Univers de poésie d'un auteur

Poème:Juste Une Petite Larme

Le Poème

Juste une petite larme qui coule de mes yeux,
Juste une petite larme, mais plus riche que tout l’or des dieux ;
Dans son éclat, brûle, la force de ma passion,
Ces flammes éternelles, qui, dans l’obscurité, éclaire ma vision.

Petite larme qui coule, le long de mon corps,
Inscrivant sur ma peau les murmures de mes émotions ;
Un poème pour la déesse qui m’a conjuré un sort,
Celui de partager son corps, son âme, et d’en assurer la protection.

Juste une larme de plus dans un océan sans horizon,
Une larme qui trahit ma faiblesse quand nos lèvres ne sont plus en fusion ;
J’ai besoin de ce sourire pour faire vivre mon âme en perdition,
J’ai besoin de cet amour pour faire battre mon cœur à l’abandon.

Si tu vois une petite larme qui brille de mille feux,
Coulant sur ma joue, créant une lueur dans mes yeux ;
C’est que mon cœur cherche une place entre tes bras,
Et ne bat que pour toi, s’il te plait, ne m’abandonne pas…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

IV my lady ! ! !

Poeme de Derrikk

Poète Derrikk

Derrikk a publié sur le site 2 écrits. Derrikk est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Juste Une Petite Larmejus=te=u=ne=pe=ti=te=lar=me=qui=cou=le=de=mes=y=eux 16
jus=teune=pe=ti=te=lar=me=mais=plus=ri=che=que=tout=lor=des=dieux 16
dans=son=é=clat=brû=le=la=for=ce=de=ma=pas=si=on 14
ces=flammes=é=ter=nel=les=qui=dans=lobs=cu=ri=té=é=clai=re=ma=vi=sion 18

pe=ti=te=lar=me=qui=cou=le=le=long=de=mon=corps 13
ins=cri=vant=sur=ma=peau=les=mur=mu=res=de=mes=é=mo=ti=ons 16
un=po=è=me=pour=la=dées=se=qui=ma=con=ju=ré=un=sort 15
ce=lui=de=par=ta=ger=son=corps=son=â=me=et=den=as=su=rer=la=pro=tec=tion 20

jus=te=une=lar=me=de=plus=dans=un=o=cé=an=sans=ho=ri=zon 16
une=lar=me=qui=tra=hit=ma=fai=bles=se=quand=nos=lè=vres=ne=sont=plus=en=fu=sion 20
jai=be=soin=de=ce=sou=rire=pour=fai=re=vi=vre=mon=â=meen=per=di=tion 18
jai=be=soin=de=cet=a=mour=pour=faire=bat=tre=mon=cœur=à=la=ban=don 17

si=tu=vois=u=ne=pe=ti=te=lar=me=qui=brille=de=mil=le=feux 16
cou=lant=sur=ma=joue=cré=ant=u=ne=lueur=dans=mes=y=eux 14
cest=que=mon=cœur=cher=che=u=ne=pla=ce=en=tre=tes=bras 14
et=ne=bat=que=pour=toi=sil=te=plait=ne=ma=ban=don=ne=pas 15
Phonétique : Juste Une Petite Larmeʒystə ynə pətitə laʁmə ki kulə də mεz- iø,
ʒystə ynə pətitə laʁmə, mε plys ʁiʃə kə tu lɔʁ dε djø,
dɑ̃ sɔ̃n- ekla, bʁylə, la fɔʁsə də ma pasjɔ̃,
sε flaməz- etεʁnεllə, ki, dɑ̃ lɔpskyʁite, eklεʁə ma vizjɔ̃.

pətitə laʁmə ki kulə, lə lɔ̃ də mɔ̃ kɔʁ,
ɛ̃skʁivɑ̃ syʁ ma po lε myʁmyʁə də mεz- emɔsjɔ̃,
œ̃ pɔεmə puʁ la deεsə ki ma kɔ̃ʒyʁe œ̃ sɔʁ,
səlɥi də paʁtaʒe sɔ̃ kɔʁ, sɔ̃n- amə, e dɑ̃n- asyʁe la pʁɔtεksjɔ̃.

ʒystə ynə laʁmə də plys dɑ̃z- œ̃n- ɔseɑ̃ sɑ̃z- ɔʁizɔ̃,
ynə laʁmə ki tʁai ma fεblεsə kɑ̃ no lεvʁə- nə sɔ̃ plysz- ɑ̃ fyzjɔ̃,
ʒε bəzwɛ̃ də sə suʁiʁə puʁ fεʁə vivʁə mɔ̃n- amə ɑ̃ pεʁdisjɔ̃,
ʒε bəzwɛ̃ də sεt amuʁ puʁ fεʁə batʁə mɔ̃ kœʁ a labɑ̃dɔ̃.

si ty vwaz- ynə pətitə laʁmə ki bʁijə də milə fø,
kulɑ̃ syʁ ma ʒu, kʁeɑ̃ ynə lɥœʁ dɑ̃ mεz- iø,
sε kə mɔ̃ kœʁ ʃεʁʃə ynə plasə ɑ̃tʁə tε bʁa,
e nə ba kə puʁ twa, sil tə plε, nə mabɑ̃dɔnə pa…
Syllabes Phonétique : Juste Une Petite Larmeʒys=tə=y=nə=pə=ti=tə=laʁ=mə=ki=ku=lə=də=mε=zi=ø 16
ʒys=təynə=pə=ti=tə=laʁ=mə=mε=plys=ʁi=ʃə=kə=tu=lɔʁ=dε=djø 16
dɑ̃=sɔ̃=ne=kla=bʁy=lə=la=fɔʁ=sə=də=ma=pa=sj=ɔ̃ 14
sε=flamə=ze=tεʁ=nεllə=ki=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=e=klε=ʁə=ma=vi=zjɔ̃ 17

pə=ti=tə=laʁ=mə=ki=ku=lə=lə=lɔ̃=də=mɔ̃=kɔʁ 13
ɛ̃s=kʁi=vɑ̃=syʁ=ma=po=lε=myʁ=my=ʁə=də=mε=ze=mɔ=sj=ɔ̃ 16
œ̃=pɔ=ε=mə=puʁ=la=de=ε=sə=ki=ma=kɔ̃=ʒy=ʁe=œ̃=sɔʁ 16
səl=ɥidə=paʁ=ta=ʒe=sɔ̃=kɔʁ=sɔ̃=na=mə=e=dɑ̃=na=sy=ʁe=la=pʁɔ=tεk=sjɔ̃ 19

ʒys=tə=ynə=laʁ=mə=də=plys=dɑ̃=zœ̃=nɔ=se=ɑ̃=sɑ̃=zɔ=ʁi=zɔ̃ 16
ynə=laʁ=mə=ki=tʁa=i=ma=fε=blε=sə=kɑ̃=no=lε=vʁə=nə=sɔ̃=plys=zɑ̃=fy=zjɔ̃ 20
ʒεbə=zwɛ̃=də=sə=su=ʁi=ʁə=puʁ=fε=ʁə=vi=vʁə=mɔ̃=na=məɑ̃=pεʁ=di=sjɔ̃ 18
ʒεbə=zwɛ̃=də=sεt=a=muʁ=puʁ=fε=ʁə=ba=tʁə=mɔ̃=kœʁ=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 17

si=ty=vwa=zynə=pə=ti=tə=laʁ=mə=ki=bʁi=jə=də=mi=lə=fø 16
ku=lɑ̃=syʁ=ma=ʒu=kʁe=ɑ̃=y=nə=lɥœ=ʁə=dɑ̃=mε=zi=ø 15
sε=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=ʃεʁ=ʃə=y=nə=pla=sə=ɑ̃=tʁə=tε=bʁa 15
e=nə=ba=kə=puʁ=twa=sil=tə=plε=nə=ma=bɑ̃=dɔ=nə=pa 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/07/2004 00:00Lodamencie

ouah c’est beau ta si bien choisit tes mot tes rudement bien ecrit chapeau

Poème Amour
Du 21/03/2004 00:00

Le poème en image: Juste Une Petite Larme
L'écrit contient 180 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.