Poeme : Traverses

Traverses

On avait inventé des mots
Pour oublier nos silences
Pour faire croire à notre intelligence
Pour effacer nos restes d’animaux.

Pour éteindre nos cerveaux reptiliens
Nous avons inventés des lois
Des cadres parfaitement étroits
Pour nous donner l’apparence du bien.

Nous avons admirés nos conventions
Tout ce que l’on nomme civilisation
De doctes savants nous ont offerts l’Utopie
Combien de fois l’avons nous trahie.

Sur la rue de Flandre elle faisait la manche
Elle devait avoir quarante ans ou cinquante
A mon oreille elle m’a dit qu’elle avait faim
Aura t elle un auvergnat pour lui donner du pain.

Ils sont ainsi tous les dix mètres
Blancs, arabes, noirs, gitans quémandant,
En sortant de la boulangerie on fait tomber la pièce
En se demandant que sont ces temps.

Nous avons comme chef un charmant ploutocrate
Qui du mépris du peuple a fait son évangile,
Les premiers de cordés ne connaissent pas Hippocrate
Seul l’homme en blanc parle de gentils.

Un jour toutes les transversales se croiseront
Sur seul point unique que l’on nomme révolution,
L’Ere du verseau est un gadget pour gogos
Dans leurs tours d’ivoires ils comptent leurs lingots.

Arrivés en hauts de leurs montagnes les premiers
Devront bien descendre si ils ne veulent pas crever
De faim, de froid, dans leurs palais de glaces
Pourront ils regarder leurs reflets en face.

Quand leurs miroirs se briseront
Entaillant leurs visages botoxés
Laissant échapper le liquide sirupeux
Comme Marie Antoinette ils se diront
Qu’ils mangent de la brioche ces désaxés ;
Ils ont tellement horreur des gueux…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Traverses

  on=a=vait=in=ven=té=des=mots 8
  pour=ou=bli=er=nos=si=len=ces 8
  pour=fai=re=croi=re=à=no=tre=in=tel=li=gence 12
  pour=ef=fa=cer=nos=res=tes=da=ni=maux 10

  pour=é=tein=dre=nos=cer=veaux=rep=ti=liens 10
  nous=a=vons=in=ven=tés=des=lois 8
  des=ca=dres=par=fai=te=ment=é=troits 9
  pour=nous=don=ner=lap=pa=ren=ce=du=bien 10

  nous=a=vons=ad=mi=rés=nos=con=ven=ti=ons 11
  tout=ce=que=lon=nom=me=ci=vi=li=sa=ti=on 12
  de=doc=tes=sa=vants=nous=ont=of=ferts=lu=to=pie 12
  com=bien=de=fois=la=vons=nous=tra=hie 9

  sur=la=rue=de=flan=dre=el=le=fai=sait=la=manche 12
  el=le=de=vait=a=voir=qua=rante=ans=ou=cin=quante 12
  a=mon=o=reille=elle=ma=dit=quel=le=a=vait=faim 12
  au=ra=t=elleun=au=ver=gnat=pour=lui=don=ner=du=pain 13

  ils=sont=ain=si=tous=les=dix=mè=tres 9
  blancs=a=ra=bes=noirs=gi=tans=qué=man=dant 10
  en=sor=tant=de=la=bou=lange=rieon=fait=tom=ber=la=pièce 13
  en=se=de=man=dant=que=sont=ces=temps 9

  nous=a=vons=com=me=chef=un=char=mant=plou=to=crate 12
  qui=du=mé=pris=du=peuple=a=fait=son=é=van=gile 12
  les=pre=miers=de=cor=dés=ne=con=naissent=pas=hip=po=crate 13
  seul=l=hom=me=en=blanc=par=le=de=gen=tils 11

  un=jour=toutes=les=trans=ver=sa=les=se=croi=se=ront 12
  sur=seul=point=u=ni=que=que=lon=nomme=ré=vo=lu=tion 13
  le=re=du=ver=seau=est=un=gad=get=pour=go=gos 12
  dans=leurs=tours=di=voi=res=ils=comp=tent=leurs=lin=gots 12

  ar=ri=vés=en=hauts=de=leurs=mon=tagnes=les=pre=miers 12
  de=vront=bien=des=cendre=si=ils=ne=veulent=pas=cre=ver 12
  de=faim=de=froid=dans=leurs=pa=lais=de=gla=ces 11
  pour=ront=ils=re=gar=der=leurs=re=flets=en=fa=ce 12

  quand=leurs=mi=roirs=se=bri=se=ront 8
  en=taillant=leurs=vi=sa=ges=bo=toxés 8
  lais=sant=é=chap=per=le=li=qui=de=si=ru=peux 12
  com=me=ma=rie=an=toi=net=te=ils=se=di=ront 12
  quils=man=gent=de=la=bri=o=che=ces=dé=saxés 11
  ils=ont=tel=le=ment=hor=reur=des=gu=eux 10
 • Phonétique : Traverses

  ɔ̃n- avε ɛ̃vɑ̃te dε mo
  puʁ ublje no silɑ̃sə
  puʁ fεʁə kʁwaʁə a nɔtʁə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə
  puʁ efase no ʁεstə danimo.

  puʁ etɛ̃dʁə no sεʁvo ʁεptiljɛ̃
  nuz- avɔ̃z- ɛ̃vɑ̃te dε lwa
  dε kadʁə- paʁfεtəmɑ̃ etʁwa
  puʁ nu dɔne lapaʁɑ̃sə dy bjɛ̃.

  nuz- avɔ̃z- admiʁe no kɔ̃vɑ̃sjɔ̃
  tu sə kə lɔ̃ nɔmə sivilizasjɔ̃
  də dɔktə savɑ̃ nuz- ɔ̃ ɔfεʁ lytɔpi
  kɔ̃bjɛ̃ də fwa lavɔ̃ nu tʁai.

  syʁ la ʁy də flɑ̃dʁə εllə fəzε la mɑ̃ʃə
  εllə dəvε avwaʁ kaʁɑ̃tə ɑ̃ u sɛ̃kɑ̃tə
  a mɔ̃n- ɔʁεjə εllə ma di kεllə avε fɛ̃
  oʁa te εllə œ̃n- ovεʁɲa puʁ lɥi dɔne dy pɛ̃.

  il sɔ̃t- ɛ̃si tus lε di- mεtʁə
  blɑ̃, aʁabə, nwaʁ, ʒitɑ̃ kemɑ̃dɑ̃,
  ɑ̃ sɔʁtɑ̃ də la bulɑ̃ʒəʁi ɔ̃ fε tɔ̃be la pjεsə
  ɑ̃ sə dəmɑ̃dɑ̃ kə sɔ̃ sε tɑ̃.

  nuz- avɔ̃ kɔmə ʃεf œ̃ ʃaʁmɑ̃ plutɔkʁatə
  ki dy mepʁi dy pəplə a fε sɔ̃n- evɑ̃ʒilə,
  lε pʁəmje də kɔʁde nə kɔnεse pa ipɔkʁatə
  səl lɔmə ɑ̃ blɑ̃ paʁlə də ʒɑ̃til.

  œ̃ ʒuʁ tutə lε tʁɑ̃zvεʁsalə sə kʁwazəʁɔ̃
  syʁ səl pwɛ̃ ynikə kə lɔ̃ nɔmə ʁevɔlysjɔ̃,
  ləʁə dy vεʁso εt- œ̃ ɡadʒε puʁ ɡɔɡo
  dɑ̃ lœʁ tuʁ divwaʁəz- il kɔ̃te lœʁ lɛ̃ɡo.

  aʁivez- ɑ̃-o də lœʁ mɔ̃taɲə lε pʁəmje
  dəvʁɔ̃ bjɛ̃ desɑ̃dʁə si il nə vəle pa kʁəve
  də fɛ̃, də fʁwa, dɑ̃ lœʁ palε də ɡlasə
  puʁʁɔ̃ il ʁəɡaʁde lœʁ ʁəflεz- ɑ̃ fasə.

  kɑ̃ lœʁ miʁwaʁ sə bʁizəʁɔ̃
  ɑ̃tajɑ̃ lœʁ vizaʒə bɔtɔkse
  lεsɑ̃ eʃape lə likidə siʁypø
  kɔmə maʁi ɑ̃twanεtə il sə diʁɔ̃
  kil mɑ̃ʒe də la bʁjoʃə sε dezakse,
  ilz- ɔ̃ tεllmɑ̃ ɔʁœʁ dε ɡø…
 • Syllabes Phonétique : Traverses

  ɔ̃=na=vε=ɛ̃=vɑ̃=te=dε=mo 8
  puʁ=u=blj=e=no=si=lɑ̃=sə 8
  puʁ=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=a=nɔ=tʁə=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə 12
  puʁ=e=fa=se=no=ʁεs=tə=da=ni=mo 10

  puʁ=e=tɛ̃=dʁə=no=sεʁ=vo=ʁεp=ti=lj=ɛ̃ 11
  nu=za=vɔ̃=zɛ̃=vɑ̃=te=dε=lwa 8
  dε=ka=dʁə=paʁ=fε=tə=mɑ̃=e=tʁwa 9
  puʁ=nu=dɔ=ne=la=pa=ʁɑ̃=sə=dy=bj=ɛ̃ 11

  nu=za=vɔ̃=zad=mi=ʁe=no=kɔ̃=vɑ̃=sj=ɔ̃ 11
  tu=sə=kə=lɔ̃=nɔ=mə=si=vi=li=za=sj=ɔ̃ 12
  də=dɔk=tə=sa=vɑ̃=nu=zɔ̃=ɔ=fεʁ=ly=tɔ=pi 12
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa=la=vɔ̃=nu=tʁa=i 10

  syʁ=la=ʁy=də=flɑ̃=dʁə=εl=lə=fə=zε=la=mɑ̃ʃə 12
  εl=lə=də=vε=a=vwaʁ=ka=ʁɑ̃tə=ɑ̃=u=sɛ̃=kɑ̃tə 12
  a=mɔ̃=nɔ=ʁεjə=εllə=ma=di=kεl=lə=a=vε=fɛ̃ 12
  o=ʁa=te=εlləœ̃=no=vε=ʁɲa=puʁ=lɥi=dɔ=ne=dy=pɛ̃ 13

  il=sɔ̃=tɛ̃=si=tus=lε=di=mε=tʁə 9
  blɑ̃=a=ʁa=bə=nwaʁ=ʒi=tɑ̃=ke=mɑ̃=dɑ̃ 10
  ɑ̃=sɔʁtɑ̃də=la=bu=lɑ̃ʒə=ʁi=ɔ̃=fε=tɔ̃=be=la=pjεsə 12
  ɑ̃=sə=də=mɑ̃=dɑ̃=kə=sɔ̃=sε=tɑ̃ 9

  nu=za=vɔ̃=kɔ=mə=ʃεf=œ̃=ʃaʁ=mɑ̃=plu=tɔ=kʁatə 12
  ki=dy=me=pʁi=dypə=plə=a=fε=sɔ̃=ne=vɑ̃=ʒilə 12
  lεpʁə=mje=də=kɔʁ=de=nə=kɔ=nε=se=pa=i=pɔkʁatə 12
  səl=lɔ=mə=ɑ̃=blɑ̃=paʁ=lə=də=ʒɑ̃=til 10

  œ̃=ʒuʁ=tutə=lε=tʁɑ̃z=vεʁ=sa=lə=sə=kʁwa=zə=ʁɔ̃ 12
  syʁ=səl=pwɛ̃=ynikə=kə=lɔ̃=nɔ=mə=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃ 12
  lə=ʁə=dy=vεʁ=so=ε=tœ̃=ɡad=ʒε=puʁ=ɡɔ=ɡo 12
  dɑ̃=lœʁ=tuʁ=di=vwa=ʁə=zil=kɔ̃=te=lœʁ=lɛ̃=ɡo 12

  a=ʁi=ve=zɑ̃-odə=lœʁ=mɔ̃=ta=ɲə=lε=pʁə=mje 12
  də=vʁɔ̃=bjɛ̃=de=sɑ̃dʁə=si=il=nə=və=le=pakʁə=ve 12
  də=fɛ̃=də=fʁwa=dɑ̃=lœ=ʁə=pa=lε=də=ɡla=sə 12
  puʁ=ʁɔ̃=il=ʁə=ɡaʁ=de=lœʁ=ʁə=flε=zɑ̃=fa=sə 12

  kɑ̃=lœ=ʁə=mi=ʁwaʁ=sə=bʁi=zə=ʁɔ̃ 9
  ɑ̃=ta=j=ɑ̃=lœ=ʁə=vi=za=ʒə=bɔ=tɔk=se 12
  lε=sɑ̃=e=ʃa=pe=lə=li=ki=də=si=ʁy=pø 12
  kɔ=mə=ma=ʁi=ɑ̃=twa=nε=tə=il=sə=di=ʁɔ̃ 12
  kil=mɑ̃=ʒe=də=la=bʁj=o=ʃə=sε=de=zak=se 12
  il=zɔ̃=tεl=lmɑ̃=ɔ=ʁœ=ʁə=dε=ɡø 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.