Poeme : Ma Force Me Vient De Toi

Ma Force Me Vient De Toi

J ’ affronterai le monde si tu restes là
J ’oublierai mes peurs, mes craintes mais avec toi là
Je voudrais écrire ton prénom sur un arc - en- ciel
Pour que tout le monde puisse le voir en regardant le ciel

Je voudrais chaque année gravir avec toi les échelons de la vie
Et me dire que notre amour est plus grand que l ’infini
Chaque hivers, je les passerai dans tes bras pour ne pas avoir froid
Chaque saisons chaudes ne pourra être que plus torrides avec toi

Pour toi, j ’ écris de nouveaux poèmes laissant glisser ma plume simplement
Mon encre verse des mots que je n ’ose pas te dire directement
La facilité des mots, la libération de mon écriture
Fait que je peux te faire de nombreux aveux sans aucune rature

Après des années de lutte et de souffrance, tu arrives toi,
Qui je crois, est mon bonheur
Et cette tendresse me comble d ’émotion, puis efface plus ou moins mes malheurs
Tu fortifies mes envies de m ’en sortir, oui, je veux guérir
Et je suis certaine que ma vie c ’est a toi que je veux l ’offrir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Force Me Vient De Toi

  jaf=fron=te=rai=le=mon=de=si=tu=res=tes=là 12
  jou=blie=rai=mes=peurs=mes=crain=tes=mais=a=vec=toi=là 13
  je=vou=drais=é=cri=re=ton=pré=nom=sur=un=arc=en=ciel 14
  pour=que=tout=le=mon=de=puis=se=le=voir=en=re=gar=dant=le=ciel 16

  je=vou=drais=cha=quean=née=gra=vir=a=vec=toi=les=éche=lons=de=la=vie 17
  et=me=di=re=que=no=tre=a=mour=est=plus=grand=que=lin=fi=ni 16
  cha=que=hi=vers=je=les=passe=rai=dans=tes=bras=pour=ne=pas=a=voir=froid 17
  cha=que=sai=sons=chaudes=ne=pour=ra=ê=tre=que=plus=tor=ri=des=a=vec=toi 18

  pour=toi=jé=cris=de=nou=veaux=po=èmes=lais=sant=glis=ser=ma=plu=me=sim=ple=ment 19
  mon=encre=ver=se=des=mots=que=je=no=se=pas=te=di=re=di=rec=te=ment 18
  la=fa=ci=li=té=des=mots=la=li=bé=ra=tion=de=mon=é=cri=ture 17
  fait=que=je=peux=te=faire=de=nom=breux=a=veux=sans=au=cu=ne=ra=ture 17

  après=des=an=nées=de=lut=te=et=de=souf=france=tu=ar=ri=ves=toi 16
  qui=je=crois=est=mon=bon=heur 7
  et=cette=ten=dres=se=me=com=ble=dé=mo=tion=puis=ef=fa=ce=plus=ou=moins=mes=malheurs 20
  tu=for=ti=fies=mes=en=vies=de=men=sor=tir=oui=je=veux=gué=rir 16
  et=je=suis=cer=taine=que=ma=vie=cest=a=toi=que=je=veux=lof=frir 16
 • Phonétique : Ma Force Me Vient De Toi

  ʒafʁɔ̃təʁε lə mɔ̃də si ty ʁεstə la
  ʒubljəʁε mε pœʁ, mε kʁɛ̃tə mεz- avεk twa la
  ʒə vudʁεz- ekʁiʁə tɔ̃ pʁenɔ̃ syʁ œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
  puʁ kə tu lə mɔ̃də pɥisə lə vwaʁ ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə sjεl

  ʒə vudʁε ʃakə ane ɡʁaviʁ avεk twa lεz- eʃəlɔ̃ də la vi
  e mə diʁə kə nɔtʁə amuʁ ε plys ɡʁɑ̃ kə lɛ̃fini
  ʃakə ivεʁ, ʒə lε pasəʁε dɑ̃ tε bʁa puʁ nə pa avwaʁ fʁwa
  ʃakə sεzɔ̃ ʃodə nə puʁʁa εtʁə kə plys tɔʁidəz- avεk twa

  puʁ twa, ʒekʁi də nuvo pɔεmə lεsɑ̃ ɡlise ma plymə sɛ̃pləmɑ̃
  mɔ̃n- ɑ̃kʁə vεʁsə dε mo kə ʒə nozə pa tə diʁə diʁεktəmɑ̃
  la fasilite dε mo, la libeʁasjɔ̃ də mɔ̃n- ekʁityʁə
  fε kə ʒə pø tə fεʁə də nɔ̃bʁøz- avø sɑ̃z- okynə ʁatyʁə

  apʁε dεz- ane də lytə e də sufʁɑ̃sə, ty aʁivə twa,
  ki ʒə kʁwa, ε mɔ̃ bɔnœʁ
  e sεtə tɑ̃dʁεsə mə kɔ̃blə demɔsjɔ̃, pɥiz- efasə plysz- u mwɛ̃ mε malœʁ
  ty fɔʁtifi mεz- ɑ̃vi də mɑ̃ sɔʁtiʁ, ui, ʒə vø ɡeʁiʁ
  e ʒə sɥi sεʁtεnə kə ma vi sεt- a twa kə ʒə vø lɔfʁiʁ
 • Syllabes Phonétique : Ma Force Me Vient De Toi

  ʒa=fʁɔ̃=tə=ʁε=lə=mɔ̃=də=si=ty=ʁεs=tə=la 12
  ʒu=blj=ə=ʁε=mε=pœ=ʁə=mε=kʁɛ̃=tə=mε=za=vεk=twa=la 15
  ʒə=vu=dʁε=ze=kʁi=ʁə=tɔ̃=pʁe=nɔ̃=syʁ=œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 14
  puʁ=kə=tu=lə=mɔ̃=də=pɥi=sə=lə=vwaʁ=ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=sjεl 16

  ʒə=vu=dʁε=ʃakə=a=ne=ɡʁa=viʁ=a=vεk=twa=lε=ze=ʃə=lɔ̃=də=la=vi 18
  e=mə=di=ʁə=kə=nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=plys=ɡʁɑ̃=kə=lɛ̃=fi=ni 16
  ʃa=kə=i=vεʁ=ʒə=lε=pa=sə=ʁε=dɑ̃=tε=bʁa=puʁ=nə=pa=a=vwaʁ=fʁwa 18
  ʃakə=sε=zɔ̃=ʃo=də=nə=puʁ=ʁa=ε=tʁə=kə=plys=tɔ=ʁi=də=za=vεk=twa 18

  puʁ=twa=ʒe=kʁidə=nu=vo=pɔ=ε=mə=lε=sɑ̃=ɡli=se=ma=ply=mə=sɛ̃=plə=mɑ̃ 19
  mɔ̃=nɑ̃kʁə=vεʁ=sə=dε=mo=kə=ʒə=no=zə=pa=tə=di=ʁə=di=ʁεk=tə=mɑ̃ 18
  la=fa=si=li=te=dε=mo=la=li=be=ʁa=sjɔ̃=də=mɔ̃=ne=kʁi=ty=ʁə 18
  fε=kə=ʒə=pø=tə=fε=ʁə=də=nɔ̃=bʁø=za=vø=sɑ̃=zo=ky=nə=ʁa=tyʁə 18

  a=pʁε=dε=za=ne=də=ly=tə=e=də=su=fʁɑ̃=sə=ty=a=ʁi=və=twa 18
  ki=ʒə=kʁwa=ε=mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 8
  e=sεtə=tɑ̃=dʁε=sə=mə=kɔ̃=blə=de=mɔ=sjɔ̃=pɥi=ze=fa=sə=plys=zu=mwɛ̃=mε=ma=lœʁ 21
  ty=fɔʁ=ti=fi=mε=zɑ̃=vi=də=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=u=i=ʒə=vø=ɡe=ʁiʁ 17
  e=ʒə=sɥi=sεʁ=tε=nə=kə=ma=vi=sε=ta=twa=kə=ʒə=vø=lɔ=fʁiʁ 17

PostScriptum

Un seul être arrive et peut changer votre vie. . . .

Récompense

0
6
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2004 00:00Love

j’ai les larmes aux yeux
superbe poème
bisous grande soeur

Auteur de Poésie
17/01/2005 00:00Sabcool1

je suis dacord avec toi moi jai trouver la personne donc jai toujours rever et il a changer ma vie