Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Petit Ange D’Amour

Poème Absence
Publié le 15/10/2013 19:51

L'écrit contient 173 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Douceplume

Petit Ange D’Amour

15 octobre : Aujourd’hui est la journée internationale de sensibilisation au deuil périnatal.
Tendres pensées à tous les paranges et à leurs étoiles.


C’est comme une larme qui coule à perpétuité sur mon cœur,
Me séparer de toi restera toujours le plus grand des malheurs.
C’est comme mon âme qui invente une mélopée chaque heure,
Où que tu sois, mon seul souhait est que tu n’aies jamais peur.

Que je t’aime petit ange d’amour,
Que je t’aimerai toujours…

C’est comme un voyage qui ne prendra jamais fin ;
Vivre sans toi ; nage harassante contre les vagues de chagrin.
Comme un coloriage pour me guider à travers les chemins ;
C’est ton doux visage que je dessine de mes mains.

Que je t’aime petit ange d’amour,
Que je t’aimerai toujours…

Qu’avec tes ailes lumineuses
Tu puisses connaître la paix.
Écoute cette éternelle berceuse,
Que fredonne mon cœur blessé.
Que ta dernière croisière soit heureuse
Sur ce doux océan de l’éternité.

2013 © Floriane Aubin
 • Pieds Hyphénique: Petit Ange D’Amour

  as=té=ris=queas=té=ris=que=quinze=oc=to=bre=au=jourdhui=est=la=jour=née=in=ter=na=tio=na=le=de=sen=si=bi=li=sa=tion=au=deuil=pé=ri=na=tal 36
  tendres=pen=sées=à=tous=les=pa=ran=ges=et=à=leurs=é=toiles=as=té=ris=queas=té=risque 20

  cest=commeu=ne=lar=me=qui=cou=le=à=per=pé=tui=té=sur=mon=cœur 16
  me=sé=pa=rer=de=toi=res=te=ra=tou=jours=le=plus=grand=des=malheurs 16
  cest=comme=mon=â=me=qui=in=ven=teu=ne=mé=lo=pée=cha=que=heure 16
  où=que=tu=sois=mon=seul=sou=hait=est=que=tu=naies=ja=mais=peur 15

  que=je=tai=me=pe=tit=an=ge=da=mour 10
  que=je=tai=me=rai=tou=jours 7

  cest=com=me=un=voy=a=ge=qui=ne=pren=dra=ja=mais=fin 14
  vivre=sans=toi=na=ge=ha=ras=san=te=con=tre=les=va=gues=de=cha=grin 17
  comme=un=co=lo=ria=ge=pour=me=gui=der=à=tra=vers=les=che=mins 16
  cest=ton=doux=vi=sa=ge=que=je=des=si=ne=de=mes=mains 14

  que=je=tai=me=pe=tit=an=ge=da=mour 10
  que=je=tai=me=rai=tou=jours 7

  qua=vec=tes=ai=les=lu=mi=neu=ses 9
  tu=puis=ses=con=naî=tre=la=paix 8
  é=cou=te=cet=te=é=ter=nel=le=ber=ceu=se 12
  que=fre=don=ne=mon=cœur=bles=sé 8
  que=ta=der=ni=è=re=croi=siè=re=soit=heu=reu=se 13
  sur=ce=doux=o=cé=an=de=lé=ter=ni=té 11

  deux=mil=le=trei=ze=co=py=right=flo=ri=a=ne=au=bin 14
 • Phonétique : Petit Ange D’Amour

  asteʁiskə asteʁiskə kɛ̃zə ɔktɔbʁə : oʒuʁdɥi ε la ʒuʁne ɛ̃tεʁnasjɔnalə də sɑ̃sibilizasjɔ̃ o dəj peʁinatal.
  tɑ̃dʁə- pɑ̃sez- a tus lε paʁɑ̃ʒəz- e a lœʁz- etwalə. asteʁiskə asteʁiskə

  sε kɔmə ynə laʁmə ki kulə a pεʁpetɥite syʁ mɔ̃ kœʁ,
  mə sepaʁe də twa ʁεstəʁa tuʒuʁ lə plys ɡʁɑ̃ dε malœʁ.
  sε kɔmə mɔ̃n- amə ki ɛ̃vɑ̃tə ynə melɔpe ʃakə œʁ,
  u kə ty swa, mɔ̃ səl suε ε kə ty nε ʒamε pœʁ.

  kə ʒə tεmə pəti ɑ̃ʒə damuʁ,
  kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ…

  sε kɔmə œ̃ vwajaʒə ki nə pʁɑ̃dʁa ʒamε fɛ̃,
  vivʁə sɑ̃ twa, naʒə-aʁasɑ̃tə kɔ̃tʁə lε vaɡ də ʃaɡʁɛ̃.
  kɔmə œ̃ kɔlɔʁjaʒə puʁ mə ɡide a tʁavεʁ lε ʃəmɛ̃,
  sε tɔ̃ du vizaʒə kə ʒə desinə də mε mɛ̃.

  kə ʒə tεmə pəti ɑ̃ʒə damuʁ,
  kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ…

  kavεk tεz- εlə lyminøzə
  ty pɥisə kɔnεtʁə la pε.
  ekutə sεtə etεʁnεllə bεʁsøzə,
  kə fʁədɔnə mɔ̃ kœʁ blese.
  kə ta dεʁnjεʁə kʁwazjεʁə swa œʁøzə
  syʁ sə duz- ɔseɑ̃ də letεʁnite.

  dø milə tʁεzə kɔpiʁajt flɔʁjanə obɛ̃
 • Pieds Phonétique : Petit Ange D’Amour

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=kɛ̃=zə=ɔk=tɔ=bʁə=o=ʒuʁ=dɥi=ε=la=ʒuʁ=ne=ɛ̃=tεʁ=na=sjɔ=na=lə=də=sɑ̃=si=bi=li=za=sjɔ̃=o=dəj=pe=ʁi=na=tal 37
  tɑ̃dʁə=pɑ̃=se=za=tus=lε=pa=ʁɑ̃=ʒə=ze=a=lœʁ=ze=twa=lə=as=te=ʁis=kəas=te=ʁiskə 21

  sε=kɔ=mə=y=nə=laʁ=mə=ki=ku=lə=a=pεʁ=pet=ɥi=te=syʁ=mɔ̃=kœʁ 18
  mə=se=pa=ʁe=də=twa=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=lə=plys=ɡʁɑ̃=dε=ma=lœ=ʁə 18
  sε=kɔ=mə=mɔ̃=na=mə=ki=ɛ̃=vɑ̃=tə=y=nə=me=lɔ=pe=ʃa=kə=œʁ 18
  u=kə=ty=swa=mɔ̃=səl=su=ε=ε=kə=ty=nε=ʒa=mε=pœ=ʁə 16

  kə=ʒə=tε=mə=pə=ti=ɑ̃=ʒə=da=muʁ 10
  kə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 7

  sε=kɔ=mə=œ̃=vwa=ja=ʒə=ki=nə=pʁɑ̃=dʁa=ʒa=mε=fɛ̃ 14
  vi=vʁə=sɑ̃=twa=na=ʒə-a=ʁa=sɑ̃=tə=kɔ̃=tʁə=lε=va=ɡə=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 18
  kɔ=mə=œ̃=kɔ=lɔ=ʁj=a=ʒə=puʁ=mə=ɡi=de=a=tʁa=vεʁ=lε=ʃə=mɛ̃ 18
  sε=tɔ̃=du=vi=za=ʒə=kə=ʒə=de=si=nə=də=mε=mɛ̃ 14

  kə=ʒə=tε=mə=pə=ti=ɑ̃=ʒə=da=muʁ 10
  kə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 7

  ka=vεk=tε=zε=lə=ly=mi=nø=zə 9
  ty=pɥi=sə=kɔ=nε=tʁə=la=pε 8
  e=ku=tə=sε=tə=e=tεʁ=nεl=lə=bεʁ=sø=zə 12
  kə=fʁə=dɔ=nə=mɔ̃=kœ=ʁə=ble=se 9
  kə=ta=dεʁ=nj=ε=ʁə=kʁwa=zj=ε=ʁə=swa=œ=ʁø=zə 14
  syʁ=sə=du=zɔ=se=ɑ̃=də=le=tεʁ=ni=te 11

  dø=mi=lə=tʁε=zə=kɔ=pi=ʁajt=flɔ=ʁj=a=nə=o=bɛ̃ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2013 23:07Eden33

Enorme ressenti ....
De tout coeur avec vous
Merveilleux et douloureux partage , merci ...Eden

Auteur de Poésie
16/10/2013 02:35Orpailleur

Que de chagrin, ma chère DoucePlume, j’ai ressenti en lisant ce splendide hommage, à cet enfant, n’ayant eu la chance de voir le jour.
Rien au monde, ne peut remplacer la vie d’un enfant, et encore moins, si celle-ci n’a pas vue le jour, avant d’exister.
Merci pour ce douleureux partage et que cette expérience de la vie, vous en soit bénie par les Dieux.
Amitié...Jacques