Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Du Cœur Au Nombril.

Poème Mort
Publié le 14/06/2012 12:47

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Spirituhole

Du Cœur Au Nombril.

Soudain, les flammes hissées sur la voûte d’un plateau de mille bougies s’échauffent
Excitées comme des étoiles sur le rebord d’un firmament au-delà des horizons ornant les confins
Prêtes à jeter leurs luisances au sein d’une nappe de ténèbres dépourvue de galaxies

Au-dessus du toit du monde, les ampoules inclinées vers le foyer de l’univers
Comme autant de stalagmites qui forment le casque de l’astronaute suprême
Inclinant le regard vers le foyer solaire d’un cosmos trop tiède
Pour sa quête d’un pôle sans limite de température
Commencent à laisser s’écouler les gouttes de foudre
Attisant les flambeaux culminant sur l’estrade arborant
Le Cierge d’une prière adressée au voyageur prudent du sommet sans pic

La nature s’électrise parée de dizaines de milliers de scintillements frénétiques
Les sols s’ensorcèlent comme animés de flammèches passionnément envoûtées
Les cieux se sertissent de myriades de petits diamants incrustés dans la soie de ses nuages
Les galaxies bousculées par cette fournaise font jaillir des faisceaux de secousses
Faisant frémir les éléments qui relient le centre du monde au Nombril de son éclipse interdite
Comme un défilé de transes enchantées irradiant d’un bout à l’autre la Substance cosmique
Spasme vigoureux convulsionnant l’univers en forme de Geyser Divin

Les Dieux s’agitent, se consultent, s’inquiètent : est-ce la fin de notre monde ?

Non. Il s’agit juste d’une poussière dans l’œil qui s’entraînait à tout dévaster sur son passage, d’un tesson de comète de cristal parcourant la surface d’une rétine pétillante, d’un résidu de braise semant les traces d’une danse de prodiges, d’une étincelle de cendre qui faisait une répétition d’embrasement final dans ma pupille…
 • Pieds Hyphénique: Du Cœur Au Nombril.

  sou=dain=les=flam=mes=his=sées=sur=la=voû=te=dun=pla=teau=de=mil=le=bou=gies=sé=chauffent 21
  ex=ci=tées=comme=des=é=toi=les=sur=le=re=bord=dun=fir=ma=ment=au=de=là=des=ho=ri=zons=or=nant=les=con=fins 28
  prêtes=à=je=ter=leurs=lui=san=ces=au=sein=du=ne=nap=pe=de=té=nè=bres=dé=pour=vue=de=ga=laxies 24

  au=des=sus=du=toit=du=mon=de=les=am=pou=les=in=cli=nées=vers=le=foyer=de=lu=ni=vers 22
  com=me=au=tant=de=sta=lag=mi=tes=qui=for=ment=le=cas=que=de=las=tro=nau=te=su=prême 22
  in=cli=nant=le=re=gard=vers=le=foy=er=so=lai=re=dun=cos=mos=trop=ti=è=de 20
  pour=sa=quê=te=dun=pô=le=sans=li=mi=te=de=tem=pé=ra=tu=re 17
  com=men=cent=à=lais=ser=sé=cou=ler=les=gout=tes=de=fou=dre 15
  at=ti=sant=les=flam=beaux=cul=mi=nant=sur=les=tra=de=ar=bo=rant 16
  le=cier=ge=du=ne=priè=re=a=dres=sée=au=voya=geur=pru=dent=du=som=met=sans=pic 20

  la=na=ture=s=élec=tri=se=pa=rée=de=di=zai=nes=de=milliers=de=s=cin=tille=ments=fré=né=tiques 23
  les=sols=sen=sor=cèlent=com=mea=ni=més=de=flam=mè=ches=pas=sion=né=ment=en=voû=tées 20
  les=cieux=se=ser=tissent=de=my=ria=des=de=pe=tits=dia=mants=in=crus=tés=dans=la=soie=de=ses=nuages 23
  les=ga=laxies=bous=cu=lées=par=cet=te=four=nai=se=font=jaillir=des=fais=ceaux=de=se=cousses 20
  fai=sant=fré=mir=les=éléments=qui=re=lient=le=cen=tre=du=mon=deau=nom=bril=de=son=é=clip=se=in=ter=dite 25
  commeun=dé=fi=lé=de=tran=ses=en=chan=tées=ir=ra=diant=dun=bout=à=lau=tre=la=sub=stan=ce=cos=mique 24
  spas=me=vi=gou=reux=con=vul=sion=nant=lu=ni=vers=en=for=me=de=gey=ser=di=vin 20

  les=dieux=sa=gi=tent=se=con=sul=tent=sin=quiè=tent=est=ce=la=fin=de=no=tre=monde 20

  non=il=sa=git=jus=te=dune=pous=siè=re=dans=lœil=qui=sen=traî=nait=à=tout=dé=vas=ter=sur=son=pas=sa=ge=dun=tes=son=de=co=mè=te=de=cris=tal=par=cou=rant=la=sur=fa=ce=du=ne=ré=ti=ne=pé=tillan=te=dun=ré=si=du=de=brai=se=se=mant=les=tra=ces=du=ne=dan=se=de=pro=di=ges=du=neé=tin=cel=le=de=cen=dre=qui=fai=sait=u=ne=ré=pé=ti=tion=dem=bra=se=ment=fi=nal=dans=ma=pu=pille 98
 • Phonétique : Du Cœur Au Nombril.

  sudɛ̃, lε flaməz- ise syʁ la vutə dœ̃ plato də milə buʒi seʃofe
  εksite kɔmə dεz- etwalə syʁ lə ʁəbɔʁ dœ̃ fiʁmame o dəla dεz- ɔʁizɔ̃z- ɔʁnɑ̃ lε kɔ̃fɛ̃
  pʁεtəz- a ʒəte lœʁ lɥizɑ̃səz- o sɛ̃ dynə napə də tenεbʁə- depuʁvɥ də ɡalaksi

  o dəsy dy twa dy mɔ̃də, lεz- ɑ̃puləz- ɛ̃kline vεʁ lə fwaje də lynive
  kɔmə otɑ̃ də stalaɡmitə ki fɔʁme lə kaskə də lastʁɔnotə sypʁεmə
  ɛ̃klinɑ̃ lə ʁəɡaʁ vεʁ lə fwaje sɔlεʁə dœ̃ kɔsmos tʁo tjεdə
  puʁ sa kεtə dœ̃ polə sɑ̃ limitə də tɑ̃peʁatyʁə
  kɔmɑ̃se a lεse sekule lε ɡutə də fudʁə
  atizɑ̃ lε flɑ̃bo kylminɑ̃ syʁ lεstʁadə aʁbɔʁɑ̃
  lə sjεʁʒə dynə pʁjεʁə adʁese o vwajaʒœʁ pʁyde dy sɔmε sɑ̃ pik

  la natyʁə selεktʁizə paʁe də dizεnə də milje də sɛ̃tijmɑ̃ fʁenetik
  lε sɔl sɑ̃sɔʁsεle kɔmə anime də flamεʃə pasjɔnemɑ̃ ɑ̃vute
  lε sjø sə sεʁtise də miʁjadə də pəti djamɑ̃z- ɛ̃kʁyste dɑ̃ la swa də sε nɥaʒə
  lε ɡalaksi buskyle paʁ sεtə fuʁnεzə fɔ̃ ʒajiʁ dε fεso də səkusə
  fəzɑ̃ fʁemiʁ lεz- elemɑ̃ ki ʁəlje lə sɑ̃tʁə dy mɔ̃də o nɔ̃bʁil də sɔ̃n- eklipsə ɛ̃tεʁditə
  kɔmə œ̃ defile də tʁɑ̃zəz- ɑ̃ʃɑ̃tez- iʁadjɑ̃ dœ̃ bu a lotʁə la sybstɑ̃sə kɔsmikə
  spasmə viɡuʁø kɔ̃vylsjɔnɑ̃ lynivez- ɑ̃ fɔʁmə də ʒeze divɛ̃

  lε djø saʒite, sə kɔ̃sylte, sɛ̃kjεte : ε sə la fɛ̃ də nɔtʁə mɔ̃də ?

  nɔ̃. il saʒi ʒystə dynə pusjεʁə dɑ̃ lœj ki sɑ̃tʁεnε a tu devaste syʁ sɔ̃ pasaʒə, dœ̃ tesɔ̃ də kɔmεtə də kʁistal paʁkuʁɑ̃ la syʁfasə dynə ʁetinə petijɑ̃tə, dœ̃ ʁezidy də bʁεzə səmɑ̃ lε tʁasə dynə dɑ̃sə də pʁɔdiʒə, dynə etɛ̃sεllə də sɑ̃dʁə ki fəzε ynə ʁepetisjɔ̃ dɑ̃bʁazəmɑ̃ final dɑ̃ ma pypijə…
 • Pieds Phonétique : Du Cœur Au Nombril.

  su=dɛ̃=lε=fla=mə=zi=se=syʁ=la=vu=tə=dœ̃=pla=to=də=mi=lə=bu=ʒi=se=ʃo=fe 22
  εk=si=te=kɔmə=dε=ze=twa=lə=syʁ=lə=ʁə=bɔʁ=dœ̃=fiʁ=ma=me=o=də=la=dε=zɔ=ʁi=zɔ̃=zɔʁ=nɑ̃=lε=kɔ̃=fɛ̃ 28
  pʁεtə=za=ʒə=te=lœʁ=lɥi=zɑ̃=sə=zo=sɛ̃=dy=nə=na=pə=də=te=nε=bʁə=de=puʁvɥ=də=ɡa=lak=si 24

  odə=sy=dy=twa=dy=mɔ̃=də=lε=zɑ̃=pu=lə=zɛ̃=kli=ne=vεʁ=lə=fwa=je=də=ly=ni=veʁ 22
  kɔ=mə=o=tɑ̃=də=sta=laɡ=mi=tə=ki=fɔʁ=me=lə=kas=kə=də=las=tʁɔ=no=tə=sy=pʁεmə 22
  ɛ̃=kli=nɑ̃=lə=ʁə=ɡaʁ=vεʁ=lə=fwa=j=e=sɔ=lε=ʁə=dœ̃=kɔs=mos=tʁo=tj=ε=də 21
  puʁ=sa=kε=tə=dœ̃=po=lə=sɑ̃=li=mi=tə=də=tɑ̃=pe=ʁa=ty=ʁə 17
  kɔ=mɑ̃=se=a=lε=se=se=ku=le=lε=ɡu=tə=də=fu=dʁə 15
  a=ti=zɑ̃=lε=flɑ̃=bo=kyl=mi=nɑ̃=syʁ=lεs=tʁa=də=aʁ=bɔ=ʁɑ̃ 16
  lə=sjεʁ=ʒə=dy=nə=pʁi=jεʁ=a=dʁe=se=o=vwa=ja=ʒœ=ʁə=pʁy=de=dy=sɔ=mε=sɑ̃=pik 22

  la=na=tyʁə=se=lεk=tʁi=zə=pa=ʁe=də=di=zε=nə=də=mi=lje=də=sɛ̃=tij=mɑ̃=fʁe=ne=tik 23
  lε=sɔl=sɑ̃=sɔʁ=sε=le=kɔ=mə=a=ni=me=də=fla=mε=ʃə=pa=sjɔ=ne=mɑ̃=ɑ̃=vu=te 22
  lε=sjøsə=sεʁ=ti=sə=də=mi=ʁja=də=də=pə=ti=dja=mɑ̃=zɛ̃=kʁys=te=dɑ̃=la=swa=də=sε=nɥ=aʒə 24
  lε=ɡa=lak=si=bus=ky=le=paʁ=sε=tə=fuʁ=nε=zə=fɔ̃=ʒa=jiʁ=dε=fε=so=də=sə=kusə 22
  fə=zɑ̃=fʁe=miʁ=lε=ze=le=mɑ̃=kiʁə=lje=lə=sɑ̃=tʁə=dy=mɔ̃=dəo=nɔ̃=bʁil=də=sɔ̃=ne=klip=sə=ɛ̃=tεʁ=ditə 26
  kɔməœ̃=de=fi=le=də=tʁɑ̃=zə=zɑ̃=ʃɑ̃=te=zi=ʁa=djɑ̃=dœ̃=bu=a=lo=tʁə=la=syb=stɑ̃=sə=kɔs=mikə 24
  spas=mə=vi=ɡu=ʁø=kɔ̃=vyl=sj=ɔ=nɑ̃=ly=ni=veʁ=zɑ̃=fɔʁ=mə=də=ʒe=ze=di=vɛ̃ 21

  lε=dj=ø=sa=ʒi=te=sə=kɔ̃=syl=te=sɛ̃=kjε=te=ε=sə=la=fɛ̃=də=nɔ=tʁə=mɔ̃=də 22

  nɔ̃=il=sa=ʒi=ʒys=tə=dynə=pu=sjε=ʁə=dɑ̃=lœj=ki=sɑ̃=tʁε=nε=a=tu=de=vas=te=syʁ=sɔ̃=pa=sa=ʒə=dœ̃=te=sɔ̃=də=kɔ=mε=tə=də=kʁis=tal=paʁ=ku=ʁɑ̃=la=syʁ=fa=sə=dy=nə=ʁe=ti=nə=pe=ti=jɑ̃=tə=dœ̃=ʁe=zi=dy=də=bʁε=zə=sə=mɑ̃=lε=tʁa=sə=dy=nə=dɑ̃=sə=də=pʁɔ=di=ʒə=dy=nəe=tɛ̃=sεllə=də=sɑ̃=dʁə=ki=fə=zε=y=nə=ʁe=pe=ti=sjɔ̃=dɑ̃=bʁa=zə=mɑ̃=fi=nal=dɑ̃=ma=py=pi=jə 99

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.