Poème-France.com

Poeme : A LeafA Leaf

A leaf, a rope was made with leaf
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard
Not only those who hate more
Are less abused by thieves
I really stand on another idea
I really lay on another bed
Tell me the links into this mix
On this mess of what world
Care about something u never thought about
Because the time will pass
And you will get opened, and closed
A door that never crack
A part of wood-love, and steel-hate
There is nothing much comming out
Exept a light and a hope
Clean view of mine
A mix of leaf wine
All eyes to that line
Procreate with these drinks
She is not that important
But when she wants to give
She gives hard, never too hard
Darkvid

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ləaf, a ʁɔpə was madə wit ləaf
ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
ʃə ʒivə-aʁ
no ɔ̃li tozə wo-atə mɔʁə
aʁə lεsz- abyzεd bi tjəvə
i ʁəali stɑ̃d ɔ̃n- anɔtœʁ idəa
i ʁəali lε ɔ̃n- anɔtœʁ bεd
tεll mə tə lɛ̃kz- ɛ̃to ti miks
ɔ̃ ti mεsz- ɔf wa wɔʁld
kaʁə abu sɔmεtiŋ y nəve tuɡt abu
bəkozə tə timə wij pas
ɑ̃d iu wij ʒεt ɔpənεd, ɑ̃d klozεd
a duʁ ta nəve kʁak
a paʁ ɔf wud lɔvə, ɑ̃d stil-atə
təʁə is nɔtiŋ myk kɔmiŋ u
εɡzεpt a liɡt ɑ̃d a ɔpə
kləɑ̃ vjεw ɔf minə
a miks ɔf ləaf winə
al εj to ta linə
pʁɔkʁəatə wit təzə dʁɛ̃k
ʃə is no ta ɛ̃pɔʁtɑ̃
byt wɛ̃ ʃə wɑ̃ to ʒivə
ʃə ʒivə-aʁ, nəve tu-aʁ