Poeme : Le Mariage Arrangé

Le Mariage Arrangé

Tu avais vingt ans
Ton coeur était déjà pris
Mais tes parents
Ont voulu que tu te maries

Pas à celui que tu aimais
Mais à celui qu’ils t’ont choisi
Pour éviter d’être reniée
En fille docile tu as obéi

Adieu le bel amour
Vos promesses, vos baisers
Tout volatilisé en un jour
Par ce mariage arrangé

Tu as alors vécu
Ton destin de femme
Avec cet homme inconnu
Tu en as versé des larmes

Non pas tant à cause de lui
Mais à cause de cette fatalité
Qui fait que toi si gentille
Est prisonnière des préjugés

Ne pas contredire ses parents
Toujours les écouter
Même s’ils nient tes sentiments
Ton coeur demeure lacéré

Pourtant ce mari imposé
Ne fut pas mauvais
De votre union forcée
Une jolie marmaille est née

Vous avez vieilli ensemble
Et il t’a beaucoup aimé
Même s’il ne lui ressemble
Pas ce fut quand même un doux mari

Grand-parents vous êtes devenus
Ravis au-delà des mots
Parfois ta nostalgie reflue
Tu repenses à lui de nouveau

C’est que malgré les années
L’hiver annoncé
On n’oublie pas l’amour ligaturé
Ton histoire tu me l’as contée

De tes beaux yeux verts
Des pleurs sont venus
Ô mamie Mileva vers
Toi je suis parvenue

J’avais vingt ans
Quand tu m’as avoué ton secret
Tu n’es plus là à présent
Mais mon coeur est scellé

On a également voulu
M’imposer le même chemin
Mais je me suis battue
Je suis partie sans chagrin

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Mariage Arrangé

  tu=a=vais=vingt=ans 5
  ton=coeur=é=tait=dé=jà=pris 7
  mais=tes=pa=rents 4
  ont=vou=lu=que=tu=te=ma=ries 8

  pas=à=ce=lui=que=tu=ai=mais 8
  mais=à=ce=lui=quils=tont=choi=si 8
  pour=é=vi=ter=dêtre=re=ni=ée 8
  en=fille=do=cile=tu=as=o=béi 8

  adieu=le=bel=a=mour 5
  vos=pro=mes=ses=vos=bai=sers 7
  tout=vo=la=ti=li=sé=en=un=jour 9
  par=ce=ma=ria=ge=ar=ran=gé 8

  tu=as=a=lors=vé=cu 6
  ton=des=tin=de=femme 5
  a=vec=cet=hom=me=in=con=nu 8
  tu=en=as=ver=sé=des=la=rmes 8

  non=pas=tant=à=cau=se=de=lui 8
  mais=à=cause=de=cette=fa=ta=li=té 9
  qui=fait=que=toi=si=gen=ti=lle 8
  est=pri=son=nière=des=pré=ju=gés 8

  ne=pas=con=tre=di=re=ses=parents 8
  tou=jours=les=é=cou=ter 6
  mê=me=sils=nient=tes=sen=ti=ments 8
  ton=coeur=de=meu=re=la=cé=ré 8

  pour=tant=ce=ma=ri=im=po=sé 8
  ne=fut=pas=mau=vais 5
  de=vo=tre=u=ni=on=for=cée 8
  u=ne=jo=lie=mar=maille=est=née 8

  vous=a=vez=vieil=li=en=semble 7
  et=il=ta=beau=coup=ai=mé 7
  mê=me=sil=ne=lui=res=semble 7
  pas=ce=fut=quand=mêmeun=doux=ma=ri 8

  grand=parents=vous=ê=tes=de=ve=nus 8
  ra=vis=au=de=là=des=mots 7
  par=fois=ta=nos=tal=gie=re=flue 8
  tu=re=penses=à=lui=de=nou=veau 8

  cest=que=mal=gré=les=an=nées 7
  l=hi=ver=an=non=cé 6
  on=nou=blie=pas=la=mour=li=ga=tu=ré 10
  ton=his=toire=tu=me=las=con=tée 8

  de=tes=beaux=y=eux=verts 6
  des=pleurs=sont=ve=nus 5
  ô=ma=mie=mi=le=va=vers 7
  toi=je=suis=par=ve=nue 6

  ja=vais=vingt=ans 4
  quand=tu=mas=a=voué=ton=se=cret 8
  tu=nes=plus=là=à=pré=sent 7
  mais=mon=coeur=est=s=cel=lé 7

  on=a=é=ga=le=ment=vou=lu 8
  mim=po=ser=le=mê=me=che=min 8
  mais=je=me=suis=bat=tue 6
  je=suis=par=tie=sans=cha=grin 7
 • Phonétique : Le Mariage Arrangé

  ty avε vɛ̃t- ɑ̃
  tɔ̃ kœʁ etε deʒa pʁi
  mε tε paʁɑ̃
  ɔ̃ vuly kə ty tə maʁi

  pa a səlɥi kə ty εmε
  mεz- a səlɥi kil tɔ̃ ʃwazi
  puʁ evite dεtʁə ʁənje
  ɑ̃ fijə dɔsilə ty a ɔbei

  adjø lə bεl amuʁ
  vo pʁɔmesə, vo bεze
  tu vɔlatilize ɑ̃n- œ̃ ʒuʁ
  paʁ sə maʁjaʒə aʁɑ̃ʒe

  ty a alɔʁ veky
  tɔ̃ dεstɛ̃ də famə
  avεk sεt ɔmə ɛ̃kɔny
  ty ɑ̃n- a vεʁse dε laʁmə

  nɔ̃ pa tɑ̃ a kozə də lɥi
  mεz- a kozə də sεtə fatalite
  ki fε kə twa si ʒɑ̃tijə
  ε pʁizɔnjεʁə dε pʁeʒyʒe

  nə pa kɔ̃tʁədiʁə sε paʁɑ̃
  tuʒuʁ lεz- ekute
  mεmə sil nje tε sɑ̃timɑ̃
  tɔ̃ kœʁ dəməʁə laseʁe

  puʁtɑ̃ sə maʁi ɛ̃poze
  nə fy pa movε
  də vɔtʁə ynjɔ̃ fɔʁse
  ynə ʒɔli maʁmajə ε ne

  vuz- ave vjεji ɑ̃sɑ̃blə
  e il ta boku εme
  mεmə sil nə lɥi ʁəsɑ̃blə
  pa sə fy kɑ̃ mεmə œ̃ du maʁi

  ɡʁɑ̃ paʁɑ̃ vuz- εtə dəvənys
  ʁaviz- o dəla dε mo
  paʁfwa ta nɔstalʒi ʁəflɥ
  ty ʁəpɑ̃səz- a lɥi də nuvo

  sε kə malɡʁe lεz- ane
  livεʁ anɔ̃se
  ɔ̃ nubli pa lamuʁ liɡatyʁe
  tɔ̃n- istwaʁə ty mə la kɔ̃te

  də tε boz- iø vεʁ
  dε plœʁ sɔ̃ vənys
  o mami miləva vεʁ
  twa ʒə sɥi paʁvənɥ

  ʒavε vɛ̃t- ɑ̃
  kɑ̃ ty ma avue tɔ̃ sεkʁε
  ty nε plys la a pʁezɑ̃
  mε mɔ̃ kœʁ ε sεlle

  ɔ̃n- a eɡaləmɑ̃ vuly
  mɛ̃poze lə mεmə ʃəmɛ̃
  mε ʒə mə sɥi batɥ
  ʒə sɥi paʁti sɑ̃ ʃaɡʁɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Le Mariage Arrangé

  ty=a=vε=vɛ̃=tɑ̃ 5
  tɔ̃=kœ=ʁə=e=tε=de=ʒa=pʁi 8
  mε=tε=pa=ʁɑ̃ 4
  ɔ̃=vu=ly=kə=ty=tə=ma=ʁi 8

  pa=a=səl=ɥi=kə=ty=ε=mε 8
  mε=za=səl=ɥi=kil=tɔ̃=ʃwa=zi 8
  puʁ=e=vi=te=dε=tʁə=ʁə=nje 8
  ɑ̃=fi=jə=dɔsilə=ty=a=ɔ=be=i 9

  a=dj=ø=lə=bεl=a=muʁ 7
  vo=pʁɔ=me=sə=vo=bε=ze 7
  tu=vɔ=la=ti=li=ze=ɑ̃=nœ̃=ʒuʁ 9
  paʁ=sə=ma=ʁja=ʒə=a=ʁɑ̃=ʒe 8

  ty=a=a=lɔʁ=ve=ky 6
  tɔ̃=dεs=tɛ̃=də=fa=mə 6
  a=vεk=sεt=ɔ=mə=ɛ̃=kɔ=ny 8
  ty=ɑ̃=na=vεʁ=se=dε=laʁ=mə 8

  nɔ̃=pa=tɑ̃=a=ko=zə=də=lɥi 8
  mε=zakozə=də=sεtə=fa=ta=li=te 8
  ki=fε=kə=twa=si=ʒɑ̃=ti=jə 8
  ε=pʁi=zɔ=njεʁə=dε=pʁe=ʒy=ʒe 8

  nə=pa=kɔ̃tʁə=di=ʁə=sε=pa=ʁɑ̃ 8
  tu=ʒuʁ=lε=ze=ku=te 6
  mε=mə=sil=nje=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  tɔ̃=kœʁ=də=mə=ʁə=la=se=ʁe 8

  puʁ=tɑ̃=sə=ma=ʁi=ɛ̃=po=ze 8
  nə=fy=pa=mo=vε 5
  də=vɔ=tʁə=y=nj=ɔ̃=fɔʁ=se 8
  ynə=ʒɔ=li=maʁ=ma=jə=ε=ne 8

  vu=za=ve=vjε=ji=ɑ̃=sɑ̃=blə 8
  e=il=ta=bo=ku=ε=me 7
  mε=mə=sil=nə=lɥi=ʁə=sɑ̃=blə 8
  pasə=fy=kɑ̃=mε=məœ̃=du=ma=ʁi 8

  ɡʁɑ̃=pa=ʁɑ̃=vu=zεtə=də=və=nys 8
  ʁa=vi=zo=də=la=dε=mo 7
  paʁ=fwa=ta=nɔs=tal=ʒi=ʁəflɥ 7
  tyʁə=pɑ̃=sə=za=lɥi=də=nu=vo 8

  sε=kə=mal=ɡʁe=lε=za=ne 7
  li=vεʁ=a=nɔ̃=se 5
  ɔ̃=nu=bli=pa=la=muʁ=li=ɡa=ty=ʁe 10
  tɔ̃=nis=twaʁə=ty=mə=la=kɔ̃=te 8

  də=tε=bo=zi=ø=vεʁ 6
  dε=plœ=ʁə=sɔ̃=və=nys 6
  o=ma=mi=mi=lə=va=vεʁ 7
  twa=ʒə=sɥi=paʁ=vənɥ 5

  ʒa=vε=vɛ̃=tɑ̃ 4
  kɑ̃=ty=ma=a=vu=e=tɔ̃=sε=kʁε 9
  ty=nε=plys=la=a=pʁe=zɑ̃ 7
  mε=mɔ̃=kœ=ʁə=ε=sεl=le 7

  ɔ̃=na=e=ɡa=lə=mɑ̃=vu=ly 8
  mɛ̃=po=ze=lə=mε=mə=ʃə=mɛ̃ 8
  mε=ʒə=mə=sɥi=batɥ 5
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=sɑ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 7

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Mariage
Publié le 04/08/2022 23:47

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Danielle Ravic

Récompense

0
0
0