Poeme : Les Nuits Sans Toi

Les Nuits Sans Toi

Je sirote mon esclavage
Les nuits
Je suis cloué trop loin sans toi.

Je cache les bleus rafraîchissants
De mes rêves
Je fais fondre le temps dans mes verres
Avec une chanson qui pleure
Je dessine mes larmes
Dans mes poèmes.

Et toutes les nuits
Les gouttes de pluie rêvent de moi
Pour disperser ma soif de toi
Je bois… je bois jusqu’à l’infini.

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Istanbul, le 04. 08. 1974
Traduit par : Yakup YURT

LAS NOCHES SIN TI

Yo saboreo mi esclavitud
En las noches
Clavado estoy muy lejos sin ti.

Oculto los azules refrescantes
De mis sueños
Hago fundir el tiempo en mis vasos
Con una canción que llora
Dibujo mis lágrimas
En mis poemas.

Y todas las noches
La gotas de lluvia sueñan conmigo
Para disipar mi sed de ti
Bebo… bebo hasta el infinito.

By Uzeyir Lokman CAYCI
Los poemas que publicamos fueron traducidos por Yakup YURT
La traducción, del francés al español,
De estos poemas, es del poeta y narrador Leo Castillo

NIGHTS WITHOUT YOU

I sip my slavery
Nights
Without you, I am nailed down.
I conceal the blue refreshment
Of my dreams,
I melt time in glasses
With a song that cries,
And arrange my tears
Into poems.
Every night
The rain returns to me.
To disperse my thirst for you
I drink, I drink until infinity.
By Uzeyir Lokman CAYCI
Traduit par by Yakup YURT en français
French free verse translated into English free verse
By Joneve McCormick - 2002

DIE NÄCHTE OHNE DICH

Ich schlürfe meine Sklaverei
Die Nächte
Ich bin ohne dich zu weit weg festgenagelt.

Ich verstecke das erfrischende Blau
Meiner Träume
Ich lasse die Zeit schmelzen in meinen Gläsern
Mit einem Lied das weint
Zeichne ich meine Tränen
In meine Gedichte.

Und jede Nacht
Träumen die Regentropfen von mir
Um meinen Durst nach dir zu zerstreuen
Ich trinke… ich trinke bis in die Unendlichkeit.

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Von übersetzt seiend : Monika SCHUDEL

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Nuits Sans Toi

  je=si=rote=mon=es=cla=vage 7
  les=nuits 2
  je=suis=cloué=trop=loin=sans=toi 7

  je=cache=les=bleus=ra=fraî=chis=sants 8
  de=mes=rê=ves 4
  je=fais=fondre=le=temps=dans=mes=verres 8
  a=vec=u=ne=chan=son=qui=pleure 8
  je=des=si=ne=mes=la=rmes 7
  dans=mes=po=è=mes 5

  et=tou=tes=les=nuits 5
  les=gout=tes=de=pluie=rêvent=de=moi 8
  pour=dis=per=ser=ma=soif=de=toi 8
  je=bois=je=bois=jus=quà=lin=fi=ni 9

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  is=tan=bul=le=zé=ro=quatre=point=zé=ro=hu=it=point=mille=neuf=cent=soixan=te=qua=torze 20
  tra=duit=par=ya=kup=yurt 6

  las=no=ches=sin=ti 5

  yo=sa=bo=reo=mi=es=cla=vi=tud 9
  en=las=no=ches 4
  cla=va=do=es=toy=muy=le=jos=sin=ti 10

  ocul=to=los=a=zules=re=fres=cantes 8
  de=mis=sueños 3
  ha=go=fun=dir=el=tiem=po=en=mis=va=sos 11
  con=u=na=can=ción=que=l=lo=ra 9
  di=bu=jo=mis=lá=gri=mas 7
  en=mis=poe=mas 4

  y=to=das=las=no=ches 6
  la=go=tas=de=l=lu=via=sueñan=con=mi=go 11
  pa=ra=di=si=par=mi=sed=de=ti 9
  be=bo=be=bo=has=ta=el=in=fi=ni=to 11

  by=u=zeyir=lok=man=cay=ci 7
  los=poe=mas=que=pu=bli=ca=mos=fue=ron=tra=du=ci=dos=por=ya=kup=yurt 18
  la=tra=duc=ción=del=fran=cés=al=es=pañol 10
  dees=tos=poe=mas=es=del=poe=ta=y=nar=ra=dor=leo=cas=tillo 15

  nights=wi=thout=you 4

  i=sip=my=sla=ve=ry 6
  nights 1
  wi=thout=you=i=am=nai=led=down 8
  i=con=ceal=the=blue=re=fresh=ment 8
  of=my=dream=s 4
  i=melt=ti=me=in=glas=ses 7
  wi=th=a=song=that=cries 6
  and=ar=ran=ge=my=tears 6
  in=to=poem=s 4
  eve=ry=night 3
  the=rain=re=turns=to=me 6
  to=dis=per=se=my=thirst=for=you 8
  i=drink=i=drink=un=til=in=fi=ni=ty 10
  by=u=zeyir=lok=man=cay=ci 7
  tra=duit=par=by=ya=kup=yurt=en=fran=çais 10
  fren=ch=free=verse=trans=la=ted=in=to=en=gli=sh=free=verse 14
  by=jone=ve=mc=cor=mi=ck=deux=mille=deux 10

  die=näch=te=oh=ne=dich 6

  ich=schlür=fe=meine=sk=la=ve=rei 8
  die=nächte 2
  ich=bin=oh=ne=di=ch=zu=weit=weg=fest=ge=na=gelt 13

  ich=vers=te=cke=das=er=frischen=de=blau 9
  mei=ner=träu=me 4
  ich=lasse=die=zeit=sch=mel=zen=in=mei=nen=glä=sern 12
  mit=ei=nem=lied=das=weint 6
  zeich=ne=i=ch=mei=ne=trä=nen 8
  in=mei=ne=ge=di=chte 6

  und=je=de=nacht 4
  träumen=die=re=gen=trop=fen=von=mir 8
  um=meinen=durst=na=ch=dir=zu=zers=treuen 9
  ich=trinke=i=ch=trin=ke=bis=in=dieu=nend=li=ch=keit 13

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  von=ü=ber=setzt=seiend=mo=ni=ka=schu=del 10
 • Phonétique : Les Nuits Sans Toi

  ʒə siʁɔtə mɔ̃n- εsklavaʒə
  lε nɥi
  ʒə sɥi klue tʁo lwɛ̃ sɑ̃ twa.

  ʒə kaʃə lε bløs ʁafʁεʃisɑ̃
  də mε ʁεvə
  ʒə fε fɔ̃dʁə lə tɑ̃ dɑ̃ mε veʁə
  avεk ynə ʃɑ̃sɔ̃ ki plœʁə
  ʒə desinə mε laʁmə
  dɑ̃ mε pɔεmə.

  e tutə lε nɥi
  lε ɡutə də plɥi ʁεve də mwa
  puʁ dispεʁse ma swaf də twa
  ʒə bwa… ʒə bwa ʒyska lɛ̃fini.

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  istɑ̃byl, lə zeʁo katʁə pwɛ̃ zeʁo ɥi pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə katɔʁzə
  tʁadɥi paʁ : iakyp iyʁ

  las noʃə sɛ̃ ti

  io sabɔʁəo mi εsklavityd
  ɑ̃ las noʃə
  klavado εstwa myi ləʒo sɛ̃ ti.

  ɔkylto los azylə ʁəfʁεskɑ̃tə
  də mi sɥəŋio
  aɡo fœ̃diʁ εl tjɑ̃po ɑ̃ mi vazo
  kɔ̃ yna kɑ̃sion kə lɔʁa
  dibyʒo mi laɡʁima
  ɑ̃ mi poəma.

  i tɔda las noʃə
  la ɡɔta də lyvja sɥəŋiɑ̃ kɔ̃miɡo
  paʁa dizipaʁ mi sεd də ti
  bəbo… bəbo-asta εl ɛ̃finito.

  bi yzεjiʁ lɔkmɑ̃ kεsi
  los poəma kə pyblikamo fɥəʁɔ̃ tʁadysido pɔʁ iakyp iyʁ
  la tʁadyksion, dεl fʁɑ̃sez- al εspaŋiɔl,
  də εsto poəma, ε dεl poəta i naʁadɔʁ ləo kastijo

  niɡt witu iu

  i sip mi slavəʁi
  niɡt
  witu iu, i am nεlεd dɔwn.
  i kɔ̃səal tə blɥ ʁəfʁεʃme
  ɔf mi dʁəam,
  i mεlt timə ɛ̃ ɡlasə
  wit a sɔ̃ɡ ta kʁi,
  ɑ̃d aʁɑ̃ʒə mi təaʁ
  ɛ̃to poεm.
  əvəʁi niɡt
  tə ʁɛ̃ ʁətyʁn to mə.
  to dispεʁsə mi tiʁst fɔʁ iu
  i dʁɛ̃k, i dʁɛ̃k œ̃til ɛ̃finiti.
  bi yzεjiʁ lɔkmɑ̃ kεsi
  tʁadɥi paʁ bi iakyp iyʁ ɑ̃ fʁɑ̃sε
  fʁɑ̃ʃ fʁi vεʁsə tʁɑ̃slatεd ɛ̃to ɑ̃ɡliʃ fʁi vεʁsə
  bi ʒɔnəvə mkɔʁmik dø milə dø

  di nktə ɔnə dik

  ik ʃlyʁfə mεnə sklavəʁε
  di nktə
  ik bɛ̃ ɔnə dik zy wε wεɡ fεstʒənaʒεlt.

  ik vεʁstεkə das εʁfʁiʃɑ̃də blo
  mεne tʁymə
  ik lasə di zε ʃmεlzɛ̃ ɛ̃ mεnɛ̃ ɡlsεʁn
  mit εnεm ljε das wɛ̃
  zεknə ik mεnə tʁnεn
  ɛ̃ mεnə ʒədiktə.

  œ̃d ʒədə nakt
  tʁymɛ̃ di ʁəʒɑ̃tʁɔpfɛ̃ vɔ̃ miʁ
  ɔm mεnɛ̃ dyʁst nak diʁ zy zεʁstʁøɛ̃
  ik tʁɛ̃kə… ik tʁɛ̃kə bis ɛ̃ di ynɑ̃dliʃkε.

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  vɔ̃ ybεʁsεtst sεɛ̃d : mɔnika ʃydεl
 • Syllabes Phonétique : Les Nuits Sans Toi

  ʒə=si=ʁɔ=tə=mɔ̃=nεs=kla=vaʒə 8
  lε=nɥi 2
  ʒə=sɥi=klu=e=tʁo=lwɛ̃=sɑ̃=twa 8

  ʒə=kaʃə=lε=bløs=ʁa=fʁε=ʃi=sɑ̃ 8
  də=mε=ʁε=və 4
  ʒə=fε=fɔ̃dʁə=lə=tɑ̃=dɑ̃=mε=veʁə 8
  a=vεk=ynə=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=plœ=ʁə 8
  ʒə=de=si=nə=mε=laʁ=mə 7
  dɑ̃=mε=pɔ=ε=mə 5

  e=tu=tə=lε=nɥi 5
  lε=ɡutə=də=plɥi=ʁε=ve=də=mwa 8
  puʁ=dis=pεʁ=se=ma=swaf=də=twa 8
  ʒə=bwa=ʒə=bwa=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 9

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  is=tɑ̃=byl=lə=ze=ʁo=katʁə=pwɛ̃=ze=ʁo=ɥi=pwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=ka=tɔʁzə 21
  tʁad=ɥi=paʁ=i=a=kyp=i=yʁ 8

  las=no=ʃə=sɛ̃=ti 5

  i=o=sabɔʁəo=mi=εs=kla=vi=tyd 8
  ɑ̃=las=no=ʃə 4
  kla=va=do=εs=twa=my=ilə=ʒo=sɛ̃=ti 10

  ɔ=kyl=to=los=a=zylə=ʁə=fʁεskɑ̃tə 8
  də=mi=sɥə=ŋi=o 5
  a=ɡo=fœ̃=diʁ=εl=tjɑ̃=po=ɑ̃=mi=va=zo 11
  kɔ̃=y=na=kɑ̃=si=on=kə=lɔ=ʁa 9
  di=by=ʒo=mi=la=ɡʁi=ma 7
  ɑ̃=mi=po=ə=ma 5

  i=tɔ=da=las=no=ʃə 6
  la=ɡɔ=tadə=ly=vja=sɥə=ŋi=ɑ̃=kɔ̃=mi=ɡo 11
  pa=ʁa=di=zi=paʁ=mi=sεd=də=ti 9
  bə=bo=bə=bo-as=ta=εl=ɛ̃=fi=ni=to 11

  bi=y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=kε=si 8
  los=poə=ma=kə=py=bli=ka=mo=fɥə=ʁɔ̃=tʁa=dy=si=do=pɔʁ=i=a=kyp=i=yʁ 20
  la=tʁa=dyk=si=on=dεl=fʁɑ̃se=zal=εs=pa=ŋi=ɔl 12
  dəεs=to=poə=ma=ε=dεl=po=ə=ta=i=na=ʁa=dɔʁ=lə=o=kas=ti=jo 18

  niɡt=wi=tu=i=u 5

  i=sip=mi=sla=və=ʁi 6
  niɡt 1
  wi=tu=i=u=i=am=nε=lεd=dɔwn 9
  i=kɔ̃sə=al=tə=blɥ=ʁə=fʁεʃ=me 8
  ɔf=mi=dʁə=am 4
  i=mεlt=ti=mə=ɛ̃=ɡla=sə 7
  wit=a=sɔ̃ɡ=ta=kʁi 5
  ɑ̃d=a=ʁɑ̃=ʒə=mi=tə=aʁ 7
  ɛ̃=to=po=εm 4
  ə=və=ʁi=niɡt 4
  tə=ʁɛ̃=ʁə=tyʁn=to=mə 6
  to=dis=pεʁsə=mi=tiʁst=fɔʁ=i=u 8
  i=dʁɛ̃k=i=dʁɛ̃k=œ̃=til=ɛ̃=fi=ni=ti 10
  bi=y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=kε=si 8
  tʁad=ɥi=paʁ=bi=i=a=kyp=i=yʁ=ɑ̃=fʁɑ̃=sε 12
  fʁɑ̃ʃ=fʁi=vεʁsə=tʁɑ̃=sla=tεd=ɛ̃=to=ɑ̃=ɡliʃ=fʁi=vεʁsə 12
  bi=ʒɔnə=və=mkɔʁ=mik=dø=mi=lə=dø 9

  di=nktə=ɔ=nə=dik 5

  ik=ʃlyʁ=fə=mε=nə=skla=və=ʁε 8
  di=nktə 2
  ik=bɛ̃=ɔnə=dik=zy=wε=wεɡ=fεs=tʒə=na=ʒεlt 11

  ik=vεʁ=stεkə=das=εʁ=fʁi=ʃɑ̃=də=blo 9
  mε=ne=tʁy=mə 4
  ik=lasə=di=zε=ʃmεl=zɛ̃=ɛ̃=mε=nɛ̃=ɡlsεʁn 10
  mit=ε=nεm=lj=ε=das=wɛ̃ 7
  zεk=nə=ik=mε=nə=tʁnεn 6
  ɛ̃=mε=nə=ʒə=dik=tə 6

  œ̃d=ʒə=də=nakt 4
  tʁy=mɛ̃=diʁə=ʒɑ̃=tʁɔp=fɛ̃=vɔ̃=miʁ 8
  ɔm=mε=nɛ̃=dyʁst=nak=diʁ=zy=zεʁ=stʁø=ɛ̃ 10
  ik=tʁɛ̃kə=ik=tʁɛ̃=kə=bis=ɛ̃=di=y=nɑ̃=dliʃ=kε 12

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  vɔ̃=y=bεʁ=sεtst=sε=ɛ̃d=mɔ=ni=ka=ʃy=dεl 11

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 14/06/2004 00:00

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : Coralon

Récompense

0
0
0