Poeme-France : Lecture Écrit Condition

Poeme : Tout Va Bien !

Poème Condition
Publié le 10/08/2017 09:32

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Coburitc

Tout Va Bien !

En revoyant Jean Guidoni sur scène
Nous avons tous pris un coup de vieux,
Tout va bien chante le joyeux phénomène
Mais nos corps défraichis ne font plus d’envieux.

Oh adorables éphèbes que nous étions à dix sept ans,
Encore heureux de croire en de grands bouleversements,
A la bastille nous chantions Mitterrand, aveugles enfants,
Elkabbach nous huâmes ton nom, la Rose levant…

Nous ne sommes pas les Bourgeois de Brel,
Bien que parfois je vous l’avoue bedonnant,
Comme le sort peut être parfois cruel
Pour ceux qui ont des rêves d’enfants…

Tout va bien, résonnent les mots de Pierre Philippe
Dans les têtes des Grands patrons et leurs stocks options,
Tout va bien pour les parachutes dorés avec Macron
Tous les roitelets du quatre quarante embrassent son équipe !

Tout va bien chantent le président Trump et Kim Jong-Un,
Joyeux sont les missiles nucléaires au dessus du Pacifique !
Si les marchands d’armes ne font pas cette année fortune
Ce sera encore la faute de ces satanés pacifiques !

Tout va bien chante le chauffard djihadiste
Au Paradis l’attendent ses douze vierges,
Tout va bien chantent les naufragés apnéistes
Si éloignées sont les invisibles berges.

Le chanteur quitte la scène sous les applaudissements,
Avons nous ce soir retrouvés nos vingt ans,
Tout va bien ce soir sous les viva
Qui vivra verra…
 • Pieds Hyphénique: Tout Va Bien !

  en=re=voy=ant=jean=gui=do=ni=sur=s=cè=ne 12
  nous=a=vons=tous=pris=un=coup=de=vieux 9
  tout=va=bien=chante=le=joy=eux=phé=no=mène 10
  mais=nos=corps=dé=frai=chis=ne=font=plus=den=vieux 11

  oh=a=do=rables=é=phè=bes=que=nous=é=tions=à=dix=sept=ans 15
  en=core=heu=reux=de=croi=reen=de=grands=bou=le=ver=se=ments 14
  a=la=bas=tille=nous=chan=tions=mit=ter=rand=a=veugles=en=fants 14
  el=kab=ba=ch=nous=huâ=mes=ton=nom=la=rose=le=vant 13

  nous=ne=som=mes=pas=les=bour=geois=de=brel 10
  bien=que=par=fois=je=vous=la=voue=be=don=nant 11
  com=me=le=sort=peut=ê=tre=par=fois=cruel 10
  pour=ceux=qui=ont=des=rê=ves=den=fants 9

  tout=va=bien=ré=sonnent=les=mots=de=pier=re=phi=lippe 12
  dans=les=têtes=des=grands=pa=trons=et=leurs=stocks=op=tions 12
  tout=va=bien=pour=les=pa=ra=chutes=do=rés=a=vec=ma=cron 14
  tous=les=roite=lets=du=qua=tre=qua=ran=teem=bras=sent=son=é=quipe 15

  tout=va=bien=chantent=le=pré=si=dent=trump=et=kim=jong=un 13
  joy=eux=sont=les=mis=siles=nu=clé=ai=res=au=des=sus=du=pa=ci=fi=que 18
  si=les=mar=chands=dar=mes=ne=font=pas=cettean=née=for=tune 13
  ce=se=ra=en=core=la=fau=te=de=ces=sa=ta=nés=pa=ci=fi=ques 17

  tout=va=bien=chan=te=le=chauf=fard=d=ji=ha=diste 12
  au=pa=ra=dis=lat=ten=dent=ses=dou=ze=vier=ges 12
  tout=va=bien=chan=tent=les=nau=fra=gés=a=pnéis=tes 12
  si=é=loi=gnées=sont=les=in=vi=si=bles=ber=ges 12

  le=chan=teur=quit=te=la=s=cène=sous=les=ap=plau=dis=se=ments 15
  avons=nous=ce=soir=re=trou=vés=nos=vingt=ans 10
  tout=va=bien=ce=soir=sous=les=vi=va 9
  qui=vi=vra=ver=ra 5
 • Phonétique : Tout Va Bien !

  ɑ̃ ʁəvwajɑ̃ ʒɑ̃ ɡidɔni syʁ sεnə
  nuz- avɔ̃ tus pʁiz- œ̃ ku də vjø,
  tu va bjɛ̃ ʃɑ̃tə lə ʒwajø fenɔmεnə
  mε no kɔʁ defʁεʃi nə fɔ̃ plys dɑ̃vjø.

  ɔ adɔʁabləz- efεbə kə nuz- esjɔ̃z- a di- sεt ɑ̃,
  ɑ̃kɔʁə œʁø də kʁwaʁə ɑ̃ də ɡʁɑ̃ buləvεʁsəmɑ̃,
  a la bastijə nu ʃɑ̃sjɔ̃ miteʁɑ̃, avøɡləz- ɑ̃fɑ̃,
  εlkabak nuz- yamə tɔ̃ nɔ̃, la ʁozə ləvɑ̃…

  nu nə sɔmə pa lε buʁʒwa də bʁεl,
  bjɛ̃ kə paʁfwa ʒə vu lavu bədɔnɑ̃,
  kɔmə lə sɔʁ pø εtʁə paʁfwa kʁyεl
  puʁ sø ki ɔ̃ dε ʁεvə dɑ̃fɑ̃…

  tu va bjɛ̃, ʁezɔne lε mo də pjeʁə filipə
  dɑ̃ lε tεtə dε ɡʁɑ̃ patʁɔ̃z- e lœʁ stɔkz- ɔpsjɔ̃,
  tu va bjɛ̃ puʁ lε paʁaʃytə dɔʁez- avεk makʁɔ̃
  tus lε ʁwatəlε dy katʁə kaʁɑ̃tə ɑ̃bʁase sɔ̃n- ekipə !

  tu va bjɛ̃ ʃɑ̃te lə pʁezidɑ̃ tʁœ̃p e kim ʒɔ̃ɡ œ̃,
  ʒwajø sɔ̃ lε misilə nykleεʁəz- o dəsy dy pasifikə !
  si lε maʁʃɑ̃ daʁmə- nə fɔ̃ pa sεtə ane fɔʁtynə
  sə səʁa ɑ̃kɔʁə la fotə də sε satane pasifik !

  tu va bjɛ̃ ʃɑ̃tə lə ʃofaʁ dʒiadistə
  o paʁadi latɑ̃de sε duzə vjεʁʒə,
  tu va bjɛ̃ ʃɑ̃te lε nofʁaʒez- apneistə
  si elwaɲe sɔ̃ lεz- ɛ̃viziblə bεʁʒə.

  lə ʃɑ̃tœʁ kitə la sεnə su lεz- aplodisəmɑ̃,
  avɔ̃ nu sə swaʁ ʁətʁuve no vɛ̃t- ɑ̃,
  tu va bjɛ̃ sə swaʁ su lε viva
  ki vivʁa veʁa…
 • Pieds Phonétique : Tout Va Bien !

  ɑ̃=ʁə=vwa=j=ɑ̃=ʒɑ̃=ɡi=dɔ=ni=syʁ=sε=nə 12
  nu=za=vɔ̃=tus=pʁi=zœ̃=ku=də=vj=ø 10
  tu=va=bjɛ̃=ʃɑ̃=tə=lə=ʒwa=jø=fe=nɔ=mε=nə 12
  mε=no=kɔʁ=de=fʁε=ʃi=nə=fɔ̃=plys=dɑ̃=vj=ø 12

  ɔ=a=dɔ=ʁablə=ze=fε=bə=kə=nu=ze=sjɔ̃=za=di=sεt=ɑ̃ 15
  ɑ̃=kɔʁə=œ=ʁø=də=kʁwa=ʁəɑ̃=də=ɡʁɑ̃=bu=lə=vεʁ=sə=mɑ̃ 14
  a=la=bas=ti=jə=nu=ʃɑ̃=sjɔ̃=mi=te=ʁɑ̃=a=vøɡlə=zɑ̃=fɑ̃ 15
  εl=ka=bak=nu=zy=amə=tɔ̃=nɔ̃=la=ʁo=zə=lə=vɑ̃ 13

  nu=nə=sɔ=mə=pa=lε=buʁ=ʒwa=də=bʁεl 10
  bj=ɛ̃=kə=paʁ=fwa=ʒə=vu=la=vu=bə=dɔ=nɑ̃ 12
  kɔ=mə=lə=sɔʁ=pø=ε=tʁə=paʁ=fwa=kʁy=εl 11
  puʁ=sø=ki=ɔ̃=dε=ʁε=və=dɑ̃=fɑ̃ 9

  tu=va=bjɛ̃=ʁe=zɔ=ne=lε=modə=pje=ʁə=fi=lipə 12
  dɑ̃=lε=tεtə=dε=ɡʁɑ̃=pa=tʁɔ̃=ze=lœʁ=stɔk=zɔp=s=jɔ̃ 13
  tu=va=bjɛ̃=puʁ=lε=pa=ʁa=ʃytə=dɔ=ʁe=za=vεk=ma=kʁɔ̃ 14
  tus=lε=ʁwatə=lε=dy=ka=tʁə=ka=ʁɑ̃=təɑ̃=bʁa=se=sɔ̃=ne=kipə 15

  tu=va=bjɛ̃=ʃɑ̃=te=lə=pʁe=zi=dɑ̃=tʁœ̃p=e=kim=ʒɔ̃ɡ=œ̃ 14
  ʒwa=jø=sɔ̃=lε=mi=silə=ny=kle=ε=ʁə=zo=də=sy=dy=pa=si=fikə 17
  si=lε=maʁ=ʃɑ̃=daʁmə=nə=fɔ̃=pa=sε=təa=ne=fɔʁ=tynə 13
  sə=sə=ʁa=ɑ̃=kɔʁə=la=fo=tə=də=sε=sa=ta=ne=pa=si=fik 16

  tu=va=bjɛ̃=ʃɑ̃=tə=lə=ʃo=faʁ=dʒi=a=dis=tə 12
  o=pa=ʁa=di=la=tɑ̃=de=sε=du=zə=vjεʁ=ʒə 12
  tu=va=bjɛ̃=ʃɑ̃=te=lε=no=fʁa=ʒe=zap=ne=istə 12
  si=e=lwa=ɲe=sɔ̃=lε=zɛ̃=vi=zi=blə=bεʁ=ʒə 12

  lə=ʃɑ̃=tœʁ=kitə=la=sεnə=su=lε=za=plo=di=sə=mɑ̃ 13
  a=vɔ̃=nu=sə=swa=ʁʁə=tʁu=ve=no=vɛ̃=tɑ̃ 11
  tu=va=bj=ɛ̃=sə=swaʁ=su=lε=vi=va 10
  ki=vi=vʁa=ve=ʁa 5

Historique des Modifications

10/08/2017 09:33

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2017 10:24Effet-Mer

J’ai bien aimé ton écrit ainsi que sa véracité.