Poeme-France : Lecture Écrit Conscience

Poeme : Fable : Le Loup Et Les Fourmis

Poème Conscience
Publié le 05/02/2006 21:02

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Usanuigrav

Fable : Le Loup Et Les Fourmis

Messire Loup marchant dans la forêt hâtivement
Voulait a une fourmi exprimer son mécontentement :
Sa tanière n’était que désordre et saleté,
Nulle fourmi n’y a fait son métier.
Une ouvrière qui croisa son chemin
Fut victime de quelques mots déplacés :
« -Toi que je rencontre ce matin,
Pour ton espèce tu vas payer
Et si ce n’est de mes mains
Ce sont mes pieds qui vont t’écraser.
-Ca n’est pa toi qui nous commandes
Et ne nous impose pas ta loi,
Je ne puis accéder a ta demande :
Le temps nous manque avant le froid,
Ne me tue pas je te le conseille :
Dans notre corps le poison veille. »
De fureur Messire Loup l’écrasa
Et dans la fourmillière tout son corps s’enfonça.
Les réserves pour l’hiver furent assurées,
Dans un cri, Messire Loup se décomposait.

Le nombre a toujours raison sur la taille
Que les grand nous comprennent :
Dans leur système il y a une faille
Qui renversera ceux qui nous gouvernent.
 • Pieds Hyphénique: Fable : Le Loup Et Les Fourmis

  mes=sire=loup=mar=chant=dans=la=fo=rêt=hâ=ti=ve=ment 13
  vou=lait=a=une=four=mi=ex=pri=mer=son=mé=con=ten=te=ment 15
  sa=ta=nière=né=tait=que=dé=sor=dreet=sa=le=té 12
  nul=le=four=mi=ny=a=fait=son=mé=ti=er 11
  u=ne=ou=vrière=qui=croi=sa=son=che=min 10
  fut=vic=time=de=quel=ques=mots=dé=pla=cés 10
  toi=que=je=ren=con=tre=ce=ma=tin 10
  pour=ton=es=pè=ce=tu=vas=pay=er 9
  et=si=ce=nest=de=mes=mains 7
  ce=sont=mes=pieds=qui=vont=té=cra=ser 9
  ca=nest=pa=toi=qui=nous=com=man=des 9
  et=ne=nous=im=po=se=pas=ta=loi 9
  je=ne=puis=ac=cé=der=a=ta=de=mande 10
  le=temps=nous=man=que=a=vant=le=froid 9
  ne=me=tue=pas=je=te=le=con=sei=lle 10
  dans=no=tre=corps=le=poi=son=vei=lle 9
  de=fu=reur=mes=si=re=loup=lé=cra=sa 10
  et=dans=la=four=millière=tout=son=corps=sen=fon=ça 11
  les=ré=serves=pour=lhi=ver=fu=rent=as=su=rées 11
  dans=un=cri=mes=sire=loup=se=dé=com=po=sait 11

  le=nombre=a=tou=jours=rai=son=sur=la=taille 10
  que=les=grand=nous=com=pren=nent 7
  dans=leur=sys=tème=il=y=a=u=ne=faille 10
  qui=ren=ver=se=ra=ceux=qui=nous=gou=vernent 10
 • Phonétique : Fable : Le Loup Et Les Fourmis

  mesiʁə lu maʁʃɑ̃ dɑ̃ la fɔʁε ativəmɑ̃
  vulε a ynə fuʁmi εkspʁime sɔ̃ mekɔ̃tɑ̃təmɑ̃ :
  sa tanjεʁə netε kə dezɔʁdʁə e saləte,
  nylə fuʁmi ni a fε sɔ̃ metje.
  ynə uvʁjεʁə ki kʁwaza sɔ̃ ʃəmɛ̃
  fy viktimə də kεlk mo deplase :
  « twa kə ʒə ʁɑ̃kɔ̃tʁə sə matɛ̃,
  puʁ tɔ̃n- εspεsə ty va pεje
  e si sə nε də mε mɛ̃
  sə sɔ̃ mε pje ki vɔ̃ tekʁaze.
  ka nε pa twa ki nu kɔmɑ̃də
  e nə nuz- ɛ̃pozə pa ta lwa,
  ʒə nə pɥiz- aksede a ta dəmɑ̃də :
  lə tɑ̃ nu mɑ̃kə avɑ̃ lə fʁwa,
  nə mə tɥ pa ʒə tə lə kɔ̃sεjə :
  dɑ̃ nɔtʁə kɔʁ lə pwazɔ̃ vεjə. »
  də fyʁœʁ mesiʁə lu lekʁaza
  e dɑ̃ la fuʁmijjεʁə tu sɔ̃ kɔʁ sɑ̃fɔ̃sa.
  lε ʁezεʁvə- puʁ livεʁ fyʁe asyʁe,
  dɑ̃z- œ̃ kʁi, mesiʁə lu sə dekɔ̃pozε.

  lə nɔ̃bʁə a tuʒuʁ ʁεzɔ̃ syʁ la tajə
  kə lε ɡʁɑ̃ nu kɔ̃pʁεne :
  dɑ̃ lœʁ sistεmə il i a ynə fajə
  ki ʁɑ̃vεʁsəʁa sø ki nu ɡuvεʁne.
 • Pieds Phonétique : Fable : Le Loup Et Les Fourmis

  me=siʁə=lu=maʁ=ʃɑ̃=dɑ̃=la=fɔ=ʁε=a=ti=və=mɑ̃ 13
  vu=lε=a=ynə=fuʁ=mi=εk=spʁi=me=sɔ̃=me=kɔ̃=tɑ̃=tə=mɑ̃ 15
  sa=ta=njεʁə=ne=tε=kə=de=zɔʁ=dʁəe=sa=lə=te 12
  ny=lə=fuʁ=mi=ni=a=fε=sɔ̃=me=tj=e 11
  y=nə=u=vʁjεʁ=ə=ki=kʁwa=za=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 11
  fy=vik=ti=mə=də=kεl=kə=mo=de=pla=se 11
  twa=kə=ʒə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=sə=ma=tɛ̃ 10
  puʁ=tɔ̃=nεs=pεs=ə=ty=va=pε=j=e 10
  e=si=sə=nε=də=mε=mɛ̃ 7
  sə=sɔ̃=mε=pj=e=ki=vɔ̃=te=kʁa=ze 10
  ka=nε=pa=twa=ki=nu=kɔ=mɑ̃=də 9
  e=nə=nu=zɛ̃=po=zə=pa=ta=lwa 9
  ʒə=nə=pɥi=zak=se=de=a=ta=də=mɑ̃də 10
  lə=tɑ̃=nu=mɑ̃=kə=a=vɑ̃=lə=fʁwa 9
  nə=mə=tɥ=pa=ʒə=tə=lə=kɔ̃=sε=jə 10
  dɑ̃=nɔ=tʁə=kɔʁ=lə=pwa=zɔ̃=vε=jə 9
  də=fy=ʁœʁ=me=si=ʁə=lu=le=kʁa=za 10
  e=dɑ̃=la=fuʁ=mi=jjεʁə=tu=sɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=fɔ̃=sa 12
  lε=ʁe=zεʁ=və=puʁ=li=vεʁ=fy=ʁe=a=sy=ʁe 12
  dɑ̃=zœ̃=kʁi=me=si=ʁə=lu=sə=de=kɔ̃=po=zε 12

  lə=nɔ̃=bʁə=a=tu=ʒuʁ=ʁε=zɔ̃=syʁ=la=ta=jə 12
  kə=lε=ɡʁɑ̃=nu=kɔ̃=pʁε=ne 7
  dɑ̃=lœʁ=sis=tε=mə=il=i=a=y=nə=fa=jə 12
  ki=ʁɑ̃=vεʁ=sə=ʁa=sø=ki=nu=ɡu=vεʁ=ne 11

PostScriptum

Attention particulière. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/02/2006 22:03Jjp

Jolie fable très bien faite

Auteur de Poésie
06/02/2006 08:27(Bf) Thea (Bf)

Une morale très vrai!

Auteur de Poésie
02/08/2008 21:57Pétunya

Sublime! Toute la vérité est là ! Ça vient vraiment de toi ? Châpeau !