Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Cheminement Du Temps.

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/04/2015 16:58

L'écrit contient 154 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Coco-Nini

Cheminement Du Temps.

Une fraîche rose, la jeunesse en beauté,
Des rêves d’avenir, comme la vie est belle !
L’amour au rendez vous en ce sublime été.
Qu’elle est douce et sucrée, tentante mirabelle
Joyeuse va danser, jusqu’au petit matin,
Folle sauvageonne, de nature rebelle.
C’est déjà l’Automne qui lui brouille son teint
Des hommes l’ont déçu, un peu moins d’insouciance…
De sombres nuages, le ciel peignent d’étain.
Se présente l’hiver et givre en scintillance…
Ses cheveux de neige, ô le temps long ne l’a vu
L’enfance y replonge, ces relents d’impatience.
Son corps en souffrance, vivre cet imprévu
Voit le bout du chemin, les bourgeons apparaissent
Ce Printemps s’annonce l’a prend au dépourvu.
Roses embaumantes, couvrent la pècheresse
En repos éternel, sa petite fille
Pleure sur sa tombe, prières lui adresse.
Pour toi ma grand-mère, cette simple jonquille.

Style : Terza Rima.
 • Pieds Hyphénique: Cheminement Du Temps.

  une=fraî=che=ro=se=la=jeu=nes=se=en=beau=té 12
  des=rê=ves=da=ve=nir=comme=la=vie=est=bel=le 12
  la=mour=au=ren=dez=vous=en=ce=su=blime=é=té 12
  quel=leest=douce=et=su=crée=ten=tan=te=mi=ra=belle 12
  joyeu=se=va=dan=ser=jus=quau=pe=tit=ma=tin 11
  fol=le=sau=va=geon=ne=de=na=tu=re=re=belle 12
  cest=dé=jà=lau=tom=ne=qui=lui=brouil=le=son=teint 12
  des=hom=mes=lont=dé=çu=un=peu=moins=din=sou=ciance 12
  de=som=bres=nu=a=ges=le=ciel=pei=gnent=dé=tain 12
  se=présen=te=lhi=ver=et=gi=vre=en=s=cin=tillance 12
  ses=che=veux=de=neige=ô=le=temps=long=ne=la=vu 12
  len=fance=y=re=plon=ge=ces=re=lents=dim=pa=tience 12
  son=corps=en=souf=fran=ce=vi=vre=cet=im=pré=vu 12
  voit=le=bout=du=che=min=les=bour=geons=ap=pa=raissent 12
  ce=prin=temps=san=non=ce=la=prend=au=dé=pour=vu 12
  ro=ses=em=bau=man=tes=cou=vrent=la=pè=che=resse 12
  en=re=pos=é=ter=nel=sa=pe=ti=te=fi=lle 12
  pleu=re=sur=sa=tom=be=pri=è=res=lui=a=dresse 12
  pour=toi=ma=grand=mè=re=cet=te=sim=ple=jon=quille 12

  sty=le=ter=za=ri=ma 6
 • Phonétique : Cheminement Du Temps.

  ynə fʁεʃə ʁozə, la ʒənεsə ɑ̃ bote,
  dε ʁεvə davəniʁ, kɔmə la vi ε bεllə !
  lamuʁ o ʁɑ̃de vuz- ɑ̃ sə syblimə ete.
  kεllə ε dusə e sykʁe, tɑ̃tɑ̃tə miʁabεllə
  ʒwajøzə va dɑ̃se, ʒysko pəti matɛ̃,
  fɔlə sovaʒɔnə, də natyʁə ʁəbεllə.
  sε deʒa lotɔmnə ki lɥi bʁujə sɔ̃ tɛ̃
  dεz- ɔmə lɔ̃ desy, œ̃ pø mwɛ̃ dɛ̃susjɑ̃sə…
  də sɔ̃bʁə- nɥaʒə, lə sjεl pεɲe detɛ̃.
  sə pʁezɑ̃tə livεʁ e ʒivʁə ɑ̃ sɛ̃tijɑ̃sə…
  sε ʃəvø də nεʒə, o lə tɑ̃ lɔ̃ nə la vy
  lɑ̃fɑ̃sə i ʁəplɔ̃ʒə, sε ʁəlɑ̃ dɛ̃pasjɑ̃sə.
  sɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ sufʁɑ̃sə, vivʁə sεt ɛ̃pʁevy
  vwa lə bu dy ʃəmɛ̃, lε buʁʒɔ̃z- apaʁεse
  sə pʁɛ̃tɑ̃ sanɔ̃sə la pʁɑ̃t- o depuʁvy.
  ʁozəz- ɑ̃bomɑ̃tə, kuvʁe la pεʃəʁεsə
  ɑ̃ ʁəpoz- etεʁnεl, sa pətitə fijə
  plœʁə syʁ sa tɔ̃bə, pʁjεʁə lɥi adʁεsə.
  puʁ twa ma ɡʁɑ̃ mεʁə, sεtə sɛ̃plə ʒɔ̃kjə.

  stilə : tεʁza ʁima.
 • Pieds Phonétique : Cheminement Du Temps.

  ynə=fʁε=ʃə=ʁo=zə=la=ʒə=nε=sə=ɑ̃=bo=te 12
  dε=ʁεvə=da=və=niʁ=kɔ=mə=la=vi=ε=bεl=lə 12
  la=muʁ=o=ʁɑ̃=de=vu=zɑ̃sə=sy=bli=mə=e=te 12
  kεllə=ε=dusə=e=sy=kʁe=tɑ̃=tɑ̃=tə=mi=ʁa=bεllə 12
  ʒwa=jø=zə=va=dɑ̃=se=ʒys=ko=pə=ti=ma=tɛ̃ 12
  fɔlə=so=va=ʒɔ=nə=də=na=ty=ʁə=ʁə=bεl=lə 12
  sε=de=ʒa=lo=tɔm=nə=ki=lɥi=bʁu=jə=sɔ̃=tɛ̃ 12
  dε=zɔ=mə=lɔ̃=de=sy=œ̃=pø=mwɛ̃=dɛ̃=su=sjɑ̃sə 12
  də=sɔ̃=bʁən=ɥa=ʒə=lə=sjεl=pε=ɲe=de=tɛ̃ 11
  sə=pʁe=zɑ̃tə=li=vεʁ=e=ʒi=vʁə=ɑ̃=sɛ̃=ti=jɑ̃sə 12
  sεʃə=vø=də=nε=ʒə=o=lə=tɑ̃=lɔ̃=nə=la=vy 12
  lɑ̃=fɑ̃=sə=i=ʁə=plɔ̃ʒə=sε=ʁə=lɑ̃=dɛ̃=pa=sjɑ̃sə 12
  sɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=su=fʁɑ̃=sə=vi=vʁə=sεt=ɛ̃=pʁe=vy 12
  vwa=lə=bu=dy=ʃə=mɛ̃=lε=buʁ=ʒɔ̃=za=pa=ʁεse 12
  sə=pʁɛ̃=tɑ̃=sa=nɔ̃=sə=la=pʁɑ̃=to=de=puʁ=vy 12
  ʁo=zə=zɑ̃=bo=mɑ̃=tə=ku=vʁe=la=pε=ʃə=ʁεsə 12
  ɑ̃=ʁə=po=ze=tεʁ=nεl=sa=pə=ti=tə=fi=jə 12
  plœ=ʁə=syʁ=sa=tɔ̃=bə=pʁjε=ʁə=lɥi=a=dʁεs=ə 12
  puʁ=twa=ma=ɡʁɑ̃=mεʁ=ə=sε=tə=sɛ̃=plə=ʒɔ̃kj=ə 12

  sti=lə=tεʁ=za=ʁi=ma 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2015 22:27Coburitc

Un esprit en communion avec la nature, deux générations unies par le printemps malgré la mort. Très beau.
Amitié
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
11/04/2015 18:09Dominique-Plisson-1

une poésie ... ou chaque ligne, est émotion, bien mené en tous cas
Dom