Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Matin Triste

Poème Amour
Publié le 12/06/2004 00:00

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Dammenature

Matin Triste

Encore un dure réveil,
Sans aucun solei,
Une fois de plus je me prélasse,
Pendant que le temps passe,
Remémorent tout ces beaux matin,
Ou je me sentais si bien,
Contre ton corps divin,
Effleurrer par ta main,
Mais soudain,
Je me retourne devant rien,
Tu n’est plus mien,

M’est lèvres sont assécher par le temps passer,
J’aurais tant voulue que tu puisse me pardonner,
Je ne veut plus rien sauf te retrouver,
Retrouver ton sourrir dont je ne pque désormais plus me passer,
Ressentir de nouveaux tes doigts me caressant à la lueure de la lune,
Et ta bouche qui m’embrasse tendrement,
Partout sur mon corps, très déliquatement,
Je veut t’appartenir comme avant,

Fais de moi ta chair et ton sang,
Transforme moi comme tu le ressent,
Fais avec moi l’amour si tu le veut,
Si c’est pour te sentir enfin mieux,
Mais ne part pas encore,
Je sait que j’ai eu tord,
Mais je t’aime si fort,
Ou sinon jette nous un sort,
Pour qu’ont meurt ensemble et que je n’ai plus à souffrir car maintenant nous seront mort.

Misery_16
 • Pieds Hyphénique: Matin Triste

  en=co=re=un=du=re=ré=veil 8
  sans=au=cun=so=lei 5
  u=ne=fois=de=plus=je=me=pré=las=se 10
  pen=dant=que=le=temps=pas=se 7
  re=mé=mo=rent=tout=ces=beaux=ma=tin 9
  ou=je=me=sen=tais=si=bien 7
  con=tre=ton=corps=di=vin 6
  ef=fleur=rer=par=ta=main 6
  mais=sou=dain 3
  je=me=re=tour=ne=de=vant=rien 8
  tu=nest=plus=mien 4

  mest=lèvres=sont=as=sé=cher=par=le=temps=pas=ser 11
  jau=rais=tant=vou=lue=que=tu=puisse=me=par=don=ner 12
  je=ne=veut=plus=rien=sauf=te=re=trou=ver 10
  re=trou=ver=ton=sour=rir=dont=je=ne=p=que=dé=sor=mais=plus=me=pas=ser 18
  res=sen=tir=de=nou=veaux=tes=doigts=me=cares=sant=à=la=lueu=re=de=la=lune 18
  et=ta=bou=che=qui=mem=brasse=ten=dre=ment 10
  par=tout=sur=mon=corps=très=dé=li=quate=ment 10
  je=veut=tap=par=te=nir=com=me=a=vant 10

  fais=de=moi=ta=chair=et=ton=sang 8
  trans=for=me=moi=com=me=tu=le=res=sent 10
  fais=a=vec=moi=la=mour=si=tu=le=veut 10
  si=cest=pour=te=sen=tir=en=fin=mieux 9
  mais=ne=part=pas=en=co=re 7
  je=sait=que=jai=eu=tord 6
  mais=je=tai=me=si=fort 6
  ou=si=non=jet=te=nous=un=sort 8
  pour=quont=meurt=en=sem=bleet=que=je=nai=plus=à=souf=frir=car=mainte=nant=nous=se=ront=mort 20

  mi=se=ry=sou=li=gné=sei=ze 8
 • Phonétique : Matin Triste

  ɑ̃kɔʁə œ̃ dyʁə ʁevεj,
  sɑ̃z- okœ̃ sɔlε,
  ynə fwa də plys ʒə mə pʁelasə,
  pɑ̃dɑ̃ kə lə tɑ̃ pasə,
  ʁəmemɔʁe tu sε bo matɛ̃,
  u ʒə mə sɑ̃tε si bjɛ̃,
  kɔ̃tʁə tɔ̃ kɔʁ divɛ̃,
  efləʁe paʁ ta mɛ̃,
  mε sudɛ̃,
  ʒə mə ʁətuʁnə dəvɑ̃ ʁjɛ̃,
  ty nε plys mjɛ̃,

  mε lεvʁə- sɔ̃t- aseʃe paʁ lə tɑ̃ pase,
  ʒoʁε tɑ̃ vulɥ kə ty pɥisə mə paʁdɔne,
  ʒə nə vø plys ʁjɛ̃ sof tə ʁətʁuve,
  ʁətʁuve tɔ̃ suʁʁiʁ dɔ̃ ʒə nə pkə dezɔʁmε plys mə pase,
  ʁəsɑ̃tiʁ də nuvo tε dwa mə kaʁesɑ̃ a la lɥəʁə də la lynə,
  e ta buʃə ki mɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃,
  paʁtu syʁ mɔ̃ kɔʁ, tʁε delikatəmɑ̃,
  ʒə vø tapaʁtəniʁ kɔmə avɑ̃,

  fε də mwa ta ʃεʁ e tɔ̃ sɑ̃,
  tʁɑ̃sfɔʁmə mwa kɔmə ty lə ʁəse,
  fεz- avεk mwa lamuʁ si ty lə vø,
  si sε puʁ tə sɑ̃tiʁ ɑ̃fɛ̃ mjø,
  mε nə paʁ pa ɑ̃kɔʁə,
  ʒə sε kə ʒε y tɔʁ,
  mε ʒə tεmə si fɔʁ,
  u sinɔ̃ ʒεtə nuz- œ̃ sɔʁ,
  puʁ kɔ̃ məʁ ɑ̃sɑ̃blə e kə ʒə nε plysz- a sufʁiʁ kaʁ mɛ̃tənɑ̃ nu səʁɔ̃ mɔʁ.

  mizəʁi suliɲe sεzə
 • Pieds Phonétique : Matin Triste

  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=dy=ʁə=ʁe=vεj 8
  sɑ̃=zo=kœ̃=sɔ=lε 5
  ynə=fwa=də=plys=ʒə=mə=pʁe=lasə 8
  pɑ̃=dɑ̃=kə=lə=tɑ̃=pa=sə 7
  ʁə=me=mɔ=ʁe=tu=sε=bo=ma=tɛ̃ 9
  u=ʒə=mə=sɑ̃=tε=si=bj=ɛ̃ 8
  kɔ̃=tʁə=tɔ̃=kɔʁ=di=vɛ̃ 6
  e=flə=ʁe=paʁ=ta=mɛ̃ 6
  mε=su=dɛ̃ 3
  ʒə=mə=ʁə=tuʁ=nə=də=vɑ̃=ʁjɛ̃ 8
  ty=nε=plys=mj=ɛ̃ 5

  mε=lεvʁə=sɔ̃=ta=se=ʃe=paʁ=lə=tɑ̃=pase 10
  ʒo=ʁε=tɑ̃=vulɥ=kə=ty=pɥisə=mə=paʁ=dɔ=ne 11
  ʒə=nə=vø=plys=ʁjɛ̃=sof=tə=ʁə=tʁu=ve 10
  ʁə=tʁu=ve=tɔ̃=suʁ=ʁiʁ=dɔ̃ʒə=nə=pkə=de=zɔʁ=mε=plys=mə=pase 15
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=də=nu=vo=tε=dwamə=ka=ʁe=sɑ̃=a=la=lɥə=ʁə=də=la=lynə 18
  e=ta=buʃə=ki=mɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 10
  paʁ=tu=syʁ=mɔ̃=kɔʁ=tʁε=de=li=katə=mɑ̃ 10
  ʒə=vø=ta=paʁtə=niʁ=kɔ=məa=vɑ̃ 8

  fε=də=mwa=ta=ʃεʁ=e=tɔ̃=sɑ̃ 8
  tʁɑ̃s=fɔʁmə=mwa=kɔ=mə=ty=ləʁə=se 8
  fε=za=vεk=mwa=la=muʁ=si=tylə=vø 9
  si=sε=puʁtə=sɑ̃=tiʁ=ɑ̃=fɛ̃=mjø 8
  mε=nə=paʁ=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  ʒə=sε=kə=ʒε=y=tɔʁ 6
  mε=ʒə=tε=mə=si=fɔʁ 6
  u=si=nɔ̃=ʒε=tə=nu=zœ̃=sɔʁ 8
  puʁ=kɔ̃=məʁ=ɑ̃=sɑ̃bləe=kə=ʒə=nε=plys=za=su=fʁiʁ=kaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=nu=sə=ʁɔ̃=mɔʁ 20

  mi=zə=ʁi=su=li=ɲe=sε=zə 8

PostScriptum

Ce poème à été écrit pendant ma rupture avec mon amoureux, cela fesait presque 1 ans que j’étais avec. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.