Poeme : Initiation

Initiation

Elle est étendue
Sur le lit entièrement nue
Sa blonde toison pubienne
Ressemble à une obsidienne
Dorée, aux reflets rouges.
Elle me regarde, plus rien ne bouge
Le temps passé auprès d’elle
S’enfuit à tire d’ailes
Son corps dénudé est magnifique
Il apporte une lumière magique
Dans cette petite mansarde
Ou de temps en temps je me hasarde
Elle a deux fois mon âge
Chez mes parents elle fait le ménage
A quatorze ans que peut-on faire
Devant une telle affaire
C’est elle qui m’a dit « viens ! »
De ce moment je me souviens
Heureux de la merveilleuse aubaine
Déjà amoureux à perdre haleine
Doucement j’ai dégagé sa poitrine
Me demandant « est-ce que j’hallucine ? »
Puis sa robe et son tablier sont tombés
Découvrant un petit ventre bombé
Seul son slip de dentelle
Cachait la région essentielle
Ou je souhaitais poser mes lèvres.
Gagné insidieusement par la fièvre
De cet amour naissant et inédit
Bravant ainsi tous les interdits
Je n’existais plus dans ce délire intense
Entrainé dans une nouvelle danse.
Les souvenirs sont à jamais gravés
De ce plaisir que j’avais éprouvé
M’aidant dans les mauvais moments
A chaque fois à effacer mes tourments

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Initiation

  el=le=est=é=ten=due 6
  sur=le=lit=en=ti=è=re=ment=nue 9
  sa=blon=de=toi=son=pu=bien=ne 8
  res=sem=ble=à=u=ne=ob=si=dien=ne 10
  do=rée=aux=re=flets=rou=ges 7
  el=le=me=re=gar=de=plus=rien=ne=bouge 10
  le=temps=pas=sé=au=près=delle 7
  sen=fuit=à=ti=re=dai=les 7
  son=corps=dé=nu=dé=est=ma=gni=fique 9
  il=ap=por=te=une=lu=miè=re=ma=gique 10
  dans=cet=te=pe=ti=te=man=sa=rde 9
  ou=de=temps=en=temps=je=me=ha=sa=rde 10
  el=le=a=deux=fois=mon=âge 7
  chez=mes=pa=rents=el=le=fait=le=mé=nage 10
  a=qua=tor=ze=ans=que=peut=ton=fai=re 10
  de=vant=u=ne=tel=le=af=fai=re 9
  cest=el=le=qui=ma=dit=viens 7
  de=ce=mo=ment=je=me=sou=viens 8
  heu=reux=de=la=mer=veilleu=se=au=bai=ne 10
  dé=jà=a=mou=reux=à=per=dre=ha=leine 10
  dou=ce=ment=jai=dé=ga=gé=sa=poi=trine 10
  me=de=man=dant=est=ce=que=j=hal=lu=cine 11
  puis=sa=robe=et=son=ta=blier=sont=tom=bés 10
  dé=cou=vrant=un=pe=tit=ven=tre=bom=bé 10
  seul=son=s=lip=de=den=telle 7
  ca=chait=la=ré=gi=on=es=sen=tielle 9
  ou=je=sou=hai=tais=po=ser=mes=lè=vres 10
  ga=gné=in=si=dieu=se=ment=par=la=fièvre 10
  de=cet=a=mour=nais=sant=et=i=né=dit 10
  bra=vant=ain=si=tous=les=in=ter=dits 9
  je=nexis=tais=plus=dans=ce=dé=lire=in=tense 10
  en=trai=né=dans=u=ne=nou=vel=le=danse 10
  les=sou=ve=nirs=sont=à=ja=mais=gra=vés 10
  de=ce=plai=sir=que=ja=vais=é=prou=vé 10
  mai=dant=dans=les=mau=vais=mo=ments 8
  a=cha=que=fois=à=ef=fa=cer=mes=tourments 10
 • Phonétique : Initiation

  εllə εt- etɑ̃dɥ
  syʁ lə li ɑ̃tjεʁəmɑ̃ nɥ
  sa blɔ̃də twazɔ̃ pybjεnə
  ʁəsɑ̃blə a ynə ɔpsidjεnə
  dɔʁe, o ʁəflε ʁuʒə.
  εllə mə ʁəɡaʁdə, plys ʁjɛ̃ nə buʒə
  lə tɑ̃ pase opʁε dεllə
  sɑ̃fɥi a tiʁə dεlə
  sɔ̃ kɔʁ denyde ε maɲifikə
  il apɔʁtə ynə lymjεʁə maʒikə
  dɑ̃ sεtə pətitə mɑ̃saʁdə
  u də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃ ʒə mə-azaʁdə
  εllə a dø fwa mɔ̃n- aʒə
  ʃe mε paʁɑ̃z- εllə fε lə menaʒə
  a katɔʁzə ɑ̃ kə pø tɔ̃ fεʁə
  dəvɑ̃ ynə tεllə afεʁə
  sεt- εllə ki ma dit « vjɛ̃ ! »
  də sə mɔmɑ̃ ʒə mə suvjɛ̃
  œʁø də la mεʁvεjøzə obεnə
  deʒa amuʁøz- a pεʁdʁə-alεnə
  dusəmɑ̃ ʒε deɡaʒe sa pwatʁinə
  mə dəmɑ̃dɑ̃t « εst sə kə ʒalysinə ? »
  pɥi sa ʁɔbə e sɔ̃ tablje sɔ̃ tɔ̃be
  dekuvʁɑ̃ œ̃ pəti vɑ̃tʁə bɔ̃be
  səl sɔ̃ slip də dɑ̃tεllə
  kaʃε la ʁeʒjɔ̃ esɑ̃sjεllə
  u ʒə suεtε poze mε lεvʁə.
  ɡaɲe ɛ̃sidjøzəmɑ̃ paʁ la fjεvʁə
  də sεt amuʁ nεsɑ̃ e inedi
  bʁavɑ̃ ɛ̃si tus lεz- ɛ̃tεʁdi
  ʒə nεɡzistε plys dɑ̃ sə deliʁə ɛ̃tɑ̃sə
  ɑ̃tʁεne dɑ̃z- ynə nuvεllə dɑ̃sə.
  lε suvəniʁ sɔ̃t- a ʒamε ɡʁave
  də sə plεziʁ kə ʒavεz- epʁuve
  mεdɑ̃ dɑ̃ lε movε mɔmɑ̃
  a ʃakə fwaz- a efase mε tuʁmɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Initiation

  εl=lə=ε=te=tɑ̃dɥ 5
  syʁ=lə=li=ɑ̃=tj=ε=ʁə=mɑ̃=nɥ 9
  sa=blɔ̃=də=twa=zɔ̃=py=bj=ε=nə 9
  ʁə=sɑ̃=blə=a=y=nə=ɔp=si=djε=nə 10
  dɔ=ʁe=o=ʁə=flε=ʁu=ʒə 7
  εl=lə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=plys=ʁjɛ̃=nə=buʒə 10
  lə=tɑ̃=pa=se=o=pʁε=dεl=lə 8
  sɑ̃f=ɥi=a=ti=ʁə=dε=lə 7
  sɔ̃=kɔʁ=de=ny=de=ε=ma=ɲi=fi=kə 10
  il=a=pɔʁ=tə=ynə=ly=mjε=ʁə=ma=ʒikə 10
  dɑ̃=sε=tə=pə=ti=tə=mɑ̃=sa=ʁdə 9
  u=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃=ʒə=mə-a=zaʁ=də 10
  εl=lə=a=dø=fwa=mɔ̃=na=ʒə 8
  ʃe=mε=pa=ʁɑ̃=zεl=lə=fε=lə=me=naʒə 10
  a=ka=tɔʁ=zə=ɑ̃=kə=pø=tɔ̃=fε=ʁə 10
  də=vɑ̃=y=nə=tεl=lə=a=fεʁ=ə 9
  sε=tεl=lə=ki=ma=dit=vj=ɛ̃ 8
  də=sə=mɔ=mɑ̃=ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 9
  œ=ʁø=də=la=mεʁ=vε=jø=zə=o=bεnə 10
  de=ʒa=a=mu=ʁø=za=pεʁ=dʁə-a=lεnə 10
  du=sə=mɑ̃=ʒε=de=ɡa=ʒe=sa=pwa=tʁinə 10
  mə=də=mɑ̃=dɑ̃t=εst=sə=kə=ʒa=ly=sinə 10
  pɥi=sa=ʁɔbə=e=sɔ̃=ta=blje=sɔ̃=tɔ̃=be 10
  de=ku=vʁɑ̃=œ̃=pə=ti=vɑ̃=tʁə=bɔ̃=be 10
  səl=sɔ̃=slip=də=dɑ̃=tεl=lə 7
  ka=ʃε=la=ʁe=ʒj=ɔ̃=e=sɑ̃=sjεl=lə 10
  u=ʒə=su=ε=tε=po=ze=mε=lε=vʁə 10
  ɡa=ɲe=ɛ̃=si=djø=zə=mɑ̃=paʁ=la=fjεvʁə 10
  də=sεt=a=muʁ=nε=sɑ̃=e=i=ne=di 10
  bʁa=vɑ̃=ɛ̃=si=tus=lε=zɛ̃=tεʁ=di 9
  ʒə=nεɡ=zis=tε=plys=dɑ̃sə=de=li=ʁə=ɛ̃tɑ̃sə 10
  ɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=zy=nə=nu=vεl=lə=dɑ̃sə 10
  lε=su=və=niʁ=sɔ̃=ta=ʒa=mε=ɡʁa=ve 10
  də=sə=plε=ziʁ=kə=ʒa=vε=ze=pʁu=ve 10
  mε=dɑ̃=dɑ̃=lε=mo=vε=mɔ=mɑ̃ 8
  a=ʃakə=fwa=za=e=fa=se=mε=tuʁ=mɑ̃ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.