Poeme : Lettre À Une Disparue - Fantôme

Lettre À Une Disparue - Fantôme

Jeudi 5 octobre 1987

Chère Emma,

Voilà dix-huit jours que tu n’es plus là. Pour moi cela me paraît une éternité. Depuis
Que tu es partie, je suis sans joie. J’erre comme dans le noir. La lumière que j’essaie
D’atteindre s’obstine à fuir. A chaque fois que j’essaie d’en toucher la surface, elle
Disparaît me laissant seul et encore plus désespéré qu’avant. Cette lumière c’est toi.
Ton fantôme qui s’accroche à moi, je n’essais pas de la chasser, je veux seulement
La garder. Alors sans lumière, je reste dans le noir qui m’apparaît comme un refuge.
Plongé dans son encre, la nuit m’insuffle plus de peine et de douleur qui me bercent
Dans leurs havres de souffrance. Je ne m’appartiens plus. Mon corps est ici-bas
Mais mon esprit est au ciel, avec toi. Sans cesse, je me remémore ton rire, ton
Parfum, ta douceur, ta bonne humeur comme pour me faire plus mal. Au moins,
Quand je fais ça, je me sens vivre, je me sens exister, je ressens enfin quelque chose
Que cette indifférence coutumière qui m’habite. J’espère que toi aussi là-haut tu
Souffres autant que moi de notre séparation. Que tu espères sans te l’avouer que je
Meure pour qu’on se retrouve réunis à nouveau corps et âmes. Et cette fois-là
Nous resterons ensemble à tout jamais. Tu me rediras alors que je suis protégé
Dans ton cœur, que nous n’avons besoin de rien car notre amour nous nourrira. Et
Je te répondrais que nos corps sont les deux moitiés d’un même arbre forgées
De la même écorce, que rien ni personne ne pourra séparer. Et alors nous nous
Aimerons encore et encore jusqu’à n’être qu’une seule âme. Les heures s’écouleront
Animés de nos murmures et de nos souffles enivrés d’amour et de paix.
C’est ce rêve qui me maintient encore en vie. Celui de te rejooindre dans l’autre
Monde quand mon heure sera venue. Je prie chaque jour, chaque seconde pour que
Ma respiration s’arrête ou que ma vieillesse s’accélère. mes prières sont-elles
Vaines ?

Ton amour plus fidèle de jour en jour ;
Sam.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lettre À Une Disparue - Fantôme

  jeu=di=cinq=oc=to=bre=mil=le=neuf=cent=qua=tre=vingt=sept 14

  chè=re=em=ma 4

  voi=là=dix=hu=it=jours=que=tu=nes=plus=là=pour=moi=ce=la=me=pa=raît=uneé=ter=ni=té=de=puis 24
  que=tu=es=par=tie=je=suis=sans=joie=jer=re=com=me=dans=le=noir=la=lu=mi=è=re=que=jes=saie 24
  dat=tein=dre=sobs=ti=ne=à=fu=ir=a=cha=que=fois=que=jes=saie=den=tou=cher=la=sur=fa=ce=elle 24
  dis=pa=raît=me=lais=sant=seul=et=en=core=plus=dé=ses=pé=ré=qua=vant=cet=te=lu=miè=re=cest=toi 24
  ton=fan=tô=me=qui=sac=cro=che=à=moi=je=nes=sais=pas=de=la=chas=ser=je=veux=seu=le=ment 23
  la=gar=der=alors=sans=lu=miè=re=je=res=te=dans=le=noir=qui=map=pa=raît=com=me=un=re=fu=ge 24
  plon=gé=dans=son=en=cre=la=nuit=min=suf=fle=plus=de=pei=ne=et=de=dou=leur=qui=me=bercent 22
  dans=leurs=ha=vres=de=souf=fran=ce=je=ne=map=par=tiens=plus=mon=corps=est=i=ci=bas 20
  mais=mon=es=prit=est=au=ciel=a=vec=toi=sans=ces=se=je=me=re=mé=mo=re=ton=ri=re=ton 23
  par=fum=ta=dou=ceur=ta=bon=ne=hu=meur=com=me=pour=me=fai=re=plus=mal=au=moins 20
  quand=je=fais=ça=je=me=sens=vi=vre=je=me=sens=exis=ter=je=res=sens=en=fin=quel=que=cho=se 23
  que=cette=in=dif=fé=ren=ce=cou=tu=miè=re=qui=mha=bite=jes=pè=re=que=toi=aus=si=là=haut=tu 24
  souf=fres=au=tant=que=moi=de=no=tre=sé=pa=ra=tion=que=tu=es=pè=res=sans=te=la=vouer=que=je 24
  meu=re=pour=quon=se=re=trou=ve=ré=u=nis=à=nou=veau=corps=et=âmes=et=cet=te=fois=là 22
  nous=res=te=rons=en=sem=ble=à=tout=ja=mais=tu=me=re=di=ras=a=lors=que=je=suis=pro=té=gé 24
  dans=ton=cœur=que=nous=na=vons=be=soin=de=rien=car=no=tre=a=mour=nous=nour=ri=ra=et 21
  je=te=ré=pon=drais=que=nos=corps=sont=les=deux=moi=ti=és=dun=mê=me=ar=bre=for=gées 21
  de=la=mê=me=é=cor=ce=que=rien=ni=per=son=ne=ne=pour=ra=sé=pa=rer=et=a=lors=nous=nous 24
  aime=rons=en=co=reet=en=co=re=jus=quà=nê=tre=quu=ne=seu=le=âme=les=heu=res=sé=cou=le=ront 24
  ani=més=de=nos=mur=mu=res=et=de=nos=souf=fles=en=ivrés=da=mour=et=de=paix 19
  cest=ce=rê=ve=qui=me=main=tient=en=co=re=en=vie=ce=lui=de=te=re=jooin=dre=dans=lau=tre 23
  mon=de=quand=mon=heu=re=se=ra=ve=nue=je=prie=cha=que=jour=cha=que=se=con=de=pour=que 22
  ma=res=pi=ra=ti=on=sar=rê=te=ou=que=ma=viei=lles=se=sac=cé=lè=re=mes=priè=res=sont=telles 24
  vai=nes 2

  ton=a=mour=plus=fi=dè=le=de=jour=en=jour 11
  sam 1
 • Phonétique : Lettre À Une Disparue - Fantôme

  ʒødi sɛ̃k ɔktɔbʁə milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- sεt

  ʃεʁə ɑ̃ma,

  vwala diz- ɥi ʒuʁ kə ty nε plys la. puʁ mwa səla mə paʁε ynə etεʁnite. dəpɥi
  kə ty ε paʁti, ʒə sɥi sɑ̃ ʒwa. ʒeʁə kɔmə dɑ̃ lə nwaʁ. la lymjεʁə kə ʒesε
  datɛ̃dʁə sɔpstinə a fɥiʁ. a ʃakə fwa kə ʒesε dɑ̃ tuʃe la syʁfasə, εllə
  dispaʁε mə lεsɑ̃ səl e ɑ̃kɔʁə plys dezεspeʁe kavɑ̃. sεtə lymjεʁə sε twa.
  tɔ̃ fɑ̃tomə ki sakʁoʃə a mwa, ʒə nesε pa də la ʃase, ʒə vø sələmɑ̃
  la ɡaʁde. alɔʁ sɑ̃ lymjεʁə, ʒə ʁεstə dɑ̃ lə nwaʁ ki mapaʁε kɔmə œ̃ ʁəfyʒə.
  plɔ̃ʒe dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃kʁə, la nɥi mɛ̃syflə plys də pεnə e də dulœʁ ki mə bεʁse
  dɑ̃ lœʁ-avʁə- də sufʁɑ̃sə. ʒə nə mapaʁtjɛ̃ plys. mɔ̃ kɔʁz- εt- isi ba
  mε mɔ̃n- εspʁi εt- o sjεl, avεk twa. sɑ̃ sεsə, ʒə mə ʁəmemɔʁə tɔ̃ ʁiʁə, tɔ̃
  paʁfœ̃, ta dusœʁ, ta bɔnə ymœʁ kɔmə puʁ mə fεʁə plys mal. o mwɛ̃,
  kɑ̃ ʒə fε sa, ʒə mə sɑ̃s vivʁə, ʒə mə sɑ̃sz- εɡziste, ʒə ʁəsɛ̃z- ɑ̃fɛ̃ kεlkə ʃozə
  kə sεtə ɛ̃difeʁɑ̃sə kutymjεʁə ki mabitə. ʒεspεʁə kə twa osi la-o ty
  sufʁəz- otɑ̃ kə mwa də nɔtʁə sepaʁasjɔ̃. kə ty εspεʁə sɑ̃ tə lavue kə ʒə
  məʁə puʁ kɔ̃ sə ʁətʁuvə ʁeyniz- a nuvo kɔʁz- e amə. e sεtə fwa la
  nu ʁεstəʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə a tu ʒamε. ty mə ʁədiʁaz- alɔʁ kə ʒə sɥi pʁɔteʒe
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, kə nu navɔ̃ bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ kaʁ nɔtʁə amuʁ nu nuʁʁiʁa. e
  ʒə tə ʁepɔ̃dʁε kə no kɔʁ sɔ̃ lε dø mwatje dœ̃ mεmə aʁbʁə fɔʁʒe
  də la mεmə ekɔʁsə, kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə puʁʁa sepaʁe. e alɔʁ nu nu
  εməʁɔ̃z- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə ʒyska nεtʁə kynə sələ amə. lεz- œʁ sekuləʁɔ̃
  anime də no myʁmyʁəz- e də no sufləz- ɑ̃nivʁe damuʁ e də pε.
  sε sə ʁεvə ki mə mɛ̃tjɛ̃ ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi. səlɥi də tə ʁəʒuɛ̃dʁə dɑ̃ lotʁə
  mɔ̃də kɑ̃ mɔ̃n- œʁ səʁa vənɥ. ʒə pʁi ʃakə ʒuʁ, ʃakə səɡɔ̃də puʁ kə
  ma ʁεspiʁasjɔ̃ saʁεtə u kə ma vjεjεsə sakselεʁə. mε pʁjεʁə sɔ̃ tεllə
  vεnə ?

  tɔ̃n- amuʁ plys fidεlə də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ,
  sam.
 • Syllabes Phonétique : Lettre À Une Disparue - Fantôme

  ʒø=di=sɛ̃k=ɔk=tɔ=bʁə=mi=lə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=sεt 14

  ʃε=ʁə=ɑ̃=ma 4

  vwa=la=diz=ɥi=ʒuʁkə=ty=nε=plys=la=puʁ=mwa=sə=la=mə=pa=ʁε=y=nə=e=tεʁ=ni=te=dəp=ɥi 24
  kə=ty=ε=paʁ=ti=ʒə=sɥi=sɑ̃=ʒwa=ʒe=ʁə=kɔ=mə=dɑ̃=lə=nwaʁ=la=ly=mj=ε=ʁə=kə=ʒe=sε 24
  da=tɛ̃dʁə=sɔp=sti=nə=a=fɥ=iʁ=a=ʃa=kə=fwa=kə=ʒe=sε=dɑ̃=tu=ʃe=la=syʁ=fa=sə=εl=lə 24
  dis=pa=ʁεmə=lε=sɑ̃=səl=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=de=zεs=pe=ʁe=ka=vɑ̃=sε=tə=ly=mjε=ʁə=sε=twa 24
  tɔ̃=fɑ̃=to=mə=ki=sa=kʁo=ʃə=a=mwa=ʒə=ne=sε=pa=də=la=ʃa=se=ʒə=vø=sə=lə=mɑ̃ 23
  la=ɡaʁ=de=a=lɔʁ=sɑ̃=ly=mjε=ʁə=ʒə=ʁεs=tə=dɑ̃=lə=nwaʁ=ki=ma=pa=ʁε=kɔ=mə=œ̃=ʁə=fyʒə 24
  plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=kʁə=la=nɥi=mɛ̃=sy=flə=plys=də=pε=nə=e=də=du=lœ=ʁə=ki=mə=bεʁ=se 24
  dɑ̃=lœʁ-a=vʁə=də=su=fʁɑ̃=sə=ʒə=nə=ma=paʁ=tj=ɛ̃=plys=mɔ̃=kɔʁ=zε=ti=si=ba 21
  mε=mɔ̃=nεs=pʁi=ε=to=sjεl=a=vεk=twa=sɑ̃=sε=sə=ʒə=mə=ʁə=me=mɔ=ʁə=tɔ̃=ʁi=ʁə=tɔ̃ 23
  paʁ=fœ̃=ta=du=sœ=ʁə=ta=bɔ=nə=y=mœʁ=kɔ=mə=puʁ=mə=fε=ʁə=plys=mal=o=mwɛ̃ 21
  kɑ̃=ʒə=fε=sa=ʒə=mə=sɑ̃s=vi=vʁə=ʒə=mə=sɑ̃s=zεɡ=zis=te=ʒə=ʁə=sɛ̃=zɑ̃=fɛ̃=kεl=kə=ʃo=zə 24
  kə=sεtəɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə=ku=ty=mjε=ʁə=ki=ma=bi=tə=ʒεs=pε=ʁə=kə=twa=o=si=la-o=ty 24
  sufʁə=zo=tɑ̃=kə=mwa=də=nɔ=tʁə=se=pa=ʁa=sjɔ̃=kə=ty=εs=pε=ʁə=sɑ̃=tə=la=vu=e=kə=ʒə 24
  mə=ʁə=puʁ=kɔ̃=sə=ʁə=tʁu=və=ʁe=y=ni=za=nu=vo=kɔʁ=ze=a=mə=e=sε=tə=fwa=la 23
  nu=ʁεs=tə=ʁɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=a=tu=ʒa=mε=ty=mə=ʁə=di=ʁa=za=lɔʁ=kə=ʒə=sɥi=pʁɔ=te=ʒe 24
  dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=kə=nu=na=vɔ̃=bə=zwɛ̃=də=ʁj=ɛ̃=kaʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ=nu=nuʁ=ʁi=ʁa=e 23
  ʒə=tə=ʁe=pɔ̃=dʁε=kə=no=kɔʁ=sɔ̃=lε=dø=mwa=tj=e=dœ̃=mε=mə=aʁ=bʁə=fɔʁ=ʒe 21
  də=la=mε=mə=e=kɔʁ=sə=kə=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔ=nə=nə=puʁ=ʁa=se=pa=ʁe=e=a=lɔʁ=nu=nu 24
  εmə=ʁɔ̃=zɑ̃=kɔ=ʁəe=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒys=ka=nε=tʁə=ky=nə=sə=lə=a=mə=lε=zœʁ=se=ku=lə=ʁɔ̃ 24
  a=ni=me=də=no=myʁ=my=ʁə=ze=də=no=su=flə=zɑ̃=ni=vʁe=da=muʁ=e=də=pε 21
  sε=sə=ʁε=və=ki=mə=mɛ̃=tjɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=vi=səl=ɥi=də=tə=ʁə=ʒu=ɛ̃=dʁə=dɑ̃=lo=tʁə 24
  mɔ̃=də=kɑ̃=mɔ̃=nœ=ʁə=sə=ʁa=vənɥ=ʒə=pʁi=ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=puʁ=kə 21
  ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=sa=ʁε=tə=u=kə=ma=vjε=jε=sə=sak=se=lε=ʁə=mε=pʁi=jεʁ=sɔ̃=tεl=lə 24
  vε=nə 2

  tɔ̃=na=muʁ=plys=fi=dε=lə=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ 11
  sam 1

PostScriptum

Hello curieux internaute, si tu lis ce poème j’espère que tu laisseras une appréciation
de ta lecture ; quelle soit bonne ou mauvaise.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/02/2005 00:00Myst

Chaque lettre est plus touchante encore que la précédente!
On ressent l’Amour mais plus encore la douleur. . .
C’est très fort
Bravo
13 amicalement
Kriss

Auteur de Poésie
20/02/2005 00:00Nymphea

c’est trop touchant trop émouvant j’en perds les mots dsl, mais je ne sais quoi dire face au talent que tu as BRAVO

Auteur de Poésie
20/02/2005 00:00La Gitanne

J’espère juste lire de toi, aussi positif que celui peit être triste. . alors ace moment là
je verrai de koi tu es capable(K)
Ca prends un équilibre sinon on coule avec nos mots
Genn xx