Poeme-France : Lecture Écrit Littérature

Poeme : Jeune Poète

Poème Littérature
Publié le 16/02/2016 09:15

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Coburitc

Jeune Poète

Il n’est plus un enfant, pas encore un adulte
L’attrape cœur, le Grand Meaulnes ses romans préférés,
Boris Vian et sa douce Chloé mettent son cœur en tumulte,
Rimbaud, Baudelaire, Aragon occupent ses soirées.

Son cœur est amoureux de ses jolies voisines,
La cour du Lycée lui semble bien étroite
Comment mettre ses rêves en boite
Quand le Monde et sa beauté vous fascine.

Il aime la musique, la douceur des chansons,
Avec ses amis il part en transe quand la Rave
Déborde toute la nuit sans aucune trêve,
Le laissant au matin comme un triste canasson.

Au bord de l’eau, prés de la rivière, de sa première
Il offre à ses oreilles ses amoureux poèmes,
Comme il aime son sourire en réponse à ses prières,
Comme seront tendres leurs premiers je t’aime.

Il aime regarder les nuages, se promener dans les bois,
Comme sa main est douce serrée contre la sienne
Pendant leurs promenades leurs cœurs aux abois,
Bientôt il sentira sa peau contre la sienne.

Jeune poète naissant au soleil d’un jour nouveau,
Un petit cœur peut il contenir un si grand amour,
En caressant jeune amant sa première peau,
En s’abandonnant au trouble du jour.

Laisse ton cœur rêver, continue sur ton cahier d’écolier
T’offrir tes poèmes, demain peut être cesseras tu de rêver
Jeune Poète qui ne voit pas le temps passer,
Un jour les jolies fleurs seront fanées.
 • Pieds Hyphénique: Jeune Poète

  il=nest=plus=un=en=fant=pas=en=co=re=un=a=du=lte 14
  lat=tra=pe=cœur=le=grand=meaul=nes=ses=ro=mans=pré=fé=rés 14
  bo=ris=vian=et=sa=douce=chloé=met=tent=son=cœur=en=tu=mul=te 15
  rim=baud=baude=lai=re=a=ra=gon=oc=cu=pent=ses=soi=rées 14

  son=cœur=est=a=mou=reux=de=ses=jo=lies=voi=si=nes 13
  la=cour=du=ly=cée=lui=sem=ble=bien=é=troi=te 12
  com=ment=met=tre=ses=rê=ves=en=boi=te 10
  quand=le=mon=de=et=sa=beau=té=vous=fas=ci=ne 12

  il=ai=me=la=mu=si=que=la=dou=ceur=des=chan=sons 13
  a=vec=ses=a=mis=il=part=en=tran=se=quand=la=ra=ve 14
  dé=bor=de=tou=te=la=nuit=sans=au=cu=ne=trê=ve 13
  le=lais=sant=au=ma=tin=com=me=un=tris=te=ca=nas=son 14

  au=bord=de=leau=prés=de=la=ri=viè=re=de=sa=pre=mière 14
  il=of=fre=à=ses=o=rei=lles=ses=a=mou=reux=po=èmes 14
  comme=il=ai=me=son=sou=ri=reen=ré=pon=se=à=ses=prières 14
  com=me=se=ront=ten=dres=leurs=pre=mi=ers=je=tai=me 13

  il=aime=re=gar=der=les=nu=a=ges=se=pro=me=ner=dans=les=bois 16
  com=me=sa=main=est=dou=ce=ser=rée=con=tre=la=sien=ne 14
  pen=dant=leurs=pro=me=na=des=leurs=cœurs=aux=a=bois 12
  bien=tôt=il=sen=ti=ra=sa=peau=con=tre=la=sien=ne 13

  jeu=ne=po=è=te=nais=sant=au=so=leil=dun=jour=nou=veau 14
  un=pe=tit=cœur=peut=il=con=te=nir=un=si=grand=a=mour 14
  en=ca=res=sant=jeu=ne=a=mant=sa=pre=mi=è=re=peau 14
  en=sa=ban=don=nant=au=trou=ble=du=jour 10

  laisse=ton=cœur=rê=ver=con=ti=nue=sur=ton=ca=hier=dé=co=lier 15
  tof=frir=tes=po=èmes=de=main=peut=ê=tre=ces=se=ras=tu=de=rê=ver 17
  jeu=ne=po=è=te=qui=ne=voit=pas=le=temps=pas=ser 13
  un=jour=les=jo=lies=fleurs=se=ront=fa=nées 10
 • Phonétique : Jeune Poète

  il nε plysz- œ̃n- ɑ̃fɑ̃, pa ɑ̃kɔʁə œ̃n- adyltə
  latʁapə kœʁ, lə ɡʁɑ̃ molnə sε ʁɔmɑ̃ pʁefeʁe,
  bɔʁi vjɑ̃ e sa dusə klɔe mεte sɔ̃ kœʁ ɑ̃ tymyltə,
  ʁɛ̃bo, bodəlεʁə, aʁaɡɔ̃ ɔkype sε swaʁe.

  sɔ̃ kœʁ εt- amuʁø də sε ʒɔli vwazinə,
  la kuʁ dy lise lɥi sɑ̃blə bjɛ̃ etʁwatə
  kɔmɑ̃ mεtʁə sε ʁεvəz- ɑ̃ bwatə
  kɑ̃ lə mɔ̃də e sa bote vu fasinə.

  il εmə la myzikə, la dusœʁ dε ʃɑ̃sɔ̃,
  avεk sεz- amiz- il paʁ ɑ̃ tʁɑ̃zə kɑ̃ la ʁavə
  debɔʁdə tutə la nɥi sɑ̃z- okynə tʁεvə,
  lə lεsɑ̃ o matɛ̃ kɔmə œ̃ tʁistə kanasɔ̃.

  o bɔʁ də lo, pʁe də la ʁivjεʁə, də sa pʁəmjεʁə
  il ɔfʁə a sεz- ɔʁεjə sεz- amuʁø pɔεmə,
  kɔmə il εmə sɔ̃ suʁiʁə ɑ̃ ʁepɔ̃sə a sε pʁjεʁə,
  kɔmə səʁɔ̃ tɑ̃dʁə- lœʁ pʁəmje ʒə tεmə.

  il εmə ʁəɡaʁde lε nɥaʒə, sə pʁɔməne dɑ̃ lε bwa,
  kɔmə sa mɛ̃ ε dusə seʁe kɔ̃tʁə la sjεnə
  pɑ̃dɑ̃ lœʁ pʁɔmənadə lœʁ kœʁz- oz- abwa,
  bjɛ̃to il sɑ̃tiʁa sa po kɔ̃tʁə la sjεnə.

  ʒənə pɔεtə nεsɑ̃ o sɔlεj dœ̃ ʒuʁ nuvo,
  œ̃ pəti kœʁ pø il kɔ̃təniʁ œ̃ si ɡʁɑ̃t- amuʁ,
  ɑ̃ kaʁesɑ̃ ʒənə amɑ̃ sa pʁəmjεʁə po,
  ɑ̃ sabɑ̃dɔnɑ̃ o tʁublə dy ʒuʁ.

  lεsə tɔ̃ kœʁ ʁεve, kɔ̃tinɥ syʁ tɔ̃ kaje dekɔlje
  tɔfʁiʁ tε pɔεmə, dəmɛ̃ pø εtʁə sesəʁa ty də ʁεve
  ʒənə pɔεtə ki nə vwa pa lə tɑ̃ pase,
  œ̃ ʒuʁ lε ʒɔli flœʁ səʁɔ̃ fane.
 • Pieds Phonétique : Jeune Poète

  il=nε=plys=zœ̃=nɑ̃=fɑ̃=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=na=dyl=tə 14
  la=tʁa=pə=kœʁ=lə=ɡʁɑ̃=mol=nə=sε=ʁɔ=mɑ̃=pʁe=fe=ʁe 14
  bɔ=ʁi=vjɑ̃=e=sa=dusə=klɔ=e=mε=te=sɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ty=myl=tə 16
  ʁɛ̃=bo=bodə=lε=ʁə=a=ʁa=ɡɔ̃=ɔ=ky=pe=sε=swa=ʁe 14

  sɔ̃=kœ=ʁə=ε=ta=mu=ʁø=də=sε=ʒɔ=li=vwa=zi=nə 14
  la=kuʁ=dy=li=se=lɥi=sɑ̃=blə=bj=ɛ̃=e=tʁwa=tə 13
  kɔ=mɑ̃=mε=tʁə=sε=ʁε=və=zɑ̃=bwa=tə 10
  kɑ̃=lə=mɔ̃=də=e=sa=bo=te=vu=fa=si=nə 12

  il=ε=mə=la=my=zi=kə=la=du=sœ=ʁə=dε=ʃɑ̃=sɔ̃ 14
  a=vεk=sε=za=mi=zil=paʁ=ɑ̃=tʁɑ̃=zə=kɑ̃=la=ʁa=və 14
  de=bɔʁ=də=tu=tə=la=nɥi=sɑ̃=zo=ky=nə=tʁε=və 13
  lə=lε=sɑ̃=o=ma=tɛ̃=kɔ=mə=œ̃=tʁis=tə=ka=na=sɔ̃ 14

  o=bɔʁ=də=lo=pʁe=də=la=ʁi=vjε=ʁə=də=sa=pʁə=mjεʁə 14
  il=ɔ=fʁə=a=sε=zɔ=ʁε=jə=sε=za=mu=ʁø=pɔ=εmə 14
  kɔmə=il=ε=mə=sɔ̃=su=ʁi=ʁəɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə=a=sε=pʁi=jεʁ 15
  kɔ=mə=sə=ʁɔ̃=tɑ̃=dʁə=lœ=ʁə=pʁə=mj=e=ʒə=tε=mə 14

  il=εmə=ʁə=ɡaʁ=de=lε=nɥ=a=ʒə=sə=pʁɔ=mə=ne=dɑ̃=lε=bwa 16
  kɔ=mə=sa=mɛ̃=ε=du=sə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=la=sjε=nə 14
  pɑ̃=dɑ̃=lœ=ʁə=pʁɔ=mə=na=də=lœʁ=kœʁ=zo=za=bwa 13
  bj=ɛ̃=to=il=sɑ̃=ti=ʁa=sa=po=kɔ̃=tʁə=la=sjε=nə 14

  ʒə=nə=pɔ=ε=tə=nε=sɑ̃=o=sɔ=lεj=dœ̃=ʒuʁ=nu=vo 14
  œ̃=pə=ti=kœʁ=pø=il=kɔ̃=tə=niʁ=œ̃=si=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 14
  ɑ̃=ka=ʁe=sɑ̃=ʒə=nə=a=mɑ̃=sa=pʁə=mj=ε=ʁə=po 14
  ɑ̃=sa=bɑ̃=dɔ=nɑ̃=o=tʁu=blə=dy=ʒuʁ 10

  lεsə=tɔ̃=kœʁ=ʁε=ve=kɔ̃=tinɥ=syʁ=tɔ̃=ka=je=de=kɔ=lje 14
  tɔ=fʁiʁ=tε=pɔ=εmə=də=mɛ̃=pø=ε=tʁə=se=sə=ʁa=ty=də=ʁε=ve 17
  ʒə=nə=pɔ=ε=tə=ki=nə=vwa=pa=lə=tɑ̃=pa=se 13
  œ̃=ʒuʁ=lε=ʒɔ=li=flœ=ʁə=sə=ʁɔ̃=fa=ne 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/02/2016 21:37Tulipe Noire

J’aime tes écrits qui sont purement écrit d’une manière et style poétique, avec beaucoup de finesses, comme celui de ce jeune poète, merci pour ce plaisir de lecture et partage.....Amicalement....TLPN.