Poème-France.com

Poeme : Le Cul-De-Sac De La RoseLe Cul-De-Sac De La Rose

Les douleurs envahiront tes rêves
Ecoute donc la mer
Par tout ce que tu vois.
Souviens-toi des zones bleues
Remplies par le soleil
Pendant que les chagrins y dorment
La main dans la main
Les nuits apporteront des péchés…
Tes yeux boiront le ciel
Tu ne pourras pas supporter
Le murmure d’une disparition
Dans le cul-de-sac de la Rose.

Les poèmes y seront silencieux
Les chansons te feront pleurer
Les verres se briseront dans tes mains
Tu ne pourras pas penser
Et puis… sache que
Tu ne pourras plus me voir
Dans le cul-de-sac de la Rose.

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Traduit par : Yakup YURT

El callejón sin salida de la rosa

Los dolores invadieron tus sueños
Escucha pues al mar
Entre todo lo que ves.
Acuérdate de las regiones azules
Llenas de sol
Mientras las penas allí duermen
La mano en la mano
Las noches traerán pecados
Tus ojos beberán el cielo
No podrás soportar
El susurro de una desaparición
En el callejón sin salida de la Rosa.

Los poemas serán allí silenciosos
Las canciones te harán llorar
Los vasos se quebrarán en tus manos
No podrás pensar
Y entonces… has de saberlo
No podrás verme más
En el callejón sin salida de la Rosa.

By Uzeyir Lokman CAYCI
Los poemas que publicamos fueron traducidos por Yakup YURT
La traducción, del francés al español,
De estos poemas, es del poeta y narrador Leo Castillo

THE CUL- DE-SAC OF THE ROSE

Grief will invade your dreams.
Listen to the ocean
For all that you would see.
Remember blue fields
Fulfilled by the sun
While sorrow sleeps.
Hand in hand
Nights bring fish.
Your eyes soak up the sky,
You cannot endure
The murmur of disappearance
In the cul-de-sac of the Rose.
Poems there will be silenced,
The songs will make you cry,
Glass will break in your hands.
You cannot think,
And then you know
You are able no longer to see me
In the cul-de-sac of the Rose.

By Uzeyir Lokman CAYCI
Traduit par by Yakup YURT en français
French free verse translated into English free verse
By Joneve McCormick - 2002

DIE AUSWEGLOSIGKEIT (SACKGASSE) DER ROSE

Die Schmerzen breiten sich über deine Träume aus
Höre also dem Meer zu
Durch alles was du siehst.
Erinnere dich an die blauen Gebiete
Erfüllt von der Sonne
Während die Kümmernisse dort schlafen
Hand in Hand
Die Nächte werden die Sünde bringen…
Deine Augen werden den Himmel trinken
Du wirst es nicht ertragen können,
Das Flüstern eines Verschwindens
In der Ausweglosigkeit der Rose.
Die Gedichte werden dort stille sein
Die Lieder werden dich zum weinen bringen
Die Gläser werden in deinen Händen zerbrechen
Du wirst nicht denken können
Und dann… wisse
Du wirst mich nicht mehr sehen können
In der Ausweglosigkeit der Rose.

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Von übersetzt seiend : Monika SCHUDEL

A été publié dans :

1) 02. 11. 1976 Kelebek Gazetesi (TURQUIE)
2) 06. 12. 1976 Nigde’nin Sesi Gazetesi (TURQUIE)
3) 29. 06. 1977 Siirt’te Son Söz Gazetesi (TURQUIE)
4) 07. 04. 1978 Yeni Bor Gazetesi (TURQUIE)
5) 00. 00. 2003 Anafilya izdüsüm - Havuz Yayınları (GERMANY)
Coralon

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε dulœʁz- ɑ̃vaiʁɔ̃ tε ʁεvə
əkutə dɔ̃k la mεʁ
paʁ tu sə kə ty vwa.
suvjɛ̃ twa dε zonə blø
ʁɑ̃pli paʁ lə sɔlεj
pɑ̃dɑ̃ kə lε ʃaɡʁɛ̃z- i dɔʁme
la mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
lε nɥiz- apɔʁtəʁɔ̃ dε peʃe…
tεz- iø bwaʁɔ̃ lə sjεl
ty nə puʁʁa pa sypɔʁte
lə myʁmyʁə dynə dispaʁisjɔ̃
dɑ̃ lə kyl də sak də la ʁozə.

lε pɔεməz- i səʁɔ̃ silɑ̃sjø
lε ʃɑ̃sɔ̃ tə fəʁɔ̃ pləʁe
lε veʁə- sə bʁizəʁɔ̃ dɑ̃ tε mɛ̃
ty nə puʁʁa pa pɑ̃se
e pɥi… saʃə kə
ty nə puʁʁa plys mə vwaʁ
dɑ̃ lə kyl də sak də la ʁozə.

yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
tʁadɥi paʁ : iakyp iyʁ

εl kalʒon sɛ̃ salida də la ʁoza

los dɔlɔʁəz- ɛ̃vadjəʁɔ̃ tys sɥəŋio
εskyʃa pɥz- al maʁ
ɑ̃tʁə tɔdo lo kə vəs.
akyeʁdatə də las ʁəʒjɔnəz- azylə
lna də sɔl
mjɛ̃tʁa las pənaz- ali dɥεʁmɛ̃
la mano ɑ̃ la mano
las noʃə tʁaeʁan pəkado
tys ɔʒo bəbəʁan εl sjəlo
no pɔdʁa sɔpɔʁtaʁ
εl syzyʁo də yna dəzapaʁision
ɑ̃n- εl kalʒon sɛ̃ salida də la ʁoza.

los poəma səʁan ali silɑ̃sjozo
las kɑ̃sjɔnə tə-aʁan lɔʁaʁ
los vazo sə kεbʁaʁan ɑ̃ tys mano
no pɔdʁa pɑ̃saʁ
i ɑ̃tɔ̃sə… as də sabεʁlo
no pɔdʁa vεʁmə mas
ɑ̃n- εl kalʒon sɛ̃ salida də la ʁoza.

bi yzεjiʁ lɔkmɑ̃ kεsi
los poəma kə pyblikamo fɥəʁɔ̃ tʁadysido pɔʁ iakyp iyʁ
la tʁadyksion, dεl fʁɑ̃sez- al εspaŋiɔl,
də εsto poəma, ε dεl poəta i naʁadɔʁ ləo kastijo

tə kyl də sak ɔf tə ʁozə

ɡʁjεf wij ɛ̃vadə iuʁ dʁəam.
listɛ̃ to tə ɔsəɑ̃
fɔʁ al ta iu wuld si.
ʁəmɑ̃be blɥ fjεld
fylfijεd bi tə sœ̃
wilə sɔʁɔw slip.
ɑ̃t- ɛ̃-ɑ̃
niɡt bʁiŋ fiʃ.
iuʁ εj sɔak yp tə ski,
iu kano ɑ̃dyʁə
tə myʁmyʁ ɔf dizapəaʁɑ̃sə
ɛ̃ tə kyl də sak ɔf tə ʁozə.
poεm təʁə wij bə silɑ̃sεd,
tə sɔ̃ɡ wij makə iu kʁi,
ɡlas wij bʁəak ɛ̃ iuʁ-ɑ̃.
iu kano tɛ̃k,
ɑ̃d tɛ̃ iu knɔw
iu aʁə ablə no lɔ̃ʒe to si mə
ɛ̃ tə kyl də sak ɔf tə ʁozə.

bi yzεjiʁ lɔkmɑ̃ kεsi
tʁadɥi paʁ bi iakyp iyʁ ɑ̃ fʁɑ̃sε
fʁɑ̃ʃ fʁi vεʁsə tʁɑ̃slatεd ɛ̃to ɑ̃ɡliʃ fʁi vεʁsə
bi ʒɔnəvə mkɔʁmik dø milə dø

di oswεɡloziɡkεt (sakɡasə) de ʁozə

di ʃmεʁzɛ̃ bʁεtɛ̃ sik ybe dεnə tʁymə os
ɔʁə also dεm miʁ zy
dyʁʃ alə was dy sjεst.
əʁinəʁə dik ɑ̃ di bloɛ̃ ʒəbjətə
εʁfylt vɔ̃ dεʁ sɔnə
wʁɑ̃ di kymεʁnisə dɔʁ ʃlafɛ̃
ɑ̃t- ɛ̃-ɑ̃
di nktə wεʁdɛ̃ di syndə bʁɛ̃ʒɛ̃…
dεnə oʒɛ̃ wεʁdɛ̃ dεn imεl tʁɛ̃kɛ̃
dy wiʁst ε nikt εʁtʁaʒɛ̃ kɔnɛ̃,
das flystεʁn εnə vεʁʃwɛ̃dɛ̃
ɛ̃ dεʁ oswεɡloziɡkε dεʁ ʁozə.
di ʒədiktə wεʁdɛ̃ dɔʁ stijə sɛ̃
di ljəde wεʁdɛ̃ dik zɔm wεnɛ̃ bʁɛ̃ʒɛ̃
di ɡlse wεʁdɛ̃ ɛ̃ dεnɛ̃ ndɛ̃ zεʁbʁεʃɛ̃
dy wiʁst nikt dɑ̃kɛ̃ kɔnɛ̃
œ̃d dan… wisə
dy wiʁst mik nikt mεʁ səɛ̃ kɔnɛ̃
ɛ̃ dεʁ oswεɡloziɡkε dεʁ ʁozə.

yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
vɔ̃ ybεʁsεtst sεɛ̃d : mɔnika ʃydεl

a ete pyblje dɑ̃ :

yn) zeʁo dø pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə sεzə kələbεk ɡazətəzi (tyʁkjə)
døks) zeʁo si- pwɛ̃ duzə pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə sεzə niɡdənɛ̃ səzi ɡazətəzi (tyʁkjə)
tʁwas) vɛ̃t- nəf pwɛ̃ zeʁo si- pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə di- sεt sjiʁttə sɔ̃ sɔz ɡazətəzi (tyʁkjə)
katʁə) zeʁo sεt pwɛ̃ zeʁo katʁə pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə diz- ɥit iəni bɔʁ ɡazətəzi (tyʁkjə)
sɛ̃k) zeʁo zeʁo pwɛ̃ zeʁo zeʁo pwɛ̃ dø milə tʁwaz- anafilia izdyzym-avyz iεjnlaʁ (ʒεʁmani)