Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Ange

Poème Amour
Publié le 01/11/2004 23:17

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Dara

Mon Ange

Mon ange,

Je devine à ton regard, le mépris que tu as pour moi
D’avoir crier par mégarde, mon amour et mes sentiments pour toi
La haine souvent présente lors de nos rencontres
Le mariage du ciel et de l’ombre
Je marche sur les lignes de tes mains, gravite ton cœur souterrain
Grâce au ciel je t’ai trouvé, Grâce a dieu tu ma rencontrer
Demain le soleil se lève, demain je te retrouverais dans mes rêves
Je te demanderais de m’accompagner dans un endroit lointain
Là se sont souvent croiser nos désirs enfantin
Le ciel se couvre de magie et d ’étoile, l’amour parfait peint sur une toile
Demain le soleil se couchera, demain j’irais te rejoindre dans l’au-delà
Enfin ensemble, enfin unis sous la cloche
Là nos promesses prononcer seront graver dans la roche
Sonne déjà le réveil du matin, les larmes aux yeux et le cœur remplis de chagrin
Chaque jours passant me rappelant la douceur de tes mains
Chérie tu me manque, dur est ce silence
Chérie tu me manque, cruel est ton absence

Dara
 • Pieds Hyphénique: Mon Ange

  mon=an=ge 3

  je=de=vi=ne=à=ton=re=gard=le=mé=pris=que=tu=as=pour=moi 16
  da=voir=crier=par=mé=gar=de=mon=a=mour=et=mes=sen=timents=pour=toi 16
  la=hai=ne=sou=vent=pré=sen=te=lors=de=nos=ren=con=tres 14
  le=ma=ri=a=ge=du=ciel=et=de=lom=bre 11
  je=mar=che=sur=les=lignes=de=tes=mains=gra=vi=te=ton=cœur=sou=ter=rain 17
  grâ=ceau=ciel=je=tai=trou=vé=grâ=ce=a=dieu=tu=ma=ren=con=trer 16
  de=main=le=so=leil=se=lève=de=main=je=te=re=trou=ve=rais=dans=mes=rêves 18
  je=te=de=mande=rais=de=mac=com=pa=gner=dans=un=en=droit=loin=tain 16
  là=se=sont=sou=vent=croi=ser=nos=dé=sirs=en=fan=tin 13
  le=ciel=se=couvre=de=ma=gieet=dé=toi=le=la=mour=par=fait=peint=sur=u=ne=toile 19
  de=main=le=so=leil=se=couche=ra=de=main=ji=rais=te=re=join=dre=dans=lau=de=là 20
  en=fin=en=sem=ble=en=fin=u=nis=sous=la=clo=che 13
  là=nos=pro=mes=ses=pro=non=cer=se=ront=gra=ver=dans=la=ro=che 16
  sonne=dé=jà=le=ré=veil=du=ma=tin=les=lar=mes=aux=yeux=et=le=cœur=rem=plis=de=cha=grin 22
  cha=que=jours=pas=sant=me=rap=pe=lant=la=dou=ceur=de=tes=mains 15
  ché=rie=tu=me=man=que=dur=est=ce=si=len=ce 12
  ché=rie=tu=me=man=que=cru=el=est=ton=ab=sen=ce 13

  da=ra 2
 • Phonétique : Mon Ange

  mɔ̃n- ɑ̃ʒə,

  ʒə dəvinə a tɔ̃ ʁəɡaʁ, lə mepʁi kə ty a puʁ mwa
  davwaʁ kʁje paʁ meɡaʁdə, mɔ̃n- amuʁ e mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa
  la-εnə suvɑ̃ pʁezɑ̃tə lɔʁ də no ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  lə maʁjaʒə dy sjεl e də lɔ̃bʁə
  ʒə maʁʃə syʁ lε liɲə də tε mɛ̃, ɡʁavitə tɔ̃ kœʁ suteʁɛ̃
  ɡʁasə o sjεl ʒə tε tʁuve, ɡʁasə a djø ty ma ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dəmɛ̃ lə sɔlεj sə lεvə, dəmɛ̃ ʒə tə ʁətʁuvəʁε dɑ̃ mε ʁεvə
  ʒə tə dəmɑ̃dəʁε də makɔ̃paɲe dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa lwɛ̃tɛ̃
  la sə sɔ̃ suvɑ̃ kʁwaze no deziʁz- ɑ̃fɑ̃tɛ̃
  lə sjεl sə kuvʁə də maʒi e detwalə, lamuʁ paʁfε pɛ̃ syʁ ynə twalə
  dəmɛ̃ lə sɔlεj sə kuʃəʁa, dəmɛ̃ ʒiʁε tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ lo dəla
  ɑ̃fɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə, ɑ̃fɛ̃ yni su la kloʃə
  la no pʁɔmesə pʁonɔ̃se səʁɔ̃ ɡʁave dɑ̃ la ʁoʃə
  sɔnə deʒa lə ʁevεj dy matɛ̃, lε laʁməz- oz- iøz- e lə kœʁ ʁɑ̃pli də ʃaɡʁɛ̃
  ʃakə ʒuʁ pasɑ̃ mə ʁapəlɑ̃ la dusœʁ də tε mɛ̃
  ʃeʁi ty mə mɑ̃kə, dyʁ ε sə silɑ̃sə
  ʃeʁi ty mə mɑ̃kə, kʁyεl ε tɔ̃n- absɑ̃sə

  daʁa
 • Pieds Phonétique : Mon Ange

  mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3

  ʒə=də=vi=nə=a=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=lə=me=pʁi=kə=ty=a=puʁ=mwa 16
  da=vwaʁ=kʁje=paʁ=me=ɡaʁdə=mɔ̃=na=muʁ=e=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa 16
  la-ε=nə=su=vɑ̃=pʁe=zɑ̃=tə=lɔʁ=də=no=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 14
  lə=ma=ʁj=a=ʒə=dy=sjεl=e=də=lɔ̃=bʁə 11
  ʒə=maʁʃə=syʁ=lε=li=ɲə=də=tε=mɛ̃=ɡʁa=vi=tə=tɔ̃=kœʁ=su=te=ʁɛ̃ 17
  ɡʁasə=o=sjεl=ʒə=tε=tʁu=ve=ɡʁa=sə=a=djø=ty=ma=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 16
  də=mɛ̃lə=sɔ=lεj=sə=lε=və=də=mɛ̃=ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε=dɑ̃=mε=ʁεvə 18
  ʒə=tə=də=mɑ̃də=ʁε=də=ma=kɔ̃=pa=ɲe=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=lwɛ̃=tɛ̃ 16
  la=sə=sɔ̃=su=vɑ̃=kʁwa=ze=no=de=ziʁ=zɑ̃=fɑ̃=tɛ̃ 13
  lə=sjεl=sə=kuvʁə=də=ma=ʒi=e=de=twa=lə=la=muʁ=paʁ=fε=pɛ̃=syʁ=y=nə=twalə 20
  də=mɛ̃lə=sɔ=lεj=sə=ku=ʃə=ʁa=də=mɛ̃=ʒi=ʁε=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=lo=də=la 20
  ɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sɑ̃=blə=ɑ̃=fɛ̃=y=ni=su=la=klo=ʃə 13
  la=no=pʁɔ=me=sə=pʁo=nɔ̃=se=sə=ʁɔ̃=ɡʁa=ve=dɑ̃=la=ʁo=ʃə 16
  sɔnə=de=ʒa=lə=ʁe=vεj=dy=ma=tɛ̃=lε=laʁ=mə=zo=ziø=ze=lə=kœʁ=ʁɑ̃=pli=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 22
  ʃa=kə=ʒuʁ=pa=sɑ̃=mə=ʁa=pə=lɑ̃=la=du=sœ=ʁə=də=tε=mɛ̃ 16
  ʃe=ʁi=ty=mə=mɑ̃=kə=dyʁ=ε=sə=si=lɑ̃=sə 12
  ʃe=ʁi=ty=mə=mɑ̃=kə=kʁy=εl=ε=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 13

  da=ʁa 2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Fleurs20ans

c bo et tres emouvent continue j’espere que sa ira miau dans
ton future proche

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Myst

Ton poème est très touchant!
Courage!
Bravo!
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
03/11/2004 00:00Dara

merci

Auteur de Poésie
14/07/2005 06:00Tite_Rose

super bo poemeeee coontinue ainsi jespere en revoir dautre comme sa .... bonne continuation 😉
tite_rose