Poeme : Lumineuse Svetlana

Lumineuse Svetlana

De scintillants bijoux, son joli cou revêtu
Elle est belle, plus belle qu’on ne l’aurait cru

Elle est belle, belle à croquer
Aguichant ses prétendants de ses airs raffinés

O pauvres hommes prêts à se damner
Pour cette chevelure sombre, cette peau argentée

Dieu qu’elle est belle cette princesse !
Les hommes en la voyant sont pleins d’allégresse

Pourtant elle est triste cette beauté
Elle songe à un troubadour qui l’a ensorcelée

Hélas, faut-il vraiment le croire ?
Le seul qu’elle aime est insensible à son regard

Mais comment ô vous Seigneur
Qui avez mis au monde une si éblouissante créature

Aux bras dignes de mille baisers
Avez-vous vous pu la laisser sans amour partagé ?

Et pourtant cette femme est un rêve de tendresse
C’est pourquoi Dieu j’implore votre clémence !

Ce Vladimir dont elle scande toujours le nom
Jusqu’à la déraison a voyez-vous cet affront

De ne pas l’aimer, ah quelle triste chanson !
C’est que ce monsieur est soit aveugle soit privé de raison

Pour ne pas voir l’évidente chose
Ah, l’imbécile, il refuse la Rose !

C’est pourquoi, je t’en conjure, mon amie adorée
Moi qui suis ta confidente depuis des années

Oublie cet homme, ce poison qui te ronge
Tu es encore si jeune, fais d’autres songes !

Dieu t’a faite belle ce n’est pas pour souffrir
Ce Vladimir est un sot qui n’a pas su te découvrir

De scintillants bijoux, ton joli cou revêtu
Tu es belle, Svetlana, plus belle qu’on ne l’aurait cru

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lumineuse Svetlana

  de=s=cin=tillants=bi=joux=son=jo=li=cou=re=vê=tu 13
  elle=est=bel=le=plus=bel=le=quon=ne=lau=rait=cru 12

  el=le=est=bel=le=bel=le=à=cro=quer 10
  agui=chant=ses=pré=ten=dants=de=ses=airs=raf=fi=nés 12

  o=pau=vres=hom=mes=prêts=à=se=dam=ner 10
  pour=cette=che=ve=lure=sombre=cet=te=peau=ar=gen=tée 12

  dieu=quel=le=est=bel=le=cet=te=prin=ces=se 11
  les=hom=mes=en=la=voy=ant=sont=pleins=dal=lé=gresse 12

  pour=tant=el=le=est=tris=te=cet=te=beau=té 11
  elle=songeà=un=trou=ba=dour=qui=la=en=sor=ce=lée 12

  hé=las=faut=til=vrai=ment=le=croi=re 9
  le=seul=quel=leaime=est=insen=si=ble=à=son=re=gard 12

  mais=com=ment=ô=vous=sei=gneur 7
  qui=a=vez=mis=au=mondeune=si=é=blou=is=sante=cré=a=ture 14

  aux=bras=di=gnes=de=mil=le=bai=sers 9
  avez=vous=vous=pu=la=lais=ser=sans=a=mour=par=ta=gé 13

  et=pour=tant=cette=fem=meest=un=rê=ve=de=ten=dresse 12
  cest=pour=quoi=dieu=jim=plo=re=vo=tre=clé=men=ce 12

  ce=v=la=di=mir=dont=elle=s=cande=tou=jours=le=nom 13
  jus=quà=la=dé=rai=son=a=voyez=vous=cet=af=front 12

  de=ne=pas=lai=mer=ah=quel=le=tris=te=chan=son 12
  cest=que=ce=mon=sieur=est=soit=a=veugle=soit=pri=vé=de=rai=son 15

  pour=ne=pas=voir=lé=vi=den=te=cho=se 10
  ah=lim=bé=ci=le=il=re=fu=se=la=ro=se 12

  cest=pour=quoi=je=ten=con=jure=mon=a=miea=do=rée 12
  moi=qui=suis=ta=con=fiden=te=de=puis=des=an=nées 12

  ou=blie=cet=hom=me=ce=poi=son=qui=te=ron=ge 12
  tu=es=en=co=re=si=jeu=ne=fais=dau=tres=songes 12

  dieu=ta=fai=te=bel=le=ce=nest=pas=pour=souf=frir 12
  ce=v=la=di=mir=est=un=sot=qui=na=pas=su=te=dé=cou=vrir 16

  de=s=cin=tillants=bi=joux=ton=jo=li=cou=re=vê=tu 13
  tu=es=bel=le=s=vet=la=na=plus=bel=le=quon=ne=lau=rait=cru 16
 • Phonétique : Lumineuse Svetlana

  də sɛ̃tijɑ̃ biʒu, sɔ̃ ʒɔli ku ʁəvεty
  εllə ε bεllə, plys bεllə kɔ̃ nə loʁε kʁy

  εllə ε bεllə, bεllə a kʁɔke
  aɡiʃɑ̃ sε pʁetɑ̃dɑ̃ də sεz- εʁ ʁafine

  o povʁə- ɔmə pʁεz- a sə damne
  puʁ sεtə ʃəvəlyʁə sɔ̃bʁə, sεtə po aʁʒɑ̃te

  djø kεllə ε bεllə sεtə pʁɛ̃sεsə !
  lεz- ɔməz- ɑ̃ la vwajɑ̃ sɔ̃ plɛ̃ daleɡʁεsə

  puʁtɑ̃ εllə ε tʁistə sεtə bote
  εllə sɔ̃ʒə a œ̃ tʁubaduʁ ki la ɑ̃sɔʁsəle

  ela, fo til vʁεmɑ̃ lə kʁwaʁə ?
  lə səl kεllə εmə εt- ɛ̃sɑ̃siblə a sɔ̃ ʁəɡaʁ

  mε kɔmɑ̃ o vu sεɲœʁ
  ki ave miz- o mɔ̃də ynə si ebluisɑ̃tə kʁeatyʁə

  o bʁa diɲə də milə bεze
  ave vu vu py la lεse sɑ̃z- amuʁ paʁtaʒe ?

  e puʁtɑ̃ sεtə famə εt- œ̃ ʁεvə də tɑ̃dʁεsə
  sε puʁkwa djø ʒɛ̃plɔʁə vɔtʁə klemɑ̃sə !

  sə vladimiʁ dɔ̃ εllə skɑ̃də tuʒuʁ lə nɔ̃
  ʒyska la deʁεzɔ̃ a vwaje vu sεt afʁɔ̃

  də nə pa lεme, a kεllə tʁistə ʃɑ̃sɔ̃ !
  sε kə sə məsjø ε swa avøɡlə swa pʁive də ʁεzɔ̃

  puʁ nə pa vwaʁ levidɑ̃tə ʃozə
  a, lɛ̃besilə, il ʁəfyzə la ʁozə !

  sε puʁkwa, ʒə tɑ̃ kɔ̃ʒyʁə, mɔ̃n- ami adɔʁe
  mwa ki sɥi ta kɔ̃fidɑ̃tə dəpɥi dεz- ane

  ubli sεt ɔmə, sə pwazɔ̃ ki tə ʁɔ̃ʒə
  ty ε ɑ̃kɔʁə si ʒənə, fε dotʁə- sɔ̃ʒə !

  djø ta fεtə bεllə sə nε pa puʁ sufʁiʁ
  sə vladimiʁ εt- œ̃ so ki na pa sy tə dekuvʁiʁ

  də sɛ̃tijɑ̃ biʒu, tɔ̃ ʒɔli ku ʁəvεty
  ty ε bεllə, zvεtlana, plys bεllə kɔ̃ nə loʁε kʁy
 • Syllabes Phonétique : Lumineuse Svetlana

  də=sɛ̃=ti=jɑ̃=bi=ʒu=sɔ̃=ʒɔ=li=kuʁə=vε=ty 12
  εl=lə=ε=bεl=lə=plys=bεl=lə=kɔ̃nə=lo=ʁε=kʁy 12

  εl=lə=ε=bεl=lə=bεl=lə=a=kʁɔ=ke 10
  a=ɡi=ʃɑ̃=sε=pʁe=tɑ̃=dɑ̃də=sε=zεʁ=ʁa=fi=ne 12

  o=po=vʁə=ɔ=mə=pʁε=za=sə=dam=ne 10
  puʁsεtə=ʃə=və=ly=ʁə=sɔ̃bʁə=sε=tə=po=aʁ=ʒɑ̃=te 12

  dj=ø=kεl=lə=ε=bεl=lə=sε=tə=pʁɛ̃=sεs=ə 12
  lε=zɔ=mə=zɑ̃=la=vwa=jɑ̃=sɔ̃=plɛ̃=da=le=ɡʁεsə 12

  puʁ=tɑ̃=εl=lə=ε=tʁis=tə=sε=tə=bo=te 11
  εllə=sɔ̃ʒəa=œ̃=tʁu=ba=duʁ=ki=la=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 12

  e=la=fo=til=vʁε=mɑ̃=lə=kʁwa=ʁə 9
  lə=səl=kεlləεmə=ε=tɛ̃=sɑ̃=si=blə=a=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ 12

  mε=kɔ=mɑ̃=o=vu=sε=ɲœ=ʁə 8
  ki=a=ve=mi=zomɔ̃dəynə=si=e=blui=sɑ̃=tə=kʁe=atyʁə 12

  o=bʁa=di=ɲə=də=mi=lə=bε=ze 9
  a=ve=vu=vu=py=la=lεse=sɑ̃=za=muʁ=paʁ=ta=ʒe 13

  e=puʁ=tɑ̃=sεtə=fa=mə=ε=tœ̃=ʁε=və=də=tɑ̃dʁεsə 12
  sε=puʁ=kwa=djø=ʒɛ̃=plɔ=ʁə=vɔ=tʁə=kle=mɑ̃=sə 12

  sə=vla=di=miʁ=dɔ̃=εl=lə=skɑ̃də=tu=ʒuʁ=lə=nɔ̃ 12
  ʒys=ka=la=de=ʁε=zɔ̃=a=vwa=je=vu=sεt=a=fʁɔ̃ 13

  də=nə=pa=lε=me=a=kεl=lə=tʁis=tə=ʃɑ̃=sɔ̃ 12
  sεkə=sə=mə=sjø=ε=swa=avøɡlə=swa=pʁi=ve=də=ʁε=zɔ̃ 13

  puʁ=nə=pa=vwaʁ=le=vi=dɑ̃=tə=ʃo=zə 10
  a=lɛ̃=be=si=lə=il=ʁə=fy=zə=la=ʁo=zə 12

  sε=puʁ=kwa=ʒə=tɑ̃=kɔ̃ʒyʁə=mɔ̃=na=mi=a=dɔ=ʁe 12
  mwa=ki=sɥi=ta=kɔ̃=fi=dɑ̃tə=dəp=ɥi=dε=za=ne 12

  u=bli=sεt=ɔ=mə=sə=pwa=zɔ̃=ki=tə=ʁɔ̃=ʒə 12
  ty=ε=ɑ̃=kɔ=ʁə=si=ʒə=nə=fε=do=tʁə=sɔ̃ʒə 12

  djø=ta=fε=tə=bεl=lə=sə=nε=pa=puʁ=su=fʁiʁ 12
  sə=vla=di=miʁ=ε=tœ̃=so=ki=napasytə=de=ku=vʁiʁ 12

  də=sɛ̃=ti=jɑ̃=bi=ʒu=tɔ̃=ʒɔ=li=kuʁə=vε=ty 12
  ty=εbεllə=zvε=tla=na=plys=bεl=lə=kɔ̃nə=lo=ʁε=kʁy 12

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2021 10:08Anya

Un poème aussi joli et lumineux que le prénom de son titre Merci du partage

👍