Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Les Mots Blessent Parfois

Poème Amitié
Publié le 18/04/2004 00:00

L'écrit contient 280 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Develonn

Les Mots Blessent Parfois

Les mots peuvent être blessants parfois
Bien plus que des coups, je crois,
Mais j’en ai usé malheureusement,
Et je t’ai fait mal, je le savais pourtant.

Dès que la parole t’a été léguée,
J’aurais voulu que tu me dises d’arrêter
Ou de fuir, mais tu en as décidé autrement,
En me nommant « lâche », tu as fait appel aux sentiments.

Il ne faut pas jouer avec cet organe appelé cœur,
Il est bien trop difficile de réparer nos douleurs,
Un coup de poignard est plus facile à soigner
Qu’un cœur brisé, qu’un esprit tourmenté.

Pourquoi faire souffrir deux âmes ?
Pourtant si liées alors pourquoi ces blâmes ?
Comment peut-on faire couler tant de larmes,
Quand on ne se sert d’aucune arme ?

Je me dis insensible, que mes pleurs sont rares
Mais aujourd’hui je sais que ce n’est pas un hasard
Si nous nous sommes échangé ces pensées
Dans mon chagrin, j’ai appris que je ne savais m’exprimer.

Cependant, il est dur pour moi de parler
De mes sentiments car je les méconnais
Vu qu’au fond de moi ils sont dissimulés,
Sous une multitude de sanglots trop longtemps gardés.

Une chose me rassure, tu regrettes autant que moi,
Nos pardons se croisent pour laisser place à une loi,
Celle de ne plus crier, seulement de s’écouter
Pour que plus belle soit notre amitié.

Et même si elle ne rime pas avec à tout jamais
Je peux te dire que dans mon âme elle sera gravée.
Si je meure demain, j’aurais connu ton nom,
Et ça me suffit, même si je n’ai pas connu la passion.
 • Pieds Hyphénique: Les Mots Blessent Parfois

  les=mots=peu=vent=ê=tre=bles=sants=par=fois 10
  bien=plus=que=des=coups=je=crois 7
  mais=jen=ai=u=sé=mal=heu=reu=se=ment 10
  et=je=tai=fait=mal=je=le=sa=vais=pour=tant 11

  dès=que=la=pa=role=ta=é=té=lé=guée 10
  jau=rais=vou=lu=que=tu=me=dises=dar=rê=ter 11
  ou=de=fu=ir=mais=tu=en=as=dé=ci=dé=autre=ment 13
  en=me=nom=mant=lâ=che=tu=as=fait=ap=pel=aux=sen=timents 14

  il=ne=faut=pas=jouer=a=vec=cet=or=ganeap=pe=lé=cœur 13
  il=est=bien=trop=dif=fi=cile=de=ré=pa=rer=nos=dou=leurs 14
  un=coup=de=poi=gnard=est=plus=fa=cileà=soi=gner 11
  quun=cœur=bri=sé=quun=es=prit=tour=men=té 10

  pour=quoi=fai=re=souf=frir=deux=â=mes 9
  pour=tant=si=li=ées=a=lors=pour=quoi=ces=blâ=mes 12
  comment=peut=ton=fai=re=cou=ler=tant=de=lar=mes 11
  quand=on=ne=se=sert=dau=cu=ne=ar=me 10

  je=me=dis=insen=si=ble=que=mes=pleurs=sont=rares 11
  mais=au=jourdhui=je=sais=que=ce=nest=pas=un=ha=sard 12
  si=nous=nous=sommes=é=chan=gé=ces=pen=sées 10
  dans=mon=cha=grin=jai=ap=pris=que=je=ne=sa=vais=mex=pri=mer 15

  ce=pen=dant=il=est=dur=pour=moi=de=par=ler 11
  de=mes=sen=timents=car=je=les=mé=con=nais 10
  vu=quau=fond=de=moi=ils=sont=dis=si=mu=lés 11
  sous=une=mul=ti=tu=de=de=san=glots=trop=long=temps=gar=dés 14

  une=cho=se=me=ras=su=re=tu=re=gret=tes=au=tant=que=moi 15
  nos=par=dons=se=croisent=pour=lais=ser=pla=ceà=u=ne=loi 13
  cel=le=de=ne=plus=crier=seule=ment=de=sé=cou=ter 12
  pour=que=plus=bel=le=soit=notre=a=mi=tié 10

  et=même=si=elle=ne=ri=me=pas=a=vec=à=tout=ja=mais 14
  je=peux=te=dire=que=dans=mon=â=meelle=se=ra=gra=vée 13
  si=je=meure=de=main=jau=rais=con=nu=ton=nom 11
  et=ça=me=suf=fit=même=si=je=nai=pas=con=nu=la=pas=sion 15
 • Phonétique : Les Mots Blessent Parfois

  lε mo pəve εtʁə blesɑ̃ paʁfwa
  bjɛ̃ plys kə dε ku, ʒə kʁwa,
  mε ʒɑ̃n- ε yze maləʁøzəmɑ̃,
  e ʒə tε fε mal, ʒə lə savε puʁtɑ̃.

  dε kə la paʁɔlə ta ete leɡe,
  ʒoʁε vuly kə ty mə dizə daʁεte
  u də fɥiʁ, mε ty ɑ̃n- a deside otʁəmɑ̃,
  ɑ̃ mə nɔmɑ̃t « laʃə », ty a fε apεl o sɑ̃timɑ̃.

  il nə fo pa ʒue avεk sεt ɔʁɡanə apəle kœʁ,
  il ε bjɛ̃ tʁo difisilə də ʁepaʁe no dulœʁ,
  œ̃ ku də pwaɲaʁ ε plys fasilə a swaɲe
  kœ̃ kœʁ bʁize, kœ̃n- εspʁi tuʁmɑ̃te.

  puʁkwa fεʁə sufʁiʁ døz- amə ?
  puʁtɑ̃ si ljez- alɔʁ puʁkwa sε blamə ?
  kɔmɑ̃ pø tɔ̃ fεʁə kule tɑ̃ də laʁmə,
  kɑ̃t- ɔ̃ nə sə sεʁ dokynə aʁmə ?

  ʒə mə di ɛ̃sɑ̃siblə, kə mε plœʁ sɔ̃ ʁaʁə
  mεz- oʒuʁdɥi ʒə sε kə sə nε pa œ̃-azaʁ
  si nu nu sɔməz- eʃɑ̃ʒe sε pɑ̃se
  dɑ̃ mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃, ʒε apʁi kə ʒə nə savε mεkspʁime.

  səpɑ̃dɑ̃, il ε dyʁ puʁ mwa də paʁle
  də mε sɑ̃timɑ̃ kaʁ ʒə lε mekɔnε
  vy ko fɔ̃ də mwa il sɔ̃ disimyle,
  suz- ynə myltitydə də sɑ̃ɡlo tʁo lɔ̃tɑ̃ ɡaʁde.

  ynə ʃozə mə ʁasyʁə, ty ʁəɡʁεtəz- otɑ̃ kə mwa,
  no paʁdɔ̃ sə kʁwaze puʁ lεse plasə a ynə lwa,
  sεllə də nə plys kʁje, sələmɑ̃ də sekute
  puʁ kə plys bεllə swa nɔtʁə amitje.

  e mεmə si εllə nə ʁimə pa avεk a tu ʒamε
  ʒə pø tə diʁə kə dɑ̃ mɔ̃n- amə εllə səʁa ɡʁave.
  si ʒə məʁə dəmɛ̃, ʒoʁε kɔny tɔ̃ nɔ̃,
  e sa mə syfi, mεmə si ʒə nε pa kɔny la pasjɔ̃.
 • Pieds Phonétique : Les Mots Blessent Parfois

  lε=mo=pə=ve=ε=tʁə=ble=sɑ̃=paʁ=fwa 10
  bj=ɛ̃=plys=kə=dε=ku=ʒə=kʁwa 8
  mε=ʒɑ̃=nε=y=ze=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 10
  e=ʒə=tε=fε=mal=ʒə=lə=sa=vε=puʁ=tɑ̃ 11

  dε=kə=la=pa=ʁɔlə=ta=e=te=le=ɡe 10
  ʒo=ʁε=vu=lykə=ty=mə=di=zə=da=ʁε=te 11
  udə=fɥ=iʁ=mε=ty=ɑ̃=na=de=si=de=o=tʁə=mɑ̃ 13
  ɑ̃mə=nɔ=mɑ̃t=la=ʃə=ty=a=fε=a=pεl=o=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14

  il=nə=fo=pa=ʒu=e=a=vεk=sεt=ɔʁ=ɡanəa=pə=le=kœʁ 14
  il=ε=bjɛ̃=tʁo=di=fisilə=də=ʁe=pa=ʁe=no=du=lœʁ 13
  œ̃=kudə=pwa=ɲaʁ=ε=plys=fa=si=ləa=swa=ɲe 11
  kœ̃=kœʁ=bʁi=ze=kœ̃=nεs=pʁi=tuʁ=mɑ̃=te 10

  puʁ=kwa=fε=ʁə=su=fʁiʁ=dø=za=mə 9
  puʁ=tɑ̃=si=lje=za=lɔʁ=puʁ=kwa=sε=blamə 10
  kɔ=mɑ̃=pø=tɔ̃=fεʁə=ku=le=tɑ̃=də=laʁmə 10
  kɑ̃=tɔ̃=nə=sə=sεʁ=do=ky=nə=aʁ=mə 10

  ʒə=mə=di=ɛ̃=sɑ̃=siblə=kə=mε=plœʁ=sɔ̃ʁaʁə 10
  mε=zo=ʒuʁ=dɥiʒə=sε=kə=sə=nε=pa=œ̃-a=zaʁ 12
  si=nu=nu=sɔmə=ze=ʃɑ̃=ʒe=sε=pɑ̃=se 10
  dɑ̃=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=ʒε=apʁikə=ʒə=nə=sa=vε=mεk=spʁi=me 13

  sə=pɑ̃=dɑ̃=il=ε=dyʁ=puʁ=mwadə=paʁ=le 10
  də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kaʁʒə=lε=me=kɔ=nε 10
  vy=ko=fɔ̃də=mwa=il=sɔ̃=di=si=my=le 10
  su=zynə=myl=ti=ty=də=də=sɑ̃=ɡlo=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=ɡaʁ=de 14

  ynə=ʃo=zə=mə=ʁa=sy=ʁə=ty=ʁə=ɡʁε=tə=zo=tɑ̃=kə=mwa 15
  no=paʁ=dɔ̃sə=kʁwa=ze=puʁ=lε=se=pla=səa=y=nə=lwa 13
  sεllə=də=nə=plys=kʁje=sə=lə=mɑ̃də=se=ku=te 11
  puʁkə=plys=bεl=lə=swa=nɔ=tʁə=a=mi=tje 10

  e=mεmə=si=εllə=nə=ʁi=mə=pa=a=vεk=a=tu=ʒa=mε 14
  ʒə=pøtə=di=ʁə=kə=dɑ̃=mɔ̃=na=məεllə=sə=ʁa=ɡʁa=ve 13
  siʒə=məʁə=də=mɛ̃=ʒo=ʁε=kɔ=ny=tɔ̃=nɔ̃ 10
  e=samə=sy=fi=mε=mə=si=ʒə=nε=pa=kɔ=ny=la=pa=sjɔ̃ 15

PostScriptum

ke dir a par ke l’amitié est la chose la plus importante et kil ne fo la brisé sous aucun prétext même une dispute petite ou grosse ne vaut pas le cou. . . . . dc dsl joujou ! ! !

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Ramona2000

c pa grave ma tite Golym!! c t aussi de ma faute si on c engueulé et c pour ça ke g également écri un poème sur cette dispute!!! tu es ma meilleure amie même si c’est ptét pa pour la vie!!!! gros bizoux.