Poeme : Azdine

Azdine

Les jours passèrent,
Les mois s’éffacèrent,
Mon cœur se brisèrent,
Mes larmes coulèrent,
Ma joie me quittèrent,
Ma peine arrivèrent,
Mais toi tu me manque,
Je pleure, l’âme triste j’ai
Les personnes de mon entourage me me tue a petit feu
Ils me brisent, me retourne le cœur et me le pince
Ils disent que toi tueur tu es ! !
Mais je n’y crois pas, ce n’était qu’un accident,
Je sais que au fond de toi tu le regrette,
Moi je t’ai pardonné, Elodie aussi toute les personnes qui t’aime ton pardonnés.
Mais pour l’instant moi je pleure,
Je souffre que tu n’es plus la, de ton absence…
Je me dit que bientot vers ici tu reviendras
Que dans cette ville tu retrouveras ta place
Que dans mon cœur jamais tu partiras
Mais pour le moment je me referme sur moi meme
En me disant pourquoi cela m’arrive t-il ? ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Azdine

  les=jours=pas=sè=rent 5
  les=mois=séf=fa=cè=rent 6
  mon=cœur=se=bri=sè=rent 6
  mes=lar=mes=cou=lè=rent 6
  ma=joie=me=quit=tè=rent 6
  ma=pei=ne=ar=ri=vèrent 6
  mais=toi=tu=me=man=que 6
  je=pleure=lâ=me=tris=te=jai 7
  les=per=sonnes=de=mon=en=tou=ra=ge=me=me=tuea=pe=tit=feu 15
  ils=me=brisent=me=re=tour=ne=le=cœur=et=me=le=pince 13
  ils=disent=que=toi=tueur=tu=es 7
  mais=je=ny=crois=pas=ce=né=tait=quun=ac=cident 11
  je=sais=queau=fond=de=toi=tu=le=re=grette 10
  moi=je=tai=par=don=né=e=lo=dieaus=si=toute=les=per=son=nes=qui=tai=me=ton=par=don=nés 22
  mais=pour=lins=tant=moi=je=pleure 7
  je=souf=fre=que=tu=nes=plus=la=de=ton=ab=sence 12
  je=me=dit=que=bien=tot=vers=i=ci=tu=re=vien=dras 13
  que=dans=cette=ville=tu=re=trou=ve=ras=ta=place 11
  que=dans=mon=cœur=ja=mais=tu=par=ti=ras 10
  mais=pour=le=moment=je=me=re=fer=me=sur=moi=meme 12
  en=me=di=sant=pour=quoi=ce=la=mar=rive=t=il 12
 • Phonétique : Azdine

  lε ʒuʁ pasεʁe,
  lε mwa sefasεʁe,
  mɔ̃ kœʁ sə bʁizεʁe,
  mε laʁmə- kulεʁe,
  ma ʒwa mə kitεʁe,
  ma pεnə aʁivεʁe,
  mε twa ty mə mɑ̃kə,
  ʒə plœʁə, lamə tʁistə ʒε
  lε pεʁsɔnə də mɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə mə mə tɥ a pəti fø
  il mə bʁize, mə ʁətuʁnə lə kœʁ e mə lə pɛ̃sə
  il dize kə twa tɥœʁ ty ε ! !
  mε ʒə ni kʁwa pa, sə netε kœ̃n- aksidɑ̃,
  ʒə sε kə o fɔ̃ də twa ty lə ʁəɡʁεtə,
  mwa ʒə tε paʁdɔne, əlɔdi osi tutə lε pεʁsɔnə ki tεmə tɔ̃ paʁdɔne.
  mε puʁ lɛ̃stɑ̃ mwa ʒə plœʁə,
  ʒə sufʁə kə ty nε plys la, də tɔ̃n- absɑ̃sə…
  ʒə mə di kə bjɛ̃to vεʁz- isi ty ʁəvjɛ̃dʁa
  kə dɑ̃ sεtə vilə ty ʁətʁuvəʁa ta plasə
  kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ʒamε ty paʁtiʁa
  mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə mə ʁəfεʁmə syʁ mwa məmə
  ɑ̃ mə dizɑ̃ puʁkwa səla maʁivə te il ? ?
 • Syllabes Phonétique : Azdine

  lε=ʒuʁ=pa=sε=ʁe 5
  lε=mwa=se=fa=sε=ʁe 6
  mɔ̃=kœʁ=sə=bʁi=zε=ʁe 6
  mε=laʁ=mə=ku=lε=ʁe 6
  ma=ʒwa=mə=ki=tε=ʁe 6
  ma=pεnə=a=ʁi=vε=ʁe 6
  mε=twa=ty=mə=mɑ̃=kə 6
  ʒə=plœʁə=lamə=tʁis=tə=ʒε 6
  lε=pεʁ=sɔnə=də=mɔ̃=nɑ̃=tu=ʁa=ʒə=mə=mə=tɥ=a=pə=ti=fø 16
  il=mə=bʁi=ze=mə=ʁə=tuʁnə=lə=kœʁ=e=mə=lə=pɛ̃sə 13
  il=di=ze=kə=twa=tɥœʁ=ty=ε 8
  mεʒə=ni=kʁwa=pa=sə=ne=tε=kœ̃=nak=si=dɑ̃ 11
  ʒə=sεkəo=fɔ̃də=twa=ty=lə=ʁə=ɡʁεtə 8
  mwaʒə=tε=paʁ=dɔ=ne=ə=lɔ=di=o=si=tu=tə=lε=pεʁ=sɔ=nə=ki=tε=mə=tɔ̃=paʁ=dɔ=ne 23
  mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=mwaʒə=plœʁə 6
  ʒə=sufʁə=kə=ty=nε=plys=la=də=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 11
  ʒə=mə=dikə=bjɛ̃=to=vεʁ=zi=si=ty=ʁə=vjɛ̃=dʁa 12
  kə=dɑ̃=sεtə=vi=lə=ty=ʁə=tʁu=və=ʁa=ta=plasə 12
  kə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒa=mε=ty=paʁ=ti=ʁa 10
  mε=puʁlə=mɔ=mɑ̃=ʒə=mə=ʁə=fεʁ=mə=syʁ=mwa=mə=mə 13
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=puʁ=kwa=sə=la=ma=ʁi=və=te=il 12

PostScriptum

Voila ben c pour un copain qui et en prison et ki me manke enormément
laisser moi des comm dit se ke vou en pansser svp merci

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.