Poeme : Toujours Ce Reve

Toujours Ce Reve

Je voudrais tant t’oublier
Te chasser de mes pensées
Mais je continu à rever de toi
Toute les nuits je te vois

Tu es toujours triste
Avec les yeux inondés de larmes
Je te demande de me mettre sur la piste
Et tu me regarde avec plein de charme

J’attends une réponse à ce chagrin
Je voudrais que tu me le fasse partager
Que ton malheur devienne le mien
Je voudrais te soulager
De toutes les soufrances que tu endure
Et de toutes tes angoisses qui perdurent

Tu me prends alors dans tes bras
Et tu me sert tres fort contre toi
A tel point que j’entends ton cœur
Tembouriner à l’interieur
De ton petit corp attirant
Qui m’attire comme un aimant

Je sens une vague odeur
Sentant la délicate fleur
Et la douce chaleur de ta peau
Me réchauffe comme un rayon de soleil
Se répendant comme un fléau
Sur un monde plein de merveilles

Je me noye dans le noir de tes yeux
A travers lesquelles je vois briller milles feux
Je reste des heures ainsi
Et tu me di que nous deux c’est pour la vie
Je suis alors plein de gaité et de joie
Maintenant que tu m’as dit « je t’aime » de vive voix

Mais ce rêve tourne au cauchemar
Tout devient tellement noir
Le soleil disparaît derriere les nuages
Ce qui m’annonce un mauvais présage
Tu me dis d’une voix incertaine
Qui ne ressemble pas à la tienne
Que tu ne veux plus de moi
Que tu t’es trouvé mieux que moi

Mes yeux voient maintenant trouble
Ils me font voir tout en double
C’est la dernière image que j’ai de toi
Avant de me reveiller transpirant dans mes dras
Je termine la nuit dans le chagrin
En sachant que je referai ce reve demin

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toujours Ce Reve

  je=vou=drais=tant=tou=bli=er 7
  te=chas=ser=de=mes=pen=sées 7
  mais=je=con=ti=nu=à=re=ver=de=toi 10
  tou=te=les=nuits=je=te=vois 7

  tu=es=tou=jours=tris=te 6
  a=vec=les=yeux=i=non=dés=de=larmes 9
  je=te=de=mande=de=me=met=tre=sur=la=piste 11
  et=tu=me=re=gar=dea=vec=plein=de=charme 10

  jat=tends=une=ré=ponseà=ce=cha=grin 8
  je=vou=drais=que=tu=me=le=fasse=par=ta=ger 11
  que=ton=mal=heur=de=vienne=le=mien 8
  je=vou=drais=te=sou=la=ger 7
  de=toutes=les=sou=fran=ces=que=tu=en=dure 10
  et=de=toutes=tes=an=gois=ses=qui=per=durent 10

  tu=me=prends=a=lors=dans=tes=bras 8
  et=tu=me=sert=tres=fort=contre=toi 8
  a=tel=point=que=jen=tends=ton=cœur 8
  tem=bou=ri=ner=à=lin=te=rieur 8
  de=ton=pe=tit=corp=at=ti=rant 8
  qui=mat=tire=com=me=un=ai=mant 8

  je=sens=u=ne=va=gue=o=deur 8
  sen=tant=la=dé=li=ca=te=fleur 8
  et=la=douce=cha=leur=de=ta=peau 8
  me=ré=chauf=fe=commeun=rayon=de=so=leil 9
  se=répen=dant=com=me=un=flé=au 8
  sur=un=mon=de=plein=de=mer=veilles 8

  je=me=noye=dans=le=noir=de=tes=yeux 9
  a=tra=vers=les=quel=les=je=vois=briller=milles=feux 11
  je=res=te=des=heu=res=ain=si 8
  et=tu=me=di=que=nous=deux=cest=pour=la=vie 11
  je=suis=a=lors=plein=de=gai=té=et=de=joie 11
  mainte=nant=que=tu=mas=dit=je=tai=me=de=vi=ve=voix 13

  mais=ce=rêve=tour=neau=cau=che=mar 8
  tout=de=vient=tel=le=ment=noir 7
  le=so=leil=dis=pa=raît=der=rie=re=les=nuages 11
  ce=qui=man=nonceun=mau=vais=pré=sage 8
  tu=me=dis=dune=voix=in=cer=taine 8
  qui=ne=res=sem=ble=pas=à=la=tienne 9
  que=tu=ne=veux=plus=de=moi 7
  que=tu=tes=trou=vé=mieux=que=moi 8

  mes=y=eux=voient=main=te=nant=trouble 8
  ils=me=font=voir=tout=en=dou=ble 8
  cest=la=der=nière=i=ma=ge=que=jai=de=toi 11
  avant=de=me=re=veiller=trans=pi=rant=dans=mes=dras 11
  je=ter=mine=la=nuit=dans=le=cha=grin 9
  en=sa=chant=que=je=re=fe=rai=ce=re=ve=de=min 13
 • Phonétique : Toujours Ce Reve

  ʒə vudʁε tɑ̃ tublje
  tə ʃase də mε pɑ̃se
  mε ʒə kɔ̃tiny a ʁəve də twa
  tutə lε nɥi ʒə tə vwa

  ty ε tuʒuʁ tʁistə
  avεk lεz- iøz- inɔ̃de də laʁmə
  ʒə tə dəmɑ̃də də mə mεtʁə syʁ la pistə
  e ty mə ʁəɡaʁdə avεk plɛ̃ də ʃaʁmə

  ʒatɑ̃z- ynə ʁepɔ̃sə a sə ʃaɡʁɛ̃
  ʒə vudʁε kə ty mə lə fasə paʁtaʒe
  kə tɔ̃ malœʁ dəvjεnə lə mjɛ̃
  ʒə vudʁε tə sulaʒe
  də tutə lε sufʁɑ̃sə kə ty ɑ̃dyʁə
  e də tutə tεz- ɑ̃ɡwasə ki pεʁdyʁe

  ty mə pʁɑ̃z- alɔʁ dɑ̃ tε bʁa
  e ty mə sεʁ tʁə- fɔʁ kɔ̃tʁə twa
  a tεl pwɛ̃ kə ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  tɑ̃buʁine a lɛ̃təʁjœʁ
  də tɔ̃ pəti kɔʁp atiʁɑ̃
  ki matiʁə kɔmə œ̃n- εmɑ̃

  ʒə sɑ̃sz- ynə vaɡ ɔdœʁ
  sɑ̃tɑ̃ la delikatə flœʁ
  e la dusə ʃalœʁ də ta po
  mə ʁeʃofə kɔmə œ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj
  sə ʁepɑ̃dɑ̃ kɔmə œ̃ fleo
  syʁ œ̃ mɔ̃də plɛ̃ də mεʁvεjə

  ʒə mə nwaj dɑ̃ lə nwaʁ də tεz- iø
  a tʁavεʁ lekεllə ʒə vwa bʁije milə fø
  ʒə ʁεstə dεz- œʁz- ɛ̃si
  e ty mə di kə nu dø sε puʁ la vi
  ʒə sɥiz- alɔʁ plɛ̃ də ɡεte e də ʒwa
  mɛ̃tənɑ̃ kə ty ma dit « ʒə tεmə » də vivə vwa

  mε sə ʁεvə tuʁnə o koʃəmaʁ
  tu dəvjɛ̃ tεllmɑ̃ nwaʁ
  lə sɔlεj dispaʁε dəʁjəʁə lε nɥaʒə
  sə ki manɔ̃sə œ̃ movε pʁezaʒə
  ty mə di dynə vwa ɛ̃sεʁtεnə
  ki nə ʁəsɑ̃blə pa a la tjεnə
  kə ty nə vø plys də mwa
  kə ty tε tʁuve mjø kə mwa

  mεz- iø vwae mɛ̃tənɑ̃ tʁublə
  il mə fɔ̃ vwaʁ tut- ɑ̃ dublə
  sε la dεʁnjεʁə imaʒə kə ʒε də twa
  avɑ̃ də mə ʁəvεje tʁɑ̃spiʁɑ̃ dɑ̃ mε dʁa
  ʒə tεʁminə la nɥi dɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃
  ɑ̃ saʃɑ̃ kə ʒə ʁəfəʁε sə ʁəvə dəmɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Toujours Ce Reve

  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tu=blj=e 7
  tə=ʃa=se=də=mε=pɑ̃=se 7
  mεʒə=kɔ̃=ti=ny=a=ʁə=ve=də=twa 9
  tu=tə=lε=nɥi=ʒə=tə=vwa 7

  ty=ε=tu=ʒuʁ=tʁis=tə 6
  a=vεk=lε=ziø=zi=nɔ̃=de=də=laʁmə 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=də=mə=mε=tʁə=syʁ=la=pistə 12
  e=tyməʁə=ɡaʁdə=a=vεk=plɛ̃=də=ʃaʁmə 8

  ʒa=tɑ̃=zynə=ʁe=pɔ̃səa=sə=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  ʒə=vu=dʁεkə=ty=mə=lə=fa=sə=paʁ=ta=ʒe 11
  kə=tɔ̃=ma=lœʁ=də=vjεnə=lə=mjɛ̃ 8
  ʒə=vu=dʁε=tə=su=la=ʒe 7
  də=tutə=lε=su=fʁɑ̃=sə=kə=ty=ɑ̃=dyʁə 10
  e=də=tutə=tε=zɑ̃=ɡwa=sə=ki=pεʁ=dyʁe 10

  ty=mə=pʁɑ̃=za=lɔʁ=dɑ̃=tε=bʁa 8
  e=ty=mə=sεʁtʁə=fɔʁ=kɔ̃=tʁə=twa 8
  a=tεl=pwɛ̃=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=kœʁ 8
  tɑ̃=bu=ʁi=ne=a=lɛ̃=tə=ʁjœʁ 8
  də=tɔ̃=pə=ti=kɔʁp=a=ti=ʁɑ̃ 8
  ki=ma=tiʁə=kɔ=mə=œ̃=nε=mɑ̃ 8

  ʒə=sɑ̃s=zy=nə=va=ɡə=ɔ=dœʁ 8
  sɑ̃=tɑ̃=la=de=li=ka=tə=flœʁ 8
  e=la=dusə=ʃa=lœʁ=də=ta=po 8
  mə=ʁe=ʃofə=kɔ=məœ̃=ʁε=jɔ̃=də=sɔ=lεj 10
  sə=ʁe=pɑ̃=dɑ̃=kɔmə=œ̃=fle=o 8
  syʁ=œ̃=mɔ̃=də=plɛ̃=də=mεʁ=vεjə 8

  ʒə=mə=nwaj=dɑ̃lə=nwaʁ=də=tε=ziø 8
  a=tʁa=vεʁ=le=kεllə=ʒə=vwa=bʁi=je=milə=fø 11
  ʒə=ʁεs=tə=dε=zœ=ʁə=zɛ̃=si 8
  e=tymə=dikə=nu=dø=sε=puʁ=la=vi 9
  ʒə=sɥi=za=lɔʁplɛ̃də=ɡε=te=e=də=ʒwa 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=ma=dit=ʒə=tε=mə=də=vi=və=vwa 13

  mεsə=ʁε=və=tuʁ=nəo=ko=ʃə=maʁ 8
  tu=də=vj=ɛ̃=tεl=lmɑ̃=nwaʁ 7
  lə=sɔ=lεj=dis=pa=ʁεdə=ʁjə=ʁə=lε=nɥ=aʒə 11
  sə=ki=ma=nɔ̃səœ̃=mo=vε=pʁe=zaʒə 8
  ty=mə=di=dynə=vwa=ɛ̃=sεʁ=tεnə 8
  ki=nə=ʁə=sɑ̃blə=pa=a=la=tjεnə 8
  kə=ty=nə=vø=plys=də=mwa 7
  kə=ty=tε=tʁu=ve=mjø=kə=mwa 8

  mε=zi=ø=vwa=mɛ̃=tə=nɑ̃=tʁublə 8
  il=mə=fɔ̃=vwaʁ=tu=tɑ̃=du=blə 8
  sε=la=dεʁ=njεʁə=i=ma=ʒə=kə=ʒε=də=twa 11
  a=vɑ̃də=mə=ʁə=vε=je=tʁɑ̃s=pi=ʁɑ̃=dɑ̃=mε=dʁa 12
  ʒə=tεʁ=minə=la=nɥi=dɑ̃=lə=ʃa=ɡʁɛ̃ 9
  ɑ̃=sa=ʃɑ̃kə=ʒə=ʁə=fə=ʁε=sə=ʁə=və=də=mɛ̃ 12

PostScriptum

No coment !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/03/2004 00:00Romain Dehez

ok, juste ......................... . bonne continuation