Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : N’Oublie Pas

Poème Amour
Publié le 14/06/2004 00:00

L'écrit contient 467 mots qui sont répartis dans 21 strophes.

Poete : Coralon

N’Oublie Pas

Même si je t’ai perdue
De ces miroirs-là
C’est encore toi qui seras
Devant mes yeux…

Je ne pourrai peut-être pas
Tenir tes mains
Je ne pourrai peut-être pas
Couvrir ta nudité
Avec des tulles blancs…

Tu seras dénoncée par ces soirs-là
N’oublie pas…

Là où tu verras
Un arrêt semblable à celui-là
S’en va du devant des vitrines
Lis mon nom dans les reflets de lumière
N’oublie pas…

Tu seras dénoncée par ces soirs-là
N’oublie pas…

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Traduit par : Yakup YURT

VERGISS NICHT

Auch wenn ich dich verloren habe
Bei diesen Spiegeln da
Du wirst immer noch da sein
Vor meinen Augen…

Ich werde vielleicht nicht
Deine Hände halten können
Ich werde vielleicht nicht
Deine Nacktheit verhüllen können
Mit weissem Tüll.

Du wirst verraten werden durch diese Spiegel da
Vergiss nicht…

Was du sehen wirst
Gleicht einem Halt
Der vor dem Fenster vorbei geht
Lese meinen Namen im Widerschein des Lichts
Vergiss nicht…

Du wirst verraten werden durch diese Abende
Vergiss nicht…

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Von übersetzt seiend : Monika SCHUDEL

DON’T FORGET

Even if I’ve lost you
To those mirrors
You’ll always be
There before my very eyes
Perhaps I can no longer
Hold your hands
Perhaps I can no longer
Conceal your nudity
In white cotton twills
You’ll be arrested
By those very evenings
Where and when you’ll see
It’s all stopped, just like that
Before your windowpanes, disappearing
Read my name in the reflections of light
Don’t you forget it
You’ll be arrested by those very evenings
Don’t you forget it

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Traduit par Yakup YURT en français
French free verse translated into English free verse
© By Richard Vallance, June, 2003

DO NOT FORGET

Even if I lose you
From these mirrors,
It is still you
Who will be before my eyes
Even if I cannnot hold your hands
Or cover your nakedness with white tulle.
The evenings will give you up,
Do not forget.
There, where you are looking,
In front of the windows :
Time seems to have stopped.
Read my name in the reflecting lights.
The evenings will give you up,
Do not forget.

Üzeyir Lokman ÇAYCI
Traduit par by Yakup YURT en français
French free verse translated into English free verse
By Joneve McCormick - 2003

A été publié dans :

1) 00. 00. 1975 AKSAMLARIN DURAGI (TURQUIE)
2) 14. 10. 1976 KELEBEK GAZETESI (TURQUIE)
3) 01. 03. 1978 YENI BOR GAZETESI (TURQUIE)
4) 18. 11. 1978 YENI ALANYA GAZETESI (TURQUIE)
5) 11. 08. 1979 YESIL BANAZ GAZETESI (TURQUIE)
6) 19. 09. 1979 EREGLI MEMLEKET GAZETESI (TURQUIE)
7) 00. 02. 1999 PARIS YENI YORUM GAZETESI (FRANCE)
8) 00. 00. 1999 LES AMIS DE THALIE (FRANCE)
(RECUEIL DES PRESELECTIONNES)
 • Pieds Hyphénique: N’Oublie Pas

  mê=me=si=je=tai=per=due 7
  de=ces=mi=roirs=là 5
  cest=en=co=re=toi=qui=se=ras 8
  de=vant=mes=y=eux 5

  je=ne=pour=rai=peut=tê=tre=pas 8
  te=nir=tes=mains 4
  je=ne=pour=rai=peut=tê=tre=pas 8
  cou=vrir=ta=nu=di=té 6
  a=vec=des=tul=les=blancs 6

  tu=se=ras=dé=non=cée=par=ces=soirs=là 10
  nou=blie=pas 3

  là=où=tu=ver=ras 5
  un=ar=rêt=sem=blableà=ce=lui=là 8
  sen=va=du=de=vant=des=vi=trines 8
  lis=mon=nom=dans=les=re=flets=de=lu=mière 10
  nou=blie=pas 3

  tu=se=ras=dé=non=cée=par=ces=soirs=là 10
  nou=blie=pas 3

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  tra=duit=par=ya=kup=yurt 6

  ver=giss=nicht 3

  au=ch=wenn=i=ch=di=ch=ver=loren=habe 10
  bei=die=sen=s=pie=geln=da 7
  du=wirst=im=mer=no=ch=da=sein 8
  vor=mei=nen=au=gen 5

  ich=wer=de=viel=leicht=nicht 6
  dei=ne=hän=de=hal=ten=kön=nen 8
  ich=wer=de=viel=leicht=nicht 6
  deine=nack=theit=ve=rhül=len=kön=nen 8
  mit=weis=sem=tüll 4

  du=wirst=ver=raten=wer=den=dur=ch=die=se=s=pie=gel=da 14
  ver=giss=nicht 3

  was=du=se=hen=wirst 5
  gleicht=ei=nem=halt 4
  der=vor=dem=fens=ter=vor=bei=geht 8
  le=se=meinen=na=men=im=wi=der=schein=des=lichts 11
  ver=giss=nicht 3

  du=wirst=ver=raten=wer=den=dur=ch=die=sea=bende 11
  ver=giss=nicht 3

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  von=ü=ber=setzt=seiend=mo=ni=ka=schu=del 10

  dont=for=get 3

  even=if=i=ve=lost=you 6
  to=tho=se=mir=rors 5
  youl=l=al=ways=be 5
  the=re=be=fore=my=ve=ry=eyes 8
  per=haps=i=can=no=lon=ger 7
  hold=your=hands 3
  per=haps=i=can=no=lon=ger 7
  conceal=your=nu=di=ty 5
  in=w=hi=te=cot=ton=t=wills 8
  youl=l=be=ar=res=ted 6
  by=those=ve=ry=e=ve=ning=s 8
  whe=re=and=w=hen=youl=l=see 8
  its=all=stop=ped=just=li=ke=that 8
  be=fore=your=win=dow=pa=nes=di=sap=pea=ring 11
  read=my=namein=the=re=flec=tions=of=light 9
  dont=you=for=get=it 5
  youl=l=bear=res=ted=by=those=ve=ry=e=ve=ning=s 13
  dont=you=for=get=it 5

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  tra=duit=par=ya=kup=yurt=en=fran=çais 9
  fren=ch=free=verse=trans=la=ted=in=to=en=gli=sh=free=verse 14
  co=py=right=by=ri=chard=val=lance=ju=ne=vir=gu=le=deux=mille=trois 16

  do=not=for=get 4

  even=if=i=lo=se=you 6
  from=the=se=mir=rors 5
  it=is=still=you 4
  who=will=be=be=fo=re=my=eyes 8
  even=if=i=ca=n=n=n=ot=hold=your=hands 11
  or=co=ver=your=na=ked=ness=wi=th=w=hite=tulle 12
  the=e=ve=nings=will=give=you=up 8
  do=not=for=get 4
  the=re=w=he=re=you=are=loo=king 9
  in=front=of=the=win=dows 6
  ti=me=seems=to=ha=ve=stop=ped 8
  read=my=namein=the=re=flec=ting=lights 8
  the=e=ve=nings=will=give=you=up 8
  do=not=for=get 4

  üzeyir=lok=man=çay=ci 5
  tra=duit=par=by=ya=kup=yurt=en=fran=çais 10
  fren=ch=free=verse=trans=la=ted=in=to=en=gli=sh=free=verse 14
  by=jone=ve=mc=cor=mi=ck=deux=mille=trois 10

  a=é=té=pu=bli=é=dans 7

  un=zé=ro=zé=ro=point=zé=ro=zé=ro=point=mille=neuf=cent=soixante=quin=zeak=sam=la=rin=du=ra=gi=tur=quie 25
  deux=qua=torze=point=dix=point=mille=neuf=cent=soixan=te=sei=ze=ke=le=bek=ga=ze=te=si=tur=quie 22
  trois=zé=ro=un=point=zé=ro=trois=point=mille=neuf=cent=soixante=dix=hu=it=ye=ni=bor=ga=ze=te=si=tur=quie 25
  quatre=dix=hu=it=point=on=ze=point=mille=neuf=cent=soixan=te=dix=hu=it=ye=ni=a=la=nya=ga=ze=te=si=tur=quie 27
  cin=q=onze=point=zé=ro=hu=it=point=mille=neuf=cent=soixan=te=dix=neuf=ye=sil=ba=naz=ga=ze=te=si=tur=quie 26
  six=dix=neuf=point=zé=ro=neuf=point=mille=neuf=cent=soixante=dix=neuf=e=re=gli=mem=le=ket=ga=ze=te=si=tur=quie 26
  sept=zé=ro=zé=ro=point=zé=ro=deux=point=mille=neuf=cent=quatre=vingt=dix=neuf=pa=ris=ye=ni=yo=rum=ga=ze=te=si=france 28
  hu=it=zé=ro=zé=ro=point=zé=ro=zé=ro=point=mille=neuf=cent=quatre=vingt=dix=neuf=les=a=mis=de=tha=lie=france 26
  re=cueil=des=pre=se=lec=ti=onnes 9
 • Phonétique : N’Oublie Pas

  mεmə si ʒə tε pεʁdɥ
  də sε miʁwaʁ la
  sεt- ɑ̃kɔʁə twa ki səʁa
  dəvɑ̃ mεz- iø…

  ʒə nə puʁʁε pø tεtʁə pa
  təniʁ tε mɛ̃
  ʒə nə puʁʁε pø tεtʁə pa
  kuvʁiʁ ta nydite
  avεk dε tylə blɑ̃…

  ty səʁa denɔ̃se paʁ sε swaʁ la
  nubli pa…

  la u ty veʁa
  œ̃n- aʁε sɑ̃blablə a səlɥi la
  sɑ̃ va dy dəvɑ̃ dε vitʁinə
  li mɔ̃ nɔ̃ dɑ̃ lε ʁəflε də lymjεʁə
  nubli pa…

  ty səʁa denɔ̃se paʁ sε swaʁ la
  nubli pa…

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  tʁadɥi paʁ : iakyp iyʁ

  vεʁʒis nikt

  ok wεn ik dik vεʁlɔʁɛ̃-abə
  bε djəzɛ̃ spjəʒεln da
  dy wiʁst ime nok da sɛ̃
  vɔʁ mεnɛ̃ oʒɛ̃…

  ik wεʁdə vjεllεkt nikt
  dεnə ndə-altɛ̃ kɔnɛ̃
  ik wεʁdə vjεllεkt nikt
  dεnə naktε vεʁylɛ̃ kɔnɛ̃
  mit wεsεm tyl.

  dy wiʁst veʁatɛ̃ wεʁdɛ̃ dyʁʃ djəzə spjəʒεl da
  vεʁʒis nikt…

  was dy səɛ̃ wiʁst
  ɡlεkt εnεm-alt
  dεʁ vɔʁ dεm fɑ̃ste vɔʁbε ʒεt
  ləzə mεnɛ̃ namɛ̃ im widεʁʃɛ̃ dε likt
  vεʁʒis nikt…

  dy wiʁst veʁatɛ̃ wεʁdɛ̃ dyʁʃ djəzə abɑ̃də
  vεʁʒis nikt…

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  vɔ̃ ybεʁsεtst sεɛ̃d : mɔnika ʃydεl

  dɔnte fɔʁʒε

  əvɛ̃ if ivə lɔst iu
  to tozə miʁɔʁ
  iuεl εl alwε bə
  təʁə bəfɔʁə mi vəʁi εj
  pεʁapz- i kɑ̃ no lɔ̃ʒe
  ɔld iuʁ-ɑ̃
  pεʁapz- i kɑ̃ no lɔ̃ʒe
  kɔ̃səal iuʁ nyditi
  ɛ̃ witə kɔtɔ̃ twij
  iuεl εl bə aʁεstεd
  bi tozə vəʁi əvəniŋ
  wəʁə ɑ̃d wɛ̃ iuεl εl si
  itεs al stɔpεd, ʒyst likə ta
  bəfɔʁə iuʁ wɛ̃dɔwpanə, dizapəaʁiŋ
  ʁəad mi namə ɛ̃ tə ʁəflεksjɔ̃z- ɔf liɡt
  dɔnte iu fɔʁʒε it
  iuεl εl bə aʁεstεd bi tozə vəʁi əvəniŋ
  dɔnte iu fɔʁʒε it

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  tʁadɥi paʁ iakyp iyʁ ɑ̃ fʁɑ̃sε
  fʁɑ̃ʃ fʁi vεʁsə tʁɑ̃slatεd ɛ̃to ɑ̃ɡliʃ fʁi vεʁsə
  kɔpiʁajt bi ʁiʃaʁ valɑ̃sə, ʒynə viʁɡylə dø milə tʁwa

  do no fɔʁʒε

  əvɛ̃ if i lozə iu
  fʁɔm təzə miʁɔʁ,
  it is stij iu
  wo wij bə bəfɔʁə mi εj
  əvɛ̃ if i ka εn εn εn o ɔld iuʁ-ɑ̃
  ɔʁ kɔve iuʁ nakεdnεs wit witə tylə.
  tə əvəniŋ wij ʒivə iu yp,
  do no fɔʁʒε.
  təʁə, wəʁə iu aʁə lukiŋ,
  ɛ̃ fʁɔ̃ ɔf tə wɛ̃dɔw :
  timə sim to-avə stɔpεd.
  ʁəad mi namə ɛ̃ tə ʁəflεktiŋ liɡt.
  tə əvəniŋ wij ʒivə iu yp,
  do no fɔʁʒε.

  yzεjiʁ lɔkmɑ̃ sεsi
  tʁadɥi paʁ bi iakyp iyʁ ɑ̃ fʁɑ̃sε
  fʁɑ̃ʃ fʁi vεʁsə tʁɑ̃slatεd ɛ̃to ɑ̃ɡliʃ fʁi vεʁsə
  bi ʒɔnəvə mkɔʁmik dø milə tʁwa

  a ete pyblje dɑ̃ :

  yn) zeʁo zeʁo pwɛ̃ zeʁo zeʁo pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə kɛ̃zə aksamlaʁɛ̃ dyʁaʒi (tyʁkjə)
  døks) katɔʁzə pwɛ̃ di- pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə sεzə kələbεk ɡazətəzi (tyʁkjə)
  tʁwas) zeʁo œ̃ pwɛ̃ zeʁo tʁwa pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə diz- ɥit iəni bɔʁ ɡazətəzi (tyʁkjə)
  katʁə) diks ɥi pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə diz- ɥit iəni alania ɡazətəzi (tyʁkjə)
  sɛ̃k) ɔ̃zə pwɛ̃ zeʁo ɥi pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə diz- nəf iəzil banaz ɡazətəzi (tyʁkjə)
  siks) diks nəf pwɛ̃ zeʁo nəf pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə diz- nəf əʁεɡli mεmləkε ɡazətəzi (tyʁkjə)
  sεpt) zeʁo zeʁo pwɛ̃ zeʁo dø pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diz- nəf paʁiz- iəni iɔʁɔm ɡazətəzi (fʁɑ̃sə)
  ɥit) zeʁo zeʁo pwɛ̃ zeʁo zeʁo pwɛ̃ milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diz- nəf lεz- ami də taljə (fʁɑ̃sə)
  (ʁəkœj dε pʁəzəlεksjɔnəs)
 • Pieds Phonétique : N’Oublie Pas

  mε=mə=si=ʒə=tε=pεʁdɥ 6
  də=sε=mi=ʁwaʁ=la 5
  sε=tɑ̃=kɔ=ʁə=twa=ki=sə=ʁa 8
  də=vɑ̃=mε=zi=ø 5

  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pø=tε=tʁə=pa 8
  tə=niʁ=tε=mɛ̃ 4
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pø=tε=tʁə=pa 8
  ku=vʁiʁ=ta=ny=di=te 6
  a=vεk=dε=ty=lə=blɑ̃ 6

  tysə=ʁa=de=nɔ̃=se=paʁ=sε=swaʁ=la 9
  nu=bli=pa 3

  la=u=ty=ve=ʁa 5
  œ̃=na=ʁε=sɑ̃=blabləa=səl=ɥi=la 8
  sɑ̃=va=dy=də=vɑ̃=dε=vi=tʁinə 8
  li=mɔ̃=nɔ̃=dɑ̃=lεʁə=flε=də=ly=mjεʁə 9
  nu=bli=pa 3

  tysə=ʁa=de=nɔ̃=se=paʁ=sε=swaʁ=la 9
  nu=bli=pa 3

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  tʁad=ɥi=paʁ=i=a=kyp=i=yʁ 8

  vεʁ=ʒis=nikt 3

  ok=wεn=ik=dik=vεʁ=lɔ=ʁɛ̃-abə 8
  bε=dj=ə=zɛ̃=spjə=ʒεln=da 7
  dy=wiʁst=i=me=nok=da=sɛ̃ 7
  vɔʁ=mε=nɛ̃=o=ʒɛ̃ 5

  ik=wεʁ=də=vjεl=lεkt=nikt 6
  dε=nə=ndə-al=tɛ̃=kɔ=nɛ̃ 7
  ik=wεʁ=də=vjεl=lεkt=nikt 6
  dεnə=nak=tε=vε=ʁy=lɛ̃=kɔ=nɛ̃ 8
  mit=wε=sεm=tyl 4

  dy=wiʁst=ve=ʁa=tɛ̃=wεʁ=dɛ̃=dyʁʃ=djə=zə=spjə=ʒεl=da 13
  vεʁ=ʒis=nikt 3

  was=dy=sə=ɛ̃=wiʁst 5
  ɡlεkt=ε=nεm-alt 4
  dεʁ=vɔʁ=dεm=fɑ̃s=te=vɔʁ=bε=ʒεt 8
  lə=zə=mε=nɛ̃=na=mɛ̃=im=wi=dεʁ=ʃɛ̃=dε=likt 12
  vεʁ=ʒis=nikt 3

  dy=wiʁst=ve=ʁa=tɛ̃=wεʁ=dɛ̃=dyʁʃ=djə=zəabɑ̃də 10
  vεʁ=ʒis=nikt 3

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  vɔ̃=y=bεʁ=sεtst=sε=ɛ̃d=mɔ=ni=ka=ʃy=dεl 11

  dɔ=nə=te=fɔʁ=ʒε 5

  ə=vɛ̃=if=i=və=lɔst=i=u 8
  to=to=zə=mi=ʁɔʁ 5
  i=u=εl=εl=a=lwε=bə 7
  tə=ʁə=bə=fɔʁə=mi=və=ʁi=εj 8
  pε=ʁap=zi=kɑ̃=no=lɔ̃=ʒe 7
  ɔld=i=uʁ-ɑ̃ 4
  pε=ʁap=zi=kɑ̃=no=lɔ̃=ʒe 7
  kɔ̃=sə=al=i=uʁ=ny=di=ti 8
  ɛ̃=wi=tə=kɔ=tɔ̃=twij 6
  i=u=εl=εl=bə=a=ʁεs=tεd 8
  bi=to=zə=və=ʁi=ə=və=niŋ 8
  wəʁə=ɑ̃d=wɛ̃=i=u=εl=εl=si 8
  i=tεsəal=stɔ=pεd=ʒyst=li=kə=ta 8
  bə=fɔʁə=i=uʁ=wɛ̃=dɔw=pa=nə=di=za=pəa=ʁiŋ 12
  ʁəad=mi=namə=ɛ̃=tə=ʁə=flεk=sjɔ̃=zɔf=liɡt 10
  dɔ=nə=te=i=u=fɔʁ=ʒε=it 8
  i=u=εl=εl=bəa=ʁεs=tεd=bi=tozə=və=ʁi=ə=və=niŋ 14
  dɔ=nə=te=i=u=fɔʁ=ʒε=it 8

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  tʁad=ɥi=paʁ=i=a=kyp=i=yʁ=ɑ̃=fʁɑ̃=sε 11
  fʁɑ̃ʃ=fʁi=vεʁsə=tʁɑ̃=sla=tεd=ɛ̃=to=ɑ̃=ɡliʃ=fʁi=vεʁsə 12
  kɔ=pi=ʁajt=bi=ʁi=ʃaʁ=va=lɑ̃sə=ʒy=nə=viʁ=ɡy=lə=dø=mi=lə=tʁwa 17

  do=no=fɔʁ=ʒε 4

  ə=vɛ̃=if=i=lo=zə=i=u 8
  fʁɔm=tə=zə=mi=ʁɔʁ 5
  it=is=stij=i=u 5
  wo=wij=bə=bə=fɔ=ʁə=mi=εj 8
  ə=vɛ̃=if=i=ka=εn=εn=εn=o=ɔld=i=uʁ-ɑ̃ 13
  ɔʁ=kɔ=ve=i=uʁ=na=kεd=nεsə=wit=wi=tə=tylə 12
  tə=ə=və=niŋ=wij=ʒivə=i=u=yp 9
  do=no=fɔʁ=ʒε 4
  təʁə=wə=ʁə=i=u=aʁə=lu=kiŋ 8
  ɛ̃=fʁɔ̃=ɔf=tə=wɛ̃=dɔw 6
  ti=mə=sim=to-a=və=stɔ=pεd 8
  ʁə=ad=minamə=ɛ̃=təʁə=flεk=tiŋ=liɡt 8
  tə=ə=və=niŋ=wij=ʒivə=i=u=yp 9
  do=no=fɔʁ=ʒε 4

  y=zε=jiʁ=lɔk=mɑ̃=sε=si 7
  tʁad=ɥi=paʁ=bi=i=a=kyp=i=yʁ=ɑ̃=fʁɑ̃=sε 12
  fʁɑ̃ʃ=fʁi=vεʁsə=tʁɑ̃=sla=tεd=ɛ̃=to=ɑ̃=ɡliʃ=fʁi=vεʁsə 12
  bi=ʒɔnə=və=mkɔʁ=mik=dø=mi=lə=tʁwa 9

  a=e=te=py=blj=e=dɑ̃ 7

  yn=ze=ʁo=ze=ʁo=pwɛ̃=ze=ʁo=ze=ʁo=pwɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=kɛ̃=zəak=sam=la=ʁɛ̃=dy=ʁa=ʒi=tyʁ=kjə 27
  døks=ka=tɔʁzə=pwɛ̃=di=pwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=sε=zə=kə=lə=bεk=ɡa=zə=tə=zi=tyʁ=kjə 24
  tʁwas=ze=ʁo=œ̃=pwɛ̃=ze=ʁo=tʁwa=pwɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=ɥ=it=i=ə=ni=bɔʁ=ɡa=zə=tə=zi=tyʁ=kjə 28
  katʁə=diks=ɥi=pwɛ̃=ɔ̃=zə=pwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=ɥ=it=i=ə=ni=a=la=ni=a=ɡa=zə=tə=zi=tyʁ=kjə 30
  sɛ̃k=ɔ̃zə=pwɛ̃=ze=ʁo=ɥi=pwɛ̃=mi=lə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=nəf=i=ə=zil=ba=naz=ɡa=zə=tə=zi=tyʁ=kjə 27
  siks=diks=nəf=pwɛ̃=ze=ʁo=nəf=pwɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=nəf=ə=ʁε=ɡli=mεm=lə=kε=ɡa=zə=tə=zi=tyʁ=kjə 28
  sεpt=ze=ʁo=ze=ʁo=pwɛ̃=ze=ʁo=dø=pwɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=diz=nəf=pa=ʁi=zi=ə=ni=i=ɔ=ʁɔm=ɡa=zə=tə=zi=fʁɑ̃sə 31
  ɥ=it=ze=ʁo=ze=ʁo=pwɛ̃=ze=ʁo=ze=ʁo=pwɛ̃=milə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=diz=nəf=lε=za=mi=də=ta=ljə=fʁɑ̃sə 27
  ʁə=kœj=dεpʁə=zə=lεk=sjɔ=nəs 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.