Poeme : Comptoir

Comptoir

C’est un endroit d’histoires
De vies plus ou moins réelles
De rêves humains qui prennent le large
Et qui souvent finissent sur le trottoir
Enlevé au matin par les pelles
Puis emporté sur des barges
Vers des horizons brouillés

C’est un endroit où viennent s’imprégner
Des paroles qui lézardent les murs
Et des rires à couper au couteau
Qui jadis se frayaient un chemin de fumée
Aujourd’hui chassée en pleine nature
Retrouvant sa liberté sous un ciel éclos
Saluant leurs frères nuages

C’est un endroit chronophage
Où l’on se sent bien
Où je noircis mes pages
Sans savoir d’où je viens

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Comptoir

  cest=un=en=droit=dhis=toires 6
  de=vies=plus=ou=moins=réelles 6
  de=rêves=hu=mains=qui=pren=nent=le=large 9
  et=qui=souvent=fi=nis=sent=sur=le=trot=toir 10
  enle=vé=au=ma=tin=par=les=pelles 8
  puis=em=por=té=sur=des=barges 7
  vers=des=ho=ri=zons=brouillés 6

  cest=un=en=droit=où=viennent=sim=pré=gner 9
  des=pa=roles=qui=lé=zar=dent=les=murs 9
  et=des=rires=à=cou=per=au=cou=teau 9
  qui=ja=dis=se=frayaient=un=che=min=de=fu=mée 11
  au=jourdhui=chas=sée=en=pleine=na=ture 8
  re=trou=vant=sa=li=ber=té=sous=un=ciel=é=clos 12
  sa=luant=leurs=frè=res=nuages 6

  cest=un=en=droit=chro=no=phage 7
  où=lon=se=sent=bien 5
  où=je=noir=cis=mes=pages 6
  sans=sa=voir=doù=je=viens 6
 • Phonétique : Comptoir

  sεt- œ̃n- ɑ̃dʁwa distwaʁə
  də vi plysz- u mwɛ̃ ʁeεllə
  də ʁεvəz- ymɛ̃ ki pʁεne lə laʁʒə
  e ki suvɑ̃ finise syʁ lə tʁɔtwaʁ
  ɑ̃ləve o matɛ̃ paʁ lε pεllə
  pɥiz- ɑ̃pɔʁte syʁ dε baʁʒə
  vεʁ dεz- ɔʁizɔ̃ bʁuje

  sεt- œ̃n- ɑ̃dʁwa u vjεne sɛ̃pʁeɲe
  dε paʁɔlə ki lezaʁde lε myʁ
  e dε ʁiʁəz- a kupe o kuto
  ki ʒadi sə fʁεjε œ̃ ʃəmɛ̃ də fyme
  oʒuʁdɥi ʃase ɑ̃ plεnə natyʁə
  ʁətʁuvɑ̃ sa libεʁte suz- œ̃ sjεl eklo
  salɥɑ̃ lœʁ fʁεʁə nɥaʒə

  sεt- œ̃n- ɑ̃dʁwa kʁonofaʒə
  u lɔ̃ sə sɑ̃ bjɛ̃
  u ʒə nwaʁsi mε paʒə
  sɑ̃ savwaʁ du ʒə vjɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Comptoir

  sε=tœ̃=nɑ̃=dʁwa=dis=twa=ʁə 7
  də=vi=plys=zu=mwɛ̃=ʁe=εl=lə 8
  də=ʁε=və=zy=mɛ̃=ki=pʁε=ne=lə=laʁʒə 10
  e=ki=su=vɑ̃=fi=nise=syʁ=lə=tʁɔ=twaʁ 10
  ɑ̃=lə=ve=o=ma=tɛ̃=paʁ=lε=pεl=lə 10
  pɥi=zɑ̃=pɔʁ=te=syʁ=dε=baʁ=ʒə 8
  vεʁ=dε=zɔ=ʁi=zɔ̃=bʁu=j=e 8

  sε=tœ̃=nɑ̃=dʁwa=u=vjε=ne=sɛ̃=pʁe=ɲe 10
  dε=pa=ʁɔ=lə=ki=le=zaʁ=de=lε=myʁ 10
  e=dε=ʁi=ʁə=za=ku=pe=o=ku=to 10
  ki=ʒa=disə=fʁε=jε=œ̃=ʃə=mɛ̃=də=fy=me 11
  o=ʒuʁ=dɥi=ʃa=se=ɑ̃=plε=nə=na=tyʁə 10
  ʁə=tʁu=vɑ̃=sa=li=bεʁ=te=su=zœ̃=sjεl=e=klo 12
  sal=ɥɑ̃=lœ=ʁə=fʁε=ʁə=nɥ=a=ʒə 9

  sε=tœ̃=nɑ̃=dʁwa=kʁo=no=fa=ʒə 8
  u=lɔ̃=sə=sɑ̃=bj=ɛ̃ 6
  u=ʒə=nwaʁ=si=mε=pa=ʒə 7
  sɑ̃=sa=vwaʁ=du=ʒə=vj=ɛ̃ 7

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/04/2012 08:48Belisha

Un plaisir de te lire 😉

Auteur de Poésie
18/04/2012 00:18Skrame2014

Très joli poème beau moment de lecture...
Amicalement,
Skrame