Poeme : Mésange

Mésange

Un jour où la pénombre
Ne ressemblera pas à une nuit d’été
Je te rejoindrai sous les décombres
Où mes mains laisseront tomber
Des animaux morts, rendus à l’ombre
Et tu m’embrasseras pour me remercier

Un jour viendra où mes mains
Lassent de te servir
S’abattront sur ma poitrine, soudain
Sans que tu ais le temps de me maudir
Ce sera ton jour de Samain
L’annonce des temps noirs à venir

Pourtant, lorsque j’aurai manger mes flammes
Je reviendrai apaiser mon corps contre le tiens
Je chantonnerai cet mélodie qui nous va si bien
Celle que sans cesse, les mésanges me réclament

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mésange

  un=jour=où=la=pé=nom=bre 7
  ne=res=sem=ble=ra=pas=à=une=nuit=dé=té 11
  je=te=re=join=drai=sous=les=dé=com=bres 10
  où=mes=mains=lais=se=ront=tom=ber 8
  des=a=ni=maux=morts=ren=dus=à=lom=bre 10
  et=tu=mem=brasse=ras=pour=me=re=mer=cier 10

  un=jour=vien=dra=où=mes=mains 7
  las=sent=de=te=ser=vir 6
  sa=bat=tront=sur=ma=poi=tri=ne=sou=dain 10
  sans=que=tu=ais=le=temps=de=me=mau=dir 10
  ce=se=ra=ton=jour=de=sa=main 8
  lan=non=ce=des=temps=noirs=à=ve=nir 9

  pour=tant=lors=que=jau=rai=man=ger=mes=flammes 10
  je=re=vien=drai=a=pai=ser=mon=corps=contre=le=tiens 12
  je=chan=tonne=rai=cet=mé=lo=die=qui=nous=va=si=bien 13
  cel=le=que=sans=ces=se=les=mé=sanges=me=ré=clament 12
 • Phonétique : Mésange

  œ̃ ʒuʁ u la penɔ̃bʁə
  nə ʁəsɑ̃bləʁa pa a ynə nɥi dete
  ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε su lε dekɔ̃bʁə
  u mε mɛ̃ lεsəʁɔ̃ tɔ̃be
  dεz- animo mɔʁ, ʁɑ̃dysz- a lɔ̃bʁə
  e ty mɑ̃bʁasəʁa puʁ mə ʁəmεʁsje

  œ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa u mε mɛ̃
  lase də tə sεʁviʁ
  sabatʁɔ̃ syʁ ma pwatʁinə, sudɛ̃
  sɑ̃ kə ty εs lə tɑ̃ də mə modiʁ
  sə səʁa tɔ̃ ʒuʁ də samɛ̃
  lanɔ̃sə dε tɑ̃ nwaʁz- a vəniʁ

  puʁtɑ̃, lɔʁskə ʒoʁε mɑ̃ʒe mε flamə
  ʒə ʁəvjɛ̃dʁε apεze mɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə tjɛ̃
  ʒə ʃɑ̃tɔnəʁε sεt melɔdi ki nu va si bjɛ̃
  sεllə kə sɑ̃ sεsə, lε mezɑ̃ʒə mə ʁeklame
 • Syllabes Phonétique : Mésange

  œ̃=ʒuʁ=u=la=pe=nɔ̃bʁə 6
  nə=ʁə=sɑ̃blə=ʁa=pa=a=y=nə=nɥi=de=te 11
  ʒə=təʁə=ʒwɛ̃=dʁε=su=lε=de=kɔ̃bʁə 8
  u=mε=mɛ̃=lε=sə=ʁɔ̃=tɔ̃=be 8
  dε=za=ni=mo=mɔʁ=ʁɑ̃=dys=zalɔ̃bʁə 8
  e=ty=mɑ̃bʁasə=ʁa=puʁ=məʁə=mεʁ=sje 8

  œ̃=ʒuʁ=vj=ɛ̃=dʁa=u=mε=mɛ̃ 8
  la=se=də=tə=sεʁ=viʁ 6
  sa=ba=tʁɔ̃=syʁ=ma=pwa=tʁinə=su=dɛ̃ 9
  sɑ̃kə=ty=εsə=lə=tɑ̃=də=mə=mo=diʁ 9
  sə=sə=ʁa=tɔ̃=ʒuʁ=də=sa=mɛ̃ 8
  la=nɔ̃sə=dε=tɑ̃=nwaʁ=za=və=niʁ 8

  puʁ=tɑ̃=lɔʁskə=ʒo=ʁε=mɑ̃=ʒe=mεflamə 8
  ʒə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=a=pε=ze=mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃tʁə=lə=tjɛ̃ 12
  ʒə=ʃɑ̃=tɔnə=ʁε=sεt=me=lɔ=di=ki=nu=va=si=bjɛ̃ 13
  sεllə=kə=sɑ̃=sεsə=lε=me=zɑ̃=ʒə=mə=ʁe=kla=me 12

PostScriptum

http : //www. youtube. com/watch ? v=d6mxfF0Frbo

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/02/2012 13:20Moz

Belle lecture...juste la lecture...
Je ferais moins le malin maintenant...Amicalement Moz