Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Psychose

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/03/2004 00:00

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Domgabillo

Psychose

Psychose

Tu ne devrais plus le regarder de ces yeux la, , ,
Ne suis je pas à présent ton seul amour ?
Je suis la pour te protèger viens dans mes bras
Et il ne te tournera jamais plus autour.

Hier en ton absence j’étais chez toi en ton domicile,
Tu es belle sur ces photos aux cadres dorés
J’ai brisé celles ou tu étais avec cet imbécile.
J’ai gardé celle ou nous aurions pu nous rencontrer.

Hier j’étais chez toi et j’ai entendu ton appel
Ce cris muet que tu me lances depuis tant de temps
Oh avant tout cela me semblait si irèél
Mais voilà que je comprends tout maintenant.

Tu n’osais pas, tu ne pouvais pas, il était la
Je t’emporte loin de cet homme malsain
Désormais tes regards seuls serons pour moi
Et toujours je te protègerai contre mon sein.

Ne pleures plus, nous serons bientôts chez nous
Ne pleures plus je t’en supplie en tendant tes mains
Si tu te tais je te prendrais sur mes genoux
Et j’appuyerais ton visage tout contre le mien.

Cesses donc de pleurer enfin, tu es sauvée
Tes gemissements sous ce bailon me transpercent
Cette horreur dans tes yeux me serais je trompé ?
Ne serais tu pas celle que je cherche sans cesse.
 • Pieds Hyphénique: Psychose

  psy=cho=se 3

  tu=ne=de=vrais=plus=le=re=gar=der=de=ces=yeux=la 13
  ne=suis=je=pas=à=pré=sent=ton=seul=a=mour 11
  je=suis=la=pour=te=pro=tè=ger=viens=dans=mes=bras 12
  et=il=ne=te=tour=ne=ra=ja=mais=plus=au=tour 12

  hier=en=ton=ab=sence=jé=tais=chez=toi=en=ton=do=mi=cile 14
  tu=es=bel=le=sur=ces=pho=tos=aux=cadres=do=rés 12
  jai=bri=sé=cel=les=ou=tu=é=tais=a=vec=cet=im=bé=cile 15
  jai=gar=dé=cel=leou=nous=au=rions=pu=nous=ren=con=trer 13

  hier=jé=tais=chez=toi=et=jai=enten=du=ton=ap=pel 12
  ce=cris=muet=que=tu=me=lances=de=puis=tant=de=temps 12
  oh=a=vant=tout=ce=la=me=sem=blait=si=i=rèél 12
  mais=voi=là=que=je=com=prends=tout=main=te=nant 11

  tu=no=sais=pas=tu=ne=pou=vais=pas=il=é=tait=la 13
  je=tem=por=te=loin=de=cet=hom=me=mal=sain 11
  dé=sor=mais=tes=re=gards=seuls=se=rons=pour=moi 11
  et=tou=jours=je=te=pro=tège=rai=con=tre=mon=sein 12

  ne=pleu=res=plus=nous=se=rons=bien=tôts=chez=nous 11
  ne=pleures=plus=je=ten=sup=plie=en=ten=dant=tes=mains 12
  si=tu=te=tais=je=te=pren=drais=sur=mes=ge=noux 12
  et=jap=puye=rais=ton=vi=sage=tout=con=tre=le=mien 12

  ces=ses=donc=de=pleu=rer=en=fin=tu=es=sau=vée 12
  tes=ge=mis=se=ments=sous=ce=bai=lon=me=trans=percent 12
  cette=hor=reur=dans=tes=yeux=me=se=rais=je=trom=pé 12
  ne=se=rais=tu=pas=cel=le=que=je=cherche=sans=cesse 12
 • Phonétique : Psychose

  psikozə

  ty nə dəvʁε plys lə ʁəɡaʁde də sεz- iø la,
  nə sɥi ʒə pa a pʁezɑ̃ tɔ̃ səl amuʁ ?
  ʒə sɥi la puʁ tə pʁɔtεʒe vjɛ̃ dɑ̃ mε bʁa
  e il nə tə tuʁnəʁa ʒamε plysz- otuʁ.

  jεʁ ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə ʒetε ʃe twa ɑ̃ tɔ̃ dɔmisilə,
  ty ε bεllə syʁ sε fɔtoz- o kadʁə- dɔʁe
  ʒε bʁize sεlləz- u ty etεz- avεk sεt ɛ̃besilə.
  ʒε ɡaʁde sεllə u nuz- oʁjɔ̃ py nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe.

  jεʁ ʒetε ʃe twa e ʒε ɑ̃tɑ̃dy tɔ̃n- apεl
  sə kʁi mɥε kə ty mə lɑ̃sə dəpɥi tɑ̃ də tɑ̃
  ɔ avɑ̃ tu səla mə sɑ̃blε si iʁεel
  mε vwala kə ʒə kɔ̃pʁɑ̃ tu mɛ̃tənɑ̃.

  ty nozε pa, ty nə puvε pa, il etε la
  ʒə tɑ̃pɔʁtə lwɛ̃ də sεt ɔmə malsɛ̃
  dezɔʁmε tε ʁəɡaʁd səl səʁɔ̃ puʁ mwa
  e tuʒuʁ ʒə tə pʁɔtεʒəʁε kɔ̃tʁə mɔ̃ sɛ̃.

  nə plœʁə plys, nu səʁɔ̃ bjɛ̃to ʃe nu
  nə plœʁə plys ʒə tɑ̃ sypli ɑ̃ tɑ̃dɑ̃ tε mɛ̃
  si ty tə tε ʒə tə pʁɑ̃dʁε syʁ mε ʒənu
  e ʒapyiəʁε tɔ̃ vizaʒə tu kɔ̃tʁə lə mjɛ̃.

  sesə dɔ̃k də pləʁe ɑ̃fɛ̃, ty ε sove
  tε ʒəmisəmɑ̃ su sə bεlɔ̃ mə tʁɑ̃spεʁse
  sεtə ɔʁœʁ dɑ̃ tεz- iø mə səʁε ʒə tʁɔ̃pe ?
  nə səʁε ty pa sεllə kə ʒə ʃεʁʃə sɑ̃ sεsə.
 • Pieds Phonétique : Psychose

  psi=ko=zə 3

  ty=nə=də=vʁε=plys=lə=ʁə=ɡaʁ=de=də=sε=zi=ø=la 14
  nə=sɥi=ʒə=pa=a=pʁe=zɑ̃=tɔ̃=səl=a=muʁ 11
  ʒə=sɥi=la=puʁ=tə=pʁɔ=tε=ʒe=vj=ɛ̃=dɑ̃=mε=bʁa 13
  e=il=nə=tə=tuʁ=nə=ʁa=ʒa=mε=plys=zo=tuʁ 12

  jεʁ=ɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃sə=ʒe=tε=ʃe=twa=ɑ̃=tɔ̃=dɔ=mi=silə 14
  ty=ε=bεl=lə=syʁ=sε=fɔ=to=zo=ka=dʁə=dɔ=ʁe 13
  ʒε=bʁi=ze=sεllə=zu=ty=e=tε=za=vεk=sεt=ɛ̃=be=silə 14
  ʒε=ɡaʁ=de=sεl=lə=u=nu=zo=ʁjɔ̃=py=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 14

  jεʁ=ʒe=tε=ʃe=twa=e=ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=tɔ̃=na=pεl 13
  sə=kʁi=mɥε=kə=ty=mə=lɑ̃=sə=dəp=ɥi=tɑ̃=də=tɑ̃ 13
  ɔ=a=vɑ̃=tu=sə=la=mə=sɑ̃=blε=si=i=ʁε=el 13
  mε=vwa=la=kə=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=tu=mɛ̃=tə=nɑ̃ 11

  ty=no=zε=pa=ty=nə=pu=vε=pa=il=e=tε=la 13
  ʒə=tɑ̃=pɔʁ=tə=lwɛ̃=də=sεt=ɔ=mə=mal=sɛ̃ 11
  de=zɔʁ=mε=tεʁ=ə=ɡaʁd=səl=sə=ʁɔ̃=puʁ=mwa 11
  e=tu=ʒuʁ=ʒə=tə=pʁɔ=tε=ʒə=ʁε=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=sɛ̃ 13

  nə=plœ=ʁə=plys=nu=sə=ʁɔ̃=bj=ɛ̃=to=ʃe=nu 12
  nə=plœ=ʁə=plys=ʒə=tɑ̃=sy=pli=ɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=tε=mɛ̃ 13
  si=ty=tə=tε=ʒə=tə=pʁɑ̃=dʁε=syʁ=mε=ʒə=nu 12
  e=ʒa=py=iə=ʁε=tɔ̃=vi=za=ʒə=tu=kɔ̃=tʁə=lə=mjɛ̃ 14

  se=sə=dɔ̃k=də=plə=ʁe=ɑ̃=fɛ̃=ty=ε=so=ve 12
  tε=ʒə=mi=sə=mɑ̃=su=sə=bε=lɔ̃=mə=tʁɑ̃s=pεʁ=se 13
  sε=tə=ɔ=ʁœʁ=dɑ̃=tε=zi=ø=mə=sə=ʁε=ʒə=tʁɔ̃=pe 14
  nə=sə=ʁε=ty=pa=sεl=lə=kə=ʒə=ʃεʁ=ʃə=sɑ̃=sε=sə 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/03/2004 00:00Romain Dehez

tres beau texte, superbe fin,. . . j adore ce style
bonne continuation