Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Les Principe De La Vie

Poème Vie
Publié le 30/07/2004 00:00

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 26 strophes.

Poete : Dodie67

Les Principe De La Vie

Les principes de la vie

1. tomber amoureux

2. rire jusqu’à en avoir mal au ventre

3. trouver un tas de courrier quand on rentre de
Vacances

4. conduire dans un endroit ou les paysages sont
Magnifiques

5. écouter sa chanson favorite à la radio

6. se coucher dans son lit en écoutant tomber la pluie

7. sortir de la douche et s’envelopper dans une
Serviette toute chaude

8. réussir son dernier examen

9. prendre part à une conversation intéressante

10. retrouver de l’argent dans un pantalon non utilisé
Depuis longtemps

11. rire de soi même

12. prendre un bon repas entre amis

13. rire sans raison particulière

14. entendre accidentellement quelqu’un dire quelque
Chose de bien sur soi

15. se réveiller en pleine nuit en se rendant compte
Qu’on peut encore dormir quelques heures

16. observer un coucher de soleil

17. écouter la chanson qui rappelle cette personne
Spéciale dans sa vie

18. recevoir et donner le premier baiser

19. sentir des picotements dans le ventre quand on
Voit cette personne si spéciale

20. passer un bon moment avec ses amis

21. voir heureux les gens qu’on aime

22. porter le gilet de la personne aimée et sentir
Encore son parfum

23. rendre visite a un vieil ami et se rendre compte
Que les choses n’ont pas changé entre nous

24. entendre que l’on nous aime.

25. galoper sur la plage pendant le coucher de soleil
 • Pieds Hyphénique: Les Principe De La Vie

  les=prin=cipes=de=la=vie 6

  un=tom=ber=a=mou=reux 6

  deux=rire=jus=quà=en=a=voir=mal=au=ventre 10

  trois=trou=ver=un=tas=de=cour=rier=quand=on=rentre=de 12
  va=can=ces 3

  quatre=conduire=dans=un=en=droit=ou=les=pa=y=sa=ges=sont 13
  ma=gni=fiques 3

  cin=q=é=cou=ter=sa=chan=son=fa=vo=riteà=la=ra=dio 14

  six=se=cou=cher=dans=son=lit=en=é=cou=tant=tom=ber=la=pluie 15

  sept=sor=tir=de=la=doucheet=sen=ve=lop=per=dans=une 12
  ser=viet=te=tou=te=chaude 6

  hu=it=réus=sir=son=der=nier=examen 8

  neuf=prendre=part=à=u=ne=con=ver=sa=tion=in=té=res=sante 14

  dix=re=trou=ver=de=lar=gent=dans=un=pan=ta=lon=non=u=ti=li=sé 17
  de=puis=long=temps 4

  onze=ri=re=de=soi=même 6

  douze=prendreun=bon=re=pas=en=tre=a=mis 9

  treize=rire=sans=rai=son=par=ti=cu=lière 9

  qua=torze=enten=dreac=ci=den=tel=le=ment=quel=quun=di=re=quelque 14
  cho=se=de=bien=sur=soi 6

  quinze=se=ré=vei=ller=en=pleine=nuit=en=se=ren=dant=compte 13
  quon=peut=en=core=dor=mir=quel=ques=heures 9

  seize=ob=ser=ver=un=cou=cher=de=so=leil 10

  dix=sept=é=cou=ter=la=chan=son=qui=rap=pel=le=cette=per=sonne 15
  spé=cia=le=dans=sa=vie 6

  dix=hu=it=re=ce=voir=et=don=ner=le=pre=mier=bai=ser 14

  dix=neuf=sen=tir=des=pi=cote=ments=dans=le=ven=tre=quand=on 14
  voit=cette=per=son=ne=si=s=pé=ciale 9

  vingt=pas=ser=un=bon=moment=a=vec=ses=a=mis 11

  vingt=et=un=voir=heu=reux=les=gens=quon=aime 10

  vingt=deux=por=ter=le=gilet=de=la=per=son=neai=mée=et=sen=tir 15
  en=co=re=son=par=fum 6

  vingt=trois=rendre=vi=si=tea=un=vieil=a=mi=et=se=ren=dre=compte 15
  que=les=choses=nont=pas=chan=gé=en=tre=nous 10

  vingt=quatre=enten=dre=que=lon=nous=aime 8

  vingt=cin=q=ga=lo=per=sur=la=plage=pen=dant=le=cou=cher=de=so=leil 17
 • Phonétique : Les Principe De La Vie

  lε pʁɛ̃sipə də la vi

  œ̃. tɔ̃be amuʁø

  dø. ʁiʁə ʒyska ɑ̃n- avwaʁ mal o vɑ̃tʁə

  tʁwa. tʁuve œ̃ tas də kuʁʁje kɑ̃t- ɔ̃ ʁɑ̃tʁə də
  vakɑ̃sə

  katʁə. kɔ̃dɥiʁə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃dʁwa u lε pεizaʒə sɔ̃
  maɲifik

  sɛ̃k. ekute sa ʃɑ̃sɔ̃ favɔʁitə a la ʁadjo

  sis. sə kuʃe dɑ̃ sɔ̃ li ɑ̃n- ekutɑ̃ tɔ̃be la plɥi

  sεt. sɔʁtiʁ də la duʃə e sɑ̃vəlɔpe dɑ̃z- ynə
  sεʁvjεtə tutə ʃodə

  ɥit. ʁeysiʁ sɔ̃ dεʁnje εɡzamɛ̃

  nəf. pʁɑ̃dʁə paʁ a ynə kɔ̃vεʁsasjɔ̃ ɛ̃teʁesɑ̃tə

  dis. ʁətʁuve də laʁʒe dɑ̃z- œ̃ pɑ̃talɔ̃ nɔ̃ ytilize
  dəpɥi lɔ̃tɑ̃

  ɔ̃zə. ʁiʁə də swa mεmə

  duzə. pʁɑ̃dʁə œ̃ bɔ̃ ʁəpaz- ɑ̃tʁə ami

  tʁεzə. ʁiʁə sɑ̃ ʁεzɔ̃ paʁtikyljεʁə

  katɔʁzə. ɑ̃tɑ̃dʁə aksidɑ̃tεllmɑ̃ kεlkœ̃ diʁə kεlkə
  ʃozə də bjɛ̃ syʁ swa

  kɛ̃zə. sə ʁevεje ɑ̃ plεnə nɥi ɑ̃ sə ʁɑ̃dɑ̃ kɔ̃tə
  kɔ̃ pø ɑ̃kɔʁə dɔʁmiʁ kεlkz- œʁ

  sεzə. ɔpsεʁve œ̃ kuʃe də sɔlεj

  di- sεt. ekute la ʃɑ̃sɔ̃ ki ʁapεllə sεtə pεʁsɔnə
  spesjalə dɑ̃ sa vi

  diz- ɥit. ʁəsəvwaʁ e dɔne lə pʁəmje bεze

  diz- nəf. sɑ̃tiʁ dε pikɔtəmɑ̃ dɑ̃ lə vɑ̃tʁə kɑ̃t- ɔ̃
  vwa sεtə pεʁsɔnə si spesjalə

  vɛ̃. pase œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃ avεk sεz- ami

  vɛ̃t- e œ̃. vwaʁ œʁø lε ʒɑ̃ kɔ̃n- εmə

  vɛ̃t- dø. pɔʁte lə ʒilε də la pεʁsɔnə εme e sɑ̃tiʁ
  ɑ̃kɔʁə sɔ̃ paʁfœ̃

  vɛ̃t- tʁwa. ʁɑ̃dʁə vizitə a œ̃ vjεj ami e sə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə
  kə lε ʃozə nɔ̃ pa ʃɑ̃ʒe ɑ̃tʁə nu

  vɛ̃t- katʁə. ɑ̃tɑ̃dʁə kə lɔ̃ nuz- εmə.

  vɛ̃t- sɛ̃k. ɡalɔpe syʁ la plaʒə pɑ̃dɑ̃ lə kuʃe də sɔlεj
 • Pieds Phonétique : Les Principe De La Vie

  lε=pʁɛ̃=sipə=də=la=vi 6

  œ̃=tɔ̃=be=a=mu=ʁø 6

  dø=ʁiʁə=ʒys=ka=ɑ̃=na=vwaʁ=mal=o=vɑ̃tʁə 10

  tʁwa=tʁu=ve=œ̃=tas=də=kuʁ=ʁje=kɑ̃=tɔ̃=ʁɑ̃tʁə=də 12
  va=kɑ̃=sə 3

  katʁə=kɔ̃d=ɥi=ʁə=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=dʁwa=u=lε=pε=i=za=ʒə=sɔ̃ 15
  ma=ɲi=fik 3

  sɛ̃k=e=ku=te=sa=ʃɑ̃=sɔ̃=fa=vɔ=ʁitəa=la=ʁa=djo 13

  sis=sə=ku=ʃe=dɑ̃=sɔ̃=li=ɑ̃=ne=ku=tɑ̃=tɔ̃=be=la=plɥi 15

  sεt=sɔʁ=tiʁ=də=la=duʃəe=sɑ̃=və=lɔ=pe=dɑ̃zynə 11
  sεʁ=vjε=tə=tu=tə=ʃodə 6

  ɥ=it=ʁe=y=siʁ=sɔ̃=dεʁ=nje=εɡ=za=mɛ̃ 11

  nəf=pʁɑ̃dʁə=paʁ=a=y=nə=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=ɛ̃=te=ʁe=sɑ̃tə 14

  dis=ʁə=tʁu=ve=də=laʁ=ʒe=dɑ̃=zœ̃=pɑ̃=ta=lɔ̃=nɔ̃=y=ti=li=ze 17
  dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 4

  ɔ̃zə=ʁi=ʁə=də=swa=mεmə 6

  duzə=pʁɑ̃=dʁəœ̃=bɔ̃=ʁə=pa=zɑ̃=tʁə=a=mi 10

  tʁεzə=ʁi=ʁə=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=paʁ=ti=ky=ljεʁə 10

  ka=tɔʁzə=ɑ̃=tɑ̃=dʁəak=si=dɑ̃=tεl=lmɑ̃=kεl=kœ̃=di=ʁə=kεl=kə 15
  ʃo=zə=də=bjɛ̃=syʁ=swa 6

  kɛ̃zə=sə=ʁe=vε=je=ɑ̃=plε=nə=nɥi=ɑ̃=sə=ʁɑ̃=dɑ̃=kɔ̃tə 14
  kɔ̃=pø=ɑ̃kɔʁə=dɔʁ=miʁ=kεl=kzœʁ 7

  sεzə=ɔp=sεʁ=ve=œ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 10

  di=sεt=e=ku=te=la=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=ʁa=pεllə=sεtə=pεʁ=sɔnə 14
  spe=sja=lə=dɑ̃=sa=vi 6

  diz=ɥ=it=ʁə=sə=vwaʁ=e=dɔ=ne=lə=pʁə=mje=bε=ze 14

  diz=nəf=sɑ̃=tiʁ=dε=pikɔtə=mɑ̃=dɑ̃=lə=vɑ̃=tʁə=kɑ̃=tɔ̃ 13
  vwa=sεtə=pεʁ=sɔ=nə=si=spe=sjalə 8

  vɛ̃=pase=œ̃=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=a=vεk=sε=za=mi 11

  vɛ̃=te=œ̃=vwaʁ=œ=ʁø=lε=ʒɑ̃=kɔ̃nεmə 9

  vɛ̃t=dø=pɔʁ=te=lə=ʒi=lεdə=la=pεʁ=sɔ=nəε=me=e=sɑ̃=tiʁ 15
  ɑ̃=kɔ=ʁə=sɔ̃=paʁ=fœ̃ 6

  vɛ̃t=tʁwa=ʁɑ̃dʁə=vi=zi=təa=œ̃=vjεj=a=mi=e=sə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃tə 15
  kə=lε=ʃozə=nɔ̃=pa=ʃɑ̃=ʒe=ɑ̃=tʁə=nu 10

  vɛ̃t=katʁə=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=kə=lɔ̃=nuzεmə 8

  vɛ̃t=sɛ̃k=ɡa=lɔ=pe=syʁ=la=plaʒə=pɑ̃=dɑ̃=lə=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.