Poeme : Tu Est Là

Tu Est Là

Je reve de toi
A toute les nuits
Sans instants de répits
Tu les hantes
Ou les agrémente
Tu apparait devant moi
Une lumière pure
Qui t’enveloppe
Tes yeux sont comme des lanternes
Ton cœur me réchauffe
Dans les moments durs
Tu me guide
Et m’apporte joie et bonheur
Lorsque je me crois seule
Tu me rassure
Avec ta présence
Meme si tu n’est plus vivant
Ton ame vivra a tout jamais
Jamais je n’oublierais cette phrase :
Ou que je soit je serait toujours a tes cotés
Tu me fait grandir
Avec mes blessures intérieure
Qui Maintenant sont des cicatrices
Tu me guide a travers le chemin
De ma destinée

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Est Là

  je=re=ve=de=toi 5
  a=tou=te=les=nuits 5
  sans=ins=tants=de=ré=pits 6
  tu=les=han=tes 4
  ou=les=a=gré=men=te 6
  tu=ap=pa=rait=de=vant=moi 7
  u=ne=lu=mi=è=re=pu=re 8
  qui=ten=ve=lo=ppe 5
  tes=y=eux=sont=comme=des=lan=ternes 8
  ton=cœur=me=ré=chau=ffe 6
  dans=les=mo=ments=durs 5
  tu=me=gui=de 4
  et=map=por=te=joie=et=bon=heur 8
  lors=que=je=me=crois=seu=le 7
  tu=me=ras=su=re 5
  a=vec=ta=pré=sen=ce 6
  me=me=si=tu=nest=plus=vi=vant 8
  ton=ame=vi=vra=a=tout=ja=mais 8
  ja=mais=je=nou=blie=rais=cette=phrase 8
  ou=que=je=soit=je=se=rait=tou=jours=a=tes=co=tés 13
  tu=me=fait=gran=dir 5
  a=vec=mes=bles=sures=in=té=rieure 8
  qui=mainte=nant=sont=des=ci=ca=trices 8
  tu=me=guidea=tra=vers=le=che=min 8
  de=ma=des=ti=née 5
 • Phonétique : Tu Est Là

  ʒə ʁəvə də twa
  a tutə lε nɥi
  sɑ̃z- ɛ̃stɑ̃ də ʁepi
  ty lεz- ɑ̃tə
  u lεz- aɡʁemɑ̃tə
  ty apaʁε dəvɑ̃ mwa
  ynə lymjεʁə pyʁə
  ki tɑ̃vəlɔpə
  tεz- iø sɔ̃ kɔmə dε lɑ̃tεʁnə
  tɔ̃ kœʁ mə ʁeʃofə
  dɑ̃ lε mɔmɑ̃ dyʁ
  ty mə ɡidə
  e mapɔʁtə ʒwa e bɔnœʁ
  lɔʁskə ʒə mə kʁwa sələ
  ty mə ʁasyʁə
  avεk ta pʁezɑ̃sə
  məmə si ty nε plys vivɑ̃
  tɔ̃n- amə vivʁa a tu ʒamε
  ʒamε ʒə nubljəʁε sεtə fʁazə :
  u kə ʒə swa ʒə səʁε tuʒuʁz- a tε kɔte
  ty mə fε ɡʁɑ̃diʁ
  avεk mε blesyʁəz- ɛ̃teʁjəʁə
  ki mɛ̃tənɑ̃ sɔ̃ dε sikatʁisə
  ty mə ɡidə a tʁavεʁ lə ʃəmɛ̃
  də ma dεstine
 • Syllabes Phonétique : Tu Est Là

  ʒə=ʁə=və=də=twa 5
  a=tu=tə=lε=nɥi 5
  sɑ̃=zɛ̃s=tɑ̃=də=ʁe=pi 6
  ty=lε=zɑ̃=tə 4
  u=lε=za=ɡʁe=mɑ̃=tə 6
  ty=a=pa=ʁε=də=vɑ̃=mwa 7
  y=nə=ly=mj=ε=ʁə=py=ʁə 8
  ki=tɑ̃=və=lɔ=pə 5
  tε=zi=ø=sɔ̃=kɔ=mə=dε=lɑ̃=tεʁ=nə 10
  tɔ̃=kœ=ʁə=mə=ʁe=ʃo=fə 7
  dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=dyʁ 5
  ty=mə=ɡi=də 4
  e=ma=pɔʁ=tə=ʒwa=e=bɔ=nœ=ʁə 9
  lɔʁ=skə=ʒə=mə=kʁwa=sə=lə 7
  ty=mə=ʁa=sy=ʁə 5
  a=vεk=ta=pʁe=zɑ̃=sə 6
  mə=mə=si=ty=nε=plys=vi=vɑ̃ 8
  tɔ̃=na=mə=vi=vʁa=a=tu=ʒa=mε 9
  ʒa=mε=ʒə=nubljə=ʁε=sε=tə=fʁazə 8
  ukə=ʒə=swa=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=tε=kɔ=te 12
  ty=mə=fε=ɡʁɑ̃=diʁ 5
  a=vεk=mε=ble=syʁə=zɛ̃=te=ʁjəʁə 8
  ki=mɛ̃tə=nɑ̃=sɔ̃=dε=si=ka=tʁisə 8
  tymə=ɡi=dəa=tʁa=vεʁ=lə=ʃə=mɛ̃ 8
  də=ma=dεs=ti=ne 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/02/2005 00:00La Tite Mary

C trop. . jai subit ça moi aussi. . pis je lai décris dans un poème que jai fiat je ny
fait que peut allusion. . .

La tite Mary