Poeme : Entre Reve Et Realite.

Entre Reve Et Realite.

Je me suis inventée une vie
Inventé un prénom déssiné mes histoires
Refait une vie, à côté du réel
J’ai construit mon illusion.
J’ai inventé des personnes
Soit disant merveilleuses
Je me suis fait passé pour une autre fille
Qui inspire la joie, qui ne fait que sourire.
Sache que je ne suis pas comme sa,
Au fond de moi je suis si sombre.
Si différente de ces fille, que tu regarde, qui te plaise…
Je ne suis qu’un petit point noir parmis cet arc en ciel de couleur
Tu est le rose, je suis le noir, dit moi comment faire… mon cœur.
J’ai essayé de me faire passé pour une personne que je n’était pas
Crois moi c’était très dure mais au bout de tout ça, se caché ton amour.
Je voulais y gouter, rien que quelques instants, avoir l’impréssion
D’éxister juste une fois, avoir l’impréssion de te plaire, même si ça ne dure pas.
Peu a peu je commence a partir, je me sens vidée, je laisse le peu qu’il me reste
Pour le monde de l’illusion.
Sur cette terre on ne peut que rêver, chaque chose est trop belle pour être vraie.
On se demande a quoi sert le mot vérité, quand on regarde bien les chose
On voit qu’on a sa propre vérité. Une façon de penser différente des autres, un style particulier
Qui est souvent rejeté. Oui, ça c’est moi, une personalité innachevée, une vie
Que je n’ai pas commencée, a côté la mort qui semble vouloir venir me chercher…
Moi je suis entre tout sa, mais que faire, dis moi ?
Commencer une vie ou je serais déçue, ou bien partir si loins que personne ne puisse me retrouvée ?
Dis moi que faire, je ne sais plus je ne veut plus savoir. Je me dit que là, entre ces deux choix, je suis très bien… là. Je ne sais plus ce qu’est la joie, j’ai oublier la tristesse je suis là dans mon petit monde. Je cherche dans se paysage l’espoir qui m’aidera a faire le bon choix, en tout cas pour l’instant, je ne sait pas… Toi au milieu de tout sa, je t’en prie ou que j’aille ne me suis pas, tu est la tentation, un rêve noir. Je ne suis qu’une menteuse, une rêveuse, va t’en, laisse moi rêvé, laisse moi avoir l’espoir d’a nouveau espéré.

DoneEvile.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Entre Reve Et Realite.

  je=me=suis=in=ven=tée=u=ne=vie 9
  in=ven=té=un=pré=nom=dés=si=né=mes=his=toires 12
  re=fait=u=ne=vie=à=cô=té=du=réel 10
  jai=cons=truit=mon=il=lu=si=on 8
  jai=in=ven=té=des=per=son=nes 8
  soit=di=sant=mer=veil=leu=ses 7
  je=me=suis=fait=pas=sé=pour=uneau=tre=fille 10
  qui=ins=pire=la=joie=qui=ne=fait=que=sou=rire 11
  sache=que=je=ne=suis=pas=com=me=sa 9
  au=fond=de=moi=je=suis=si=sombre 8
  si=dif=féren=te=de=ces=fille=que=tu=re=gar=de=qui=te=plaise 15
  je=ne=suis=quun=pe=tit=point=noir=par=mis=cet=arc=en=ciel=de=cou=leur 17
  tu=est=le=rose=je=suis=le=noir=dit=moi=com=ment=fai=re=mon=cœur 16
  jai=es=sayé=de=me=faire=pas=sé=pour=u=ne=per=son=ne=que=je=né=tait=pas 19
  crois=moi=cé=tait=très=dure=mais=au=bout=de=tout=ça=se=ca=ché=ton=a=mour 18
  je=vou=lais=y=gou=ter=rien=que=quel=ques=ins=tants=a=voir=lim=prés=sion 17
  déxis=ter=jus=teune=fois=a=voir=lim=prés=sion=de=te=plai=re=mê=me=si=ça=ne=du=re=pas 22
  peu=a=peu=je=commen=cea=par=tir=je=me=sens=vi=dée=je=lais=se=le=peu=quil=me=reste 21
  pour=le=mon=de=de=lil=lu=sion 8
  sur=cette=ter=reon=ne=peut=que=rê=ver=cha=que=cho=se=est=trop=bel=le=pour=ê=tre=vraie 21
  on=se=de=mandea=quoi=sert=le=mot=vé=ri=té=quand=on=re=gar=de=bien=les=chose 19
  on=voit=quon=a=sa=propre=vé=ri=té=une=fa=çon=de=pen=ser=dif=fé=ren=te=des=au=tres=un=sty=le=par=ti=cu=lier 29
  qui=est=souvent=re=je=té=oui=ça=cest=moi=u=ne=per=so=na=li=té=in=na=che=vée=u=ne=vie 24
  que=je=nai=pas=commen=cée=a=cô=té=la=mort=qui=sem=ble=vou=loir=ve=nir=me=cher=cher 21
  moi=je=suis=entre=tout=sa=mais=que=fai=re=dis=moi 12
  commen=cer=u=ne=vieou=je=se=rais=dé=çue=ou=bien=par=tir=si=loins=que=per=son=ne=ne=puis=se=me=re=trou=vée 27
  dis=moi=que=faire=je=ne=sais=plus=je=ne=veut=plus=sa=voir=je=me=dit=que=là=en=tre=ces=deux=choix=je=suis=très=bien=là=je=ne=sais=plus=ce=quest=la=joie=jai=ou=blier=la=tris=tes=se=je=suis=là=dans=mon=pe=tit=monde=je=cher=che=dans=se=pa=y=sa=ge=les=poir=qui=mai=de=ra=a=fai=re=le=bon=choix=en=tout=cas=pour=lins=tant=je=ne=sait=pas=toi=au=mi=lieu=de=tout=sa=je=ten=prieou=que=jaille=ne=me=suis=pas=tu=est=la=ten=ta=tion=un=rê=ve=noir=je=ne=suis=quu=ne=men=teu=se=u=ne=rê=veu=se=va=ten=lais=se=moi=rê=vé=lais=se=moi=a=voir=les=poir=da=nou=veau=es=pé=ré 142

  do=nee=vi=le 4
 • Phonétique : Entre Reve Et Realite.

  ʒə mə sɥiz- ɛ̃vɑ̃te ynə vi
  ɛ̃vɑ̃te œ̃ pʁenɔ̃ desine mεz- istwaʁə
  ʁəfε ynə vi, a kote dy ʁeεl
  ʒε kɔ̃stʁɥi mɔ̃n- ilyzjɔ̃.
  ʒε ɛ̃vɑ̃te dε pεʁsɔnə
  swa dizɑ̃ mεʁvεjøzə
  ʒə mə sɥi fε pase puʁ ynə otʁə fijə
  ki ɛ̃spiʁə la ʒwa, ki nə fε kə suʁiʁə.
  saʃə kə ʒə nə sɥi pa kɔmə sa,
  o fɔ̃ də mwa ʒə sɥi si sɔ̃bʁə.
  si difeʁɑ̃tə də sε fijə, kə ty ʁəɡaʁdə, ki tə plεzə…
  ʒə nə sɥi kœ̃ pəti pwɛ̃ nwaʁ paʁmi sεt aʁk ɑ̃ sjεl də kulœʁ
  ty ε lə ʁozə, ʒə sɥi lə nwaʁ, di mwa kɔmɑ̃ fεʁə… mɔ̃ kœʁ.
  ʒε esεje də mə fεʁə pase puʁ ynə pεʁsɔnə kə ʒə netε pa
  kʁwa mwa setε tʁε dyʁə mεz- o bu də tu sa, sə kaʃe tɔ̃n- amuʁ.
  ʒə vulεz- i ɡute, ʁjɛ̃ kə kεlkz- ɛ̃stɑ̃, avwaʁ lɛ̃pʁesjɔ̃
  deksiste ʒystə ynə fwa, avwaʁ lɛ̃pʁesjɔ̃ də tə plεʁə, mεmə si sa nə dyʁə pa.
  pø a pø ʒə kɔmɑ̃sə a paʁtiʁ, ʒə mə sɑ̃s vide, ʒə lεsə lə pø kil mə ʁεstə
  puʁ lə mɔ̃də də lilyzjɔ̃.
  syʁ sεtə teʁə ɔ̃ nə pø kə ʁεve, ʃakə ʃozə ε tʁo bεllə puʁ εtʁə vʁε.
  ɔ̃ sə dəmɑ̃də a kwa sεʁ lə mo veʁite, kɑ̃t- ɔ̃ ʁəɡaʁdə bjɛ̃ lε ʃozə
  ɔ̃ vwa kɔ̃n- a sa pʁɔpʁə veʁite. ynə fasɔ̃ də pɑ̃se difeʁɑ̃tə dεz- otʁə, œ̃ stilə paʁtikylje
  ki ε suvɑ̃ ʁəʒəte. ui, sa sε mwa, ynə pεʁsɔnalite inaʃəve, ynə vi
  kə ʒə nε pa kɔmɑ̃se, a kote la mɔʁ ki sɑ̃blə vulwaʁ vəniʁ mə ʃεʁʃe…
  mwa ʒə sɥiz- ɑ̃tʁə tu sa, mε kə fεʁə, di mwa ?
  kɔmɑ̃se ynə vi u ʒə səʁε desɥ, u bjɛ̃ paʁtiʁ si lwɛ̃ kə pεʁsɔnə nə pɥisə mə ʁətʁuve ?
  di mwa kə fεʁə, ʒə nə sε plys ʒə nə vø plys savwaʁ. ʒə mə di kə la, ɑ̃tʁə sε dø ʃwa, ʒə sɥi tʁε bjɛ̃… la. ʒə nə sε plys sə kε la ʒwa, ʒε ublje la tʁistεsə ʒə sɥi la dɑ̃ mɔ̃ pəti mɔ̃də. ʒə ʃεʁʃə dɑ̃ sə pεizaʒə lεspwaʁ ki mεdəʁa a fεʁə lə bɔ̃ ʃwa, ɑ̃ tu ka puʁ lɛ̃stɑ̃, ʒə nə sε pa… twa o miljø də tu sa, ʒə tɑ̃ pʁi u kə ʒajə nə mə sɥi pa, ty ε la tɑ̃tasjɔ̃, œ̃ ʁεvə nwaʁ. ʒə nə sɥi kynə mɑ̃tøzə, ynə ʁεvøzə, va tɑ̃, lεsə mwa ʁεve, lεsə mwa avwaʁ lεspwaʁ da nuvo εspeʁe.

  dɔnivilə.
 • Syllabes Phonétique : Entre Reve Et Realite.

  ʒə=mə=sɥi=zɛ̃=vɑ̃=te=ynə=vi 8
  ɛ̃=vɑ̃=te=œ̃=pʁe=nɔ̃=de=si=ne=mε=zis=twaʁə 12
  ʁə=fε=ynə=vi=a=ko=te=dyʁe=εl 9
  ʒε=kɔ̃s=tʁɥi=mɔ̃=ni=ly=zj=ɔ̃ 8
  ʒε=ɛ̃=vɑ̃=te=dε=pεʁ=sɔ=nə 8
  swa=di=zɑ̃=mεʁ=vε=jø=zə 7
  ʒə=mə=sɥi=fε=pase=puʁ=y=nəo=tʁə=fijə 10
  ki=ɛ̃s=piʁə=la=ʒwa=ki=nə=fε=kə=suʁiʁə 10
  saʃə=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=kɔ=mə=sa 9
  o=fɔ̃=də=mwa=ʒə=sɥi=si=sɔ̃bʁə 8
  si=di=fe=ʁɑ̃tə=də=sε=fi=jə=kə=ty=ʁə=ɡaʁ=də=ki=tə=plεzə 16
  ʒə=nə=sɥi=kœ̃=pə=ti=pwɛ̃=nwaʁ=paʁ=mi=sεt=aʁk=ɑ̃=sjεl=də=ku=lœʁ 17
  ty=εlə=ʁo=zə=ʒə=sɥi=lə=nwaʁ=di=mwa=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=mɔ̃=kœʁ 16
  ʒε=e=sε=je=də=mə=fεʁə=pa=se=puʁ=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒə=ne=tε=pa 20
  kʁwa=mwase=tε=tʁε=dy=ʁə=mε=zo=bu=də=tu=sa=sə=ka=ʃe=tɔ̃=na=muʁ 18
  ʒə=vu=lε=zi=ɡu=te=ʁjɛ̃kə=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=a=vwaʁ=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃ 15
  dek=sis=te=ʒys=təynə=fwa=a=vwaʁ=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=tə=plε=ʁə=mε=mə=si=sa=nə=dy=ʁə=pa 23
  pø=a=pøʒə=kɔ=mɑ̃=səa=paʁ=tiʁ=ʒə=mə=sɑ̃s=vi=de=ʒə=lε=sə=lə=pø=kil=mə=ʁεstə 21
  puʁ=lə=mɔ̃=də=də=li=ly=zjɔ̃ 8
  syʁ=sεtə=te=ʁəɔ̃=nə=pø=kə=ʁε=ve=ʃa=kə=ʃo=zə=ε=tʁo=bεllə=puʁ=ε=tʁə=vʁε 20
  ɔ̃sə=də=mɑ̃=dəa=kwa=sεʁ=lə=mo=ve=ʁi=te=kɑ̃=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=də=bjɛ̃=lε=ʃozə 19
  ɔ̃=vwa=kɔ̃=na=sa=pʁɔpʁə=ve=ʁi=te=y=nə=fa=sɔ̃=də=pɑ̃=se=di=fe=ʁɑ̃=tə=dε=zo=tʁə=œ̃=sti=lə=paʁ=ti=ky=lje 30
  ki=ε=su=vɑ̃ʁə=ʒə=te=ui=sa=sε=mwa=y=nə=pεʁ=sɔ=na=li=te=i=na=ʃə=ve=y=nə=vi 24
  kə=ʒə=nε=pa=kɔ=mɑ̃se=a=ko=te=la=mɔʁ=ki=sɑ̃=blə=vu=lwaʁ=və=niʁ=mə=ʃεʁ=ʃe 21
  mwaʒə=sɥi=zɑ̃=tʁə=tu=sa=mε=kə=fε=ʁə=di=mwa 12
  kɔ=mɑ̃se=y=nə=vi=u=ʒə=sə=ʁε=desɥ=u=bjɛ̃=paʁ=tiʁ=si=lwɛ̃=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=pɥi=sə=mə=ʁə=tʁu=ve 27
  di=mwakə=fε=ʁə=ʒə=nə=sε=plys=ʒə=nə=vø=plys=sa=vwaʁ=ʒə=mə=di=kə=la=ɑ̃=tʁə=sε=dø=ʃwa=ʒə=sɥi=tʁε=bjɛ̃=la=ʒə=nə=sε=plys=sə=kε=la=ʒwa=ʒε=u=blje=la=tʁis=tε=sə=ʒə=sɥi=la=dɑ̃=mɔ̃=pə=ti=mɔ̃=də=ʒə=ʃεʁ=ʃə=dɑ̃=sə=pε=i=za=ʒə=lεs=pwaʁ=ki=mε=də=ʁa=a=fε=ʁə=lə=bɔ̃=ʃwa=ɑ̃=tu=ka=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=nə=sε=pa=twa=o=mi=ljø=də=tu=sa=ʒə=tɑ̃=pʁi=u=kə=ʒajə=nə=mə=sɥi=pa=ty=ε=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=œ̃=ʁε=və=nwaʁ=ʒə=nə=sɥi=ky=nə=mɑ̃=tø=zə=y=nə=ʁε=vø=zə=va=tɑ̃=lε=sə=mwa=ʁε=ve=lε=sə=mwa=a=vwaʁ=lεs=pwaʁ=da=nu=vo=εs=pe=ʁe 144

  dɔ=ni=vi=lə 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2012 23:33Melly-Mellow

Pour commencer, la présentation laisse légèrement à désirer, tu devrais remonter le texte et le justifié (le mettre le plus droit possible = icônes des lignes toutes droites dans la barre d’action), former des paragraphes etc... C’est pour donner envie de te lire aux autres. Ensuite quelques fautes d’orhographes à corriger.. Si tu veux de l’aide, dans l’option " Modifier mon écrit ", mets " Souhaite être corrigé " et comme je suis correctrice, je viendrai arranger ceci.

Ces petits points de lisibilité dits, passons sur les points plus fondamentaux. Le thème du texte en lui-même n’est pas mauvais, une sorte d’échapatoire par le mensonge.. Cependant je trouve que tu n’as pas assez approfondi le thème de l’amour que tu as placé par la présence de l’homme au milieu de ton récit. Je suppose que tu as rencontré cet homme pendant tu mentais encore, donc que l’amour qu’il te portait n’a pas pu aboutir.. Cependant, ce n’est pas explicite, et je pense que tu aurais pu baser ton écrit autour de ce point. Ensuite, tu as choisi la forme du poème, mais c’est plutôt un récit, donc veilles à changer ce point en modifiant ton écrit.
Les parties qui a mes yeux sont intéressantes, sont sur ta personnalité, et l’avis que tu portes sur toi. Je pense que l’écrit peut t’aider à t’assumer et aussi à panser tes plaies.. Donc tu devrais réorienter ton écrit soit sur ce point, soit sur celui cité plus haut (voire même faire deux récits séparés).

Sinon en général, je trouve que malgré ton jeune âge, tu as une belle plume et tu retranscris très bien le côté émotion.. Elle est vraiment palpable et ça a développé, en tout cas chez moi, beaucoup d’empathie à ton égard. Je pense que plus tu écriras ici, plus tu pourras atteindre un bon stade d’auteur. A mon avis, tu dois vraiment te donner une ligne conductrice dans ton récit, et éviter de t’éparpiller sur plusieurs sujets ou alors en les citant que brièvement.. Là, l’histoire de s’évader de sa vie, c’est un très bon thème qu’il faut amplifier. Ton récit est même trop court comparé à ce que tu as pu pensé.. Enfin à mon goût.

Donc en résumé, un peu plus de lisibilité et déjà je suis sure que cela amplifiera le pouvoir de ton écrit. Bonne continuation, en espérant avoir pu t’aider. Bises & amitié.

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/08/2012 22:47

L'écrit contient 420 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Doneevile

Texte des commentateurs