Poème-France.com

Poeme : PsychosePsychose

Psychose

Tu ne devrais plus le regarder de ces yeux la, , ,
Ne suis je pas à présent ton seul amour ?
Je suis la pour te protèger viens dans mes bras
Et il ne te tournera jamais plus autour.

Hier en ton absence j’étais chez toi en ton domicile,
Tu es belle sur ces photos aux cadres dorés
J’ai brisé celles ou tu étais avec cet imbécile.
J’ai gardé celle ou nous aurions pu nous rencontrer.

Hier j’étais chez toi et j’ai entendu ton appel
Ce cris muet que tu me lances depuis tant de temps
Oh avant tout cela me semblait si irèél
Mais voilà que je comprends tout maintenant.

Tu n’osais pas, tu ne pouvais pas, il était la
Je t’emporte loin de cet homme malsain
Désormais tes regards seuls serons pour moi
Et toujours je te protègerai contre mon sein.

Ne pleures plus, nous serons bientôts chez nous
Ne pleures plus je t’en supplie en tendant tes mains
Si tu te tais je te prendrais sur mes genoux
Et j’appuyerais ton visage tout contre le mien.

Cesses donc de pleurer enfin, tu es sauvée
Tes gemissements sous ce bailon me transpercent
Cette horreur dans tes yeux me serais je trompé ?
Ne serais tu pas celle que je cherche sans cesse.
Domgabillo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

psikozə

ty nə dəvʁε plys lə ʁəɡaʁde də sεz- iø la,
nə sɥi ʒə pa a pʁezɑ̃ tɔ̃ səl amuʁ ?
ʒə sɥi la puʁ tə pʁɔtεʒe vjɛ̃ dɑ̃ mε bʁa
e il nə tə tuʁnəʁa ʒamε plysz- otuʁ.

jεʁ ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə ʒetε ʃe twa ɑ̃ tɔ̃ dɔmisilə,
ty ε bεllə syʁ sε fɔtoz- o kadʁə- dɔʁe
ʒε bʁize sεlləz- u ty etεz- avεk sεt ɛ̃besilə.
ʒε ɡaʁde sεllə u nuz- oʁjɔ̃ py nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe.

jεʁ ʒetε ʃe twa e ʒε ɑ̃tɑ̃dy tɔ̃n- apεl
sə kʁi mɥε kə ty mə lɑ̃sə dəpɥi tɑ̃ də tɑ̃
ɔ avɑ̃ tu səla mə sɑ̃blε si iʁεel
mε vwala kə ʒə kɔ̃pʁɑ̃ tu mɛ̃tənɑ̃.

ty nozε pa, ty nə puvε pa, il etε la
ʒə tɑ̃pɔʁtə lwɛ̃ də sεt ɔmə malsɛ̃
dezɔʁmε tε ʁəɡaʁd səl səʁɔ̃ puʁ mwa
e tuʒuʁ ʒə tə pʁɔtεʒəʁε kɔ̃tʁə mɔ̃ sɛ̃.

nə plœʁə plys, nu səʁɔ̃ bjɛ̃to ʃe nu
nə plœʁə plys ʒə tɑ̃ sypli ɑ̃ tɑ̃dɑ̃ tε mɛ̃
si ty tə tε ʒə tə pʁɑ̃dʁε syʁ mε ʒənu
e ʒapyiəʁε tɔ̃ vizaʒə tu kɔ̃tʁə lə mjɛ̃.

sesə dɔ̃k də pləʁe ɑ̃fɛ̃, ty ε sove
tε ʒəmisəmɑ̃ su sə bεlɔ̃ mə tʁɑ̃spεʁse
sεtə ɔʁœʁ dɑ̃ tεz- iø mə səʁε ʒə tʁɔ̃pe ?
nə səʁε ty pa sεllə kə ʒə ʃεʁʃə sɑ̃ sεsə.