Poeme-France : Lecture Écrit Persévérance

Poeme : All In

Poème Persévérance
Publié le 27/04/2011 16:33

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 12 vers.

Poete : Disjonct'heure

All In

Dedication is the warrior’s way
Throwing itself all out of the bay
Careless about any opinion
A forever grounded dominion
Slashing the bushes of sarcasm
Reaping them into a deep chasm
For them to dry out of their venom
And setting them to blaze in rhythm
So the flames can enlighten the path
Free of any reminiscence of wrath
The moving air full of promises
Ready to bloom steady lattices

Dédié est le guerrier de paix
L’art de se lancer hors de la baie
Insouciant de toutes opinions
L’éternel domaine de raison
Abattant les buissons du sarcasme
Les pilant dans le puits du marasme
Pour qu’ainsi ils sèchent leur venin
Rythmant l’incendie qui nous parvient
Ses flammes illuminent le chemin
Où il n’y a plus trace du malin
Un déplacement d’air plein de promesses
Fleurissant un réseau de sagesse
 • Pieds Hyphénique: All In

  de=di=ca=ti=on=is=the=war=riors=way 10
  thro=wing=it=self=all=out=of=the=bay 9
  ca=re=less=a=bout=a=ny=o=pi=nion 10
  a=fo=re=ver=groun=ded=do=mi=ni=on 10
  sla=shing=the=bu=shes=of=sar=casm 8
  rea=ping=them=in=to=a=de=ep=chasm 9
  for=them=to=dry=out=of=their=ve=nom 9
  and=set=ting=them=to=bla=ze=in=rhythm 9
  so=the=fla=mes=can=en=ligh=ten=the=path 10
  free=of=a=ny=re=mi=niscen=ce=of=wrath 10
  the=mo=ving=air=full=of=pro=mi=ses 9
  rea=dy=to=blo=om=stea=dy=lat=ti=ces 10

  dé=di=é=est=le=guer=ri=er=de=paix 10
  lart=de=se=lan=cer=hors=de=la=baie 9
  in=sou=ciant=de=tou=tes=o=pi=ni=ons 10
  lé=ter=nel=do=mai=ne=de=rai=son 9
  abat=tant=les=buis=sons=du=sar=cas=me 9
  les=pi=lant=dans=le=puits=du=ma=ras=me 10
  pour=quain=si=ils=sè=chent=leur=ve=nin 9
  ryth=mant=lin=cen=die=qui=nous=par=vient 9
  ses=flam=mes=il=lu=mi=nent=le=che=min 10
  où=il=ny=a=plus=tra=ce=du=ma=lin 10
  un=dé=pla=ce=ment=dair=plein=de=pro=messes 10
  fleu=ris=sant=un=ré=seau=de=sa=gesse 9
 • Phonétique : All In

  dədikasjɔ̃ is tə waʁjɔʁεs wε
  tʁɔwiŋ itsεlf al u ɔf tə bε
  kaʁəlεsz- abu ani ɔpinjɔ̃
  a fɔʁəve ɡʁundεd dɔminjɔ̃
  slaʃiŋ tə byʃəz- ɔf saʁkasm
  ʁəapiŋ tεm ɛ̃to a dip ʃasm
  fɔʁ tεm to dʁi u ɔf tεʁ vənɔ̃
  ɑ̃d sεtiŋ tεm to blazə ɛ̃ ʁitm
  so tə flamə kɑ̃ ɑ̃liɡtɛ̃ tə pat
  fʁi ɔf ani ʁəminisɑ̃sə ɔf wʁat
  tə mɔviŋ εʁ fyl ɔf pʁɔmizə
  ʁəadi to blum stəadi latisə

  dedje ε lə ɡeʁje də pε
  laʁ də sə lɑ̃se ɔʁ də la bε
  ɛ̃susjɑ̃ də tutəz- ɔpinjɔ̃
  letεʁnεl dɔmεnə də ʁεzɔ̃
  abatɑ̃ lε bɥisɔ̃ dy saʁkasmə
  lε pilɑ̃ dɑ̃ lə pɥi dy maʁasmə
  puʁ kɛ̃si il sεʃe lœʁ vənɛ̃
  ʁitmɑ̃ lɛ̃sɑ̃di ki nu paʁvjɛ̃
  sε flaməz- ilymine lə ʃəmɛ̃
  u il ni a plys tʁasə dy malɛ̃
  œ̃ deplasəmɑ̃ dεʁ plɛ̃ də pʁɔmesə
  fləʁisɑ̃ œ̃ ʁezo də saʒεsə
 • Pieds Phonétique : All In

  də=di=ka=sjɔ̃=istə=wa=ʁjɔ=ʁε=sə=wε 10
  tʁɔ=wiŋ=it=sεlf=al=u=ɔf=tə=bε 9
  ka=ʁə=lεs=za=bu=a=ni=ɔ=pi=njɔ̃ 10
  a=fɔ=ʁə=ve=ɡʁun=dεd=dɔ=mi=nj=ɔ̃ 10
  sla=ʃiŋ=tə=by=ʃə=zɔf=saʁ=kasm 8
  ʁə=a=piŋ=tεm=ɛ̃=to=a=dip=ʃasm 9
  fɔʁ=tεm=to=dʁi=u=ɔf=tεʁ=və=nɔ̃ 9
  ɑ̃d=sε=tiŋ=tεm=to=bla=zə=ɛ̃=ʁitm 9
  so=tə=fla=mə=kɑ̃=ɑ̃=liɡ=tɛ̃=tə=pat 10
  fʁi=ɔf=a=niʁə=mi=ni=sɑ̃=sə=ɔf=wʁat 10
  tə=mɔ=viŋ=εʁ=fyl=ɔf=pʁɔ=mi=zə 9
  ʁə=a=di=to=blum=stə=a=di=la=tisə 10

  de=dj=e=ε=lə=ɡe=ʁj=e=də=pε 10
  laʁ=də=sə=lɑ̃=se=ɔʁ=də=la=bε 9
  ɛ̃=su=sjɑ̃=də=tu=tə=zɔ=pi=nj=ɔ̃ 10
  le=tεʁ=nεl=dɔ=mε=nə=də=ʁε=zɔ̃ 9
  a=ba=tɑ̃=lε=bɥi=sɔ̃=dy=saʁ=kas=mə 10
  lε=pi=lɑ̃=dɑ̃=lə=pɥi=dy=ma=ʁas=mə 10
  puʁ=kɛ̃=si=il=sε=ʃe=lœ=ʁə=və=nɛ̃ 10
  ʁit=mɑ̃=lɛ̃=sɑ̃=di=ki=nu=paʁ=vj=ɛ̃ 10
  sε=fla=mə=zi=ly=mi=ne=lə=ʃə=mɛ̃ 10
  u=il=ni=a=plys=tʁa=sə=dy=ma=lɛ̃ 10
  œ̃=de=plasə=mɑ̃=dεʁ=plɛ̃=də=pʁɔ=me=sə 10
  flə=ʁi=sɑ̃=œ̃=ʁe=zo=də=sa=ʒε=sə 10

PostScriptum

->

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.