Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Aventures En Mer Rouge : 1- 1913, Le Début Du Voyage

Poème Voyage
Publié le 25/10/2015 10:26

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Coburitc

Aventures En Mer Rouge : 1- 1913, Le Début Du Voyage

Je quittais Marseille au début du Printemps
La Bonne Mère veillait sur la ville cosmopolite
Dans la rade les paquebots attendaient sagement
Les voyageurs en quête d’aventures vers l’Afrique.

Le paquebot à vapeur croisa au large
Des hautes fortifications du château d’If,
Je rêvais sur le pont au destin magnifique
Du Comte de Monte Cristo, riche mirage.

Après une croisière d’une semaine et demie d’ennui
Occupé à lire quelques poésies en charmantes compagnies
Port-Said brisa la mélancolie du voyage, les lignes bleues
Sans fins laissaient place aux brisures des toits crayeux.

Une jeune fille pointa du doigt l’entrée du Grand Canal,
Une sage file de bateaux lentement y entraient
Pour filer vers la Mer Rouge dirigée par un grand Amiral,
L’ordre et la sagesse du gouvernail les conduisaient.

Un petit caboteur servit à notre paquebot de poisson pilote,
Il lui fallait trouver sa place dans cette myriade immobile,
Une foule travailleuse sur les quais déchargeaient des barils
Le Muezzin du minaret de la Mosquée El Abassi appelaient les dévots.

Me voilà posant pour la première fois mes pieds en Egypte,
Un taxi m’amena à L’hôtel Continental où j’avais retenue une suite
J’aperçu la majestueuse façade du Casino Palace Hotel,
Les rues étaient vivantes, une foule bigarrée se pressait,
J’humais sur la route les odeurs des milles et une épices,
M’aveuglais des couleurs radieuses et fortuites.

À suivre…
 • Pieds Hyphénique: Aventures En Mer Rouge : 1- 1913, Le Début Du Voyage

  je=quit=tais=mar=sei=lle=au=dé=but=du=prin=temps 12
  la=bonne=mè=re=veillait=sur=la=ville=cos=mo=po=lite 12
  dans=la=rade=les=pa=que=bots=at=ten=daient=sa=ge=ment 13
  les=voya=geurs=en=quête=da=ven=tu=res=vers=la=frique 12

  le=pa=que=bot=à=va=peur=croi=sa=au=la=rge 12
  des=hau=tes=for=ti=fi=ca=tions=du=châ=teau=dif 12
  je=rê=vais=sur=le=pont=au=des=tin=ma=gni=fique 12
  du=com=te=de=mon=te=cris=to=ri=che=mi=rage 12

  après=une=croi=siè=re=du=ne=se=mai=neet=de=mie=den=nui 14
  oc=cu=pé=à=lire=quel=ques=poé=sies=en=char=man=tes=com=pa=gnies 16
  port=said=bri=sa=la=mé=lan=co=lie=du=voy=age=les=li=gnes=bleues 16
  sans=fins=lais=saient=placeaux=bri=su=res=des=toits=cray=eux 12

  une=jeu=ne=fille=poin=ta=du=doigt=len=trée=du=grand=ca=nal 14
  une=sa=ge=fi=le=de=ba=teaux=len=te=ment=y=en=traient 14
  pour=fi=ler=vers=la=mer=rouge=di=ri=gée=par=un=grand=a=mi=ral 16
  lordreet=la=sa=ges=se=du=gou=ver=nail=les=con=dui=saient 13

  un=pe=tit=ca=bo=teur=ser=vit=à=notre=pa=que=bot=de=pois=son=pi=lote 18
  il=lui=fal=lait=trou=ver=sa=place=dans=cet=te=my=ria=deim=mo=bile 16
  une=fou=le=tra=vailleu=se=sur=les=quais=dé=char=geaient=des=ba=rils 15
  le=muez=zin=du=mi=naret=de=la=mos=quée=el=a=bas=si=ap=pe=laient=les=dé=vots 20

  me=voi=là=po=sant=pour=la=pre=mière=fois=mes=pieds=en=e=gyp=te 16
  un=taxi=mame=na=à=lhô=tel=con=ti=nen=tal=où=ja=vais=re=te=nueu=ne=suite 19
  ja=per=çu=la=majes=tueu=se=fa=ça=de=du=ca=si=no=pa=la=ce=ho=tel 19
  les=rues=é=taient=vi=vantes=u=ne=fou=le=bi=gar=rée=se=pres=sait 16
  jhu=mais=sur=la=route=les=o=deurs=des=milles=et=u=neé=pices 14
  ma=veu=glais=des=cou=leurs=ra=dieu=ses=et=for=tuites 12

  à=sui=vre 3
 • Phonétique : Aventures En Mer Rouge : 1- 1913, Le Début Du Voyage

  ʒə kitε maʁsεjə o deby dy pʁɛ̃tɑ̃
  la bɔnə mεʁə vεjε syʁ la vilə kɔsmɔpɔlitə
  dɑ̃ la ʁadə lε pakəboz- atɑ̃dε saʒəmɑ̃
  lε vwajaʒœʁz- ɑ̃ kεtə davɑ̃tyʁə vεʁ lafʁikə.

  lə pakəbo a vapœʁ kʁwaza o laʁʒə
  dεz- otə fɔʁtifikasjɔ̃ dy ʃato dif,
  ʒə ʁεvε syʁ lə pɔ̃ o dεstɛ̃ maɲifikə
  dy kɔmtə də mɔ̃tə kʁisto, ʁiʃə miʁaʒə.

  apʁεz- ynə kʁwazjεʁə dynə səmεnə e dəmi dɑ̃nɥi
  ɔkype a liʁə kεlk pɔeziz- ɑ̃ ʃaʁmɑ̃tə kɔ̃paɲi
  pɔʁ sε bʁiza la melɑ̃kɔli dy vwajaʒə, lε liɲə blø
  sɑ̃ fɛ̃ lεsε plasə o bʁizyʁə dε twa kʁεjø.

  ynə ʒənə fijə pwɛ̃ta dy dwa lɑ̃tʁe dy ɡʁɑ̃ kanal,
  ynə saʒə filə də bato lɑ̃təmɑ̃ i ɑ̃tʁε
  puʁ file vεʁ la mεʁ ʁuʒə diʁiʒe paʁ œ̃ ɡʁɑ̃t- amiʁal,
  lɔʁdʁə e la saʒεsə dy ɡuvεʁnaj lε kɔ̃dɥizε.

  œ̃ pəti kabɔtœʁ sεʁvi a nɔtʁə pakəbo də pwasɔ̃ pilɔtə,
  il lɥi falε tʁuve sa plasə dɑ̃ sεtə miʁjadə imɔbilə,
  ynə fulə tʁavajøzə syʁ lε kε deʃaʁʒε dε baʁil
  lə mɥεzɛ̃ dy minaʁε də la mɔske εl abasi apəlε lε devo.

  mə vwala pozɑ̃ puʁ la pʁəmjεʁə fwa mε pjez- ɑ̃n- əʒiptə,
  œ̃ taksi maməna a lotεl kɔ̃tinɑ̃tal u ʒavε ʁətənɥ ynə sɥitə
  ʒapεʁsy la maʒεstɥøzə fasadə dy kazino palasə ɔtεl,
  lε ʁyz- etε vivɑ̃tə, ynə fulə biɡaʁe sə pʁesε,
  ʒymε syʁ la ʁutə lεz- ɔdœʁ dε miləz- e ynə episə,
  mavøɡlε dε kulœʁ ʁadjøzəz- e fɔʁtɥitə.

  a sɥivʁə…
 • Pieds Phonétique : Aventures En Mer Rouge : 1- 1913, Le Début Du Voyage

  ʒə=ki=tε=maʁ=sε=jə=o=de=by=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 12
  la=bɔnə=mε=ʁə=vε=jε=syʁ=la=vi=lə=kɔs=mɔ=pɔ=litə 14
  dɑ̃=la=ʁadə=lε=pa=kə=bo=za=tɑ̃=dε=sa=ʒə=mɑ̃ 13
  lε=vwa=ja=ʒœʁ=zɑ̃=kε=tə=da=vɑ̃=ty=ʁə=vεʁ=la=fʁikə 14

  lə=pa=kə=bo=a=va=pœ=ʁə=kʁwa=za=o=laʁ=ʒə 13
  dε=zo=tə=fɔʁ=ti=fi=ka=sj=ɔ̃=dy=ʃa=to=dif 13
  ʒə=ʁε=vε=syʁ=lə=pɔ̃=o=dεs=tɛ̃=ma=ɲi=fi=kə 13
  dy=kɔm=tə=də=mɔ̃=tə=kʁis=to=ʁi=ʃə=mi=ʁa=ʒə 13

  a=pʁε=zynə=kʁwa=zjε=ʁə=dy=nə=sə=mε=nəe=də=mi=dɑ̃n=ɥi 15
  ɔ=ky=pe=a=liʁə=kεl=kə=pɔ=e=zi=zɑ̃=ʃaʁ=mɑ̃=tə=kɔ̃=pa=ɲi 17
  pɔʁ=sε=bʁi=za=la=me=lɑ̃=kɔ=li=dy=vwa=jaʒə=lε=li=ɲə=blø 16
  sɑ̃=fɛ̃=lε=sε=pla=sə=o=bʁi=zy=ʁə=dε=twa=kʁε=jø 14

  ynə=ʒə=nə=fi=jə=pwɛ̃=ta=dy=dwa=lɑ̃=tʁe=dy=ɡʁɑ̃=ka=nal 15
  ynə=sa=ʒə=fi=lə=də=ba=to=lɑ̃=tə=mɑ̃=i=ɑ̃=tʁε 14
  puʁ=fi=le=vεʁ=la=mεʁ=ʁuʒə=di=ʁi=ʒe=paʁ=œ̃=ɡʁɑ̃=ta=mi=ʁal 16
  lɔʁdʁə=e=la=sa=ʒε=sə=dy=ɡu=vεʁ=naj=lε=kɔ̃d=ɥi=zε 14

  œ̃=pə=ti=ka=bɔ=tœʁ=sεʁ=vi=a=nɔtʁə=pa=kə=bo=də=pwa=sɔ̃=pi=lɔtə 18
  il=lɥi=fa=lε=tʁu=ve=sa=plasə=dɑ̃=sε=tə=mi=ʁja=də=i=mɔ=bilə 17
  ynə=fu=lə=tʁa=va=jø=zə=syʁ=lε=kε=de=ʃaʁ=ʒε=dε=ba=ʁil 16
  lə=mɥε=zɛ̃=dy=mi=na=ʁεdə=la=mɔs=ke=εl=a=ba=si=a=pə=lε=lε=de=vo 20

  mə=vwa=la=po=zɑ̃=puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=mε=pje=zɑ̃=nə=ʒip=tə 16
  œ̃=tak=si=mamə=na=a=lo=tεl=kɔ̃=ti=nɑ̃=tal=u=ʒa=vε=ʁə=tənɥ=y=nə=sɥitə 20
  ʒa=pεʁ=sy=la=ma=ʒεs=tɥøzə=fa=sa=də=dy=ka=zi=no=pa=la=səɔ=tεl 18
  lε=ʁy=ze=tε=vi=vɑ̃tə=y=nə=fu=lə=bi=ɡa=ʁe=sə=pʁe=sε 16
  ʒy=mε=syʁ=la=ʁutə=lε=zɔ=dœʁ=dε=mi=lə=ze=y=nəe=pisə 15
  ma=vø=ɡlε=dε=ku=lœʁ=ʁa=dj=ø=zə=ze=fɔʁ=tɥi=tə 14

  a=sɥi=vʁə 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2015 10:46Daniel

Un voyage radieux qui mérite de lire la suite....
DAN

Auteur de Poésie
25/10/2015 12:08Claude408

Le début des aventures nous laisse en attente d’une suite aussi prenante. Merci mon ami.