔʁ=tεl=u=blje=də=tus 12

  flɔ=tɑ̃=dɑ̃=lat=mɔs=fε=ʁə 7
  a=tɑ̃=dɑ̃=kεl=kə=ʃo=zə=ki=nə=vjɛ̃=dʁa=pa 12
  no=zamə=mi=zə=za=nɥ=o=tuʁ=də=sε=tə=teʁə 12
  e=ʁɑ̃tə=ʒys=ka=sə=kɔ̃=sɔ=ky=pə=də=lœʁ=ka 12

  mε=mε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə 6
  kɔ=mɑ̃=pø=tɔ̃=na=sy=ʁe 7
  ky=nə=fwa=no=za=mə=li=bʁə=də=no=kɔʁ 11
  kεl=kœ̃=vu=dʁa=sεn=pʁe=ɔ=ky=pe 9

  mε=zi=de=sə=bʁu=je=ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=o=lwɛ̃ 12
  tu=tə=sε=kεs=tjɔ̃=ki=maʁ=tε=le=mε=pɑ̃=se 12
  ʃεʁ=ʃɑ̃=dɑ̃=lə=sjεl=fu=j=ɑ̃=sε=ʁə=kwɛ̃ 11
  vi=vɑ̃=dɑ̃lə=ne=ɑ̃=ʃεʁ=ʃɑ̃=y=nə=ve=ʁi=te=i=ɲɔ=ʁe 15

  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 8
  ʒə=na=ʁivə=plys=za=de=tuʁ=ne=mε=ziø=də=sə=mis=tεʁə 14
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=plys=ka=mu=ʁiʁ 8
  mε=kɔ=mɑ̃=sa=vwaʁ=siʒə=ki=tə=ʁε=sε=tə=teʁə 12

PostScriptum

Il est un peu long, mais si vous voulez bien prendre le temps de le commenter, ca serait bien gentil…

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/03/2005 00:00Cloudofsun

merci pour toi com. Lisa 🙂

Auteur de Poésie
13/03/2005 00:00Songe_People

Long mais magnifique tout simplement !
Je te souhaite de continuer parce que ca en vaut vraiment l’coup !

Amicalement
Céline