Poeme-France : Lecture Écrit Mythologie

Poeme : Adonis - Première Partie

Poème Mythologie
Publié le 15/07/2017 10:08

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Coburitc

Adonis - Première Partie

Né de l’union du Roi de Chypre et de sa fille Myrrha
Adonis jaillit du creux d’un arbre pour naitre au Monde,
Fruit de cet amour maudit sa beauté n’était pas immonde,
Au contraire tout était chez lui charme et grâce en apparat.

Qui ne pouvait pas tomber amoureux de cet enfant,
De ce jeune homme parcourant les champs,
Sa chevelure blonde resplendissante à l’aurore,
Au couchant plus flamboyante encore…

Aucun homme sur Terre ne pouvait approcher sa beauté,
Aucune femme à ses charmes ne pouvait espérer lutter,
Adonis, soupiraient elles, laisse toi prendre à nos ailes,
Rend toi à nos baisers, à nos caresses sensuelles.

Mais sa beauté inhumaine lui donnait un cœur de pierre,
Toutes ces mortelles prêtes à succomber ne lui plaisaient guère,
Seule une Déesse pouvait atteindre son cœur,
A toutes femmes il ne laissait que pleurs…

Comment la rencontre se fit, voilà bien un mystère
Mais Aphrodite intrigué par les pleurs des repoussées
Décida un matin de rencontrer Adonis, de voir sa beauté
Et de venger les sanglots de ces pauvres hères.

Sur l’herbe verte, au frais de la rosée du matin,
Aphrodite apparut devant Adonis endormi,
Le jeune homme était nu, révélant sa beauté épanouie
Sans la moindre pudeur, comme une jeune catin.

Comme il était doux pour la Déesse de voir Adonis,
Détaillant de la tête au pieds la perfection de l’étalon,
Aucun hommes, aucun Dieu, même Apollon,
Ne pouvaient l’ égaler, Aphrodite succomba à ses délices.

À suivre…
 • Pieds Hyphénique: Adonis - Première Partie

  né=de=lu=nion=du=roi=de=chy=preet=de=sa=fille=myr=rha 14
  ado=nis=jaillit=du=creux=dun=ar=bre=pour=nai=tre=au=mon=de 14
  fruit=de=cet=a=mour=mau=dit=sa=beau=té=né=tait=pas=im=monde 15
  au=con=traire=tout=é=tait=chez=lui=char=meet=grâ=ce=en=ap=pa=rat 16

  qui=ne=pou=vait=pas=tom=ber=a=mou=reux=de=cet=en=fant 14
  de=ce=jeu=ne=hom=me=par=cou=rant=les=champs 11
  sa=che=ve=lure=blon=de=res=plen=dis=san=te=à=lau=rore 14
  au=cou=chant=plus=flam=boy=an=te=en=co=re 11

  au=cun=homme=sur=ter=re=ne=pou=vait=ap=pro=cher=sa=beau=té 15
  au=cune=fem=meà=ses=char=mes=ne=pou=vait=es=pé=rer=lut=ter 15
  ado=nis=sou=pi=raient=el=les=laisse=toi=pren=dre=à=nos=ailes 14
  rend=toi=à=nos=bai=sers=à=nos=ca=res=ses=sen=suelles 13

  mais=sa=beau=té=in=hu=maine=lui=don=nait=un=cœur=de=pierre 14
  toutes=ces=mor=tel=les=prê=tes=à=suc=com=ber=ne=lui=plai=saient=guère 16
  seu=le=u=ne=dées=se=pou=vait=at=tein=dre=son=cœur 13
  a=tou=tes=fem=mes=il=ne=lais=sait=que=pleurs 11

  com=ment=la=ren=con=tre=se=fit=voi=là=bien=un=mys=tère 14
  mais=a=phro=dite=in=tri=gué=par=les=pleurs=des=re=pous=sées 14
  dé=ci=da=un=ma=tin=de=ren=con=trer=a=do=nis=de=voir=sa=beau=té 18
  et=de=ven=ger=les=san=glots=de=ces=pau=vres=hè=res 13

  sur=l=herbe=ver=te=au=frais=de=la=ro=sée=du=ma=tin 14
  aphro=di=te=ap=pa=rut=de=vant=a=do=nis=en=dor=mi 14
  le=jeune=hom=meé=tait=nu=ré=vé=lant=sa=beau=té=é=pa=nouie 15
  sans=la=moin=dre=pu=deur=com=me=u=ne=jeu=ne=ca=tin 14

  comme=il=é=tait=doux=pour=la=dées=se=de=voir=a=do=nis 14
  dé=taillant=de=la=têteau=pieds=la=per=fec=tion=de=lé=ta=lon 14
  au=cun=hom=mes=au=cun=dieu=mê=me=a=pol=lon 12
  ne=pou=vaient=lé=ga=ler=a=phro=dite=suc=com=ba=à=ses=dé=lices 16

  à=sui=vre 3
 • Phonétique : Adonis - Première Partie

  ne də lynjɔ̃ dy ʁwa də ʃipʁə e də sa fijə miʁa
  adɔni ʒaji dy kʁø dœ̃n- aʁbʁə puʁ nεtʁə o mɔ̃də,
  fʁɥi də sεt amuʁ modi sa bote netε pa imɔ̃də,
  o kɔ̃tʁεʁə tut- etε ʃe lɥi ʃaʁmə e ɡʁasə ɑ̃n- apaʁa.

  ki nə puvε pa tɔ̃be amuʁø də sεt ɑ̃fɑ̃,
  də sə ʒənə ɔmə paʁkuʁɑ̃ lε ʃɑ̃,
  sa ʃəvəlyʁə blɔ̃də ʁεsplɑ̃disɑ̃tə a loʁɔʁə,
  o kuʃɑ̃ plys flɑ̃bwajɑ̃tə ɑ̃kɔʁə…

  okœ̃ ɔmə syʁ teʁə nə puvε apʁoʃe sa bote,
  okynə famə a sε ʃaʁmə- nə puvε εspeʁe lyte,
  adɔni, supiʁε εllə, lεsə twa pʁɑ̃dʁə a noz- εlə,
  ʁɑ̃ twa a no bεze, a no kaʁesə sɑ̃sɥεllə.

  mε sa bote inymεnə lɥi dɔnε œ̃ kœʁ də pjeʁə,
  tutə sε mɔʁtεllə pʁεtəz- a sykɔ̃be nə lɥi plεzε ɡεʁə,
  sələ ynə deεsə puvε atɛ̃dʁə sɔ̃ kœʁ,
  a tutə faməz- il nə lεsε kə plœʁ…

  kɔmɑ̃ la ʁɑ̃kɔ̃tʁə sə fi, vwala bjɛ̃ œ̃ mistεʁə
  mεz- afʁɔditə ɛ̃tʁiɡe paʁ lε plœʁ dε ʁəpuse
  desida œ̃ matɛ̃ də ʁɑ̃kɔ̃tʁe adɔni, də vwaʁ sa bote
  e də vɑ̃ʒe lε sɑ̃ɡlo də sε povʁə- εʁə.

  syʁ lεʁbə vεʁtə, o fʁε də la ʁoze dy matɛ̃,
  afʁɔditə apaʁy dəvɑ̃ adɔniz- ɑ̃dɔʁmi,
  lə ʒənə ɔmə etε ny, ʁevelɑ̃ sa bote epanui
  sɑ̃ la mwɛ̃dʁə pydœʁ, kɔmə ynə ʒənə katɛ̃.

  kɔmə il etε du puʁ la deεsə də vwaʁ adɔni,
  detajɑ̃ də la tεtə o pje la pεʁfεksjɔ̃ də letalɔ̃,
  okœ̃ ɔmə, okœ̃ djø, mεmə apɔlɔ̃,
  nə puvε leɡale, afʁɔditə sykɔ̃ba a sε delisə.

  a sɥivʁə…
 • Pieds Phonétique : Adonis - Première Partie

  ne=də=ly=njɔ̃=dy=ʁwa=də=ʃi=pʁə=e=də=sa=fi=jə=mi=ʁa 16
  a=dɔ=ni=ʒa=ji=dy=kʁø=dœ̃=naʁ=bʁə=puʁ=nε=tʁə=o=mɔ̃=də 16
  fʁɥi=də=sεt=a=muʁ=mo=di=sa=bo=te=ne=tε=pa=i=mɔ̃=də 16
  o=kɔ̃=tʁεʁə=tu=te=tε=ʃe=lɥi=ʃaʁ=məe=ɡʁa=sə=ɑ̃=na=pa=ʁa 16

  ki=nə=pu=vε=pa=tɔ̃=be=a=mu=ʁø=də=sεt=ɑ̃=fɑ̃ 14
  də=sə=ʒə=nə=ɔ=mə=paʁ=ku=ʁɑ̃=lε=ʃɑ̃ 11
  sa=ʃə=və=ly=ʁə=blɔ̃=də=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃=tə=a=lo=ʁɔ=ʁə 16
  o=ku=ʃɑ̃=plys=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=tə=ɑ̃=kɔʁ=ə 12

  o=kœ̃=ɔ=mə=syʁ=te=ʁə=nə=pu=vε=a=pʁo=ʃe=sa=bo=te 16
  o=kynə=fa=mə=a=sε=ʃaʁ=mə=nə=pu=vε=εs=pe=ʁe=ly=te 16
  a=dɔ=ni=su=pi=ʁε=εl=lə=lε=sə=twa=pʁɑ̃=dʁə=a=no=zεlə 16
  ʁɑ̃=twa=a=no=bε=ze=a=no=ka=ʁe=sə=sɑ̃s=ɥεl=lə 14

  mε=sa=bo=te=i=ny=mε=nə=lɥi=dɔ=nε=œ̃=kœʁ=də=pje=ʁə 16
  tutə=sε=mɔʁ=tεl=lə=pʁε=tə=za=sy=kɔ̃=be=nə=lɥi=plε=zε=ɡεʁə 16
  sə=lə=y=nə=de=ε=sə=pu=vε=a=tɛ̃=dʁə=sɔ̃=kœ=ʁə 15
  a=tu=tə=fa=mə=zil=nə=lε=sε=kə=plœ=ʁə 12

  kɔ=mɑ̃=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=sə=fi=vwa=la=bj=ɛ̃=œ̃=mis=tεʁ=ə 16
  mε=za=fʁɔ=di=tə=ɛ̃=tʁi=ɡe=paʁ=lε=plœ=ʁə=dε=ʁə=pu=se 16
  de=si=da=œ̃=ma=tɛ̃də=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=a=dɔ=ni=də=vwaʁ=sa=bo=te 17
  e=də=vɑ̃=ʒe=lε=sɑ̃=ɡlo=də=sε=po=vʁə=εʁ=ə 13

  syʁ=lεʁ=bə=vεʁ=tə=o=fʁε=də=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 14
  a=fʁɔ=di=tə=a=pa=ʁy=də=vɑ̃=a=dɔ=ni=zɑ̃=dɔʁ=mi 15
  lə=ʒə=nəɔmə=e=tε=ny=ʁe=ve=lɑ̃=sa=bo=te=e=pa=nu=i 16
  sɑ̃=la=mwɛ̃=dʁə=py=dœ=ʁə=kɔ=mə=y=nə=ʒə=nə=ka=tɛ̃ 15

  kɔ=mə=il=e=tε=du=puʁ=la=de=ε=sə=də=vwaʁ=a=dɔ=ni 16
  de=ta=jɑ̃də=la=tε=tə=o=pje=la=pεʁ=fεk=sjɔ̃=də=le=ta=lɔ̃ 16
  o=kœ̃=ɔ=mə=o=kœ̃=dj=ø=mε=mə=a=pɔ=lɔ̃ 13
  nə=pu=vε=le=ɡa=le=a=fʁɔ=ditə=sy=kɔ̃=ba=a=sε=de=lisə 16

  a=sɥi=vʁə 3

Historique des Modifications

15/07/2017 16:04
15/07/2017 10:10
15/07/2017 10:10

Récompense

0
3
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/07/2017 15:41Henri

La plus belle rime est étalon/Apollon parce qu"elle a du sens. Pour le reste on sent un bon travail de documentation, à la Zola, respect envers le lecteur pour ne pas écrire n’importe quoi...
Quelques fautes d’orthographe (aucun homme(s) ! 2 fois en plus !) qui gâchent le côté littéraire.
Mais l’ensemble (sans parler de la forme avec ses vers hétérosyllabiques) se lit avec plaisir.