Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Nous Irons Voir La Mer

Poème Voyage
Publié le 09/05/2018 23:50

L'écrit contient 254 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Czerny31

Nous Irons Voir La Mer

Nous irons voir la mer
Je sais des sables blancs où le soleil levant
Dévoilera pour nous ses teintes églantine
Ses palettes ambrées ses brumes argentées
Zébrées du vol princier d’immenses goélands
Rêve de souverain ou caprice d’ondines
Qui doucement s’embrase en mauve orangé
Pour envoûter ton cœur d’une ivresse éphémère
Nous irons voir la mer
En ses jours de furie qui gronde et se fracasse
En gigantesques gerbes à taquiner les cieux
A façonner le roc en blanches cathédrales
Sur le rythme endiablé de mille maracas
Illuminés du feu d’éclatants camaïeux
Que projette à l’envi lampions de carnaval
Pour exalter ta soif de rêves de corsaires
Nous irons voir la mer
Ses lagons ses coraux et ses plages australes
Où turquoise et saphir tourmentent le topaze
En joutes colorées sous des soleils d’été
Pour conquérir le cœur d’une onde de cristal
Et faire qu’en son sein la raie manta pavoise
Nous laissant dévorer l’instant d’éternité
Qui saura tamiser ce que tu as souffert
Nous irons voir la mer
Hier je te l’ai promis et tes yeux ont souri
Puis je t’ai pris la main t’invitant au voyage
Vers des cieux toujours bleus des routes au long cours
D’éblouissants rivages où il n’est pas de nuit
De douleur ni de peur qui ride ton visage
Ma douce ma passion mon ange mon amour
Ma princesse de sang toi la chair de ma chair
Nous irons voir la mer
 • Pieds Hyphénique: Nous Irons Voir La Mer

  nous=i=rons=voir=la=mer 6
  je=sais=des=sa=bles=blancs=où=le=so=leil=le=vant 12
  dé=voi=le=ra=pour=nous=ses=tein=tes=é=glan=tine 12
  ses=pa=let=tes=am=brées=ses=bru=mes=ar=gen=tées 12
  zé=brées=du=vol=prin=ci=er=dim=men=ses=goé=lands 12
  rê=ve=de=sou=ve=rain=ou=ca=pri=ce=don=dines 12
  qui=dou=ce=ment=sem=brase=en=mau=ve=o=ran=gé 12
  pour=en=voû=ter=ton=cœur=dune=i=vres=seé=phé=mère 12
  nous=i=rons=voir=la=mer 6
  en=ses=jours=de=fu=rie=qui=gronde=et=se=fra=casse 12
  en=gi=gan=tes=ques=gerbes=à=ta=qui=ner=les=cieux 12
  a=fa=çon=ner=le=roc=en=blan=ches=ca=thé=drales 12
  sur=le=ryth=meen=dia=blé=de=mil=le=ma=ra=cas 12
  il=lu=mi=nés=du=feu=dé=cla=tants=ca=maïeux 11
  que=projet=te=à=len=vi=lam=pions=de=car=na=val 12
  pour=exal=ter=ta=soif=de=rê=ves=de=cor=sai=res 12
  nous=i=rons=voir=la=mer 6
  ses=la=gons=ses=co=raux=et=ses=pla=ges=aus=trales 12
  où=tur=quoise=et=sa=phir=tour=men=tent=le=to=paze 12
  en=jou=tes=co=lo=rées=sous=des=so=leils=dé=té 12
  pour=con=qué=rir=le=cœur=dune=on=de=de=cris=tal 12
  et=fai=re=quen=son=sein=la=raie=man=ta=pa=voise 12
  nous=lais=sant=dé=vo=rer=lins=tant=dé=ter=ni=té 12
  qui=sau=ra=ta=mi=ser=ce=que=tu=as=souf=fert 12
  nous=i=rons=voir=la=mer 6
  hier=je=te=lai=pro=mis=et=tes=yeux=ont=sou=ri 12
  puis=je=tai=pris=la=main=tin=vi=tant=au=voya=ge 12
  vers=des=cieux=tou=jours=bleus=des=rou=tes=au=long=cours 12
  dé=blouis=sants=ri=va=ges=où=il=nest=pas=de=nuit 12
  de=dou=leur=ni=de=peur=qui=ri=de=ton=vi=sage 12
  ma=dou=ce=ma=pas=sion=mon=an=ge=mon=a=mour 12
  ma=prin=ces=se=de=sang=toi=la=chair=de=ma=chair 12
  nous=i=rons=voir=la=mer 6
 • Phonétique : Nous Irons Voir La Mer

  nuz- iʁɔ̃ vwaʁ la mεʁ
  ʒə sε dε sablə blɑ̃z- u lə sɔlεj ləvɑ̃
  devwaləʁa puʁ nu sε tɛ̃təz- eɡlɑ̃tinə
  sε palεtəz- ɑ̃bʁe sε bʁyməz- aʁʒɑ̃te
  zebʁe dy vɔl pʁɛ̃sje dimɑ̃sə ɡɔelɑ̃
  ʁεvə də suvəʁɛ̃ u kapʁisə dɔ̃dinə
  ki dusəmɑ̃ sɑ̃bʁazə ɑ̃ movə ɔʁɑ̃ʒe
  puʁ ɑ̃vute tɔ̃ kœʁ dynə ivʁεsə efemεʁə
  nuz- iʁɔ̃ vwaʁ la mεʁ
  ɑ̃ sε ʒuʁ də fyʁi ki ɡʁɔ̃də e sə fʁakasə
  ɑ̃ ʒiɡɑ̃tεsk ʒεʁbəz- a takine lε sjø
  a fasɔne lə ʁɔk ɑ̃ blɑ̃ʃə katedʁalə
  syʁ lə ʁitmə ɑ̃djable də milə maʁaka
  ilymine dy fø deklatɑ̃ kamajø
  kə pʁɔʒεtə a lɑ̃vi lɑ̃pjɔ̃ də kaʁnaval
  puʁ εɡzalte ta swaf də ʁεvə də kɔʁsεʁə
  nuz- iʁɔ̃ vwaʁ la mεʁ
  sε laɡɔ̃ sε kɔʁoz- e sε plaʒəz- ostʁalə
  u tyʁkwazə e safiʁ tuʁmɑ̃te lə tɔpazə
  ɑ̃ ʒutə kɔlɔʁe su dε sɔlεj dete
  puʁ kɔ̃keʁiʁ lə kœʁ dynə ɔ̃də də kʁistal
  e fεʁə kɑ̃ sɔ̃ sɛ̃ la ʁε mɑ̃ta pavwazə
  nu lεsɑ̃ devɔʁe lɛ̃stɑ̃ detεʁnite
  ki soʁa tamize sə kə ty a sufεʁ
  nuz- iʁɔ̃ vwaʁ la mεʁ
  jεʁ ʒə tə lε pʁɔmiz- e tεz- iøz- ɔ̃ suʁi
  pɥi ʒə tε pʁi la mɛ̃ tɛ̃vitɑ̃ o vwajaʒə
  vεʁ dε sjø tuʒuʁ bløs dε ʁutəz- o lɔ̃ kuʁ
  debluisɑ̃ ʁivaʒəz- u il nε pa də nɥi
  də dulœʁ ni də pœʁ ki ʁidə tɔ̃ vizaʒə
  ma dusə ma pasjɔ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə mɔ̃n- amuʁ
  ma pʁɛ̃sεsə də sɑ̃ twa la ʃεʁ də ma ʃεʁ
  nuz- iʁɔ̃ vwaʁ la mεʁ
 • Pieds Phonétique : Nous Irons Voir La Mer

  nu=zi=ʁɔ̃=vwaʁ=la=mεʁ 6
  ʒə=sε=dε=sa=blə=blɑ̃=zu=lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 12
  de=vwa=lə=ʁa=puʁ=nu=sε=tɛ̃=tə=ze=ɡlɑ̃=tinə 12
  sε=pa=lε=tə=zɑ̃=bʁe=sε=bʁy=mə=zaʁ=ʒɑ̃=te 12
  ze=bʁe=dy=vɔl=pʁɛ̃=sje=di=mɑ̃=sə=ɡɔ=e=lɑ̃ 12
  ʁε=və=də=su=və=ʁɛ̃=u=ka=pʁi=sə=dɔ̃=dinə 12
  ki=du=sə=mɑ̃=sɑ̃=bʁazə=ɑ̃=mo=və=ɔ=ʁɑ̃=ʒe 12
  puʁ=ɑ̃=vu=te=tɔ̃=kœʁ=dynə=i=vʁε=səe=fe=mεʁə 12
  nu=zi=ʁɔ̃=vwaʁ=la=mεʁ 6
  ɑ̃=sε=ʒuʁdə=fy=ʁi=ki=ɡʁɔ̃=də=e=sə=fʁa=kasə 12
  ɑ̃=ʒi=ɡɑ̃=tεsk=ʒεʁ=bə=za=ta=ki=ne=lε=sjø 12
  a=fa=sɔ=ne=lə=ʁɔk=ɑ̃=blɑ̃=ʃə=ka=te=dʁalə 12
  syʁ=lə=ʁit=mə=ɑ̃=dja=ble=də=milə=ma=ʁa=ka 12
  i=ly=mi=ne=dy=fø=de=kla=tɑ̃=ka=ma=jø 12
  kə=pʁɔ=ʒεtə=a=lɑ̃=vi=lɑ̃=pjɔ̃=də=kaʁ=na=val 12
  puʁ=εɡ=zal=te=ta=swaf=də=ʁε=və=də=kɔʁ=sεʁə 12
  nu=zi=ʁɔ̃=vwaʁ=la=mεʁ 6
  sε=la=ɡɔ̃=sε=kɔ=ʁo=ze=sε=pla=ʒə=zos=tʁalə 12
  u=tyʁ=kwazə=e=sa=fiʁ=tuʁ=mɑ̃=te=lə=tɔ=pazə 12
  ɑ̃=ʒu=tə=kɔ=lɔ=ʁe=su=dε=sɔ=lεj=de=te 12
  puʁ=kɔ̃=ke=ʁiʁ=lə=kœʁ=dynə=ɔ̃=də=də=kʁis=tal 12
  e=fε=ʁə=kɑ̃=sɔ̃=sɛ̃=la=ʁε=mɑ̃=ta=pa=vwazə 12
  nu=lε=sɑ̃=de=vɔ=ʁe=lɛ̃s=tɑ̃=de=tεʁ=ni=te 12
  ki=so=ʁa=ta=mi=ze=sə=kə=ty=a=su=fεʁ 12
  nu=zi=ʁɔ̃=vwaʁ=la=mεʁ 6
  jεʁʒə=tə=lε=pʁɔ=mi=ze=tε=zi=ø=zɔ̃=su=ʁi 12
  pɥi=ʒə=tε=pʁi=la=mɛ̃=tɛ̃=vi=tɑ̃=o=vwa=jaʒə 12
  vεʁ=dε=sjø=tu=ʒuʁ=bløs=dε=ʁu=tə=zo=lɔ̃=kuʁ 12
  de=blu=i=sɑ̃=ʁi=vaʒə=zu=il=nε=pa=də=nɥi 12
  də=du=lœʁ=ni=də=pœʁ=ki=ʁi=də=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  ma=du=sə=ma=pa=sjɔ̃=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=mɔ̃=na=muʁ 12
  ma=pʁɛ̃=sε=sə=də=sɑ̃=twa=la=ʃεʁ=də=ma=ʃεʁ 12
  nu=zi=ʁɔ̃=vwaʁ=la=mεʁ 6

Récompense

0
4
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/05/2018 15:49Nadja Dream

Magnifique promesse. ..