Poeme : Toi Et Moi

Toi Et Moi

J ai eu tellement de chagrins et de blessures
Que plusieurs fois j ai voulu arrêter cette aventure
Pourquoi vivre si c ’est pour souffrir ? ? ?
C ’est tellement simple pour tout le monde de mourir

Puis peu à peu j ’ai compris qu ’il suffisait de vouloir
Qu’il fallait montrer qu ’on pouvait gagner notre bataille, émouvoir
Aujourd ’hui, mon seul souhait est de vieillir auprès de toi
Je n ’ai pas peur de le dire et je pense à l’ avenir pour une fois

Je veux te donner ma vie pour la vie
Mais en échange je veux ta présence jusqu ’ à la fin de celle - ci
JE t ’offre mes dernières années
Et aussi la fin de ma vie a t ’aimer

Je veux que chaque jour tu sois près de moi
Car ma vie je ne pourrais plus la vivre sans toi
Donne moi ce chemin du bonheur
Et je te promet de te rendre heureux toutes les heures

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi Et Moi

  j=ai=eu=tel=le=ment=de=cha=grins=et=de=bles=su=res 14
  que=plu=sieurs=fois=j=ai=vou=lu=ar=rê=ter=cettea=ven=ture 14
  pour=quoi=vi=vre=si=cest=pour=souf=frir 9
  cest=tel=le=ment=sim=ple=pour=tout=le=mon=de=de=mou=rir 14

  puis=peu=à=peu=jai=com=pris=quil=suf=fi=sait=de=vou=loir 14
  quil=fal=lait=mon=trer=quon=pou=vait=ga=gner=notre=ba=taille=é=mou=voir 16
  au=jourd=hui=mon=seul=sou=hait=est=de=vieillir=au=près=de=toi 14
  je=nai=pas=peur=de=le=direet=je=pen=se=à=la=ve=nir=pour=u=ne=fois 18

  je=veux=te=don=ner=ma=vie=pour=la=vie 10
  mais=en=é=change=je=veux=ta=pré=sen=ce=jus=quà=la=fin=de=cel=le=ci 18
  je=tof=fre=mes=der=ni=è=res=an=nées 10
  et=aus=si=la=fin=de=ma=vie=a=tai=mer 11

  je=veux=que=cha=que=jour=tu=sois=près=de=moi 11
  car=ma=vie=je=ne=pour=rais=plus=la=vi=vre=sans=toi 13
  don=ne=moi=ce=che=min=du=bon=heur 9
  et=je=te=promet=de=te=ren=dre=heu=reux=tou=tes=les=heures 14


 • Phonétique : Toi Et Moi

  ʒi ε y tεllmɑ̃ də ʃaɡʁɛ̃z- e də blesyʁə
  kə plyzjœʁ fwa ʒi ε vuly aʁεte sεtə avɑ̃tyʁə
  puʁkwa vivʁə si sε puʁ sufʁiʁ ? ? ?
  sε tεllmɑ̃ sɛ̃plə puʁ tu lə mɔ̃də də muʁiʁ

  pɥi pø a pø ʒε kɔ̃pʁi kil syfizε də vulwaʁ
  kil falε mɔ̃tʁe kɔ̃ puvε ɡaɲe nɔtʁə batajə, emuvwaʁ
  oʒuʁdɥi, mɔ̃ səl suε ε də vjεjiʁ opʁε də twa
  ʒə nε pa pœʁ də lə diʁə e ʒə pɑ̃sə a lavəniʁ puʁ ynə fwa

  ʒə vø tə dɔne ma vi puʁ la vi
  mεz- ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə ʒə vø ta pʁezɑ̃sə ʒyska la fɛ̃ də sεllə si
  ʒə tɔfʁə mε dεʁnjεʁəz- ane
  e osi la fɛ̃ də ma vi a tεme

  ʒə vø kə ʃakə ʒuʁ ty swa pʁε də mwa
  kaʁ ma vi ʒə nə puʁʁε plys la vivʁə sɑ̃ twa
  dɔnə mwa sə ʃəmɛ̃ dy bɔnœʁ
  e ʒə tə pʁɔmε də tə ʁɑ̃dʁə œʁø tutə lεz- œʁ
 • Syllabes Phonétique : Toi Et Moi

  ʒi=ε=y=tεl=lmɑ̃=də=ʃa=ɡʁɛ̃=ze=də=ble=syʁə 12
  kə=ply=zjœʁ=fwa=ʒi=ε=vu=ly=a=ʁε=te=sεtəa=vɑ̃=tyʁə 14
  puʁ=kwa=vi=vʁə=si=sε=puʁ=su=fʁiʁ 9
  sε=tεl=lmɑ̃=sɛ̃plə=puʁ=tu=lə=mɔ̃=də=də=mu=ʁiʁ 12

  pɥi=pø=a=pø=ʒε=kɔ̃=pʁi=kil=sy=fi=zεdə=vu=lwaʁ 13
  kil=fa=lε=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=pu=vε=ɡa=ɲe=nɔtʁə=ba=tajə=e=mu=vwaʁ 16
  o=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=səl=su=ε=εdə=vjε=jiʁ=o=pʁε=də=twa 14
  ʒə=nε=pa=pœʁ=də=lə=diʁəe=ʒə=pɑ̃=sə=a=la=və=niʁ=puʁ=y=nə=fwa 18

  ʒə=vø=tə=dɔ=ne=ma=vi=puʁ=la=vi 10
  mε=zɑ̃=ne=ʃɑ̃ʒə=ʒə=vø=ta=pʁe=zɑ̃=sə=ʒys=ka=la=fɛ̃=də=sεllə=si 17
  ʒə=tɔ=fʁə=mε=dεʁ=nj=ε=ʁə=za=ne 10
  e=o=si=la=fɛ̃də=ma=vi=a=tε=me 10

  ʒə=vø=kə=ʃakə=ʒuʁ=ty=swa=pʁε=də=mwa 10
  kaʁ=ma=viʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=la=vi=vʁə=sɑ̃=twa 12
  dɔ=nə=mwa=sə=ʃə=mɛ̃=dy=bɔ=nœ=ʁə 10
  e=ʒə=tə=pʁɔ=mεdə=tə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=tu=tə=lε=zœʁ 14


PostScriptum

je peux maintenant oser songer à lavenir. . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2004 00:00Jjp

C’est tres beau DooDoo j’espère alors un magnifique avenir pour vous grande soeur de coeur jtdr bisous Jean

Auteur de Poésie
21/10/2004 00:00Doodoo

merci jean je taime aussi Doodoo bisous ptit frère je taime

Auteur de Poésie
22/10/2004 00:00Love

encore un magnifique poeme d’amour gde soeur
gros bisous

Auteur de Poésie
22/10/2004 00:00*G@By*

J’aime bcp, c super bo! Bravo à toi et continue ainsi. . .
Bisous

Auteur de Poésie
01/11/2004 00:00Mya..

jadore c tellement beau!!
je tadore continue comme ca
bisou