Poeme-France : Lecture Écrit Saint Valentin

Poeme : Je T’Aime ! ! !

Poème Saint Valentin
Publié le 15/02/2012 15:29

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Dimdamdom59

Je T’Aime ! ! !

Aujourd’hui c’est la Saint Valentin
C’est quoi
On dit que c’est la fête des amoureux
Amoureux de qui de quoi
De toi où de tout ceux
Qu’on voudrait garder dans un écrin

Moi je ne sais pas dire
Dire quoi
Que je t’aime
Mais pourquoi
Il n’y aurait que toi que j’aime
Peux-tu me le dire

Aujourd’hui je balance
Du « je t’aime » à tous vents, pourquoi
Parce qu’à travers cet écran
Personne ne me voit
Mes mots ne seraient-ils que du vent
Ou juste une triste danse

Tu me reproches à la maison
De ne plus savoir dire « je t’aime »
Tout au plus à cet écran
Oui mais lui me dit souvent qu’il m’aime
Serait-ce donc bien du vent
Et devrais-je te donner raison

Alors voilà « je t’aime »
Tu es content
Si longtemps que je ne te l’avais pas dit
Pourquoi tant de temps
Peut-être simplement l’oubli
Du sens d’un « je t’aime »
-Dimdamdom-
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime ! ! !

  au=jourdhui=cest=la=saint=valen=tin 7
  cest=quoi 2
  on=dit=que=cest=la=fête=des=a=mou=reux 10
  amou=reux=de=qui=de=quoi 6
  de=toi=où=de=tout=ceux 6
  quon=vou=drait=gar=der=dans=un=é=crin 9

  moi=je=ne=sais=pas=dire 6
  di=re=quoi 3
  que=je=tai=me 4
  mais=pour=quoi 3
  il=ny=au=rait=que=toi=que=jaime 8
  peux=tu=me=le=di=re 6

  au=jourd=hui=je=ba=lance 6
  du=je=taime=à=tous=vents=pour=quoi 8
  par=ce=quà=tra=vers=cet=é=cran 8
  per=son=ne=ne=me=voit 6
  mes=mots=ne=se=raient=tils=que=du=vent 9
  ou=jus=teune=tris=te=danse 6

  tu=me=re=proches=à=la=mai=son 8
  de=ne=plus=sa=voir=dire=je=taime 8
  tout=au=plus=à=cet=é=cran 7
  oui=mais=lui=me=dit=souvent=quil=maime 8
  se=rait=ce=donc=bien=du=vent 7
  et=de=vrais=je=te=don=ner=rai=son 9

  a=lors=voi=là=je=taime 6
  tu=es=content 3
  si=long=temps=que=je=ne=te=la=vais=pas=dit 11
  pour=quoi=tant=de=temps 5
  peut=têtre=sim=ple=ment=lou=bli 7
  du=sens=dun=je=tai=me 6
  dim=dam=dom 3
 • Phonétique : Je T’Aime ! ! !

  oʒuʁdɥi sε la sɛ̃ valɑ̃tɛ̃
  sε kwa
  ɔ̃ di kə sε la fεtə dεz- amuʁø
  amuʁø də ki də kwa
  də twa u də tu sø
  kɔ̃ vudʁε ɡaʁde dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃

  mwa ʒə nə sε pa diʁə
  diʁə kwa
  kə ʒə tεmə
  mε puʁkwa
  il ni oʁε kə twa kə ʒεmə
  pø ty mə lə diʁə

  oʒuʁdɥi ʒə balɑ̃sə
  dy « ʒə tεmə » a tus vɑ̃, puʁkwa
  paʁsə ka tʁavεʁ sεt ekʁɑ̃
  pεʁsɔnə nə mə vwa
  mε mo nə səʁε til kə dy vɑ̃
  u ʒystə ynə tʁistə dɑ̃sə

  ty mə ʁəpʁoʃəz- a la mεzɔ̃
  də nə plys savwaʁ diʁə « ʒə tεmə »
  tut- o plysz- a sεt ekʁɑ̃
  ui mε lɥi mə di suvɑ̃ kil mεmə
  səʁε sə dɔ̃k bjɛ̃ dy vɑ̃
  e dəvʁε ʒə tə dɔne ʁεzɔ̃

  alɔʁ vwala « ʒə tεmə »
  ty ε kɔ̃tɑ̃
  si lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə tə lavε pa di
  puʁkwa tɑ̃ də tɑ̃
  pø tεtʁə sɛ̃pləmɑ̃ lubli
  dy sɑ̃s dyn « ʒə tεmə »
  dɛ̃damdɔm
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime ! ! !

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=la=sɛ̃=va=lɑ̃=tɛ̃ 9
  sε=kwa 2
  ɔ̃=dikə=sε=la=fεtə=dε=za=mu=ʁø 9
  a=mu=ʁødə=ki=də=kwa 6
  də=twa=u=də=tu=sø 6
  kɔ̃=vu=dʁε=ɡaʁ=de=dɑ̃=zœ̃=ne=kʁɛ̃ 9

  mwa=ʒə=nə=sε=pa=diʁə 6
  di=ʁə=kwa 3
  kə=ʒə=tε=mə 4
  mε=puʁ=kwa 3
  il=ni=o=ʁεkə=twa=kə=ʒεmə 7
  pø=ty=mə=lə=di=ʁə 6

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=ba=lɑ̃sə 6
  dy=ʒə=tεmə=a=tus=vɑ̃=puʁ=kwa 8
  paʁsə=ka=tʁa=vεʁ=sεt=e=kʁɑ̃ 7
  pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=vwa 6
  mε=monə=sə=ʁε=til=kə=dy=vɑ̃ 8
  u=ʒys=təynə=tʁis=tə=dɑ̃sə 6

  tyməʁə=pʁoʃə=za=la=mε=zɔ̃ 6
  də=nə=plys=sa=vwaʁ=diʁə=ʒə=tεmə 8
  tu=to=plys=za=sεt=e=kʁɑ̃ 7
  ui=mε=lɥimə=di=su=vɑ̃=kil=mεmə 8
  sə=ʁεsə=dɔ̃k=bjɛ̃=dy=vɑ̃ 6
  e=də=vʁεʒə=tə=dɔ=ne=ʁε=zɔ̃ 8

  a=lɔʁ=vwa=la=ʒə=tεmə 6
  ty=ε=kɔ̃=tɑ̃ 4
  si=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=nə=tə=la=vε=pa=di 10
  puʁ=kwa=tɑ̃=də=tɑ̃ 5
  pø=tεtʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃=lu=bli 7
  dy=sɑ̃s=dyn=ʒə=tε=mə 6
  dɛ̃=dam=dɔm 3

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/02/2012 20:55Moz

C’est joliment dit
Amicalement Moz...