Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Depuis Trop Longtemps…

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/12/2004 21:04

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Die Süsse

Depuis Trop Longtemps…

Je me languis de ne pouvoir te voir
Pourtant je le sais, en, amour le temps ne compte pas
Mais a chaque fois que je me vois dans un miroir
Je me vois triste et je compte mes pas.

Et malgrés tout, pour amour pour toi grandis,
D’heur en heur, de jour en jour, de nuit en nuit,
Oui c’est de toi que je rêve, et je n’en fais qu’à ma tête,
Et cela me prend de tout mon être

Tu peux prendre tout ton temps
Car même dans trois ans,
Tu le sais déjà, je t’aimerais encor
D’un autre amour, bien plus fort !

Mais tout de même hâtes toi,
Car attendre me fais mal au cœur,
Et lentement je me moeur,
Car vivre sans toi m’est d’un grand émois !

Je voudrais vivre dans tes bras
T’aimer sans compter et te le prouver
Je voudrais au piano comme tu aimes, jouer
Une fontaine de notes en clef de fa !
 • Pieds Hyphénique: Depuis Trop Longtemps…

  je=me=lan=guis=de=ne=pou=voir=te=voir 10
  pour=tant=je=le=sais=en=a=mour=le=temps=ne=comp=te=pas 14
  mais=a=cha=que=fois=que=je=me=vois=dans=un=mi=roir 13
  je=me=vois=triste=et=je=comp=te=mes=pas 10

  et=mal=grés=tout=pour=a=mour=pour=toi=gran=dis 11
  dheur=en=heur=de=jour=en=jour=de=nuit=en=nuit 11
  oui=cest=de=toi=que=je=rêveet=je=nen=fais=quà=ma=tête 13
  et=ce=la=me=prend=de=tout=mon=ê=tre 10

  tu=peux=pren=dre=tout=ton=temps 7
  car=mê=me=dans=trois=ans 6
  tu=le=sais=dé=jà=je=taime=rais=en=cor 10
  dun=au=tre=a=mour=bien=plus=fort 8

  mais=tout=de=mê=me=hâ=tes=toi 8
  car=at=ten=dre=me=fais=mal=au=cœur 9
  et=len=te=ment=je=me=moeur 7
  car=vi=vre=sans=toi=mest=dun=grand=é=mois 10

  je=vou=drais=vi=vre=dans=tes=bras 8
  tai=mer=sans=comp=ter=et=te=le=prou=ver 10
  je=vou=drais=au=pia=no=comme=tu=ai=mes=jouer 11
  une=fon=tai=ne=de=no=tes=en=clef=de=fa 11
 • Phonétique : Depuis Trop Longtemps…

  ʒə mə lɑ̃ɡi də nə puvwaʁ tə vwaʁ
  puʁtɑ̃ ʒə lə sε, ɑ̃, amuʁ lə tɑ̃ nə kɔ̃tə pa
  mεz- a ʃakə fwa kə ʒə mə vwa dɑ̃z- œ̃ miʁwaʁ
  ʒə mə vwa tʁistə e ʒə kɔ̃tə mε pa.

  e malɡʁe tu, puʁ amuʁ puʁ twa ɡʁɑ̃di,
  dœʁ ɑ̃n- œʁ, də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ, də nɥi ɑ̃ nɥi,
  ui sε də twa kə ʒə ʁεvə, e ʒə nɑ̃ fε ka ma tεtə,
  e səla mə pʁɑ̃ də tu mɔ̃n- εtʁə

  ty pø pʁɑ̃dʁə tu tɔ̃ tɑ̃
  kaʁ mεmə dɑ̃ tʁwaz- ɑ̃,
  ty lə sε deʒa, ʒə tεməʁεz- ɑ̃kɔʁ
  dœ̃n- otʁə amuʁ, bjɛ̃ plys fɔʁ !

  mε tu də mεmə atə twa,
  kaʁ atɑ̃dʁə mə fε mal o kœʁ,
  e lɑ̃təmɑ̃ ʒə mə mœʁ,
  kaʁ vivʁə sɑ̃ twa mε dœ̃ ɡʁɑ̃t- emwa !

  ʒə vudʁε vivʁə dɑ̃ tε bʁa
  tεme sɑ̃ kɔ̃te e tə lə pʁuve
  ʒə vudʁεz- o pjano kɔmə ty εmə, ʒue
  ynə fɔ̃tεnə də nɔtəz- ɑ̃ kle də fa !
 • Pieds Phonétique : Depuis Trop Longtemps…

  ʒə=mə=lɑ̃=ɡi=də=nə=pu=vwaʁ=tə=vwaʁ 10
  puʁ=tɑ̃ʒə=lə=sε=ɑ̃=a=muʁ=lə=tɑ̃=nə=kɔ̃=tə=pa 13
  mε=za=ʃakə=fwa=kə=ʒə=mə=vwa=dɑ̃=zœ̃=mi=ʁwaʁ 12
  ʒə=mə=vwa=tʁistə=e=ʒə=kɔ̃=tə=mε=pa 10

  e=mal=ɡʁe=tu=puʁ=a=muʁ=puʁ=twa=ɡʁɑ̃=di 11
  dœʁ=ɑ̃=nœʁ=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=də=nɥi=ɑ̃=nɥi 11
  ui=sεdə=twa=kə=ʒə=ʁε=və=e=ʒə=nɑ̃=fε=ka=ma=tεtə 14
  e=sə=la=mə=pʁɑ̃=də=tu=mɔ̃=nε=tʁə 10

  ty=pø=pʁɑ̃=dʁə=tu=tɔ̃=tɑ̃ 7
  kaʁ=mε=mə=dɑ̃=tʁwa=zɑ̃ 6
  ty=lə=sε=de=ʒaʒə=tε=mə=ʁε=zɑ̃=kɔʁ 10
  dœ̃=no=tʁə=a=muʁ=bj=ɛ̃=plys=fɔʁ 9

  mε=tu=də=mε=mə=a=tə=twa 8
  kaʁ=a=tɑ̃=dʁə=mə=fε=mal=o=kœ=ʁə 10
  e=lɑ̃=tə=mɑ̃=ʒə=mə=mœ=ʁə 8
  kaʁ=vi=vʁə=sɑ̃=twa=mε=dœ̃=ɡʁɑ̃=te=mwa 10

  ʒə=vu=dʁε=vi=vʁə=dɑ̃=tε=bʁa 8
  tε=me=sɑ̃=kɔ̃=te=e=tə=lə=pʁu=ve 10
  ʒə=vu=dʁε=zo=pja=no=kɔmə=ty=ε=mə=ʒu=e 12
  ynə=fɔ̃=tε=nə=də=nɔ=tə=zɑ̃=kle=də=fa 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/12/2004 00:00José Azevedo

J’aime ton beau poème!. .
Bravo et amitiés
José

Auteur de Poésie
03/12/2004 00:00Amour Perdu

woua jaime bcp ton poeme bravo il est super de cher méga bo lol
bisou, amitier
JuJu La Tite Tigresse