Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Plus Capable

Poème Espoir
Publié le 03/12/2006 23:57

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Devil_Alex

Plus Capable

Pourquoi existe tous ces sentiments,
Je me perds la dedans, c’est dément !
Je suis trop plus capable d’endurer,
Un petit rien me fait m’écrouler… .
C’est dur de vivre avec les démons,
Surtout kan sont toujours après toi, je ne sais pas ce qu’ils ont !
Okay, peut-être que toute allais bien,
Mais là j’ai craqué, pourquoi je n’en sais rien…
Quelqu’un d’autre trouverais que je me lamente sur mon sors,
Mais qu’est-ce que tu veux, ce n’est pas de ma faute, je suis malheureuse avec tout ce qui se passe…
Jai peut-être tout le monde dont j’ai besoin,
Mais il n’y a pas avec une personne que ça va bien ! ! !
Ça me sert à quoi de les avoir si je ne suis pas là,
Ça me sert à quoi de les avoir s’ils ne sont pas là ?
Ça me sert à quoi de continuer quand je n’ai pas vraiment quelque chose à me raccrocher,
Peut-être en effet que demain quand je vais me lever ça va bien aller,
Mais quand je vais me coucher,
Est-ce que je vais encore pleurer ?
Au moins, tant qu’à mettre des faux espoirs en me rendant de bonne humeur,
Arrêter donc de me mettre une petite lueur,
Je ne veux pas voir de lumière au bout,
Si faut que je reste dans le noir avant d’atteindre le bout !
Laisser moi dans le noir complet,
Au moins je vais pouvoir agir, sans qu’on puisse juger de se que je fais,
Mon geste serait peut-être même approuver,
Tandis que là… . Personne ne peut comprendre pourquoi je ne vais pas,
Et… me faire juger…
Je ne l’accepte pas.
 • Pieds Hyphénique: Plus Capable

  pour=quoi=exis=te=tous=ces=sen=ti=ments 9
  je=me=perds=la=de=dans=cest=dé=ment 9
  je=suis=trop=plus=ca=pa=ble=den=du=rer 10
  un=pe=tit=rien=me=fait=mé=crou=ler 9
  cest=dur=de=vi=vre=a=vec=les=dé=mons 10
  sur=tout=kan=sont=tou=jours=a=près=toi=je=ne=sais=pas=ce=quils=ont 16
  okay=peut=tê=tre=que=tou=te=al=lais=bien 10
  mais=là=jai=cra=qué=pour=quoi=je=nen=sais=rien 11
  quel=quun=dautre=trou=ve=rais=que=je=me=la=men=te=sur=mon=sors 15
  mais=quest=ce=que=tu=veux=ce=nest=pas=de=ma=faute=je=suis=malheu=reu=sea=vec=tout=ce=qui=se=passe 23
  jai=peut=têtre=tout=le=mon=de=dont=jai=be=soin 11
  mais=il=ny=a=pas=a=vec=une=per=son=ne=que=ça=va=bien 15
  ça=me=sert=à=quoi=de=les=a=voir=si=je=ne=suis=pas=là 15
  ça=me=sert=à=quoi=de=les=a=voir=sils=ne=sont=pas=là 14
  ça=me=sert=à=quoi=de=con=ti=nuer=quand=je=nai=pas=vraiment=quel=que=cho=seà=me=rac=cro=cher 22
  peut=têtreen=ef=fet=que=de=main=quand=je=vais=me=le=ver=ça=va=bien=al=ler 18
  mais=quand=je=vais=me=cou=cher 7
  est=ce=que=je=vais=en=co=re=pleu=rer 10
  au=moins=tant=quà=mettre=des=faux=es=poirs=en=me=ren=dant=de=bon=ne=hu=meur 18
  ar=rê=ter=donc=de=me=mettreu=ne=pe=ti=te=lueur 12
  je=ne=veux=pas=voir=de=lu=mière=au=bout 10
  si=faut=que=je=res=te=dans=le=noir=a=vant=dat=teindre=le=bout 15
  lais=ser=moi=dans=le=noir=com=plet 8
  au=moins=je=vais=pou=voir=a=gir=sans=quon=puisse=ju=ger=de=se=que=je=fais 18
  mon=ges=te=se=rait=peut=têtre=mêmeap=prou=ver 10
  tan=dis=que=là=per=sonne=ne=peut=com=pren=dre=pour=quoi=je=ne=vais=pas 17
  et=me=fai=re=ju=ger 6
  je=ne=lac=cep=te=pas 6
 • Phonétique : Plus Capable

  puʁkwa εɡzistə tus sε sɑ̃timɑ̃,
  ʒə mə pεʁd la dədɑ̃, sε demɑ̃ !
  ʒə sɥi tʁo plys kapablə dɑ̃dyʁe,
  œ̃ pəti ʁjɛ̃ mə fε mekʁule…
  sε dyʁ də vivʁə avεk lε demɔ̃,
  syʁtu kɑ̃ sɔ̃ tuʒuʁz- apʁε twa, ʒə nə sε pa sə kilz- ɔ̃ !
  ɔkε, pø tεtʁə kə tutə alε bjɛ̃,
  mε la ʒε kʁake, puʁkwa ʒə nɑ̃ sε ʁjɛ̃…
  kεlkœ̃ dotʁə tʁuvəʁε kə ʒə mə lamɑ̃tə syʁ mɔ̃ sɔʁ,
  mε kε sə kə ty vø, sə nε pa də ma fotə, ʒə sɥi maləʁøzə avεk tu sə ki sə pasə…
  ʒε pø tεtʁə tu lə mɔ̃də dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃,
  mεz- il ni a pa avεk ynə pεʁsɔnə kə sa va bjɛ̃ ! ! !
  sa mə sεʁ a kwa də lεz- avwaʁ si ʒə nə sɥi pa la,
  sa mə sεʁ a kwa də lεz- avwaʁ sil nə sɔ̃ pa la ?
  sa mə sεʁ a kwa də kɔ̃tinɥe kɑ̃ ʒə nε pa vʁεmɑ̃ kεlkə ʃozə a mə ʁakʁoʃe,
  pø tεtʁə ɑ̃n- efε kə dəmɛ̃ kɑ̃ ʒə vε mə ləve sa va bjɛ̃ ale,
  mε kɑ̃ ʒə vε mə kuʃe,
  ε sə kə ʒə vεz- ɑ̃kɔʁə pləʁe ?
  o mwɛ̃, tɑ̃ ka mεtʁə dε foz- εspwaʁz- ɑ̃ mə ʁɑ̃dɑ̃ də bɔnə ymœʁ,
  aʁεte dɔ̃k də mə mεtʁə ynə pətitə lɥœʁ,
  ʒə nə vø pa vwaʁ də lymjεʁə o bu,
  si fo kə ʒə ʁεstə dɑ̃ lə nwaʁ avɑ̃ datɛ̃dʁə lə bu !
  lεse mwa dɑ̃ lə nwaʁ kɔ̃plε,
  o mwɛ̃ ʒə vε puvwaʁ aʒiʁ, sɑ̃ kɔ̃ pɥisə ʒyʒe də sə kə ʒə fε,
  mɔ̃ ʒεstə səʁε pø tεtʁə mεmə apʁuve,
  tɑ̃di kə la… pεʁsɔnə nə pø kɔ̃pʁɑ̃dʁə puʁkwa ʒə nə vε pa,
  e… mə fεʁə ʒyʒe…
  ʒə nə laksεptə pa.
 • Pieds Phonétique : Plus Capable

  puʁ=kwa=εɡ=zis=tə=tus=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  ʒə=mə=pεʁd=la=də=dɑ̃=sε=de=mɑ̃ 9
  ʒə=sɥi=tʁo=plys=ka=pa=blə=dɑ̃=dy=ʁe 10
  œ̃=pə=ti=ʁj=ɛ̃=mə=fε=me=kʁu=le 10
  sε=dyʁ=də=vi=vʁə=a=vεk=lε=de=mɔ̃ 10
  syʁ=tu=kɑ̃=sɔ̃=tu=ʒuʁ=za=pʁε=twa=ʒə=nə=sε=pasə=kil=zɔ̃ 15
  ɔ=kε=pø=tεtʁə=kə=tu=tə=a=lε=bjɛ̃ 10
  mε=la=ʒε=kʁa=ke=puʁ=kwaʒə=nɑ̃=sε=ʁjɛ̃ 10
  kεl=kœ̃=dotʁə=tʁu=və=ʁε=kə=ʒə=mə=la=mɑ̃=tə=syʁ=mɔ̃=sɔʁ 15
  mε=kεsə=kə=ty=vø=sə=nε=pa=də=ma=fo=tə=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zəa=vεk=tu=sə=ki=sə=pasə 24
  ʒε=pø=tεtʁə=tu=lə=mɔ̃=də=dɔ̃=ʒε=bə=zwɛ̃ 11
  mε=zil=ni=a=pa=a=vεk=ynə=pεʁ=sɔ=nə=kə=sa=va=bjɛ̃ 15
  samə=sεʁ=a=kwa=də=lε=za=vwaʁ=si=ʒə=nə=sɥi=pa=la 14
  samə=sεʁ=a=kwa=də=lε=za=vwaʁ=sil=nə=sɔ̃=pa=la 13
  samə=sεʁ=a=kwa=də=kɔ̃=tin=ɥe=kɑ̃=ʒə=nε=pa=vʁε=mɑ̃=kεl=kə=ʃo=zəa=mə=ʁa=kʁo=ʃe 22
  pø=tεtʁəɑ̃=ne=fε=kə=də=mɛ̃=kɑ̃=ʒə=vε=mə=lə=ve=sa=va=bjɛ̃=a=le 18
  mε=kɑ̃=ʒə=vε=mə=ku=ʃe 7
  ε=sə=kə=ʒə=vε=zɑ̃=kɔ=ʁə=plə=ʁe 10
  o=mwɛ̃=tɑ̃=ka=mεtʁə=dε=fo=zεs=pwaʁ=zɑ̃=mə=ʁɑ̃=dɑ̃=də=bɔ=nəy=mœʁ 17
  a=ʁε=te=dɔ̃k=də=mə=mεtʁəy=nə=pə=ti=tə=lɥœʁ 12
  ʒə=nə=vø=pa=vwaʁdə=ly=mjε=ʁə=o=bu 10
  si=fokə=ʒə=ʁεs=tə=dɑ̃=lə=nwaʁ=a=vɑ̃=da=tɛ̃=dʁə=lə=bu 15
  lε=se=mwa=dɑ̃=lə=nwaʁ=kɔ̃=plε 8
  o=mwɛ̃ʒə=vε=pu=vwaʁ=a=ʒiʁ=sɑ̃=kɔ̃=pɥi=sə=ʒy=ʒe=də=sə=kə=ʒə=fε 18
  mɔ̃=ʒεstə=sə=ʁε=pø=tε=tʁə=mε=məa=pʁu=ve 11
  tɑ̃=dikə=la=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=puʁ=kwa=ʒə=nə=vε=pa 17
  e=mə=fε=ʁə=ʒy=ʒe 6
  ʒə=nə=lak=sεp=tə=pa 6

PostScriptum

Plus capable, c’est vrai… mais faut continuer… et je crois que ça enrage encore plus !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/12/2006 00:23Aud

Voila un écrit troublant rempli d’une trop affeuse réaliter qui est la notre.... Pour certain le bonheur est au rendez-vous mais pour la plupart c’est à nous de construire si le coeur nous en dit quelque chose ressemblant au bonheur....
bisou