Prose : Ressemblerais Je Aux Flamants Roses ?

Ressemblerais Je Aux Flamants Roses ?

Est ce que je ressemble au flamand roses ?

Les flamants rose dos, end,
Avec une patte par terre,
Et une patte repliée,
Sur elle même,
Moi quand j’ai,
Une de mes jambes coincées,
Je la repliée sur elle même,
Et je passe,
Presque toutes mes journées,
Ainsi sur une de mes jambes,
Et quand je ne peux pas,
Ni marcher ni m’asseoir,
Et que je suis,
Si fatiguée,
On peut dire,
Que moi aussi,
Quand je ferme les yeux,
Dans certaines journées,
Avec cette jambe repliée,
Je dors sur une jambe,
Comme ces flamants roses.

Les flamand rose,
Ont un long bec,
Pour aller pêcher,
Profendemlent dans les rivières,
Tandis que moi,
J’ai un long nez,
Pour détecter,
Toute personnes,
Menteurs et hypocrites.

Les flamants roses,
Ont des longues pattes,
Pour pouvoir voir,
Suffisamment assez loin,
Leurs prédateurs,
Moi bien au contraire,
J’ai petites jambes,
Qui courent si vite,
Que j’arrive,
A en faire peur,
Mes predateurs.

Et pour finir,
Pour parler de la douleur,
Des belles plumes,
De ces flamants rose,
Tantôt vives de rose/rouge,
Et tantôt rose pâle,
Les différencient d’un autre oiseau.
Le héron,
Mais moi,
Desormais
Tantôt rose pâle,
L’hiver par temps sombre,
Qui m’enlève mon bronzage,
Donc je m’habille souvent,
En couleurs vives,
Pour mettre de la gaîté,
Dans ma vie et mon esprit,
Tantôt mate de peau,
L’été qui me re brunie,
Ou je m’habille,
Toujours en couleurs vives,
Pour garder,
Bonne humeur en mon âme,
Et aussi,
Pour que cette fois ci,
Montrer mon bonheur,
Et que je suis bien dans ma peau,
Par ces couleurs,
Au gens qui m’ont connu,
Mal et truste,
Pendant des années.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ressemblerais Je Aux Flamants Roses ?

  est=ce=que=je=res=sem=bleau=fla=mand=roses 10

  les=fla=mants=rose=dos=end 6
  a=vec=une=pat=te=par=terre 7
  et=une=pat=te=re=pli=ée 7
  sur=el=le=mê=me 5
  moi=quand=jai 3
  une=de=mes=jambes=coin=cées 6
  je=la=re=pli=ée=sur=elle=même 8
  et=je=pas=se 4
  pres=que=toutes=mes=jour=nées 6
  ain=si=sur=une=de=mes=jambes 7
  et=quand=je=ne=peux=pas 6
  ni=mar=cher=ni=mas=seoir 6
  et=que=je=suis 4
  si=fa=ti=guée 4
  on=peut=di=re 4
  que=moi=aus=si 4
  quand=je=ferme=les=y=eux 6
  dans=cer=tai=nes=jour=nées 6
  a=vec=cette=jambe=re=pli=ée 7
  je=dors=sur=u=ne=jambe 6
  com=me=ces=fla=mants=roses 6

  les=fla=mand=ro=se 5
  ont=un=long=bec 4
  pour=al=ler=pê=cher 5
  profen=dem=lent=dans=les=ri=vières 7
  tan=dis=que=moi 4
  jai=un=long=nez 4
  pour=dé=tec=ter 4
  tou=te=per=son=nes 5
  men=teurs=et=hy=po=crites 6

  les=fla=mants=ro=ses 5
  ont=des=lon=gues=pat=tes 6
  pour=pou=voir=voir 4
  suf=fi=samment=as=sez=loin 6
  leurs=pré=da=teurs 4
  moi=bien=au=con=trai=re 6
  jai=pe=ti=tes=jam=bes 6
  qui=cou=rent=si=vi=te 6
  que=jar=ri=ve 4
  a=en=fai=re=peur 5
  mes=pre=da=teurs 4

  et=pour=fi=nir 4
  pour=par=ler=de=la=dou=leur 7
  des=bel=les=plu=mes 5
  de=ces=fla=mants=ro=se 6
  tan=tôt=vives=de=rose=s=la=sh=rouge 9
  et=tan=tôt=rose=pâ=le 6
  les=dif=féren=cient=dun=au=treoi=seau 8
  le=hé=ron 3
  mais=moi 2
  de=sor=mais 3
  tan=tôt=ro=se=pâ=le 6
  lhi=ver=par=temps=som=bre 6
  qui=men=lève=mon=bron=zage 6
  donc=je=m=ha=bille=souvent 6
  en=cou=leurs=vi=ves 5
  pour=mettre=de=la=gaî=té 6
  dans=ma=vieet=mon=es=prit 6
  tan=tôt=ma=te=de=peau 6
  lé=té=qui=me=re=bru=nie 7
  ou=je=m=ha=bi=lle 6
  tou=jours=en=cou=leurs=vives 6
  pour=gar=der 3
  bonne=hu=meur=en=mon=â=me 7
  et=aus=si 3
  pour=que=cet=te=fois=ci 6
  mon=trer=mon=bon=heur 5
  et=que=je=suis=bien=dans=ma=peau 8
  par=ces=cou=leurs 4
  au=gens=qui=mont=con=nu 6
  mal=et=trus=te 4
  pen=dant=des=an=nées 5
 • Phonétique : Ressemblerais Je Aux Flamants Roses ?

  ε sə kə ʒə ʁəsɑ̃blə o flamɑ̃ ʁozə ?

  lε flamɑ̃ ʁozə do, εnd,
  avεk ynə patə paʁ teʁə,
  e ynə patə ʁəplje,
  syʁ εllə mεmə,
  mwa kɑ̃ ʒε,
  ynə də mε ʒɑ̃bə kwɛ̃se,
  ʒə la ʁəplje syʁ εllə mεmə,
  e ʒə pasə,
  pʁεskə tutə mε ʒuʁne,
  ɛ̃si syʁ ynə də mε ʒɑ̃bə,
  e kɑ̃ ʒə nə pø pa,
  ni maʁʃe ni masəwaʁ,
  e kə ʒə sɥi,
  si fatiɡe,
  ɔ̃ pø diʁə,
  kə mwa osi,
  kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø,
  dɑ̃ sεʁtεnə ʒuʁne,
  avεk sεtə ʒɑ̃bə ʁəplje,
  ʒə dɔʁ syʁ ynə ʒɑ̃bə,
  kɔmə sε flamɑ̃ ʁozə.

  lε flamɑ̃ ʁozə,
  ɔ̃ œ̃ lɔ̃ bεk,
  puʁ ale pεʃe,
  pʁɔfɑ̃dεmle dɑ̃ lε ʁivjεʁə,
  tɑ̃di kə mwa,
  ʒε œ̃ lɔ̃ ne,
  puʁ detεkte,
  tutə pεʁsɔnə,
  mɑ̃tœʁz- e ipɔkʁitə.

  lε flamɑ̃ ʁozə,
  ɔ̃ dε lɔ̃ɡ patə,
  puʁ puvwaʁ vwaʁ,
  syfizamɑ̃ ase lwɛ̃,
  lœʁ pʁedatœʁ,
  mwa bjɛ̃ o kɔ̃tʁεʁə,
  ʒε pətitə ʒɑ̃bə,
  ki kuʁe si vitə,
  kə ʒaʁivə,
  a ɑ̃ fεʁə pœʁ,
  mε pʁədatœʁ.

  e puʁ finiʁ,
  puʁ paʁle də la dulœʁ,
  dε bεllə plymə,
  də sε flamɑ̃ ʁozə,
  tɑ̃to vivə də ʁozə slaʃ ʁuʒə,
  e tɑ̃to ʁozə palə,
  lε difeʁɑ̃sje dœ̃n- otʁə wazo.
  lə eʁɔ̃,
  mε mwa,
  dəzɔʁmε
  tɑ̃to ʁozə palə,
  livεʁ paʁ tɑ̃ sɔ̃bʁə,
  ki mɑ̃lεvə mɔ̃ bʁɔ̃zaʒə,
  dɔ̃k ʒə mabijə suvɑ̃,
  ɑ̃ kulœʁ vivə,
  puʁ mεtʁə də la ɡεte,
  dɑ̃ ma vi e mɔ̃n- εspʁi,
  tɑ̃to matə də po,
  lete ki mə ʁə bʁyni,
  u ʒə mabijə,
  tuʒuʁz- ɑ̃ kulœʁ vivə,
  puʁ ɡaʁde,
  bɔnə ymœʁ ɑ̃ mɔ̃n- amə,
  e osi,
  puʁ kə sεtə fwa si,
  mɔ̃tʁe mɔ̃ bɔnœʁ,
  e kə ʒə sɥi bjɛ̃ dɑ̃ ma po,
  paʁ sε kulœʁ,
  o ʒɑ̃ ki mɔ̃ kɔny,
  mal e tʁystə,
  pɑ̃dɑ̃ dεz- ane.
 • Syllabes Phonétique : Ressemblerais Je Aux Flamants Roses ?

  εsə=kə=ʒəʁə=sɑ̃=bləo=flamɑ̃ʁozə 6

  lε=fla=mɑ̃=ʁozə=do=εnd 6
  a=vεk=ynə=patə=paʁ=teʁə 6
  e=ynə=pa=tə=ʁə=plje 6
  syʁ=εl=lə=mε=mə 5
  mwa=kɑ̃=ʒε 3
  ynə=də=mε=ʒɑ̃=bə=kwɛ̃se 6
  ʒə=laʁə=plje=syʁ=εllə=mεmə 6
  e=ʒə=pa=sə 4
  pʁεskə=tu=tə=mε=ʒuʁ=ne 6
  ɛ̃=si=syʁ=ynə=də=mεʒɑ̃bə 6
  e=kɑ̃=ʒə=nə=pø=pa 6
  ni=maʁ=ʃe=ni=masə=waʁ 6
  e=kə=ʒə=sɥi 4
  si=fa=ti=ɡe 4
  ɔ̃=pø=di=ʁə 4
  kə=mwa=o=si 4
  kɑ̃ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 6
  dɑ̃=sεʁ=tε=nə=ʒuʁ=ne 6
  a=vεk=sεtə=ʒɑ̃=bəʁə=plje 6
  ʒə=dɔʁ=syʁ=y=nə=ʒɑ̃bə 6
  kɔ=mə=sε=fla=mɑ̃=ʁozə 6

  lε=fla=mɑ̃=ʁo=zə 5
  ɔ̃=œ̃=lɔ̃=bεk 4
  puʁ=a=le=pε=ʃe 5
  pʁɔ=fɑ̃=dεm=le=dɑ̃=lε=ʁi=vjεʁə 8
  tɑ̃=di=kə=mwa 4
  ʒε=œ̃=lɔ̃=ne 4
  puʁ=de=tεk=te 4
  tu=tə=pεʁ=sɔ=nə 5
  mɑ̃=tœʁ=ze=i=pɔ=kʁitə 6

  lε=fla=mɑ̃=ʁo=zə 5
  ɔ̃=dε=lɔ̃ɡ=pa=tə 5
  puʁ=pu=vwaʁ=vwaʁ 4
  sy=fi=za=mɑ̃=ase=lwɛ̃ 6
  lœ=ʁə=pʁe=da=tœ=ʁə 6
  mwa=bjɛ̃=o=kɔ̃=tʁε=ʁə 6
  ʒε=pə=ti=tə=ʒɑ̃=bə 6
  ki=ku=ʁe=si=vi=tə 6
  kə=ʒa=ʁi=və 4
  a=ɑ̃=fε=ʁə=pœ=ʁə 6
  mε=pʁə=da=tœ=ʁə 5

  e=puʁ=fi=niʁ 4
  puʁ=paʁ=le=də=la=du=lœʁ 7
  dε=bεl=lə=ply=mə 5
  də=sε=fla=mɑ̃=ʁo=zə 6
  tɑ̃tovivə=də=ʁo=zə=slaʃ=ʁuʒə 6
  e=tɑ̃=to=ʁo=zə=palə 6
  lε=di=fe=ʁɑ̃=sje=dœ̃=notʁə=wa=zo 9
  lə=e=ʁɔ̃ 3
  mε=mwa 2
  də=zɔʁ=mε 3
  tɑ̃=to=ʁo=zə=pa=lə 6
  li=vεʁ=paʁ=tɑ̃=sɔ̃=bʁə 6
  ki=mɑ̃=lεvə=mɔ̃=bʁɔ̃=zaʒə 6
  dɔ̃k=ʒə=ma=bi=jə=su=vɑ̃ 7
  ɑ̃=ku=lœ=ʁə=vi=və 6
  puʁ=mεtʁə=də=la=ɡε=te 6
  dɑ̃=ma=vi=e=mɔ̃=nεs=pʁi 7
  tɑ̃=to=ma=tə=də=po 6
  le=te=kimə=ʁə=bʁy=ni 6
  u=ʒə=ma=bi=jə 5
  tu=ʒuʁ=zɑ̃=ku=lœʁ=vivə 6
  puʁ=ɡaʁ=de 3
  bɔnə=y=mœʁ=ɑ̃=mɔ̃=namə 6
  e=o=si 3
  puʁ=kə=sε=tə=fwa=si 6
  mɔ̃=tʁe=mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 6
  e=kə=ʒə=sɥi=bjɛ̃=dɑ̃=ma=po 8
  paʁ=sε=ku=lœ=ʁə 5
  o=ʒɑ̃=ki=mɔ̃=kɔ=ny 6
  mal=e=tʁys=tə 4
  pɑ̃=dɑ̃=dε=za=ne 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.