Univers de poésie d'un auteur

Poème:Rêve D’une Autre Vie

Le Poème

A la porte d’un monde nouveau
Perdu dans la galere habituel
On se sens seul, si seul…

Il est 12h35
Vient’ de finir de bouffé
La même saloperie
Plus degueulasse de jour en jour
Le gout terni par l’ennui d’une vie morne
Le souhait d’oublier au moins pendants quelques heures
De ne plus penser à rien, de se sentir libre

On a tous voulut plané un jour
Alors on fume du shit ca destresse
On pense plus a rien
Mais ça ne sert a rien
Parce que CA reviendra
CA revient toujours…

J’ai ce mal a l’intérieur
Qui me détruit de jour en jour
7 mois que je supporte cet saloperie de vie
J’ai été beaucoup deçut
A de nombreuses reprises
J’y ai toujours survecu, non sans peine
Mais peu a peu cela me fait si mal
Le corps souffre moins que l’esprit
Parfois on préfère se prendre une droite
Que d’entendrent certaines choses…

Il est 12h40
J’ai ecris quelques lignes
Pour oublier que j’ai mal
J’ecrit de plus en plus
Les textes augmentant avec les souffrances
J’ai plus la force d’écrire, il y a des moments ou on voudrait se laisser mourir
Mais on résiste, la vie est belle…

Le soleil se lève par un beau matin de printemps
Havre silencieux ou seul le chant des oiseaux vient rompre le silence
Chant melodieux de la nature
La journée passe sur les verts paturages
Sous un fugace soleil
Les herbes se tremoussent au gré du vent
Les chants de blés à pertent de vue

Toc toc toc, … « Depêche toi ! ! ! ! »
« Ouai ouai j’arrive »
Et voilà ma mère qui m’appelle et qui me tire de mes rêves
Je me lève et regarde par la fenêtre
La pluie martèle la vitre depuis se matin
Merde c’est quoi cte journée
La même qu’hier
Putain ! ! !
Je traverse le couloir après être sortit de ma chambre
J’enfile mes chaussures encore salis de la journée d’hier
« Con de prof de sport a nous faire courir sous la pluie, putain »
Je sors dehors après avoir fermé la porte et me dirige vers ma mère
J’accèlere le pas à cause de la pluie
Dans la voiture je m’installe et me permet de pensé à se soir
Se soir ou je revêrai encore de vert paturage et de doux soleil d’été
Mai ce n’est qu’un rêve…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Com33

Poète Com33

Com33 a publié sur le site 18 écrits. Com33 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Rêve D’une Autre Viea=la=porte=dun=mon=de=nou=veau 8
per=du=dans=la=gale=re=ha=bi=tuel 9
on=se=sens=seul=si=seul 6

il=est=douze=h=tren=te=cin=q 8
vient=de=fi=nir=de=bouf=fé 7
la=même=sa=lo=pe=rie 6
plus=de=gueu=lasse=de=jour=en=jour 8
le=gout=ter=ni=par=len=nui=dune=vie=morne 10
le=sou=hait=dou=blier=au=moins=pen=dants=quel=ques=heures 12
de=ne=plus=pen=ser=à=rien=de=se=sen=tir=libre 12

on=a=tous=vou=lut=pla=né=un=jour 9
a=lors=on=fume=du=shit=ca=des=tresse 9
on=pen=se=plus=a=rien 6
mais=ça=ne=sert=a=rien 6
par=ce=que=ca=re=vien=dra 7
ca=re=vient=tou=jours 5

jai=ce=mal=a=lin=té=ri=eur 8
qui=me=dé=truit=de=jour=en=jour 8
sept=mois=que=je=sup=porte=cet=sa=lo=pe=rie=de=vie 13
jai=é=té=beau=coup=de=çut 7
a=de=nom=breu=ses=re=pri=ses 8
jy=ai=tou=jours=sur=ve=cu=non=sans=peine 10
mais=peu=a=peu=ce=la=me=fait=si=mal 10
le=corps=souf=fre=moins=que=les=prit 8
par=fois=on=pré=fère=se=pren=dreu=ne=droite 10
que=den=ten=drent=cer=tai=nes=choses 8

il=est=dou=ze=h=qua=ran=te 8
jai=e=cris=quel=ques=li=gnes 7
pour=ou=bli=er=que=jai=mal 7
je=crit=de=plus=en=plus 6
les=tex=tes=aug=men=tant=a=vec=les=souf=frances 11
jai=plus=la=force=dé=cri=re=il=y=a=des=mo=ments=ou=on=vou=drait=se=lais=ser=mou=rir 22
mais=on=ré=siste=la=vieest=bel=le 8

le=so=leil=se=lève=par=un=beau=ma=tin=de=prin=temps 13
havre=si=len=cieux=ou=seul=le=chant=des=oi=seaux=vient=rom=pre=le=si=lence 17
chant=me=lo=dieux=de=la=na=ture 8
la=jour=née=passe=sur=les=verts=pa=tu=rages 10
sous=un=fu=ga=ce=so=leil 7
les=herbes=se=tre=mous=sent=au=gré=du=vent 10
les=chants=de=blés=à=pertent=de=vue 8

toc=toc=toc=de=pê=che=toi 7
ou=ai=ou=ai=jar=ri=ve 8
et=voi=là=ma=mère=qui=map=pel=leet=qui=me=ti=re=de=mes=rêves 16
je=me=lèveet=re=gar=de=par=la=fe=nêtre 10
la=pluie=mar=tèle=la=vi=tre=de=puis=se=ma=tin 12
mer=de=cest=quoi=c=te=jour=née 8
la=mê=me=qu=hi=er 6
pu=tain 2
je=tra=verse=le=cou=loir=a=près=ê=tre=sor=tit=de=ma=chambre 15
jen=file=mes=chaus=su=res=en=co=re=sa=lis=de=la=jour=née=dhier 16
con=de=prof=de=sport=a=nous=faire=cou=rir=sous=la=pluie=pu=tain 16
je=sors=dehors=a=près=a=voir=fer=mé=la=porteet=me=di=ri=ge=vers=ma=mère 18
jac=cèle=re=le=pas=à=cau=se=de=la=pluie 11
dans=la=voi=ture=je=mins=tal=leet=me=per=met=de=pen=sé=à=se=soir 17
se=soir=ou=je=re=vê=rai=en=core=de=vert=pa=tu=ra=geet=de=doux=so=leil=dé=té 21
mai=ce=nest=quun=rê=ve 6
Phonétique : Rêve D’une Autre Viea la pɔʁtə dœ̃ mɔ̃də nuvo
pεʁdy dɑ̃ la ɡaləʁə-abitɥεl
ɔ̃ sə sɑ̃s səl, si səl…

il ε duzə aʃ tʁɑ̃tə sɛ̃k
vjɛ̃tdə finiʁ də bufe
la mεmə salɔpəʁi
plys dəɡəlasə də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
lə ɡu tεʁni paʁ lɑ̃nɥi dynə vi mɔʁnə
lə suε dublje o mwɛ̃ pɑ̃dɑ̃ kεlkz- œʁ
də nə plys pɑ̃se a ʁjɛ̃, də sə sɑ̃tiʁ libʁə

ɔ̃n- a tus vuly plane œ̃ ʒuʁ
alɔʁz- ɔ̃ fymə dy ʃi ka dεstʁεsə
ɔ̃ pɑ̃sə plysz- a ʁjɛ̃
mε sa nə sεʁ a ʁjɛ̃
paʁsə kə ka ʁəvjɛ̃dʁa
ka ʁəvjɛ̃ tuʒuʁ…

ʒε sə mal a lɛ̃teʁjœʁ
ki mə detʁɥi də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
sεt mwa kə ʒə sypɔʁtə sεt salɔpəʁi də vi
ʒε ete boku dəsy
a də nɔ̃bʁøzə ʁəpʁizə
ʒi ε tuʒuʁ syʁvəky, nɔ̃ sɑ̃ pεnə
mε pø a pø səla mə fε si mal
lə kɔʁ sufʁə mwɛ̃ kə lεspʁi
paʁfwaz- ɔ̃ pʁefεʁə sə pʁɑ̃dʁə ynə dʁwatə
kə dɑ̃tɑ̃dʁe sεʁtεnə ʃozə…

il ε duzə aʃ kaʁɑ̃tə
ʒε εkʁi kεlk liɲə
puʁ ublje kə ʒε mal
ʒεkʁi də plysz- ɑ̃ plys
lε tεkstəz- oɡmɑ̃tɑ̃ avεk lε sufʁɑ̃sə
ʒε plys la fɔʁsə dekʁiʁə, il i a dε mɔmɑ̃z- u ɔ̃ vudʁε sə lεse muʁiʁ
mεz- ɔ̃ ʁezistə, la vi ε bεllə…

lə sɔlεj sə lεvə paʁ œ̃ bo matɛ̃ də pʁɛ̃tɑ̃
avʁə silɑ̃sjøz- u səl lə ʃɑ̃ dεz- wazo vjɛ̃ ʁɔ̃pʁə lə silɑ̃sə
ʃɑ̃ məlɔdjø də la natyʁə
la ʒuʁne pasə syʁ lε vεʁ patyʁaʒə
suz- œ̃ fyɡasə sɔlεj
lεz- εʁbə- sə tʁəmuse o ɡʁe dy vɑ̃
lε ʃɑ̃ də blez- a pεʁte də vɥ

tɔk tɔk tɔk, … « dəpεʃə twa ! ! ! »
« uε uε ʒaʁivə »
e vwala ma mεʁə ki mapεllə e ki mə tiʁə də mε ʁεvə
ʒə mə lεvə e ʁəɡaʁdə paʁ la fənεtʁə
la plɥi maʁtεlə la vitʁə dəpɥi sə matɛ̃
mεʁdə sε kwa ktə ʒuʁne
la mεmə kjεʁ
pytɛ̃ ! ! !
ʒə tʁavεʁsə lə kulwaʁ apʁεz- εtʁə sɔʁti də ma ʃɑ̃bʁə
ʒɑ̃filə mε ʃosyʁəz- ɑ̃kɔʁə sali də la ʒuʁne djεʁ
« kɔ̃ də pʁɔf də spɔʁ a nu fεʁə kuʁiʁ su la plɥi, pytεn »
ʒə sɔʁ dəɔʁz- apʁεz- avwaʁ fεʁme la pɔʁtə e mə diʁiʒə vεʁ ma mεʁə
ʒaksεləʁə lə pa a kozə də la plɥi
dɑ̃ la vwatyʁə ʒə mɛ̃stalə e mə pεʁmε də pɑ̃se a sə swaʁ
sə swaʁ u ʒə ʁəvεʁε ɑ̃kɔʁə də vεʁ patyʁaʒə e də du sɔlεj dete
mε sə nε kœ̃ ʁεvə…
Syllabes Phonétique : Rêve D’une Autre Viea=la=pɔʁtə=dœ̃=mɔ̃=də=nu=vo 8
pεʁ=dy=dɑ̃=la=ɡalə=ʁə-a=bit=ɥεl 9
ɔ̃=sə=sɑ̃s=səl=si=səl 6

il=ε=du=zə=aʃ=tʁɑ̃=tə=sɛ̃k 8
vjɛ̃t=də=fi=niʁ=də=bu=fe 7
la=mε=mə=sa=lɔ=pə=ʁi 7
plys=də=ɡə=lasə=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ 8
lə=ɡu=tεʁ=ni=paʁ=lɑ̃n=ɥi=dynə=vi=mɔʁnə 10
lə=su=ε=du=blje=o=mwɛ̃=pɑ̃=dɑ̃=kεl=kzœʁ 11
də=nə=plys=pɑ̃se=a=ʁjɛ̃=də=sə=sɑ̃=tiʁ=libʁə 11

ɔ̃=na=tus=vu=ly=pla=ne=œ̃=ʒuʁ 9
a=lɔʁ=zɔ̃=fymə=dy=ʃi=ka=dεstʁεsə 8
ɔ̃=pɑ̃=sə=plys=za=ʁj=ɛ̃ 7
mε=sa=nə=sεʁ=a=ʁj=ɛ̃ 7
paʁ=sə=kə=ka=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 8
ka=ʁə=vj=ɛ̃=tu=ʒuʁ 6

ʒε=sə=mal=a=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə 8
ki=mə=det=ʁɥi=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ 8
sεt=mwakə=ʒə=sy=pɔʁ=tə=sεt=sa=lɔ=pə=ʁi=də=vi 13
ʒε=e=te=bo=ku=də=sy 7
a=də=nɔ̃=bʁø=zə=ʁə=pʁi=zə 8
ʒi=ε=tu=ʒuʁ=syʁ=və=ky=nɔ̃=sɑ̃pεnə 9
mε=pø=a=pøsə=la=mə=fε=si=mal 9
lə=kɔʁ=su=fʁə=mwɛ̃=kə=lεs=pʁi 8
paʁ=fwa=zɔ̃=pʁe=fεʁə=sə=pʁɑ̃=dʁəy=nə=dʁwatə 10
kə=dɑ̃=tɑ̃=dʁe=sεʁ=tε=nə=ʃozə 8

il=ε=du=zə=aʃ=ka=ʁɑ̃=tə 8
ʒε=ε=kʁi=kεl=kə=li=ɲə 7
puʁ=u=blj=e=kə=ʒε=mal 7
ʒε=kʁi=də=plys=zɑ̃=plys 6
lε=tεk=stə=zoɡ=mɑ̃=tɑ̃=a=vεk=lε=su=fʁɑ̃sə 11
ʒε=plys=la=fɔʁsə=de=kʁi=ʁə=il=i=a=dε=mɔ=mɑ̃=zu=ɔ̃=vu=dʁε=sə=lε=se=mu=ʁiʁ 22
mε=zɔ̃=ʁe=zistə=la=vi=ε=bεllə 8

lə=sɔ=lεj=sə=lεvə=paʁ=œ̃=bo=ma=tɛ̃=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 13
avʁə=si=lɑ̃=sjø=zu=səl=lə=ʃɑ̃=dε=zwa=zo=vjɛ̃=ʁɔ̃=pʁə=lə=si=lɑ̃sə 17
ʃɑ̃=mə=lɔ=djø=də=la=na=tyʁə 8
la=ʒuʁ=ne=pasə=syʁ=lε=vεʁ=pa=ty=ʁaʒə 10
su=zœ̃=fy=ɡa=sə=sɔ=lεj 7
lε=zεʁbə=sə=tʁə=mu=se=o=ɡʁe=dy=vɑ̃ 10
lε=ʃɑ̃də=ble=za=pεʁ=te=də=vɥ 8

tɔk=tɔk=tɔk=də=pε=ʃə=twa 7
u=ε=u=ε=ʒa=ʁi=və 8
e=vwa=la=ma=mεʁə=ki=ma=pεlləe=ki=mə=ti=ʁə=də=mε=ʁεvə 15
ʒə=mə=lεvəe=ʁə=ɡaʁ=də=paʁ=la=fə=nεtʁə 10
la=plɥi=maʁ=tεlə=la=vi=tʁə=dəp=ɥi=sə=ma=tɛ̃ 12
mεʁ=də=sε=kwa=ktə=ʒuʁ=ne 7
la=mε=mə=kjεʁ 4
py=tɛ̃ 2
ʒə=tʁa=vεʁsə=lə=ku=lwaʁ=a=pʁε=zε=tʁə=sɔʁ=ti=də=ma=ʃɑ̃bʁə 15
ʒɑ̃=filə=mε=ʃo=sy=ʁə=zɑ̃=kɔ=ʁə=sa=li=də=la=ʒuʁ=ne=djεʁ 16
kɔ̃də=pʁɔf=də=spɔʁ=a=nu=fε=ʁə=ku=ʁiʁ=su=la=plɥi=py=tεn 16
ʒə=sɔʁdəɔʁ=za=pʁε=za=vwaʁ=fεʁ=me=la=pɔʁ=tə=e=mə=di=ʁi=ʒə=vεʁ=ma=mεʁə 19
ʒak=sεlə=ʁə=lə=pa=a=ko=zə=də=la=plɥi 11
dɑ̃=la=vwa=tyʁə=ʒə=mɛ̃s=ta=ləe=mə=pεʁ=mε=də=pɑ̃=se=a=sə=swaʁ 17
sə=swaʁ=uʒə=ʁə=vε=ʁε=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=vεʁ=pa=ty=ʁa=ʒəe=də=du=sɔ=lεj=de=te 21
mε=sə=nε=kœ̃=ʁε=və 6

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
04/04/2006 22:54Cindy Limpens

Une impression de vivre
Sans vraiment respirer,
Une sensation de survivre
Sans réellement exister,
Un sentiment qui persiste,
Qui nous blesse et enchaîne
Et dont le gout nous reste
Et qui fait naître nos peines. . .
De là, une petite rêverie
Qui naît et qui se déssine
Dans toutes nos envies
Qui efface nos tristes mines. .
La seule chose qui nous tient
Qui nous empêche de tomber,
La seule joie, du soir et matin
La seule arme contre ce mal
De nous, des autres, de la vie
Qui fait un bruit si infernal
Dans nos silences de mélancolies. .

C’est tout ce que j’y lis
C’est tout ce que j’ai compris
. . . 🌹. . .

Poème Espoir
Du 04/04/2006 22:33

L'écrit contient 412 mots qui sont répartis dans 7 strophes.