Poeme : Interlude À L’hymen De Papier

Interlude À L’hymen De Papier

Feuille blanche épargne moi tes diatribes
Et laisse moi raconter
Retranscrire comme un scribe
Ce qui se passe dans ma tête cabossée

Tu comprends je ne peux pas te laisser vierge
Ça ressemble à un viol que l’on voudrait couronné de succès
Mais pour cela il faudrait brûler beaucoup de cierges
Voir une église entière pour espérer un effet

Toi, tu ne crois en rien, tu n’es qu’une victime
D’un hérétique qui te maltraite en t’abreuvant d’histoires
En espérant que ces mots dont il te décime
Ne connaîtront pas d’autres déboires

Je te malmène, je te déchire
Et lorsque je t’aurai assez raturée
Je t’entendrai sûrement gémir
Avant de te laisser dans un tiroir et de t’y oublier

Que croyais-tu
Devenir la seule page que j’effeuille ?
Un refuge où mes mots déviendraient moins aiguës ?
Celle que j’enlacerai dans mon cercueil ?

Je suis instable comme la création dont je suis fait
Et toi la frigide immobile à peine consentante
Tu ne seras jamais que celle que je défais

Il ne te restera que le souvenir du temps où tu étais innocente
Avant de croiser l’écrivain qui fit de toi une ruine délirante
En gravant des insanités sur ta peau presque transparente

Souviens-toi du jour où tu as croisé ce fou
Lacérant ton visage de vers grouillant de rimes
Et crains le jour où la folie l’aura rongé jusqu’au bout
Qu’il ne te jette en pâture aux flammes pour achever son crime

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Interlude À L’hymen De Papier

  feu=ille=blan=che=é=par=gne=moi=tes=dia=tri=bes 12
  et=lais=se=moi=ra=con=ter 7
  re=trans=cri=re=com=me=un=s=cri=be 10
  ce=qui=se=pas=se=dans=ma=tê=te=ca=bos=sée 12

  tu=com=prends=je=ne=peux=pas=te=lais=ser=vier=ge 12
  ça=res=sem=bleà=un=viol=que=lon=vou=drait=cou=ron=né=de=suc=cès 16
  mais=pour=ce=la=il=fau=drait=brû=ler=beau=coup=de=cierges 13
  voir=uneé=gli=se=en=tiè=re=pour=es=pé=rer=un=ef=fet 14

  toi=tu=ne=crois=en=rien=tu=nes=quu=ne=vic=time 12
  dun=hé=ré=ti=que=qui=te=mal=traiteen=ta=breu=vant=dhis=toires 14
  en=es=pé=rant=que=ces=mots=dont=il=te=dé=cime 12
  ne=con=naî=tront=pas=dau=tres=dé=boi=res 10

  je=te=mal=mè=ne=je=te=dé=chi=re 10
  et=lors=que=je=tau=rai=as=sez=ra=tu=rée 11
  je=ten=ten=drai=sû=re=ment=gé=mir 9
  avant=de=te=lais=ser=dans=un=ti=roir=et=de=ty=ou=blier 14

  que=cro=yais=tu 4
  de=ve=nir=la=seu=le=pa=ge=que=jef=feu=ille 12
  un=re=fuge=où=mes=mots=dé=vien=draient=moins=ai=guës 12
  cel=le=que=jen=la=ce=rai=dans=mon=cer=cueil 11

  je=suis=ins=table=com=me=la=cré=a=tion=dont=je=suis=fait 14
  et=toi=la=fri=gideim=mo=bile=à=pei=ne=con=sen=tante 13
  tu=ne=se=ras=ja=mais=que=cel=le=que=je=dé=fais 13

  il=ne=te=res=te=ra=que=le=souve=nir=du=temps=où=tu=é=tais=in=no=cente 19
  avant=de=croi=ser=lé=cri=vain=qui=fit=de=toi=une=rui=ne=dé=li=rante 17
  en=gra=vant=des=in=sa=ni=tés=sur=ta=peau=pres=que=trans=pa=rente 16

  sou=viens=toi=du=jour=où=tu=as=croi=sé=ce=fou 12
  la=cé=rant=ton=vi=sa=ge=de=vers=grouillant=de=rimes 12
  et=crains=le=jour=où=la=fo=lie=lau=ra=ron=gé=jus=quau=bout 15
  quil=ne=te=jetteen=pâ=tu=re=aux=flam=mes=pour=a=che=ver=son=crime 16
 • Phonétique : Interlude À L’hymen De Papier

  fœjə blɑ̃ʃə epaʁɲə mwa tε djatʁibə
  e lεsə mwa ʁakɔ̃te
  ʁətʁɑ̃skʁiʁə kɔmə œ̃ skʁibə
  sə ki sə pasə dɑ̃ ma tεtə kabɔse

  ty kɔ̃pʁɑ̃ ʒə nə pø pa tə lεse vjεʁʒə
  sa ʁəsɑ̃blə a œ̃ vjɔl kə lɔ̃ vudʁε kuʁɔne də syksε
  mε puʁ səla il fodʁε bʁyle boku də sjεʁʒə
  vwaʁ ynə eɡlizə ɑ̃tjεʁə puʁ εspeʁe œ̃n- efε

  twa, ty nə kʁwaz- ɑ̃ ʁjɛ̃, ty nε kynə viktimə
  dœ̃n- eʁetikə ki tə maltʁεtə ɑ̃ tabʁəvɑ̃ distwaʁə
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə sε mo dɔ̃ il tə desimə
  nə kɔnεtʁɔ̃ pa dotʁə- debwaʁə

  ʒə tə malmεnə, ʒə tə deʃiʁə
  e lɔʁskə ʒə toʁε ase ʁatyʁe
  ʒə tɑ̃tɑ̃dʁε syʁəmɑ̃ ʒemiʁ
  avɑ̃ də tə lεse dɑ̃z- œ̃ tiʁwaʁ e də ti ublje

  kə kʁwajε ty
  dəvəniʁ la sələ paʒə kə ʒefœjə ?
  œ̃ ʁəfyʒə u mε mo devjɛ̃dʁε mwɛ̃z- εɡy ?
  sεllə kə ʒɑ̃lasəʁε dɑ̃ mɔ̃ sεʁkœj ?

  ʒə sɥiz- ɛ̃stablə kɔmə la kʁeasjɔ̃ dɔ̃ ʒə sɥi fε
  e twa la fʁiʒidə imɔbilə a pεnə kɔ̃sɑ̃tɑ̃tə
  ty nə səʁa ʒamε kə sεllə kə ʒə defε

  il nə tə ʁεstəʁa kə lə suvəniʁ dy tɑ̃z- u ty etεz- inɔsɑ̃tə
  avɑ̃ də kʁwaze lekʁivɛ̃ ki fi də twa ynə ʁɥinə deliʁɑ̃tə
  ɑ̃ ɡʁavɑ̃ dεz- ɛ̃sanite syʁ ta po pʁεskə tʁɑ̃spaʁɑ̃tə

  suvjɛ̃ twa dy ʒuʁ u ty a kʁwaze sə fu
  laseʁɑ̃ tɔ̃ vizaʒə də vεʁ ɡʁujɑ̃ də ʁimə
  e kʁɛ̃ lə ʒuʁ u la fɔli loʁa ʁɔ̃ʒe ʒysko bu
  kil nə tə ʒεtə ɑ̃ patyʁə o flamə puʁ aʃəve sɔ̃ kʁimə
 • Syllabes Phonétique : Interlude À L’hymen De Papier

  fœ=jə=blɑ̃=ʃə=e=pa=ʁɲə=mwa=tε=dja=tʁi=bə 12
  e=lε=sə=mwa=ʁa=kɔ̃=te 7
  ʁə=tʁɑ̃s=kʁi=ʁə=kɔ=mə=œ̃=skʁi=bə 9
  sə=ki=sə=pa=sə=dɑ̃=ma=tε=tə=ka=bɔ=se 12

  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=ʒə=nə=pø=pa=tə=lε=se=vjεʁ=ʒə 12
  saʁə=sɑ̃=bləa=œ̃=vjɔl=kə=lɔ̃=vu=dʁε=ku=ʁɔ=ne=də=syk=sε 15
  mε=puʁsə=la=il=fo=dʁε=bʁy=le=bo=ku=də=sjεʁʒə 12
  vwaʁ=ynəe=ɡli=zə=ɑ̃=tjε=ʁə=puʁ=εs=pe=ʁe=œ̃=ne=fε 14

  twa=ty=nə=kʁwa=zɑ̃=ʁjɛ̃=ty=nε=ky=nə=vik=timə 12
  dœ̃=ne=ʁe=tikə=ki=tə=mal=tʁε=təɑ̃=ta=bʁə=vɑ̃=dis=twaʁə 14
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=kə=sε=mo=dɔ̃=il=tə=de=simə 12
  nə=kɔ=nε=tʁɔ̃=pa=do=tʁə=de=bwa=ʁə 10

  ʒə=tə=mal=mε=nə=ʒə=tə=de=ʃi=ʁə 10
  e=lɔʁ=skə=ʒə=to=ʁε=a=se=ʁa=ty=ʁe 11
  ʒə=tɑ̃=tɑ̃=dʁε=sy=ʁə=mɑ̃=ʒe=miʁ 9
  a=vɑ̃də=tə=lε=se=dɑ̃=zœ̃=ti=ʁwaʁ=e=də=ti=u=blje 14

  kə=kʁwa=j=ε=ty 5
  də=və=niʁ=la=sə=lə=pa=ʒə=kə=ʒe=fœ=jə 12
  œ̃=ʁə=fyʒə=u=mε=mo=de=vjɛ̃=dʁε=mwɛ̃=zε=ɡy 12
  sεl=lə=kə=ʒɑ̃=la=sə=ʁε=dɑ̃=mɔ̃=sεʁ=kœj 11

  ʒə=sɥi=zɛ̃s=tablə=kɔ=mə=la=kʁe=a=sjɔ̃=dɔ̃=ʒə=sɥi=fε 14
  e=twa=la=fʁi=ʒidə=i=mɔ=bi=ləa=pε=nə=kɔ̃=sɑ̃=tɑ̃tə 14
  ty=nə=sə=ʁa=ʒa=mεkə=sεl=lə=kə=ʒə=de=fε 12

  il=nə=tə=ʁεstə=ʁa=kə=lə=su=və=niʁ=dy=tɑ̃=zu=ty=e=tε=zi=nɔ=sɑ̃tə 19
  a=vɑ̃də=kʁwa=ze=le=kʁi=vɛ̃=ki=fi=də=twa=y=nə=ʁɥi=nə=de=li=ʁɑ̃tə 18
  ɑ̃=ɡʁa=vɑ̃=dε=zɛ̃=sa=ni=te=syʁ=ta=po=pʁεskə=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃tə 15

  su=vjɛ̃=twa=dy=ʒuʁ=u=ty=a=kʁwa=ze=sə=fu 12
  la=se=ʁɑ̃=tɔ̃=vi=zaʒə=də=vεʁ=ɡʁu=jɑ̃=də=ʁimə 12
  e=kʁɛ̃lə=ʒuʁ=u=la=fɔ=li=lo=ʁa=ʁɔ̃=ʒe=ʒys=ko=bu 14
  kil=nə=tə=ʒεtəɑ̃=pa=ty=ʁə=o=fla=mə=puʁ=a=ʃə=ve=sɔ̃=kʁimə 16

PostScriptum

« Et pour t’en souvenir en runes K. P. N. gravé sur ton front ! »
Alors Soad, j’ai pas le sens de l’humour ? x)

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/04/2012 19:58Moz

ça vaut le détour, bel interlude....
Amicalement Moz...