Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Sasa

Poème Amour
Publié le 09/07/2004 00:00

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : (U)Dark Chieuse66(U)

Ma Sasa

Vanessa tu es la sœur que j’aurais aimé.
Depuis 6 ans toi et moi on se connait
Grace a mon frere on se quittait plus
Et ta mere a considéré la mienne de plus en plus.

Sasa, on était inseparable tout le temps.
J’étais chez toi par tous les temps.
C’est vrai qu’on était chifoniere
Mais on était calineuse de toute maniere.

Ca fait un an et demi que tu as déménagé,
Le jour ou ma mere me l’a dit, j’ai pleuré ;
Car je savais que j’allais perde ma sœur.
Et que la bas tu me remplacerais dasn ton cœur.

Ici le vide s’est installé de plus en plus
Car je ne pouvais plus rien partagé,
Ni mes rires, ni mes pleures. Ce qui me manque le plus
C’es ta joie qui était mon soleil adoré.

Aujourd’hui j’ai apprit a faire sabs
Mais sache que pour toujours
Je te garde une place dans mon amour
Et que pour te garder, je verserais tout mon sang.

Je t’aime sasa ne l’oublies surtout pas
 • Pieds Hyphénique: Ma Sasa

  va=nes=sa=tu=es=la=sœur=que=jau=rais=ai=mé 12
  de=puis=six=ans=toi=et=moi=on=se=con=nait 11
  gra=ce=a=mon=fre=re=on=se=quit=tait=plus 11
  et=ta=me=rea=con=si=dé=ré=la=mienne=de=plus=en=plus 14

  sa=sa=on=é=tait=inse=pa=ra=ble=tout=le=temps 12
  jé=tais=chez=toi=par=tous=les=temps 8
  cest=vrai=quon=é=tait=chi=fo=niere 8
  mais=on=é=tait=ca=li=neuse=de=tou=te=ma=niere 12

  ca=fait=un=an=et=de=mi=que=tu=as=dé=mé=na=gé 14
  le=jour=ou=ma=me=re=me=la=dit=jai=pleu=ré 12
  car=je=sa=vais=que=jal=lais=per=de=ma=sœur 11
  et=que=la=bas=tu=me=rem=place=rais=dasn=ton=cœur 12

  ici=le=vi=de=sest=ins=tal=lé=de=plus=en=plus 12
  car=je=ne=pou=vais=plus=rien=par=ta=gé 10
  ni=mes=rires=ni=mes=pleures=ce=qui=me=man=que=le=plus 13
  ces=ta=joie=qui=é=tait=mon=so=leil=a=do=ré 12

  au=jourd=hui=jai=ap=prit=a=fai=re=sabs 10
  mais=sa=che=que=pour=tou=jours 7
  je=te=gar=de=u=ne=pla=ce=dans=mon=a=mour 12
  et=que=pour=te=gar=der=je=verse=rais=tout=mon=sang 12

  je=tai=me=sa=sa=ne=lou=blies=sur=tout=pas 11
 • Phonétique : Ma Sasa

  vanesa ty ε la sœʁ kə ʒoʁεz- εme.
  dəpɥi siz- ɑ̃ twa e mwa ɔ̃ sə kɔnε
  ɡʁasə a mɔ̃ fʁəʁə ɔ̃ sə kitε plys
  e ta məʁə a kɔ̃sideʁe la mjεnə də plysz- ɑ̃ plys.

  saza, ɔ̃n- etε ɛ̃səpaʁablə tu lə tɑ̃.
  ʒetε ʃe twa paʁ tus lε tɑ̃.
  sε vʁε kɔ̃n- etε ʃifɔnjəʁə
  mεz- ɔ̃n- etε kalinøzə də tutə manjəʁə.

  ka fε œ̃n- ɑ̃ e dəmi kə ty a demenaʒe,
  lə ʒuʁ u ma məʁə mə la di, ʒε pləʁe,
  kaʁ ʒə savε kə ʒalε pεʁdə ma sœʁ.
  e kə la ba ty mə ʁɑ̃plasəʁε dasn tɔ̃ kœʁ.

  isi lə vidə sεt- ɛ̃stale də plysz- ɑ̃ plys
  kaʁ ʒə nə puvε plys ʁjɛ̃ paʁtaʒe,
  ni mε ʁiʁə, ni mε plœʁə. sə ki mə mɑ̃kə lə plys
  sε ta ʒwa ki etε mɔ̃ sɔlεj adɔʁe.

  oʒuʁdɥi ʒε apʁi a fεʁə sab
  mε saʃə kə puʁ tuʒuʁ
  ʒə tə ɡaʁdə ynə plasə dɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
  e kə puʁ tə ɡaʁde, ʒə vεʁsəʁε tu mɔ̃ sɑ̃.

  ʒə tεmə saza nə lubli syʁtu pa
 • Pieds Phonétique : Ma Sasa

  va=ne=sa=ty=ε=la=sœʁ=kə=ʒo=ʁε=zε=me 12
  dəp=ɥi=si=zɑ̃=twa=e=mwa=ɔ̃=sə=kɔ=nε 11
  ɡʁa=sə=a=mɔ̃=fʁə=ʁə=ɔ̃=sə=ki=tε=plys 11
  e=tamə=ʁəa=kɔ̃=si=de=ʁe=la=mjε=nə=də=plys=zɑ̃=plys 14

  sa=za=ɔ̃=ne=tε=ɛ̃sə=pa=ʁa=blə=tu=lə=tɑ̃ 12
  ʒe=tε=ʃe=twa=paʁ=tus=lε=tɑ̃ 8
  sε=vʁε=kɔ̃=ne=tε=ʃi=fɔ=nj=ə=ʁə 10
  mε=zɔ̃=ne=tε=ka=li=nøzə=də=tu=tə=ma=njəʁə 12

  ka=fε=œ̃=nɑ̃=e=də=mikə=ty=a=de=me=na=ʒe 13
  lə=ʒuʁ=u=ma=mə=ʁə=mə=la=di=ʒε=plə=ʁe 12
  kaʁ=ʒə=sa=vε=kə=ʒa=lε=pεʁ=də=ma=sœ=ʁə 12
  e=kə=la=ba=tymə=ʁɑ̃=pla=sə=ʁε=dasn=tɔ̃=kœʁ 12

  i=silə=vi=də=sε=tɛ̃s=ta=le=də=plys=zɑ̃=plys 12
  kaʁ=ʒə=nə=pu=vε=plys=ʁj=ɛ̃=paʁ=ta=ʒe 11
  ni=mε=ʁiʁə=ni=mε=plœ=ʁə=sə=ki=mə=mɑ̃=kə=lə=plys 14
  sε=ta=ʒwa=ki=e=tε=mɔ̃=sɔ=lεj=a=dɔ=ʁe 12

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=a=pʁi=a=fε=ʁə=sab 10
  mε=sa=ʃə=kə=puʁ=tu=ʒuʁ 7
  ʒə=tə=ɡaʁ=də=y=nə=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 12
  e=kə=puʁtə=ɡaʁ=de=ʒə=vεʁ=sə=ʁε=tu=mɔ̃=sɑ̃ 12

  ʒə=tε=mə=sa=za=nə=lu=bli=syʁ=tu=pa 11

PostScriptum

dédié a vanessa A, tu te reconnaitras je pense, je t’adore grave ne m’oublie pas stp.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/07/2004 00:00Cindy (Dydy)

vraiment très très beau. .
très belle déclaration. . je reste bouche bée, vraiment. .
bisous et garde espoir. . . . . .
dydy

Auteur de Poésie
09/07/2004 00:00Lostpoet

Je suis sur quelle a encore une place dans son coeur qui t reserver car lamitier ne soubli jamais

Auteur de Poésie
09/07/2004 00:00Mwa !!

ma cerise, jss sur ke ta sasa ne tapa oublier ni remplacer ds son coeur kar tu est kkun dunik et ke persnone ne peu prendre ta place !!!!!
kissou a toi ma cerise/couzcouz
ta tite cheri/pipette/couzcouz ki tm